Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 2 - De vier seizoenen in ons leven 1995

In dit artikel maken we een begin met de bespreking van diverse geestelijke seizoenen in een christenleven. Een belangrijk seizoen in het volgen van Jezus is die van de weg van het verborgene, belangrijk om los te komen van mensenvrees, eerzucht, machtsstreven en trots. Ontdek de strategieën die tot overwining leiden.

 

In dit nummer:


* Een nieuwe exodus ?

* Er is een tijd om te vluchten !

* Verander je oogpunt !

* Begin in het klein !

* Wanorde in de kerk !

In de voetstappen van de hemelvaart !


* Vluchten naar het verborgene !

* Dienen in het verborgene !

* In het verborgene is vrijheid !

* Een versteende Jezus !

* Volg Jezus in zijn raadsels !

* Satans droom werd werkelijkheid


Wij kennen allemaal wel de vier jaargetijden in de natuur: lente, zomer, herfst, winter. Elk jaargetijde kent z'n specifieke doel, z'n plaats en z'n grenzen. Dit is belangrijk om alles in goede orde te laten verlopen. Deze vier wonderen in de natuur laten ons iets doorschemeren van Gods plannen met de mensheid.

De Bijbel zegt nog steeds dat de schepping een belangrijk vertegenwoordiger is van Gods Koninkrijk. Wij doen er dan ook goed aan om te luisteren naar datgene de prachtige creaties van God ons te vertellen hebben. Als wij de natuur die God om ons heen geplant heeft verwaarlozen en negeren, dan doen we dat God Zelf aan.
God heeft voor de mens die tot Hem nadert vier telkens terugkerende seizoenen gegeven, waarin de nodige processen in de juiste tijdvlakken plaatsvinden om van de mens een gezond groeiend en bloeiend kunstwerk te maken. De Bijbel spreekt over vier strategieën die in een kringloop telkens weer behoren te passeren. Vier wapens die noodzakelijk zijn om alle vijanden systematisch en stapsgewijs volledig te kunnen verslaan.

Een nieuwe exodus ?


Als je in bepaalde hemelse gewesten wordt aangevallen en je merkt dat je het niet kan overwinnen, stap dan in gedachten over naar een ander gebied waarvan je weet dat daar een strijd gaande is. Daar ben jij dan de onverwachte aanvaller. Je overrompelt daar de vijand.


Zo kan de Heilige Geest in gebied "A" de strijd overnemen en zal overwinnen. De aanvallers zullen je dan proberen te achtervolgen. Jij springt er dan tussenuit en wacht af. De vijanden springen dan elkaar in de nek en zullen elkaar verpletteren.

Satan is woedend. Zijn leger is als dynamiet. Als twee van die legers op elkaar botsen, dan worden ze beiden vernietigd. Dus : wordt je door satan op iets aangevallen, ga dan een ander gebied van satan aanvallen. Laat de verdediging aan God over.

Het is zoals het volk Israël moest doen: ze werden aangevallen door het leger van Egypte. Ze gingen niet in de verdediging, dat lieten ze aan God over. Ze liepen weg van de aanval, de zee tegemoet. Door hun geloof overwonnen ze de zee en die moest splitsen (Hebr. 11) Toen de Egyptenaren hen achtervolgden werden de Egyptenaren opgeslokt door de zee. Zo heb je twee vliegen in één klap. Wij moeten weer strijdvaardig worden. Ook door te vluchten voor satan kun je hem overwinnen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig (zie Pred. 9:13-18)

Er is een tijd om te vluchten !


Heb je last van depressie ? Vlucht dan en val je financiële problemen aan. Trek erdoor heen en laat hen elkaar opslokken. Wees slim ! Wees strijdvaardig. Heb je last van wroeging ? Vlucht daar dan voor en val je bitterheid aan. Ga dan aan de kant staan en laat hen elkaar verbrijzelen. Zo schakel je de tegenstander uit.

Vluchten is héél Bijbels: Jakob moest vluchten voor Esau. David moest vluchten voor Saul. En de gemeente moet vluchten voor de draak (Openb. 12)Jezus zegt: 'Als het grote verdrukkingstijd is: Vlucht ! Vlucht !' (Matt. 24) De gemeente moet op de vlucht gaan ! Dit spreekt van vernedering voor God. Juist door dit te doen zal God met Zijn Kracht komen. Wees zwak. Op het eerste gezicht lijkt het alsof we grote verliezers zijn, maar nee hoor: we vallen nu zelf de satan aan op een ander punt: in z,n rug !

VLUCHTEN BETEKENT: AANVALLEN !

VLUCHTEN OM AAN TE VALLEN


Vluchten betekent: God de kans geven ! God de eer geven. Toevlucht zoeken in Hem ! Door deze vernedering voor Hem gaat Hij ons verhogen en geeft ons een grotere taak: AANVALLEN in plaats van verdedigen !

Verander je oogpunt !


Verruim je blik. Soms zitten we zó vastgeroest in een probleem. We piekeren er zo over. Maar verleg je blik. Pak juist een ander Probleem aan, anders roest je vast. Je hersenen hebben verfrissing nodig. Vaak heeft de satan het voor elkaar gekregen om onze hersenen in een bepaalde hoek te drukken, waar hij ons zowel inzuigt als leegzuigt. Vlucht ervoor ! Stik er niet in. Zoek verfrissing en hoop in een strijd die je wèl aankan ! Wees zèlf de aanvaller, daar waar satan het niet verwacht. Snel, kun je dan overwinnen en twee vliegen in één klap doodslaan. Wordt ruim van binnen. Scheid jezelf van satan af in plaats van telkens weer met hem te worstelen (2 Korint. 6:11 -7:1) Wij moeten zelf de aanvallers zijn en dat kan alleen door te vluchten.

Begin in het klein !


Denk niet dat het makkelijk is om in je eigen nest, daar waar je vandaan komt, voor 'profeet' te gaan spelen. Je zult je eerst moeten afscheiden. Je vroegere machthebbers die je vroeger onder druk hadden, daar waar je woonde, hebben nog teveel macht over je. Ik spreek nu over de machten van de duisternis die daar heersen. Ze kennen je zwakke plekken en weten precies hoe ze je moeten verlammen. Vlucht ervoor en versla de vijanden die je aankan.
Voor sommige vijanden sta je emotioneel nog teveel open, doordat ze jarenlang je leven hebben geterroriseerd. Scheid je daarvan af ! Vlucht ervoor. Ga er niet tegenin. Het is te zwaar voor je ! Pak die vijanden aan die je wel onder de knie kunt krijgen. Die vijanden waar je nooit echt veel last van hebt gehad. Of ga juist strijden voor een ander. Pak de vijanden van de ander aan. Verruim je blik!

Vlucht eerst in de Armen van God, dan zal Hij je laten zien welke vijand je moet verslaan. Dit zal niet een vijand zijn waar je al tijden onder leid, maar een vijand die je makkelijk kan verslaan. Val de door God aangewezen vijand aan en loop over hem uit. De vijanden zullen elkaar vernietigen buiten jouw gebieden !

Weet u waarom de psychiatrische inrichtingen zo vol zitten ? Omdat satan vele mensen in een bepaalde hoek drukt en ze daarin helemaal laat doordraaien. Laat u niet doordraaien. Laat u niet hersenspoelen, maar vlucht ! Ook in het geloof zijn er vele van die hoeken ! Er lopen heel wat godsdienstige psychopaten rond ! Vlucht ervoor ! Wees op uw hoede ! Laat het niet nauw worden in uw binnenste ! Laat satan u niet insluiten! Ren weg !

VLUCHTEN IS DE TIJD VAN VOORBEREIDING VOOR DE AANVAL

zoals de lente de tijd is van voorbereiding voor de zomer....Wanorde in de kerk !


De natuur spreekt van vier tijdvlakken voor natuurlijke groei en genezing. Ook de Bijbel spreekt van vier tijdvlakken voor geestelijke groei en genezing. Het zijn vier vaste stappen die telkens weer terugkomen. We zullen onze beide benen en beide armen moeten gebruiken.

Deze vier geestelijke seizoenen die ons geestelijk leven sterk en evenwichtig behoren te houden zijn door de zondeval gruwelijk aangetast. Alles loopt door elkaar heen, alles zit in de knoop. Het is allemaal ontregeld, er heerst een complete chaos. Men heeft geen besef van Gods Tijden en Aangelegenheden. Men weet het niet en doet maar wat. Deze ontregeling is alleen maar op te heffen door rechtvaardig gebed:

Matt. 24:19-21
'Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is.'

God laat ons hier doorschemeren dat Hij wil dat we streven naar een gezonde orde. Deze eindtijdgelijkenis van de Heere Jezus geeft ons de vier puzzelstukken van Zijn Heilsplan die overzichtelijk in elkaar behoren te sluiten, maar nu nog omgedraaid en door elkaar liggen, elkaar bedekkend. Let op deze beeldspraak:

 • De tijd van vluchten
 • De tijd van zwanger en zogende zijn
 • De tijd van de sabbat
 • De tijd van de winter

Er worden in de Bijbel vier tijden vermeld waarin we op een verschillende wijze tegenover de vijand moeten staan:

1. vluchten voor het lijden
  Matt. 24:15-18 'Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest geeft er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie op het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.'
2. het lijden aanvallen

 

  Jak. 4:7
  'Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.'

  1 Petr. 5:9
  'Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.'
3. het lijden overgeven aan God

 

  Matt. 6:13
  'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.'

  Matt. 11:28
  'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'
4. het lijden aanvaarden

 

  Matt. 5:39
  'Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe.'

  2 Tim. 4:5
  'Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden.'
In de voetstappen van de hemelvaart !

 

Vluchten naar het verborgene !


De hemelvaart was Jezus reis en vlucht naar het Verborgene. Hij zou God in het Verborgene gaan dienen. Hij zou de mensen in het Verborgene gaan helpen. Hij ontvluchtte de hoogmoed, eerzucht en protserigheid. Hij nam Z'n toevlucht tot de Nederigheid en de Eenvoud, in het Verborgene. Hij baande de weg voor ons, om ook in het Verborgene te komen. Hij zou massa-evangelisatie en massa-genezingen kunnen houden, maar Hij koos voor de hogere weg. Hij koos ervoor om de mensheid geheel van de hoogmoed te verlossen. Hij liet hen een diepere weg zien, opdat ze niet in een hoogmoedig, trots en oppervlakkig opstandingsleven terecht zouden komen.

Dienen in het verborgene !


Hij gaf Zijn Leven, Zijn Kracht, geheel aan Zijn gemeente, maar Hij verwachtte dat Zijn mensen dat ook zouden doen ten opzichte van elkaar. Zijn Koninkrijk is niet van deze aarde, maar in het Verborgene. Jezus kwam niet naar deze wereld om op een aardse troon vast te roesten. Hij wilde geen aardse koning zijn. Hij gaf Zijn Leven weg ! Hij werd een dwaas voor God ! Hij rende niet weg. Neen. Hij ging naar het Verborgene om vandaaruit Zijn discipelen bij te staan.

Wij hoeven ook niet weg te rennen. Neen. Wij mogen de weg van het Verborgene, de weg van Jezus Hemelvaart bewandelen. Het is hier ! Hierop verliezen we onze mensenvrees, eerzucht, machtsstreven en trots, terwijl we de mensen niet in de steek laten. We worden alleen andere mensen. Nederige, zachtmoedige, eenvoudige mensen.

In het verborgene is vrijheid !


We worden als een wind, als een stromende rivier (Joh. 3-7) We worden vrij van mensenvrees en mensenbehagenis. We behagen God om zo de mensen werkelijk te zegenen en te helpen. Bega Jezus voetstappen (1 Petr. 2: 21 ; 1 Joh. 2: 6( , ook in Zijn Hemelvaart. Klim op de Wolk. Verlies je standbeeld-positie. Stap van die voetstukken af waar mensen je op hebben gezet. Laat je tradities los en wordt een stromende rivier. Wordt een wind waarvan men niet weet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Word een ander mens, verlies je eigen, vleselijke image en verloochen jezelf.

Je moet in actie komen, anders groei je vast. Je moet dwars tegen de dode massa ingaan, anders stroom je met hen mee de dood in:

Ex. 23:2
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, nog in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Je moet durven met nieuwe dingen te komen,anders ontstaan er tradities. De hemel kent geen tradities. Alles blijft groeien en bloeien. Alles blijft doorstromen. De hemel is als een wind waarvan je niet weet vanwaar hij komt en waar hij naartoe gaat (Pred. 11:5 ; Joh. 3)

De eerzucht, trots en mensenvrees is als een standbeeld. Het zijn onze grootste vijanden waar we los van moeten komen.

Een versteende Jezus !


Vaak als mensen aanzien hebben gekregen bij mensen en zich een gemeente hebben gevormd, dan stopt de groei, de bloei, en de stroom. Alles slibt dicht, want men denkt dat ze de succesformule heeft gevonden en versteend deze. Men is bang om de gekomen mensen te verliezen. Men blijft ze voeden met dezelfde voeding die ze zo lekker vinden.

We moeten de mensen geen zoethoudertjes geven. Ze hebben bittere medicijnen en afwisselend voedsel nodig, zeer gevarieerd om te blijven groeien en te komen daar waar ze wezen moet ! De voorgangers/ leiders durven hun schaapjes niet meer op de proef te stellen, bang dat ze hun positie en aanzien verliezen. Maar de Heilige Geest stelt de mensen wèl op de proef. Hij vlucht van hen weg om te kijken of ze Zijn kant opkomen. Zo worden ze getraind en gevoelig voor Hem. Vandaar dat God tuchtigt en vaak op verschillende manieren werkt. Hij snijdt nieuwe werkwijzen aan, etc. Hij wil nl. niet dat de mensen aan Hem plakken op een vleselijke, bezitterige manier. Daarom zwijgt Hij vaak in Zijn Liefde (Sefanja 3:17) Loopt weg. Juist om de mensen nog dichter bij Hem te krijgen. HIJ LOOPT WEG ! HIJ GAAT NL. VERDER ! WIJ MOETEN VOLGEN ! Voorgangers/ leiders doen dit vaak niet. Ze blijven zich vastklemmen aan hun schaapjes op de plek van die schaapjes. Die groeien niet, omdat de voorganger/ leider niet verder loopt ! Een voorganger/ leider mag nooit afhankelijk worden van z'n schaapjes !
Schud de mensen van je af, want het wurgt je en trekt je naar beneden. Tuchtig ze ! Laat ze los. Leg ze op het altaar, in Gods Hand ! Schud ze van je nek af, van je armen, van je benen, van je hoofd en je lichaam. Schud ze van je af, want het leidt je naar de dood ! Stel ze op de proef ! Je mag ze op de proef stellen door de Heilige Geest. Probeer door de Heilige Geest van ze af te komen. Verblijd je erin, als het lukt, want dan waren ze het niet waard ! Dan hielden ze je alleen maar tegen. Wees een dwaas voor God (1 Korint. 1-2) !

Volg Jezus in zijn raadsels !


Zo werkte Jezus ook. Hij sprak soms taal die niemand begreep, waardoor de mensen die Hem met valse motieven volgden niets meer van Hem wilden weten. Ook trok Hij zich vaak terug als de mensheid Hem dreigde te overspoelen. Ook de profeet Ezechiël maakte deze stappen:

Ezech. 20:49
'Toen zeide ik: Ach. Heere Heere, men zegt van mij: spreekt hij niet enkel in raadselspreuken ?'

Kom tot het Verborgene ! Dàt is het Koninkrijk van God ! Dáár vind je God en je ware broeders en zusters.

Wees er bang voor dat andere mensen je op een voetstuk plaatsen. Vrees ervoor. Dat is de vreze des Heeren. Mensen kunnen ons snel op een dienblaadje naar de hel brengen. Het enige medicijn om daarvan gered te worden is ER VREES VOOR HEBBEN ! NIET BLIJ ZIJN, MAAR LlJDEN ALS MENSEN JE VERAFGODEN/ AANBIDDEN (Spr. 3:7-8)

LUC. 6:25-26
'We u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen. Wee u, wanneer alle mensen wèl van u spreken ; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.'

Als mensen op een vleselijke manier aan je vastplakken, schud ze dan van je af. Wij mogen dat niet toestaan.

 

Satans droom werd werkelijkheid


Wij zijn zo diep vastgeroest in allerlei wereldse, duivelse patronen, dat alleen Gods dwaasheid ons nog kan wakkerschudden en losmaken.

1 Korint 1:21
'Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.'

Al die algemeen aanvaarde, ingeburgerde methodes laten de mensheid nog meer indutten. Men is ermee doodgepredikt, men kijkt er niet meer van op. Er heerst een diepe slaap over het land en wildernissen van dorens en distels hebben haar omringd en beschermen haar tegen het ontwaken. We zouden bijna kunnen zeggen dat het sprookje van Doornroosje een uit z'n kluiten gegroeide nachtmerrie is geworden die z'n onwerkelijkheids-grenzen heeft overtreden en nu een afschuwelijke realiteit is geworden. Het behekste spinnewiel waarmee Doornroosje neergeveld werd is van z,n as losgeslagen en heeft zich kunnen binnenjagen tot in de diepste binnenkamertjes van het christelijke bestaan. De diepzee-droom van de New Age die al tijdenlang z,n aanwezigheid liet blijken door zijn luchtbellen op te laten komen, is nu in z,n volle gestalte aan de oppervlaktes van het bestaan gekomen.

De sleuteltekst tot overwinning over dit probleem-beest:

Spr. 9:10
'De vreze des Heeren is het begin der Wijsheid.'

We zien hier twee wapens:

 1. Vreze des Heeren


 2. Wijsheid

Deze Wijsheid is de Dwaasheid van God, zoals we al gezien hadden:

1 Korint. 1:25
'Het dwaze van God is wijzer dan de mensen.'

1 Korint. 1:27-29
'Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, (..) en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.'

Als u nog niet dwaas bent voor de mensen om u heen, dan kan God u niet gebruiken. Dan komt u zelfs de hemel niet binnen:

1 Korint. 1:18-19
'Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.'

U MOET NIET OM MEER KRACHT BIDDEN, MAAR OM MEER DWAASHEID !

GEZONDE VREES + DWAASHEID =
V L U C H T E N !


Goddelijke angst en afstand tegen de voetstukken die mensen onder je voeten zetten en de Goddelijke dwaasheid om die voetstukken van je af te trappen zijn als het ware de twee vleugels om mee te kunnen wegvliegen. Maar voordat we kunnen wegvliegen zijn er nog twee blokkades die ons tegenhouden om in de Verborgen Schuilplaats van God binnen te komen:

BLOKKADE NR. 1

 

DE GEDACHTE DAT JE ANDEREN NODIG HEBT OM GELUKKIG TE WORDEN. DAN PLAK JE AAN HEN VAST ALS EEN BEDELAAR.


Jerem. 17:5
'Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt.'

Jes. 2:22
'Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten ?'

We moeten stoppen om ons leven afhankelijk te houden aan de stemming van de mensen. Mensen zijn zo wisselvallig als het weer. Als het van de mensen afhangt, dan overleven we het niet. We verwachten teveel van mensenvlees.

We hebben van onszelf halfgodjes gemaakt. De mensen moeten ons aanbidden en eer toedragen, anders voelen we ons rot. Het is als drugs. We zijn eraan verslaafd. We moeten weer afkicken. De mensheid heeft zichzelf op een voetstuk geplaatst, als god. Nu kunnen ze niet meer zonder de aanbidding en de opoffering van elkaar. De mensheid is verslaafd aan de offers die anderen haar moeten brengen. Ze kan niet meer zonder.
Eigenlijk heeft deze gedachte z'n wortels in een andere gedachte: dat God òns nodig heeft. Maar God heeft onze werken en diensten en opoffering niet nodig. Wij hebben Zijn werken en diensten en opoffering nodig !

WIJ MOETEN IN ONZE STIJFKOPPIGE TROTS DE ROLLEN NIET OMDRAAIEN !

God kwam voor òns naar deze wereld, niet voor Zichzelf. De Liefde is niet afhankelijk van de mensheid. De Liefde is Eeuwig, ongeacht het gedrag van de mens. De Liefde vindt Zijn Levensbron in het GEVEN. Het gaat er niet om de perfecte, vrijgevigste vrienden te hebben. Het gaat erom zelf die perfecte, vrijgevigste vriend voor anderen te zijn. Het gaat er niet om de juiste partner te hebben, maar om de juiste partner te ZIJN.
Je leeft niet door de genade van anderen. Dat zou niet best zijn. Dat geeft stress. Dan zijn we als thermometers, die worden geleefd door het weer. Ik heb de mensen niet nodig. De mensen hebben mij nodig. De mensen mogen niet de fundamenten van mijn leven zijn. Mensen kunnen mij niet gelukkig maken. En als ze mij dan toch gelukkig maken, dan is het God Zèlf geweest, die hen als een instrument heeft gebruikt. Maar Hij zou net zo goed mij op een andere manier kunnen zegenen. Zijn plannen met mij gaan door, of de mensen nu gillen, zingen, spugen, of spotten: ZIJN PLANNEN MET MIJ GAAN DOOR !

Ik ben onafhankelijk van mensen. Ik ben afhankelijk van God. Ik heb Gòd nodig. Gòd is het Fundament van mijn leven. De Liefde is mijn Levensbron. Zo maak ik mezelf en anderen gelukkig. DOOR TE GEVEN !

BLOKKADE NR. 2

 

NIET MET JEZELF KUNNEN OPSCHIETEN.
DAN GA JE LIEVER MET ANDEREN OM DAN MET JEZELF.


Matt. 22:39
'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'

Luc. 14:26
'Indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouwen kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.'

Amos 5:15
'Haat het kwade en hebt het goede lief.'

Het feit dat we onszelf niet lief kunnen hebben en wanhopig vastklammen aan anderen, ligt in het feit opgesloten, dat we de zondige begeertes niet genoeg haten. Het goede kan alleen geliefd worden als het kwade gehaat wordt. En als we niet onszelf tuchtigen, hoe kunnen we dan ooit anderen tuchtigen. Als je jezelf en daarbij anderen niet tuchtigt, dan ben je volgens de Bijbel een hater en een moordenaar:

Spr. 13:24
'Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.'

1 Joh. 3:15
'Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar,'

1 Korint. 9:27
'Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang,'

Tot herstel en opbouw van uw leven in Bewogenheid en Zorg geschreven.

Uw dienstknecht: T. Strijker, predikant/ apostolisch architect