Profetische boeken en artikelen Visioenen van het Paradijs - Het Geheimenis van Griekenland 15 maart 2009
Voorwoord door A.K. Stafleu - Dit is een profetisch artikel, een beschrijving van het oordeel tot in de kleinste details. Ik heb het met plezier gelezen, terwijl een grote rust mij overviel. Ik kon voelen hoe diep dit woord groef in mijn hart en ziel, en genezing was het resultaat. Dit is zo van Gods Woord, zo helder en zo ordenend dat hier geen misverstanden meer over hoeven te zijn. De schrijver heeft hierbij een rijke achtergrond vanuit de visioenen die hij in de loop van zijn leven over het paradijs heeft gehad, en deze zijn tot verduidelijking van het Woord van God gegeven. Dit artikel mag eigenlijk niet in uw profetische verzameling ontbreken.

De schrijver pakt weer de hel in alle geuren en kleuren aan, omdat hij daar zo'n strijd mee heeft gehad. Hij predikt hierbij over zaken die in veel gemeentes verwaarloosd worden. Kortom een echte aanrader, zonder tot dwepen te vervallen. Sommige woorden van God zijn gewoon belangrijk, en dit geschrift is daar één van. Opmerkelijk is de verhouding die de schrijver aangeeft tussen de geestelijke oorlogsvoering en de geestelijke jacht, en hij laat dan ook goed zien waar die jacht op gericht is. De schrijver duikt hierbij in de geschiedenis om te laten zien hoe diverse oude wereldrijken nog steeds een flinke klauw hebben in het hedendaagse kerk-gebeuren. Ook laat hij zien hoe dat in het Woord van God tot uiting komt, en hoe het Woord van God beschrijft wat we er tegen kunnen doen.
Wat is precies heilige dronkenschap, hoe belangrijk is het, en zijn er ook valse vormen van dronkenschap waarvoor we moeten oppassen ? De schrijver beantwoord het allemaal.

Griekenland wordt in het Woord van God beschreven als een bok, en vormt één van de hoofdfundamenten van de Westerse beschaving, dus dat is nogal een meneertje. In onze strijd tegen het rijk der duisternis dienen we ons hiervan bewust te zijn. Zo bracht Griekenland, wat vroeger een wereldrijk was, het hedonisme, oftewel genot als toetssteen, en het rationalisme, oftewel het denken als toetssteen. Zo werd de gevoeligheid, het interactieve, het relationaire, uitgeschakeld en geknecht. De strijd tegen de bok vormt één van de hoofdthema's van God's Woord, en laat ook duidelijk zien hoe de bok eindigt. Zowel het hedonisme als het rationalisme zien we terug in de hedendaagse samenleving, met als vrucht het fascisme, en helaas zien we dit ook in de kerk. Vandaar dat wij met de engelen de strijd tegen de geest van Griekenland moeten starten, en jacht moeten maken op de bok. Rationalisme is een slaap. Je gaat totaal voorbij aan de wensen en gevoelens van de andere partij, en nagelt hen als het ware aan een stapeltje wetten, een stukje verstand. Jijzelf voelt je dan goed, omdat je je totaal niet in de ander kunt verplaatsen, en zo is dan ook dit hedonisme een soort dronkenschap. Hedonisme en rationalisme werken nauw met elkaar samen en leiden tot een soort van vergetelheid. Aan de ene kant zou je dit al het oordeel van God kunnen noemen, maar aan de andere kant is Griekenland ook de schuilplaats waarin de boze zich verbergt, de valse dronkenschap, de valse slaap en de valse vergetelheid als een wapen tegen Gods Geest en de gaven van de Geest.

Wij moeten de bok verslaan willen wij het zevende zegel, de halfuurdurende stilte, oftewel de eeuwige slaap, geopend zien worden. De eeuwige slaap is een wapen tegen de vijand, niet als een eeuwig oordeel van pijniging, maar als het oordeel van een rechtvaardig God die niet straft boven de maat. De eeuwige slaap verandert de vijand van roofdier tot prooi. Hiertoe is de eeuwige dronkenschap uitgezonden. En dit alles leidt tot de vergetelheid.

Wij moeten dus de wapenen van slaap gaan gebruiken, in plaats van door te gaan met het verkondigen van eeuwige pijniging in de hel. Wij maken hierdoor de vijand namelijk kwaad, en staan zo niet meer onder Gods bescherming. God straft niet voor altijd, en de straf leidt tot slaap, en daarna tot vernietiging. Het roofdier wordt dronken, volgens het Woord van God, na de verhitting, oftewel het gevecht, en valt dan in slaap tot het worden van slachtvee. Daartoe had God het kwaad laten bestaan. Het slachtvee wordt vetgemest, en de vis wordt vermenigvuldigd. Zo hebben wij in de eeuwigheid genoeg te eten. Verkondigen wij andere dingen, dan zullen we in de eeuwigheid honger lijden. Het is een eeuwig vuur, en er is eeuwig vlees, maar de ziel die zondigt zal sterven, en niet voor altijd gepijnigd worden. De ziel van de vijand zal geleid worden tot de vergetelheid, door dronkenschap en slaap heen, dus we spreken hier over een bewustzijnsverlaging. Dit is hetgene wat Gods Woord leert. Leest u eens goed het Oude Testament hierover wat God met de vijand doet. God is geen achterlijke sadist. God is een slager. Het gaat uiteindelijk om het vlees, het voedsel, oftewel de transformatie, en niet de instandhouding van een zondige ziel die voor eeuwig gestraft moet worden voor zonden van een betrekkelijk kleine periode in de eeuwigheid. Dan is alle balans volledig verloren.

Dus de ziel die zondigt zal uiteindelijk zijn omhulsel, zijn lichaam, verliezen. Dat is de straf, en hij zal dan ook zijn vermogen om pijn en genot te voelen verliezen, en verder al zijn zintuigen, op weg naar de vernietiging, terwijl zijn vlees voor eeuwig zal groeien. God zal het transformeren, en zo een ieder die door het beest opgeslokt waren vrijzetten. Dat is dus de diepere gedachte achter deze vorm van 'vlees eten'. Je eet het vlees van de duivel om zo vrij te worden. En om dit allemaal te kunnen doen zul je op bokkenjacht moeten gaan tegen de geest van Griekenland. Het is een strijd tegen het hedendaagse mono-rationalisme en het mono-hedonisme, oftewel het fascisme in al zijn vreemde vormen. Dat is de geest van Griekenland, waar de engelen in het Woord van God ook al tegen moesten strijden. We zien dat wanneer het zevende zegel verbroken wordt, dan wordt het reukofferaltaar hersteld, oftewel de gave van reuk. Deze gave is dus fundamenteel voor de gevoeligheid. Daarna gaan de zeven bazuin-engelen, de karsuiken, bazuinen, dus dat heeft te maken met de opening van het oor. Dat zal dus allemaal gebeuren wanneer wij de geest van Griekenland hebben verslagen, en geloof me : die is er al bijna onder.

Het Geheimenis van Rome

Enger wordt het als we naar de geest van Rome kijken, want deze kwam uit Griekenland voort en werd beschreven als een verschrikkelijk beest, het ijzeren rijk, dat alles opvrat wat los en vastzat en alles wat overbleef vertrapte. Deze geest beeldt de valse maaltijd uit, en het valse treden van de persbak. We zien in het Woord van God de grote maaltijd Gods neerdalen als de kroon op de eeuwige slaap, als de grote slacht, maar dit doet de duivel dus ook na, en dat gebeurde via Rome, het bolwerk van bloedvergiet. Rome is de grote maaltijd des duivels, het zesde zegel, en als die wordt verbroken zien we dat de duivel en zijn trawanten een schuilplaats zoeken. We zien dan dat er aan de aarde, zee en bomen geen schade mag worden aangericht voordat de knechten van God verzegeld zijn. Het verzegelingsproces is het besnijdenis-proces oftewel het aanvaarden en dragen van het lijden, symbolisch gezien het fokken van de duivelen, het geen schade brengen aan hen, maar hen opsparen tot de dag van het oordeel. Aan het einde van Openbaring zien wij die slacht en het beginnen van de maaltijd. Het is dus een lang proces van het bereiden van de maaltijd nadat het zesde zegel is verbroken. Ook bij het verbreken zien we een soortgelijk tafereel dat de martelaren onder het altaar om wraak roepen, maar ze worden tegengehouden en ze worden op klederen gewezen. Wat heeft dit voor een betekenis ? Het leven bestaat niet alleen uit eten, transformeren, maar ook uit dragen. De vijand wordt niet alleen gehouden voor het vlees, maar ook voor het kleed. Dit is ook wat Gods Woord leert. De martelaren willen wraak, willen de slacht zien van hen die op de aarde wonen, en ze zouden hun vlees wel kunnen eten en hun bloed drinken, maar ze krijgen een kleed, en moeten rusten totdat het getal van hun broeders en mededienstknechten vol is. Ze moeten zich dus als eerste beperken tot de huid van de vijand, het kleed, en niet het vlees en bloed, want dat komt later. Ze moeten het leed dus eerst nog dragen, om zo in contact te komen met de harten van hun mede-martelaren. Vandaar de aandacht op klederen, een hele diepe betekenis. Pas als het volk van God dit gaat leren, door het vijfde zegel te verbreken, dan zal de aardse kleedzucht gaan verdwijnen, die we zoveel in Gods kerk tegenkomen. De schandelijke sierzucht die het welvaarts-evangelie in Gods heiligdom heeft gebracht zal verdwijnen wanneer we ons met hele andere dingen gaan sieren, namelijk met de onderdelen van de verslagen vijand, zijn huiden. Zo kunnen we tot elkaar komen, en zo kunnen we elkaar troosten, en dit is wat de eerste brief van Johannes ons ook leert over de liefde. Wij moeten het juk dragen, en niet overmoedig naar onze slachtmessen en wapenen grijpen.

Toen Nebukadnessar gezondigd had werd hij als de runderen, een mooi beeld van wat God met de vijand doet. Ook runderen dragen een juk. Babel is een ander fundament van de hedendaagse beschaving, en is het vijfde zegel, het zegel van het juk. Alleen als we dit zegel verbreken kunnen wij in aanraking komen met Gods juk en het juk van onze broeders en zusters.

Het grote Babylon is het grote pinksteren die ons geheel ge-ent heeft op de Griekse fundamenten tot het ontvangen van de valse gaven van de Geest. Willen we loskomen van de geest van pinksteren dan zullen we de runderjacht moeten aangaan en teruggaan tot de bedieningen die God oorspronkelijk bedoeld heeft, zoals profeet, apostel, richter en patriarch. In visioenen zag ik dat die runderjacht nogal veelzijdig is, want er werd ook gesproken over een bizonjacht bijvoorbeeld. Doel is terug te keren tot het Pasen, tot de Oud-Testamentische Profetische Orde ge-ent op het Jodendom, en vandaaruit komen tot het Richterlijke van het Oude Testament en het Patriarchische, twee noodzakelijke bedieningen die min of meer verloren gingen omdat het volk een koning wilde. Het Apostolische werd in het Nieuwe Testament opgezet om die twee verloren gegane ordes weer op te zetten, maar het volk gaf de voorkeur aan een aards gevestigde pinkstergemeente. Terug dus naar de Apostolische Beginkerk en vandaaruit duiken in het Oude Testament tot de Joodse Fundamenten van Richteren en Patriarchen. Hierin is de runderjacht tegen de geest van Babylon dus onmisbaar, tot het verbreken van het vijfde zegel, om zo het juk des Heeren te dragen. Wat is het jammer dat landen zoals Spanje en Zuid-Amerika die runderjacht zo letterlijk nemen door het rituele stierenvechten. Tijd voor de gemeente van Christus om te laten zien wat de ware runderjacht is : in de hemelse gewesten. Juist doordat de gemeente de jacht verzaakt, komt die op een afschuwelijke manier in het natuurlijke, letterlijke terecht.

Alles wat aan het einde van de vijand nog over is is vlees, bloed en huid, en van zijn beenderen wordt het nieuwe Jeruzalem gebouwd. Alles zal overigens wel getransformeerd worden, en de ziel van de vijand zal sterven, en niet in standgehouden worden voor de één of andere eeuwige pijniging. Waar sommige malloten dit soort onzin toch vandaan hebben gehaald is mij een raadsel, maar klopt gewoon van geen kanten. Het is zo masochistisch en zo wreed, en aan de andere kant levensgevaarlijk, want je jaagt daarmee de vijand tegen je in het harnas op een verschrikkelijke manier. God straft de vijand niet boven mate, en zo mogen wij dat ook niet doen, anders zullen we daar rekenschap van moeten afleggen en de prijs daarvoor moeten betalen. U ziet dat ik hier nauwkeurig en volgens het Woord van God weergeef wat er met de vijand allemaal gaat gebeuren, en dat is dus niet eenvoudige hap slik. Nuanceer uzelf dus, en onderzoek. Velen die de boodschap van eeuwige pijniging rondbazuinen of aanhangen zitten zelf in het kamp van de vijand. Het heeft niets maar dan ook niets meer te maken met liefde en al helemaal niet met rechtvaardigheid. De tent van God zal nederdalen, gebouwd van de botten en de huiden van de vijand. In die tent zal het vlees van de vijand gegeten worden, en het bloed gedronken worden, en dit is eeuwig, tot eeuwige verzadiging en tot het wegwissen van alle tranen. Daar moet u het mee doen. U wordt zo verlost, en komt vrij van het beest, en het beest vaart ten verderve, allereerst door oorlogsvoering, daarna door dronkenschap, dan eeuwige slaap en dan de vergetelheid. Dat is de volgorde die Gods Woord geeft. Waarom zou u daar dan nog aankomen ?

Wij zullen eerst door het beest opgeslokt worden, door zijn vuur worden verbrand, en daarna zullen wij het beest bewonen, berijden, tot kleding en wapenrusting hebben, zoals God dat ook heeft, en ten slotte zullen we het beest ook eten en drinken. Maar dan is het beest uiteindelijk al prooi geworden, van roofdier tot mestvee. Alleen zo komen wij tot heilige dronkenschap, en alleen zo komen wij tot heilige slaap en heilige vergetelheid. De bok is nog gevaarlijk met zijn horens, zoals we zien hoe hij in het boek Daniel een ram uit de wegruimt, oftewel de vorst van Perzie. Het latere stadium is die van het varken, zoals we ook in het verhaal van de verloren zoon zien. Dit is het beeld van het verslagen Romeinse rijk. We zien dat Jezus de boze geesten in de zwijnen drijft, en dan storten de zwijnen zich van de helling om daar te verdrinken. Dit was de overwinning over de demoon 'legioen', de Romeinse leger-eenheid. Een stap verder dan zwijn is dus het varken, de wekere vorm van het zwijn, die we tegenkomen in de gelijkenis van de verloren zoon. De verbreking van het zesde zegel heeft dus te maken met een varkensjacht. Al deze dieren leefden in het paradijs als de overblijfselen van de voortijd waarin engelen van de berg van Eeden wegvielen. God joeg op deze beesten, en ook van Abel weten we dat. Het was de bedoeling dat Adam en Eva vanaf het begin al deze beesten zouden verslaan als jagers, maar zij vielen aan de slang ten prooi. Ze aten van de verboden boom, en kwamen ten Oosten van de hof terecht. De Heere liet mij zien als ze van de toegestane, beloofde bomen hadden gegeten, dan waren ze uiteindelijk ten Westen van de hof terechtgekomen. Dit zou gebeurd zijn als ze hun taak als jagers hadden opgenomen. Het Oosten bracht hen tot de beschaving, maar het Westen zou hen tot de wildernis brengen. Omdat Abel wel jager was, en ook herder, kwam hij na zijn dood in het Westen terecht. Set was de plaatsvervanger van Abel, was ook jager, en kwam dus ook in het Westen terecht, liet de Heere mij zien. Alhoewel ze niet meer in de hof leefden, leefden ze nog wel op de aarde van de voortijd, de paradijselijke aarde. Na de zondvloed en nadat God het bevel gaf tot het eten van vlees ging alles langzaam over in een nieuwe dimensie, nadat Noach was gestorven. God had het dus nog steeds over vlees in de dimensie van de voortijd, min of meer aan de paradijs-aarde verbonden. Alleen bloed mocht nog niet gedronken worden. Dat zou pas later komen met de komst van de profetieen en de apocalypse. De Heere liet mij overigens zien dat Adam en Eva wel jagers waren, maar niet volledig. Ook liet de Heere mij zien dat ze het bloed dronken en het vlees aten van demonische beesten, maar de slang had hen door zijn listen misleid. Het was de taak van de slang hen te verleiden tot het Oosten, terwijl God hen tot het Westen van de hof wilde leiden. De Heere liet mij zien dat Abel en Set hierin wel volkomen waren. Zij werden min of meer de wachters van het Westen.

Adam en Eva kwamen ten Oosten van de hof, en de hof zelf was al in het Oosten van de paradijselijke aarde. Ten Oosten van de hof lag de dimensionale brug naar de lagere aarde, die uiteindelijk na het sterven van Noach langzaam bereikt werd. De mensen werden niet meer zo oud als de bomen, maar kregen het lichaam des doods, oftewel de honderd twintig jaar. De mens koos dus voor het laagste, en God wilde hen eerst weer terugbrengen tot het zg. tussenrijk waarin Noach en zijn voorvaderen leefden. Deze fase komt in de toekomst terug als het Vrederijk. Hiertoe bracht God de Joodse Natuur tot de aarde, om de aarde terug te brengen tot het paradijselijke. Maar als de aarde de hof van Eeden weer heeft bereikt, dan wil God dat Zijn volk komt tot het Westen in plaats van het Oosten. Het Westen zal bereikt worden door de tweede natuur die God tot de aarde zal zenden : de Indiaanse Natuur, oftewel de wildernis. Dat liet God mij zien, niet alleen nu, vandaag, maar mijn hele leven al, sinds dat ik kind was. En die openbaringen kwamen telkens weer terug als zijnde erg belangrijk en centraal.

Ik geloof zelf dat de werkelijke overgang naar de lagere aarde pas gebeurde na de tocht door de Schelfzee en na de eerste fase van het instellen van de offerdienst, omdat toen zo'n beetje de hedendaagse leeftijd werd bereikt. Het had te maken met de verschijningen van de Heere op de berg, en met de reactie van het volk.

We hebben in dit stuk gezien dat God nogal een vreemde kleermaker is. Hij maakt klederen van de verslagen vijand. Ook maakt hij dus wapenrustingen en wapens van hen. Kijk maar eens in het Oude Testament hoe vaak God de vijand als een wapen en instrument in Zijn hand gebruikt. Ook is God dus een slager, maar het wordt wel erg verwarrend als we in het Nieuwe Testament ineens lezen over dat we het bloed van Zijn Zoon Christus moeten drinken en Zijn vlees moeten eten. Hoe moeten we dat dan zien ? Natuurlijk is dit heel symbolisch. In het heiligdom van Christus, hoog in de hemelse gewesten is er een hele andere materie, en heersen er hele andere wetten. Daar moeten we zelfs elkaar en onszelf op het altaar leggen. Ook dit is heel belangrijk in de strijd, het heilige avondmaal, om zo gemeenschap te hebben met Christus en met elkaar. Ook Christus is onze wapenrusting en ons kleed. God is dus een vreemde kleermaker, en ook een vreemde slager, dus we moeten wel heel goed weten waar we mee bezig zijn. We moeten de symboliek goed kennen, en alles heilig uitvoeren, hoog in de hemelse en geestelijke gewesten, en geen geintjes uithalen in de vleselijke schaduwrealiteit genaamd aarde. Het is al erg genoeg dat zo velen om ons heen van de heilige werken van God een aardse karikatuur hebben gemaakt. Des te meer moet de gemeente zich toeleggen op de heilige beroepen des Heeren.

We hebben gezien dat Babel in een rund verandert door het oordeel van God, en Rome in een varken. Ook zagen we dat de bok, Griekenland geen makkelijke jongen is. Rome kwam voort uit Griekenland. Als de geest van Rome de status 'varken' heeft bereikt zijn we al heel ver. Het zal gebeuren wanneer de eeuwige slaap met al zijn instrumenten over de geest van Rome komt, als de bok wordt verbroken. De bok is de schuilplaats van Rome, het grote Griekenland. Als Rome, het zesde zegel, oftewel de valse maaltijd, wordt verbroken, dan vlucht deze tot de bok, het zevende zegel. Griekenland is het fundament van Rome, een stukje geschiedenis, waaruit Rome veel van haar mythologie heeft gehaald. Als de geest van Rome een varken geworden is moeten we niet denken dat we al overwonnen hebben. Eerst zal het varken een roofvarken zijn, en nog grotendeels zwijn. Net als Christus moeten wij de boze geesten in het zwijn drijven. In het Oude Testament werden de ongerechtigheden en zonden van het volk op de bok gelegd, en werd de bok de woestijn in gevoerd om alle rotzooi tot onvruchtbaar land te brengen. Zo overwinnen wij de geest van Griekenland. Griekenland en Rome dragen de toortsen van de valse slaap en de valse dronkenschap, en door hen te overwinnen ontvangen wij de toortsen van de heilige slaap en de heilige dronkenschap. Dezen hebben wij nodig om de beesten verder te overwinnen. Het leidt ons tot de heilige vergetelheid. Het zijn machtige wapenen in de strijd en ook hierin vloeit het vele richtingen op. Wij moeten leren schenkers te zijn van deze heilige dronkenschap. We lezen in het Woord van God dat we niet alleen de vijand dronken moeten maken, maar ook onszelf. Hoe doen we dat, en in welke verhouding moeten deze dingen tot elkaar staan ? Ware dronkenschap komt voort vanuit het kruis, en wanneer wij het kruis als een wapen tegen de vijand gebruiken. Dronkenschap komt door de maaltijd, dus we moeten ook de vijand toestaan maaltijd te houden, oorlog te voeren, oftewel zich te laten verhitten, zoals het Woord van God zegt. Voor ons houdt dit dus in deels het lijden, maar ook de strijd in de zin dat de vijand ons instrument is in de strijd. Wij hebben er baat bij de vijand tegen andere vijanden op te zetten, zoals dat ook in Openbaring gebeurt.

De Evangelische Dreiging

Op de pilaren van dronkenschap en slaap is de grote maaltijd gebouwd, en deze leidt weer naar een grotere en diepere dronkenschap en slaap die tot vergetelheid leidt. Het is als de wijngaard van Noach die wijst op deze dingen in tweeledigheid, namelijk gericht op de vijand en de vriend. Zowel van beiden diende het bloed te stromen, en van beide diende het vlees gegeten te worden. Natuurlijk zit hier een groot verschil in, maar zo komen we wel tot het wezen van al deze dingen, namelijk het toetsen. Je eet niet om iemand tot een eeuwige straf te leiden, en je eet ook niet zomaar vanuit een liturgisch paadje. Je eet om te toetsen. In de hogere gewesten eet alles, en wordt alles gegeten puur tot de transformatie, puur tot het ziften, en zo alles tot een prachtige harmonie te brengen. Daar is het ons om te doen. Eten is daar alleen maar een symbool van, en ook het gegeten worden. Door het eten komt de pure vorm steeds dieper in je, en wordt het afval gerecycled. Een mooiere manier is er niet te bedenken. Dus niks geen eeuwige hellepraatjes meer, maar stop eens, en ga eens in harmonie geloven, want het leven is alleen maar harmonie. En dit komt juist voort vanuit de tegengestelde krachten. En daarom is het zo belangrijk dat er een God en een duivel bestaat, maar gaat u eerst nu meer eens onderzoeken wie nu eigenlijk wie is, zodat u niet aan de verkeerde kant meestrijdt. God voerde Babel tot dronkenschap, veranderde de leeuw in een rund, mede door Perzie als een staf te gebruiken, en later door Griekenland, wat in Rome ten val kwam. Zo kunnen we ons die fuik een beetje voorstellen. Het beeldt de eeuwige slaap uit, die door dronkenschap tot vergetelheid leidt. Door deze fuik gaat de vijand heen om totaal gerecycled te worden. Niet alleen het vlees van de vijand groeit eeuwig door, maar ook het vlees van Christus, het Lam. Niet alleen de vriend, Christus, is een lam, maar zoals we lezen kent het tweede beest, het beest uit de aarde, ook die kwaliteiten. We zagen in een ander stuk dat die beesten in Openbaring de gevestigde kerken zijn die zich vanuit hun enting op Rome op aarde als koningen opstelden. Het tweede beest is de evangelische wereldkerk. Nu was de evangelische beweging nuttig om tot een gevoelsmatiger, vrijer christendom te komen, en zo tot de gaven van de Geest, maar net als Saul was de evangelische beweging een stap te ver. God had de Apostolische Kerk gegeven, en die was er voor om terug te leiden tot de Joodse Fundamenten en de Oud-Testamentische bedieningen van richter en patriarch, plus naar het verloren gegane profetische fundament. Op het fundament van profeten en apostelen, maar het volk koos voor de evangelische wereldkerk, het tweede beest. Het tweede beest was bij beschrijving al deels lam, dus we zagen al waar de Heere met dit gedrocht naartoe wilde. Wij zullen op lammerenjacht moeten gaan, maar geloof me, broeder of zuster, de rooflammeren die zij in eerste instantie zijn zijn van de verschrikkelijkste geesten die ik in de exorcistische bediening ben tegengekomen. Reken maar dat dat allereerst een oorlog zal zijn. Maar wij behoren dus niet alleen de vriend het Lam te eten, maar ook de vijand het lam. Waar de Roomse wereldkerk, de draak, het fascisme uitbeeldde, daar beeldde het eerste beest, de Reformatorische wereldkerk, het Griekse rationalisme uit, en het tweede beest met haar latere uitwassen, de hele evangelisch-charismatische generatie, beeldde min of meer het Griekse hedonisme uit met een bijna niet te stoppen genotszucht. Dat is het valse lam waarmee wij te maken hebben, het lam vol van een gouden kruis en hopen leedvermaak. Het lam richtte zich op gevoel, in plaats van gevoeligheid door het kruis. Het lam in zijn valse vorm was de valse profeet die op het eerste beest wees, nog steeds geknecht door het rationalisme. Dit lam was opgesteld als surrogaat van de profetische kerk, en was opgesteld om de ware profetische bediening de kop in te drukken. Gelukkig gebruikte God de evangelische kerk tot het voortbrengen van John Wimber, de stichter van de Profetische Kerk. Hij bracht het valse lam veel schade toe, maar ook hijzelf werd door dit lam ernstig toegetakeld. Belangrijk is het de lammerenjacht op te zetten om informatie te winnen over dit beest.

De Heere liet mij zien dat in het paradijs er al veel van dit soort valse lammeren rondliepen, en Adam en Eva voerden jacht op dit soort beesten. Toen Adam rond de zeventig was vielen hij en Eva uit de hof. In die zeventig jaar kregen zij kinderen. Na de periode van Eeden kregen zij weer een reeks kinderen. Welke kinderen kregen zij dan in de hof ? Laurit, Saka, om maar eens een paar te noemen. Zij trokken westwaarts toen hun vader en moeder van de verboden boom hadden gegeten. Enkele van deze kinderen spanden samen met de demonische beesten, vielen dus ook ten prooi aan verleiding zoals hun ouders, en zo werd het zaad van de verschillende rijken en kerken gezaaid. Naihum viel ten prooi aan de varkens-achtigen, en werd de geestelijke vader van het Roomse. Vahrhum viel ten prooi aan de bok-achtigen, en werd de geestelijke vader van het Griekse. Othum viel ten prooi aan de schaap-achtigen en werd de geestelijke vader van het evangelische. Aknum viel ten prooi aan de rund-achtigen en werd de geestelijke vader van het Babelse en pinksterlijke. Werstad viel ten prooi aan de kipachtigen en werd de geestelijke vader van het reformatorische. De stammen van Laurit en Saka kwamen uiteindelijk ten Westen van de hof terecht. Laurit en Saka waren de twee paradijselijke dochters van Adam en Eva. De Heere gaf mij het woord dat wanneer de gemeente niet meer over de situatie van het paradijs te weten komt men ook niet kan klaarkomen met het hele kerken-probleem. We moeten terug naar de bron.

Boven zagen we dus dat de vijand door God steeds meer gescheiden werd van zijn eigen lichaam, wat slaap opwekte en dronkenschap, om zo los te komen van het hele begrip pijn. Het lichaam oftewel vlees van de vijand heeft hij verloren, en wodt door God bewerkt in de vormen die we boven al zagen. Maar de vijand heeft dan nog wel een ziel en een geest. Wat gaat daarmee gebeuren ? Natuurlijk hebben we het over het lichaam, het vlees, van een andere materie, van een andere glans, oftewel van het tussenrijk en de hemelse en geestelijke gewesten. Ook de ziel zou je als een soort lichaam kunnen zien. Het proces gaat dan gewoon door. De ziel zal sterven. De vijand gaat ook zijn ziel verliezen. De vijand zal zaad op de akker zijn, en zal opgroeien als gewas en geboomte, terwijl de geest van de vijand tot de rots geleid gaat worden. Aan het einde van het ritje is de vijand zelfs geen dier meer, maar een boom. Het geboomte zal voor eeuwig vrucht voort moeten brengen, maar de vijand zelf, als geest, gaat naar de rots. Over wat voor een opstanding hebben we het dan ? We zien dat na het vrederijk de duivel weer wordt losgelaten. Waarom denkt u misschien. Dit is weer allemaal beeldspraak. De duivel zal ditmaal opstaan als plant. De duivel zal worden tot een wijngaard wiens druiven geperst gaan worden. Natuurlijk zal dit een flinke stoot van dronkenschap geven, en het zal de grootste gifkwekerij ooit zijn tot verdere oorlogsvoering en bovenal voor medicinale doeleinden. De duivel die ons eerst kwelde zal nu tot geneesmiddel worden. Daarom is deze opstanding ook zo belangrijk. Er zijn twee opstandingen voor de duivel : de genezing van de hoofdwond, waardoor hij van roofdier tot prooidier wordt, en de loslating na het vrederijk, waardoor hij plantaardig wordt. Zo recycled God de vijanden.

Uiteindelijk worden wij dus boeren, landbouwers en fokkers, en dat is ook hetgeen waar Gods Woord hoofdzakelijk om draait en op terugwijst. Lees daar de rijke beeldspraak maar op na. En dat is weer een bewijs dat de eeuwigdurende pijniging onzin is. Het is een sprookje, een kinderachtig fabeltje.

In het paradijs stonden vele bomen waarvan niet gegeten mocht worden, maar die voor medicinale doeleinden gebruikt moesten worden, en voor de jacht. De bewoners van het paradijs moesten de ingewikkelde voorschriften kennen. Er was dus veel te doen in het paradijs. Ook in het paradijs bestonden er voorschriften van zaaien en oogsten, maar er werd maar weinig acht op gegeven, dus soms ging er wel eens wat mis. Sommige bomen in het paradijs werd je dronken van als je er van at, als een soort goddelijke drugs. Hier moeten wij weer naartoe om aan de pijlen van de vijand te ontkomen. In het boek Openbaring, en ook in Ezechiel zien wij die bomen weer terugkomen. Enkele namen : Nirshek, Lbok, Brannan. Door bomen kreeg je de toegang tot andere sferen, dus daarom was het belangrijk van de juiste boom te eten. Door het eten van de verboden boom kwamen Adam en Eva uiteindelijk in de lagere aardse gewesten terecht. De sfeer werd uiteindelijk één-dimensionaal in plaats van meervoudig dimensionaal. Het paradijs was opgebouwd uit de lagen van verschillende soorten vuur, waardoor de mens veel meer mogelijkheden had. Wat we hier op aarde zien is daar maar een zwakke karikatuur van.

Denk je eens in : Adam en Eva heersten over de vissen, de vogels en de roofdieren. Dat hield in dat ze konden vliegen, dat ze onder water konden leven, en dat ze de eigenschappen van roofdieren hadden. Zij aten echter geen vlees van Gods schepping. Wel leerden ze al over de primitieve vormen van het heilig avondmaal. Wat hield dat in ? Zij aten in sommige sferen van het heilig vlees, en dronken van het heilig bloed. Deze sfeer heette Nahush, en er was ook een sfeer die Kammarakka heette. Die sferen konden ze dus betreden door van verschillende bomen te eten. Als de gemeente kennis krijgt over deze dingen, en van God toestemming krijgt om weer van deze bomen te eten, dan zal drugs niet meer nodig zijn, en drank ook niet, want die zijn maar slappe karikaturen van Gods middelen. Je kunt high worden door je relatie met God, en dit alles gaat door profetie. Daarom is het ook zo'n schande dat er een evangelische wereldkerk is, want door profetie op een lager plan te zetten kweek je drugspatienten. Het is een gevaarlijke fokkerij. Ook als je een profetische gemeente bent dan ben je er nog niet, want er is zoveel wildgroei. Maar het is in ieder geval een stap in de goede richting. Het is belangrijk voor de gemeente om dronken in de geest te raken, om zo niet ten prooi te vallen aan rationalisme en hedonisme. De dronkenschap in de geest is de heilige dronkenschap waardoor de profeten in contact staan met God om belangrijke strategische boodschappen door te krijgen. Deze dronkenschap komt door het kruis, door de geestelijke oorlogsvoering en de geestelijke jachtvoering. Het is de beginsmaak van het grote oorlogsmaal en jachtmaal des Heeren, leidende tot de diepere slaap en de vergetelheid om zo de nog heiligere boodschappen des Heeren in dromen door te krijgen. Dronkenschap komt door het kruis van Christus waar wij avondmaal vieren, de heilige maaltijd, waarin wij verenigd worden met de dingen van God, tot één lichaam. Wij vormen het lichaam van Christus juist door dit avondmaal en de daaropvolgende heilige dronkenschap om zo te ontkomen aan de allesverwoestende dronkenschap van de wereld. We hebben strijd te voeren tegen de dronkenschap van Griekenland en Rome, en dat kan alleen door de Heilige Dronkenschap. Ook dienen wij de oordeels-dronkenschap toe te brengen aan deze heren, de geesten van Griekenland en Rome. Zo komt Gods Profetische Zalving over ons, en kunnen wij profeteren. Het is belangrijk voor ons op te groeien in de kennis van het Woord van God en deze practisch toe te passen door profetie. Wij mogen zo ge-ent worden op de wereldwijde Profetische Kerk naar het Hart.

De aarde is dronken geworden door de valse dronkenschap die Babel bracht, en die ook gebracht werd door het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk, waar alle verdere excessen uit voortkwamen. Wij zijn allemaal door deze dronkenschap geknecht, om ons zo van Gods Profetische Woord af te houden. Wij worden door deze geesten in slaap gehouden, en wij dienen deze ketenen te verbreken. Wij zijn rationalistische robotten bedekt door een laag corrupt gevoel, ongevoelig voor Gods Geest, door al die lagen van valse wereldkerken die macht, eer en geld op het oog hadden toen ze hun peilers opstelden. Al deze lagen pijnigen ons nog steeds door hun hoog-frequente aanvallen. Niemand zal ontsnappen. Maar God zij dank dat John Wimber het eerste teken was van het herstel van de Profetische Kerk in deze dagen. Wij mogen de bokkenjacht gaan beginnen door strategische profetische aanwijzingen om zo uiteindelijk de bokken te berijden en hen te voeren tot de put. God heeft ons niet in de steek gelaten. Absalom, het beeld van Griekenland, zal met zijn haren in de takken verstrikt raken, en zo zal ook de bok in de struiken verstrikt raken, als een beeld dat hij zal worden tot struikgewas.

Natuurlijk zal de gemeente zo veel meer als de roofdieren moeten worden, en dat zal in dat proces ook gebeuren. Wij moeten worden als de slangen en de leeuwen, en hierin Christus op de voet volgen. Dat is waar de dronkenschap ons voor open stelt. Het is dus heel belangrijk om op die manier profetisch op God aangesloten te worden. Ook moeten wij net als Christus omgang hebben met de wilde dieren. Hiervoor moeten wij natuurlijk naar de woestijn en de wildernis. Het leven met Christus is als leven in de jungle waar duizendeneen gevaren ons omringen. Als wij hierin niet profetisch leven gaan wij ten onder. Rationalisme en hedonisme zijn de vijanden van het profetische, omdat zij de zintuigen uitdoven, onze gevoeligheid. Zij zijn de gevaarlijke Griekse roofdieren in de jungle. Wij moeten onze speer tegen hen leren gebruiken. Wij mogen hierbij putten uit de bronnen van het paradijs. Er is een overvloed aan gifjes en smeerseltjes om in de jungle te overleven, maar staan wij daar open voor ? Er is een strijd gaande om onze ziel. Laat het niet zo moeten zijn dat de vijand ons in prooi veranderd en vervolgens in een boom.

Wij moeten leren profetische jagers te zijn en profetische strijders. Wanneer wij in onze strijd tegen demonische roofdieren hun huiden in handen krijgen veranderen zij zo in prooi, en gaat de strijd over in de jacht. Dit is natuurlijk symbolisch. De huiden zijn niet alleen belangrijk voor de overwinning, maar ook voor het bouwen van de nieuwe stad. 'Ik neem je huid af, in de Naam van Jezus Christus,' zeg je dan. Als het vijfde zegel verbroken is zien we de huidenjagers. Zij krijgen het kleed om te rusten. Als je in de hemelse gewesten alleen maar als een slager rondrent, dan mis je je doel. Je moet juist je aandacht richten op de huid allereerst, want anders zal de vijand bij jou hetzelfde doen. Hoevelen weten af van de afschuwelijke roofdieren in de hemelse gewesten die langskomen om ons van onze huiden te beroven ? Dit geeft allerlei problemen. Tijd dat de rollen worden omgedraaid.

De Profetische Kerk zal geboorte geven aan de Apostolische Kerk, en deze aan de Richterlijke Kerk. Dan zullen we opgaan naar het tijdperk waarin de Patriarchische Kerk hersteld wordt, tot volledig herstel van de Joodse Fundamenten en tot de voorbereiding van het komende Vrederijk. Maar dan zijn we er nog niet. In het Vrederijk zullen de Indiaanse Fundamenten hersteld worden voor de terugkeer tot het paradijs, om uiteindelijk te komen tot de Westzijde van de hof van Eeden. Dan zal pas echt de paradijselijke aarde voor ons opengaan. Zo zal ook de Hermitatische kerk hersteld worden, en dan liggen er nog enkele bedieningen voor de eindtijd klaar als de kroon op het ware kerkenwerk, namelijk ge-ent op de oude bedieningen. Hiervoor zal de gemeente moeten terugkeren tot de schaal en de beker van Christus, om met Hem het maal te vieren.

T.S./ Januari 2006