Geestelijke Wetten en Principes De overwinning over Gog 1994
Lees alles over een gevaarlijke occulte demon van het pseudo christendom !
Citaat: We zien dus duidelijk dat deze langdurige aartsvijand niet zomaar een volk of een mens is. Neen. We hebben hier te maken met een demonische macht van de hoogste orde, een gevallen engel die over de duisternis in ons regeert.

In deze serie:

* Wie is Gog ?

* Fundament tegen fundament !

* Als het licht duisternis is


Wie is Gog ?

Heeft u wel eens gehoord van de naam: 'Gog' ? Er wordt niet veel over hem gesproken vandaag de dag, maar toch wordt er in Gods Woord, de Bijbel, telkens zo nadrukkelijk voor hem gewaarschuwd:

Ezech. 38:16b-17
In toekomende dagen zal het geschieden dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. Zo zegt de Heere Heere: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken ?

De Bijbel schildert 'Gog' af als één van de grote vijanden van Gods volk door de tijden heen: in de oude tijd, in de eindtijd, en zelfs in de tijd van de voleinding ( Openb. 20:8 ). Als een wolk zou hij op een gegeven moment de christenwereld bedekken ( Ezech. 38:16a ). We zien dus duidelijk dat deze langdurige aartsvijand niet zomaar een volk of een mens is. Neen. We hebben hier te maken met een demonische macht van de hoogste orde, een gevallen engel die over de duisternis in ons regeert ( Efez. 6: 12 ; Judas:12 ), alhoewel hij zich wel door volken en mensen kan manifesteren. De Bijbel toont ons aan, dat satan en z'n demonische legermachten zich vaak verschuilen achter de volkeren die op aarde wonen. Ze besturen deze volkeren door de leiders ervan te inspireren en te bekrachtigen en nemen de naam van het land en van de desbetreffende leider als hun eigen naam. Demonen dragen dus niet alleen hun eigen naam, maar ook de namen van de gebieden die zij hebben veroverd.

In Daniël 10 lezen we over een engel van God die strijd moest leveren tegen de vorst van Perzië. Dit was een zware demon die samen met andere demonen-koningen het rijk van Perzië bestuurde. Deze groep van boze geesten hielden die engel van God eenentwintig dagen tegen, want hij had een belangrijke boodschap voor Gods volk. In Ezechiël 28 wordt er gesproken over de vorst van Tyrus, maar al snel zien we dat God de boze geest aanspreekt die zich achter de aardse vorst verborgen houdt. God ontmaskert hem daar als een voormalige engel van God die afvallig werd om het kwade te doen en de mensheid te regeren. In Jesaja 14 staat hetzelfde verhaal, maar dan wat betreft de koning van Babel.

Laten we dit goed in het oog houden als we ons bezig houden met Schrift-uitleg. Vaak komen er in Bijbelse profetieën allerlei namen van oude landen en statussen naar boven wat betreft de eindtijd en de voleinding. De oude wereldrijken en koningen zijn verdwenen, maar de wereldgeesten die daarachter zaten zijn nog springlevend en dragende namen van hun oude werkplaatsen.

Velen zijn hieraan voorbij gegaan en hebben eigenmachtige en verstandelijke uitleggingen aan het Profetisch Woord toegevoegd, zodat Gods Geest en Kracht van het Woord werd afgenomen. Een Bijbelse Waarschuwing is hier dan ook zeker van toepassing:

Matt. 15:6-9
'Zo hebt gij het Woord Gods van Kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

'Openb. 22:18-19
'Ik betuig aan een ieder die de Woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt. God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de Woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.'

De naam Gog komt in de Bijbel een paar keer naar voren ; Hij is beter bekend als 'de macht uit het Noorden.' , ( Ezech.:38:14-15 )

Jeremia is ook één van de profeten die uitvoerig verslag doet over deze macht:

Jerem. 6:22-23
' Zo zegt de Heere: Zie er komt een volk uit het Noorderland, een grote natie maakt zich op van het uiterste der aarde. Boog en spies omklemmen zij ; meedogenloos is het en zonder erbarmen. Hun rumoer bruist als de zee en zij rijden op paarden ; het is toegerust als een man voor de strijd, tegen u. dochter Sions ! '

Jerem. 4:9-10
' Te dien dage zal het geschieden, luidt het Woord des Heeren, dat de koning en de vorsten ( de leiders van Gods volk) het hart zal ontzinken, dat de priesters verbijsterd zullen staan en de profeten zich zullen ontzetten, en zeggen: Ach, Heere Heere, waarlijk, Gij hebt dit volk en Jeruzalem ten zeerste misleid door te zeggen: Gij zult vrede hebben ; het zwaard raakt immer's tot aan het leven. '

Deze kenmerken van Gog vinden we ook terug in Openbaring 6:1-2:

'En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom !
En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.'

In Openbaring 19 zien we dat onze Heere Jezus Christus ook op een wit paard komt, maar Gog wil Hem vóór zijn. Gog is een misleider en een verderver. Hij komt met een vervalst evangelie en brengt schijn-christendom, met pseudo-gaven en pseudo-vruchten, om de kinderen van God te verslinden. Dit is het eerste zegel dat geopend zou worden ; Jezus noemt het óók als eerste teken van Zijn Komst en van de voleinding van de wereld:

Matt. 24:3-5
'(..) Ziet toe dat niemand u verleide ! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. '

Let op: Jezus heeft het hier niet over mensen, maar over boze geesten, over Gog en z'n leger ! In vers 24 zegt Hij dat deze geesten worden uitgezonden om grote wonderen en tekenen te doen, zodat ze ons beter zouden kunnen verleiden.

Hoe kunnen we het ware christendom herkennen ?

De profeet Joël uit het oude testament beschrijft hoe wij de Geest van God in de eindtijd zullen ontmoeten:

1. Berouw, bekering en vreze des Heeren
  Joel 2:12-14: 'Maar ook nu nog luidt het woord des Heeren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere, uw God. '

  Als de Geest van God komt, dan komt Hij om te 'overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel', dat is: de noodzaak inzien van berouw, bekering en de vreze des Heeren ( Joh. 16:8).
2. Verzameling van het volk en wegdrijving van het noorden
  Joêl 2:15-16, 19-20
  Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. (..) Zie, Ik zal u koren, most en olie zenden, zodat gij daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken. Ik zal van u wegdrijven die uit het Noorden en hem verjagen naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de oostelijke zee en zijn achterhoede naar de westelijke zee, en zijn stank zal opstijjgen en zijn vuile lucht zal opstijgen, want hij heeft grote dingen gedaan.

  Als de Geest van God komt, dan komt Hij om de verbrokenen van hart één te maken, zodat de wereld een ontmoeting kan krijgen met God ( Joh. 17:20-23 ) en zodat Hij uitgestort kan worden op al wat heilig en waarachtig leeft ( Joël 2:28-32 ) !
De volgende hoofdstukken zullen deze fundamenten grondig leggen, zodat Gods Koninkrijk daarop gebouwd kan worden.

Fundament tegen fundament !

"Elke plaats in ons leven die niet in het bezit is van de Heilige Geest, is alreeds bezet door de tegenstander. Hij aast op plekken die niet aan de Heere Jezus Christus zijn overgegeven en schiet al toe als hij alleen al denkt dat hij een gaatje ziet."

Het doet mijn hart goed als ik mensen hoor spreken over het feit dat de heersende machten boven Nederland en boven de provincies en de steden weggedreven dienen te worden, zodat er een doorbraak van Gods Koninkrijk kan komen. Dat is heel belangrijk, want 'hoe kan iemand het huis van de sterke ( de heersende macht) binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden ?' (Matt 12:29).
Maar we zullen moeten beginnen om de 'sterken' te bestrijden die over de kerk regeren! De Bijbel zegt nl. dat 'het oordeel begint bij Gods huis Gods'( 1 Petr. 4: 17 ) Gog is de, macht, die al eeuwenlang de kerk in z'n greep houdt ; Hij heeft zijn fundamenten subtiel kunnen bouwen en nu slaat hij dan ook toe als nooit tevoren:

Jerem. 1:13-14
'Ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Daarop zeide de Heere tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken over alle inwoners van het land.'

Voordat de Heilige Geest van God uitgestort zal worden, zal er eerst een uitstorting zijn van legioenen boze geesten, omdat de zonden van Gods volk daar zelf om gevraagd hebben. Het is nu de tijd dat de kerk datgene oogst wat ze eeuwenlang heeft gezaaid. Eerst zullen de fundamenten van de Geest weer grondig en stevig vastgelegd moeten worden en zullen de fundamenten van Gog weer moeten verdwijnen.

De Heilige Geest bouwt Z'n werken alleen op BEROUW ! Elk woord dat we spreken, elke stap die we zetten, elke gedachte die we denken, moet goed en vast gefundeerd zijn op de onmisbare basis van BEROUW !

Hand. 26:20
'Ik heb eerst (..) verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

BEROUW WIL ZEGGEN: IK KAN HET NIET ZONDER GOD !

BEKERING WIL ZEGGEN: IK DOE HET NIET ZONDER GOD !

VREZE DES HEEREN WIL ZEGGEN: IK DURF HET NIET ZONDER GOD !

DIT IS DE WEG OM GODS KRACHT ONTVANGEN: DE WEG VAN ZWAKTE !

Soldaten die sterk willen worden zullen de Weg van de Zwakheid dienen te bewandelen ( 2 Korint. 12:9-10 ). Alleen daarop worden we getraind, voorbereid en gesterkt, want daar verliezen we onze leugenachtige, betweterige en trotse houdingen en drangen. Daar verliezen we het ik-beest, waarmee we telkens maar weer ons hoofd stootten. Zo zal Gods Wijsheid en Kracht de ruimte gaan krijgen om in ons op te staan en zullen we de vijanden van deze eeuw kunnen verslaan.

Kunt u het uzelf voorstellen hoe fataal dit is voor Gog ? Vandaar dat hij dag en nacht ziekelijk zijn beste legertroepen uitzendt om deze Basis van God te vernietigen en om het tegenovergestelde in de gemeente en in de mensen te plaatsen:

1. geesten van berouwloosheid:
  Jerem. 8: 6
  'Niemand heeft berouw over zijn boosheid, dat hij zou zeggen: Wat heb ik gedaan ?'
2. geesten van bekeringsloosheid:
  Jerem. 8:5
  'Waarom is dan dit volk: de Afkerige ? (. .) Zij weigeren zich te bekeren.'
3. geesten van vrezeloosheid:
  Jerem. 5:24
  'Zij hebben niet bij zichzelf gezegd: Laat ons toch de Heere, onze God, vrezen.'
Zodra u deze vijanden gaat onderkennen en overwinnen, zal Gods Basis van Berouw, Bekering en van Vreze des Heeren in alle gebieden van uw leven gestalte gaan krijgen en gaan groeien.

Dan is het noodzakelijk dat je dat ook overbrengt op anderen. Geestelijk gezien, d.w.z. in de hemelse gewesten, ben je dan de mensen aan het verzamelen:

Jerem. 4:5-6: 'Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan ! Steekt omhoog het signaal: naar Sion ! Bergt u, blijft niet staan ! Want onheil breng Ik uit het Noorden een groot verderf.'

Dit is ook een Basis voor Gods Koninkrijk. In feite ben je dan al bezig om Gog te verslaan. Reken maar, dat Gog dus enorm bang wordt als Gods kinderen elkaar oproepen tot Heiliging en gaan verzamelen. Onze aartsvijand steekt daar dan ook z'n stokjes voor:

1. geesten van tuchteloosheid:
  Jerem. 5:3
  'Zij hebben geweigerd tuchtiging aan te nemen ; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een rots.'
2. geesten van onwil:
  Jerem. 6:16-17
  'Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel ; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.
  Ook heb Ik wachters over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin ; maar zij zeggen: wij willen niet luisteren.'
Als u uzelf niet door deze vuile en helse geesten laat verontreinigen en u laat Gods Basis van Verzameling in uw leven wortel schieten, dan loopt u op twee benen, op twee Basissen, Gods Koninkrijk binnen.

Er is dus een levensechte strijd gaande van Fundament tegen fundament, van Waarheid tegen Ieugen. Het gaat satan niet om allerlei oppervlakkigheden. Hij schrikt niet terug voor bodemloos strijdgejuich en vroom lofgezang. Hij is niet bang voor handen die sierlijk en wuivend in de lucht worden gestoken, en voeten die uitdagend huppelen en stampen omdat de muziekband zo vurig speelt. Neen. Hij begint zich pas ellendig te voelen zodra Gods volk weer gaat luisteren naar Gods Woord en de Fundamenten voor het Koninkrijk van Jezus Christus gaan leggen.

Het is onze vijand te doen om het fundament ; Daar strijdt hij om ! Het zal niet de eerste keer zijn dat zg. opwekkingen veranderen in dodelijke doolhoven. Satan lacht om al die vrome en overmoedige uitspattingen die geen vaste grond kennen. Hij speelt er gewoon mee, en blaast ze van de ene naar de andere kant, ( Efez. 4 )

Stelt u uzelf eens deze vragen: Heeft mijn leven werkelijk een onverwoestbaar fundament ? Zal mijn leven ècht stand blijven houden als het Vuur van God ten Volle gaat Toetsen en Toornen ?

Als Gods Heilige Basissen in ons leven ontbreken, en onze vrede en vreugde niet diep geworteld ligt, dan zit er een andere geest, met een ander evangelie, diep verankerd in ons leven. Er bestaan nl. geen ' lege ruimtes '. Elke plaats in ons leven die niet in het bezit is van de Heilige Geest, is alreeds bezet door de tegenstander. Hij aast op plekken die niet aan de Heere Jezus Christus zijn overgegeven en schiet al toe als hij alleen al denkt dat hij een gaatje ziet.

Als het licht duisternis is

"Laten we niet onwetend blijven over het feit dat satan alles van de Heilige Geest zo meesterlijk kan nabootsen. Deze imitaties worden allemaal zó deskundig op touw gezet, dat het net echt lijkt. We zullen dus heel dicht bij de Heere moeten leven om alles te kunnen onderscheiden."

Als Gog z'n basissen heeft kunnen leggen, dan kan hij daarop verdere maatregelen plaatsen. om zijn duivelse plan en zijn rijk daarop te bouwen:

1. geesten van eigenwijsheid:
  Jerem. 8:9
  'Zie, het Woord des Heeren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben ? '
2. geesten van leugen:
  Jerem. 9:3-5
  'zij spannen hun tong als hun leugenboog (..). De een leidt de ander om de tuin en waarheid spreken zij niet ; zij hebben hun tong gewend aan leugen spreken, met draaierijen matten zij zich af.'
3. geesten van verderf:
  Jerem. 5:15-17
  'Zie, Ik breng over u een volk van verre, o huis Israëls, luidt het Woord des Heeren ; een volk van eeuwen is het, een overoud volk, een volk, waarvan gij de taal niet kent en de spraak niet kunt verstaan ; zijn pijlkoker is een geopend graf, allen zijn helden. Verslinden zal het uw oogst en uw brood, verslinden zal het uw zonen en uw dochters, verslinden zal het uw schapen en uw runderen, verslinden zal het uw wijnstok en uw vijgenboom ; vergruizelen zal het uw versterkte steden waarop gij uw vertrouwen stelt, door het zwaard.'
Dit is de uitstorting van Gog en dit is nu, in de eindtijd, gaande in de kerk over de gehele wereld. Gog is een zware occulte geest, één van de opper-machten van het gehele rijk der duisternis. En hij doet zich voor als de Heilige Geest, om de christenen te pakken te nemen. Laten we niet onwetend blijven over het feit dat satan alles van de Heilige Geest zo meesterlijk kan nabootsen. Deze imitaties worden allemaal zó deskundig op touw gezet, dat het net echt lijkt. Satan was vroeger zèlf een engel van God, waardoor Hij dus Gods Werken en Geheimenissen van dichtbij kon bekijken en zelfs kon uitvoeren. Hij kent Gods Opbouw en Structuren als bijna geen ander.
We zullen dus heel dicht bij de Heere moeten leven om alles te kunnen onderscheiden. We zullen het Vaderhart van God door en door moeten kennen. God eist vandaag de dag dan ook volkomen gehoorzaamheid van ons, zodat we een blik kunnen werpen in Zijn Goddelijk en Teder Hart. God eist vandaag de dag van ons dat we een diepe en pure hartsrelatie met Hem gaan ontvangen, waarin we van hart tot hart met Hem kunnen spreken en genieten.

Zelfs deze mooie hartsrelatie kan Gog als bijna geen ander nabootsen. De profeet Jeremia waarschuwde daar al duizenden jaren geleden voor:

namaak-blijdschap / namaak-lachen in de geest:
  Jerem. 15:17
  'Ik heb niet gezeten in een kring van lachers, om uitgelaten te zijn ; door Uw Hand was ik eenzaam neergezeten, want Gij had mij met gramschap gevuld.'
namaak-vrede / namaak-rusten in de geest:
  Jerem. 6:13-15
  'Van profeet tot priester plegen zij bedrog. Zij trachten de breuk van Mijn volk op het lichts te genezen door te zeggen: vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Zij worden te schande, omdat zij gruwel bedreven hebben ; toch schamen zij zich in het minst niet, toch weten zij niet van blozen. Daarom zullen zij vallen onder de vallenden ; ten tijde dat Ik aan hen bezoeking doe, zullen zij struikelen, zegt de Heere.'
namaak-liefde / namaak-vriendelijkheid:
  Jerem. 12:6-7
  'Zelfs uw broeders in het huis vaders, zelfs zij zijn trouweloos jegens u, zelfs zij roepen u luidkeels na ; vertrouw hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken. Ik heb Mijn huis verlaten, Mijn erfdeel verworpen. Ik heb Mijn ziels-geliefde gegeven in de greep van haar vijanden.'
H.T.J. Strijker