Profetische boeken en artikelen Wijn uit de Scheur 15 maart 2009
Lees dit artikel over de Joodse geschiedenis, en wat het voor waarde heeft voor ons vandaag.

Wie zich openstelt voor het diepgaande proces om ge-ent te worden op de Joodse olijf komt onherroepelijk op de scheuring van het Joodse Rijk terecht. Dit was een groot lijden voor het Joodse Volk, een groot kruis. Davids huis scheurde in tweeen door de zonde van Salomo. Het tien-stammig rijk ontstond naast het twee-stammig rijk. Dit noemen we ook wel het Noordelijk rijk, Israel, en het Zuidelijk rijk, Juda. De zonde van Israel leidde hen tot het huis van Achab, en later door de inname van Assur, de Assyriers, en de zonde van Juda leidde hen tot het huis van Achaz en Manasse, die met Achab vergeleken werden. Ook hij vergoot veel onschuldig bloed. Dit leidde uiteindelijk tot de inname door Babel, de Babyloniers. Al met al was het een scheuring die grote gevolgen had, als een nieuw spoor door de geschiedenis waar zich veel onheil op vestigde. Later werd het Noordelijk rijk Samaria, en het Zuidelijk rijk Judea. Christus werd geboren als een verzoener, en als een weg waardoor een ieder Jood kon worden. Dit gebeurde door het werk van de Heilige Geest allereerst, maar de Heilige Geest kwam om Christus te verheerlijken, en op Christus terug te wijzen. Zouden wij vervuld moeten worden met de Heilige Geest, dan is dat uiteindelijk om vervuld te worden met Christus. In Hem moeten wij uiteindelijk gedoopt worden. Dat is het doel waartoe de Heilige Geest was gezonden. Christus had als taak om ons terug te brengen tot de wortel van David, tot zijn geslacht, om zo uiteindelijk te komen tot de heilige berg van Eeden, de oertijd of voortijd van de engelen waarover in Ezechiel 28 werd gesproken, en waarover u ook kunt lezen in het boek 'De Nieuwe Wijn'. Deze diepte zouden wij bereiken over het spoor van de Joodse Scheuring, het Oud-Testamentische Kruis. Christus wees terug op het Oude Testament, en vertelde dat Hij daartoe de Weg was. Hij droeg dit namelijk in Zich. Er komt veel bij kijken als wij ons in Christus bevinden. Hij is een Weg naar binnen. Hij wijst ergens op. Het is een grote fout om ons helemaal blind te staren op Christus of de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst op Christus, en Christus wijst op waar Hij vandaan komt. Wat wij vandaag in de kerk zien is de afgoderij van Christus en het verafgoden van de Heilige Geest, en dat is nooit de bedoeling geweest. Het Kruis wijst op een diepere geschiedenis, de geschiedenis van het Joodse Volk. Wij behoren het spoor van het Bloed van Christus te volgen. Juda en Israel zijn de twee benen of twee voeten van Christus waarvan we in het boek 'De Nieuwe Wijn' al zagen hoe belangrijk deze zijn. Door de scheuring van het huis van Salomo begon Christus op te staan en te wandelen. Door Zijn hemelvaart ging hij op de wolk terug naar de heilige berg van Eeden, oftewel de hemel. Over dit pad moeten wij Hem volgen om tot die geheimenissen te komen, en om volledig ge-ent te worden op de Joodse stam.

Laat uw leven niet verpesten door de Heilige Geest of Christus te verafgoden. Er is zoveel meer wat God voor ons heeft, als wij maar bereid zijn het Kruis van Christus te dragen en de stroom van Zijn Bloed te volgen tot de geheimenissen van God. Christus is niks zonder Zijn Bloed, en ook de Heilige Geest werkt niet buiten het Bloed van Christus om, en dit is het bloed van de Joodse Stam, leidend tot de geheimenissen van de oertijd, het tijdperk van de heilige godenberg van Eeden. U kunt nu kiezen : Of u blijft bij Pinksteren, of u komt tot de Profetische Stroom terugleidend tot de bron van Christus. Hiertoe is de Heilige Geest gekomen : tot het Getuigenis van Christus, de geest van profetie (Openb.19 : 10). Maar de afgodendienaars die Christus verafgoden luisteren niet naar Zijn Getuigenis.

De Rijkdom van Pasen, de Uittocht uit Egypte, daar gaat het om. Door de Zalving van Jozef kunnen wij Egypte bedwingen, en op arendsvleugels trekken wij door, en blijven niet zitten bij de Egyptische Vleespotten. Er is tijd genoeg voorbij gegaan om de wil van de heidenen te doen. Laten we nu de Wil van God doen. Wie of wat zijn de heidenen ? Zij die zich niet hebben laten enten op de Joodse Stam, op Christus, die de wortel van David is, en de Weg tot het Nieuwe Jeruzalem. Heidenen zijn zij die de stroom van het Bloed van Christus niet volgen, het kruis afwerpen, en Christus als een beeld of een stuk papier verafgoden. Om dan nog maar niet te spreken van de verafgoderij van de Heilige Geest, wat in de Pinkster Beweging wordt gedaan en allerlei Charismatische cults. Zij zijn het doel totaal voorbijgegaan.

Ook is het niet de bedoeling om ineens het Joodse Volk en haar geschiedenis te verafgoden, alhoewel we ons wel moeten richten op haar Zalvingen. Dat brengt ons een stap dichterbij. Wij moeten onszelf leren beheersen, onszelf tuchtigen en in bedwang houden, zoals Paulus ons leert. Wij moeten niet geestelijk gaan hoereren, maar reizen. Dit gebeurt over het spoor van de Joodse Scheuring. Dit kruis zal ons ook tuchtigen, en verder enten op de Joodse stam. Hier hebben wij ook een strijd te voeren tegen het huis van Achab en het huis van Achaz en Manasse. In het boek 'De Nieuwe Wijn' zagen wij hoe de Zalving van Jehu die door Elisa kwam het huis van Achab overwon, het afgodische tien-stammen-huis, oftwel het Noordelijke rijk Israel. Over Achab zijn al vele woorden vuil gemaakt, maar wie waren Achaz en Manasse ? Zij waren afgodische koningen van Juda, het Zuidelijke twee-stammen-rijk. Zij waren beiden slechte koningen, maar Manasse verootmoedigde zich voor Heere en Achaz voor de koning van Assur. Achaz was een lafaard, en Manasse was een bloedvergieter. Beiden lieten hun zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom. Achaz en Manasse hadden gedurende hun regeringsperiodes de tempel des Heeren verschrikkelijk vervuild met hun vreemde altaren en afgodsbeelden, en Achaz had veel heilige dingen van de tempel weggegeven aan de koning van Assur. Josia maakte daar een einde aan. Josia herstelde het huis van de Heer, en was één van de belangrijkste koningen die Juda gekend heeft, vanwege zijn drastische hervormingen. Hij schafte de mensenoffers af waaraan het volk zich schuldig had gemaakt onder diverse koningen. In de tijd van Josia werd het Wetboek van God teruggevonden, het boek des verbonds, en dit maakte van Josia een waardige opvolger van David. Sinds de tijd dat het volk een koning wilde, na het tijdperk van de richteren, werd het Pascha, het feest van de uittocht, niet meer gevierd zoals vroeger, maar Josia stelde dit feest weer ten volle in. Jozua eerde de profeten van God, en brak ook de afgodische dienst aan Astoret van de Sidoniers, de erfenis van Izebel. Hij wierp het hele zaakje in de beek Kidron. De Zalving van Josia was tegen het afgodische koningshuis van Juda gekomen, het huis van Achaz, Manasse en diens zoon Amon. Ook wij moeten in die Zalving strijden en hervormingen aanbrengen. Dit is waar Jezus Christus ons toe oproept. Niet als dolle zotten om de paal heen blijven dansen, maar oorlogvoeren. Jezus Christus is onze aanvoerder, en wijst ergens naartoe. Hij wijst ons op het harnas van Josia waarin wij moeten strijden. Wie zijn die afgoden van vandaag de dag ? De Christus-beelden, de beelden van de Heilige Geest, en de beelden die de kerk van het Joodse Volk heeft gemaakt om daarmee te hoereren. Grote delen van de Evangelische Wereld staan daaraan schuldig, en van de Pinkster en Charismatische Beweging, om maar niet te spreken over de Reformatorische Hoek. De Zalving van Josia brengt de bijl in deze beelden en in al deze feestjes. De Zalving van Josia roept ook hen die deze beelden verafgoden op om de strijd weer aan te gaan, en voort te trekken als nomaden, terug naar het beloofde land.

In de Zalving van Josia, in de Naam van Jezus Christus, door Zijn Bloed, mogen wij al die afgodische geesten naar de beek Kidron zenden. Zo zullen dan zowel de Zalving van Jehu tegen het afgodische noordelijke huis, en de Zalving van Josia tegen het afgodische zuiderlijke huis op onze schouders rusten, en zo zullen wij ook kunnen afrekenen met Babel en Assur. Laten wij hierover mediteren, en in de Naam van de Heere hiervoor strijden.

Vroeger offerden afgodische Joden hun kinderen aan de Moloch. Ook vandaag de dag offeren christelijke afgodendienaars hun kinderen in de vorm van prosperity. Ze laten hun kinderen met dure kleren lopen, met dure sieraden, als het harnas van Babel, met als gevolg dat deze kinderen zich niet goed kunnen uiten. Vaak vallen dit soort kinderen ten prooi aan allerlei dans en muziek-geesten waarvan ze slaaf worden, en kunnen zich niet goed ontwikkelen. Ze blijven telkens dezelfde dingen herhalen, en je kan er geen diepgaand gesprek mee voeren. Ze zitten opgesloten in een dwangbuis. Heel treurig is het dat ouders hun kinderen daar aan blootstellen, maar het is dezelfde eis van Moloch, namelijk de vrucht van de bruilofts-rite aan hem af te staan. De Heere heeft met deze kinderen echter een hele andere weg. Onderwijs uw kinderen over de weelderigheid van de armoede, leer hen liefhebben, leer hen het kruis te dragen, zodat ze gevoelig worden voor de Heere en anderen. Egocentrisch christendom is de weg niet. Prosperity leidt tot de dood, tot het huis van Achab en het huis van Amon waar een ieder in ten onder gaat.

Leer uw kinderen over de Zalving van Jehu, en de Zalving van Josia, zodat ze ook hun stem kunnen gebruiken om de strijd aan te gaan tegen de mondsnoerende geest van deze tijd. Leer hen over de scheuring van het Joodse Volk, en dat die scheuring uiteindelijk de Messias heeft voortgebracht. Laat hen niet blindstaren op Jezus Christus, maar vertel hen over waar Hij vandaan komt, en wat Zijn doel is. Vertel hen niet alleen maar de verhalen, maar maak het voor hen ook toepasbaar, zodat ze er niet door opgesloten worden. Leer hen de betekenissen van de verhalen. Wees voor hen een wegwijzer.

Zalving van Jehu Zalving van Josia
tegen het huis van Achab/ Izebel tegen het huis van Achaz, Manasse/Amon
tegen Assyrie tegen Babylonie
SAMARIA

Noordelijk Stammenrijk Israel

Tien Stammen Rijk

Ruben, Simeon, Levi, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaschar, Zebulon, Jozef

JUDEA

Zuidelijk Stammenrijk Juda

Twee Stammen Rijk

Juda, Benjamin


Ik raad u aan over dit plaatje te mediteren om deze zalving diep op u te laten inwerken. Ook als wij een intrede doen in het boek Openbaring is deze zalving van belang, omdat het Oude Testament een apocalyptisch plaatje is. Het plaatje is het overwinnend Juk van Christus wat wij moeten dragen, Zijn Apocalyptische Wapenrusting. Josia bracht één van de grootste hervormingen aan in de geschiedenis van het Joodse Volk, en alleen door zijn zwaard zullen we verder komen. Wij hebben het zwaard van Josia nodig in onze strijd tegen de beesten van Openbaring en hun afgodisch gevogelte. De Apocalyptiek in Openbaring is nauw verbonden aan het Oude Testament, en hierin is het Oude Testament de sleutel. Ook kwam hieruit voort de herbouw van de tempel door Nehemia als een kostelijk halssnoer voor het Joodse Volk. Jehu en Josia zijn twee sleutelwoorden van overwinning wanneer we de krachten van het Oude Testament behandelen. Ook Christus stond op door deze twee zalvingen op Zijn schouders. Het is het pantser van het geslacht van David.

Babylon wordt genoemd 'een schuilplaats van onrein en verfoeid gevogelte' (Openb. 18). Jeremia trad profetisch op tegen de geesten van Babel en profeteerde hun val. Als de berg van Eeden zal terugkomen als een steen om het Babylonische beeld omver te werpen, dan zal dat het herstel van de engelenbedieningen betekenen. Dan zal dat onrein en verfoeid gevogelte afgeslacht worden en wij zullen de veren dragen. De berg van Eeden weerspiegelt de oertijd, de tijden der engelen, en die tijd was min of meer indiaans, wild, en niet geciviliseerd door de geesten van deze tijd. Die tijd was barbaars (niet-grieks) en Joods (niet-heidens), als niet-babels. Indiaans betekent zoiets als niet-romeins. Het Perzische Wereldrijk werd min of meer gebruikt door God om de Babyloniers neer te drukken, en het Joodse Volk te laten terugkeren. In het Woord van God komen we telkens ook een andere engelen-orde tegen die als taak hebben het vlees van de afvalligen te eten, van de demonische vorsten en hun volgelingen. Dit wordt gezegd over het huis van de grootvorst van Mesek en Tubal, genaamd Gog (Ezechiel 39) en ook over het huis van Achab en hun verzwageringen. Ook komen we dit tegen in het betoog tegen Babylon in Openbaring 19. Wie zijn die vogels des hemels ? Het zijn indiaanse engelen, oftewel engelen met veren. De Heere noemde hen 'heuzen'. Ze hebben zich getooid met die veren in de strijd. Het wil niet zeggen dat ze per definitie vleugels hebben. We komen in het Woord van God vele engelensoorten tegen met vleugels, en niet altijd met twee vleugels, maar ook soms met vier of met zes vleugels, en die engelen zijn dan min of meer insecten des hemels, zoals bijvoorbeeld de serafs (Jesaja 6). Ook cherubs zijn een soort vier-vleugelige insecten des hemels (Ezech. 10). Zij die zich altijd maar blindstaren op de klassieke, traditionele plaatjes van engelen met twee vleugels doen de Heere te kort, en ook de engelen, en leven in een leugen. De engelenwereld is nauw verbonden aan allerlei soorten van de dierenwereld. Daarnaast kunnen engelen in vele gedaantes verschijnen.

De Zalving van Jeremia is belangrijk in onze strijd tegen de krachten van Babel.

Jeremia 51 : 7,9,11-13,38-40,45,50 - 'Babel was in de hand des Heeren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte ; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. (..) Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen ; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land. Scherpt de pijlen, vat de schilden. De Heere heeft de geest der koningen van Medie opgewekt, want tegen Babel is zijn plan om het te verdelgen. (..) Heft tegen Babels muren de banier op, versterkt de wacht, zet wachten uit, legt mannen in hinderlagen. (..) Gij die aan grote wateren woont, die groot zijt van schatten, uw einde is gekomen, de maat, waarop gij afgesneden wordt. (..) Tezamen brullen zij als jonge leeuwen, zij grommen als leeuwenwelpen ; als zij verhit zijn, zal Ik hun een drinkgelag aanrichten en hen dronken maken, opdat zij in onmacht neervallen en inslapen tot een eeuwige slaap en niet ontwaken, luidt het Woord des Heeren. Ik zal hen afvoeren als lammeren ter slachting, als rammen met bokken. (..) Trek eruit weg, mijn volk, en laat ieder zijn leven redden. Gij die aan het zwaard ontkomen zijt, gaat voort, staat niet stil, gedenkt uit de verte de Heere, en laat Jeruzalem in uw gedachte komen.'

Jeremia 51 : 57 - 'En Ik maak zijn vorsten en zijn wijzen, zijn landvoogden, zijn stadhouders en zijn helden dronken, zodat zij inslapen tot een eeuwige slaap en niet ontwaken.'

De Heere heeft de Toronto-Beweging uit het Noorden gezonden om Babel, de Pinkster Beweging die een toren wilde bouwen van hier tot de hemel om naam te maken, in slaap geslagen. De Toronto Beweging is het oordeel van de Heere, maar nog steeds roept de Heere : Gaat uit van haar.

Jeremia 25 :15-16 - 'Neem deze beker met de wijn der gramschap uit mijn hand en geef die te drinken tot alle volken, welke Ik u zend, dat zij drinken en waggelen en dol worden ten gevolge van het zwaard, dat ik onder hen zend.'

De Toronto-Beweging is de Beker van Jeremia, tot een oordeel uitgezonden. Deze beker komen wij ook weer tegen in Openbaring. De Heere geeft hen over in de handen van misleiding, en legt hun een leugengeest in de mond.

Jesaja 6 : 10 - 'Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde.'

Als we het hebben over de Joodse Scheuring dan hebben we het niet alleen over de scheuring van het huis van David in een twee-stammenrijk en een tien-stammenrijk, maar ook de scheuringen daarvoor : Jakob werd door zijn zonde afgescheurd van zijn gezin en moest vluchten voor Esau. Jozef werd afgescheurd door de zonde van zijn broers. Mozes werd afgescheurd van zijn volk door Egypte, en we zien scheuringen tot aan het huis van David als een groot lijden van het volk, als een heilige besnijdenis. We zagen in het boek 'De Nieuwe Wijn' dat de Heilige Besnijdenis het Zegel van God is en op allerlei manieren kan komen. Ook zagen we dat de Heilige Besnijdenis een persoon is, een geheimenis van God, Zijn Hart. Wij moeten ons richten op de Besnijdenis van Christus die ons brengt tot de Heilige Besnijdenis in de geschiedenis van de Joden. Dit is waartoe het Bloed van Christus ons leidt. Ook wij gaan door scheuringen heen, en wij mogen daarin de Hand van God zien, de Heilige Besnijdenis. De Heilige Besnijdenis is het kloppende hart van het Kruis, die een relatie met ons wil. Zo kunnen we haar volgen over het pad van de Joodse Scheuring, helemaal tot aan de berg van Eeden. De scheuring is belangrijk geweest om ons harnas op te richten. Zorgvuldig zalft zij ons, en ent ons op de Joodse stam. Het is een snoei- en entproces. Als er één kruis is waaromheen alle kruizen draaien dan is het de scheur. Hierin staan de geschiedenissen van God en Zijn Volk opgetekend, als een vurige steen van het altaar van de godenberg. Wij hebben iets van die heiligheid gezien. Door de scheur kwam er verzoening, en uiteindelijk de nieuwe wijn. Ook wij mogen in deze wijngaard werken. De scheur leidt ons helemaal terug tot het altaar met de vurige stenen, door de Heilige Besnijdenis. Daartoe is Christus gekomen : Om terug te wijzen op de besnijdenis, het teken van het verbond met God.

Jesaja 6 : 6-7 - 'Eén der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had ; hij raakte mij aan en zeide : Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt ; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.'

De Heilige Besnijdenis wordt in Gods Woord het zegel en teken van gerechtigheid genoemd. In het Oude Testament lezen wij over de rechtsverkrachting. De Heilige Besnijdenis werd door afgodendienaars verkracht, dit teder wezen van Gods Hart. Door zonde werd zij verscheurd.

Als het volk van God de Heilige Besnijdenis weer leert kennen en haar aanneemt zal dat het begin zijn van het Vrederijk.

Jesaja 11 : 11,12,15,16 - 'En het zal te dien dage geschieden dat de Heere wederom zijn hand zal opheffen om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopie, Elam, Sinear, Hamat, en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volkeren om de verdrevenen van Israel te verzamelen en om de verstrooide dochters van Jeruzalem te vergaderen van de vier einden der aarde. (..) Dan zal de Heere de zeeboezem van Egypte slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteen slaan en maken dat men geschoeid daardoor kan gaan. Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van het volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israel geweest is ten dage toen het optrok uit het land Egypte.'

De Heilige Besnijdenis is het heerlijkste deel van Christus, en bij machte ons verder los te kopen. Ook het Bloed van de Heilige Besnijdenis is om de toorn af te wenden (Exodus 4 : 24-26). Het is het Bloedende Hart van Christus. Willen wij van hart tot hart met Christus communiceren, dan door de heilige besnijdenis. De heilige besnijdenis zal de bedieningen herstellen en de engelenbedieningen. De Heilige Besnijdenis is onze banier, de brenger van de nieuwe wijn. Door een scheur in Davids Huis kwam zij binnen. Het is voor ons van belang die scheur te kennen, en die te dragen als een heilig harnas. Als er iets is wat ons behoort te leiden dan is het de Heilige Besnijdenis. De Heilige Besnijdenis zal onze zintuigen besnijden om ons binnen te laten gaan in een nieuwe dimensie, het voorportaal van het Vrederijk. Christus is een Wegwijzer, die wijst op de Heilige Besnijdenis die op de berg van Eeden troont. Zij die Christus blijven verafgoden, of de Heilige Geest, zullen door haar worden uitgespuwd. De Heilige Besnijdenis is het allerheerlijkste deel van God, Zijn Bloedend Hart, en het zegel waartoe wij aan Gods Toorn kunnen ontkomen en het kunnen afwenden. God haat de onbesnedenen en zal hen vernietigen. Laten wij niet lichtzinnig met deze dingen omgaan.

Wij hebben veel te danken aan Kores, de koning van Perzie, die door de profeten de gezalfde des Heeren werd genoemd om de Joden uit Babylonische Ballingschap te bevrijden. Perzie is de duisternis des Heeren, een schat waar de Joden nooit goed grip op konden krijgen. Toch was Perzie ook het tweede, Zilveren, Wereldrijk, en had ook een demonische vorst. Wij hebben de Zalving van Kores nodig voor de uittocht uit Babylon (Jesaja 45).

Jesaja 52 : 1,2 - 'Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion ; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene en onreine zal meer in u komen. Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem ; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions.'

Jesaja 56 : 9,10 - 'Alle gedierte des velds, komt om te eten, alle gedierte in het woud. De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen ; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.'

Jeremia 7 zegt dat de afvalligen en afgodendienaars die hun kinderen door het vuur hebben laten gaan in het dal Ben-Hinnom zelf in deze plaats ten onder zullen gaan, terwijl hun lijken door het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde gegeten zal worden. Ben-Hinnom is het moord-dal van de mensenoffers, oftewel de hel. Wij moeten de geesten van onbesnedenheid en afgoderij daar naartoe zenden in de Naam van de Heer. Alleen door de besnijdenis kunnen wij aan dit dal ontkomen. Als kind zijnde had ik verschrikkelijke nachtmerries over dit dal vol van gillende kinderen.

Net als Jeremia was ook Jesaja een profetisch strijder tegen Babel, maar Babel was niet het enige kwaad tegen het Joodse Volk uitgezonden. Later kwam het Romeinse, IJzeren, Wereldrijk, en toen was de ellende compleet. Door dit rijk werden de Joden verstrooid over de hele wereld, de zogenaamde Diaspora. Onder dit bewind en onder het afvallige Joodse bewind leden de apostelen. De geschiedenis van het Joodse Volk gaat diep, en we kunnen heen en weer gaan. Zoals we zagen in het boek 'De Nieuwe Wijn' worden we door de Zalving van Set ge-ent op de Zalving van Abel. Dit gebeurt door een snoeiing, maar zo komt de weg tot het pad naar de heilige berg van Eeden in zicht.