Veel Gestelde VragenInformatie en Contact 1 november 2004
Vaak krijgen we verzoeken om contact met vragen als wie we zijn, wat onze achtergrond is, of en waar we samenkomsten houden en of we spreken op samenkomsten, hoe ons te kunnen ontmoeten enz. We hebben ons best gedaan deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en te bundelen en verwijzen u dan ook graag door naar deze faq.
Introductie
Meer over uw organisatie en de Internationale Hermitatische Orders 'The Eternal Ice'.
Kunt u iets meer over uw geloofsachtergrond vertellen en tot welke richting behoren jullie ?
Waar halen jullie je informatie vandaan ?
Meer over uw organisatie, gelieve contact met mij op te nemen.
Kunt u mij mailen waar ik jullie zou kunnen bereiken ?
Graag zou ik meer informatie ontvangen over uw beweging.
Ik zou graag nog wat literatuur van u ontvangen.
Doen jullie ook aan gemeentevorming ?
Ik zou graag willen weten of Br. T. Strijker ook spreekt op samenkomsten.
Is een van uw medwerkers dan beschikbaar om te spreken op samenkomsten ?
Ik wil u graag ontmoeten / Is het mogelijk u te bezoeken ?
Samenkomsten / Ontmoeten broeders en zusters
Waar kunnen wij ons aansluiten ?
Uitnodiging Talkshow
Uitnodiging radioprogramma
Uitnodiging radioprogramma II
Wat voor acties voeren jullie ?
Wat is het doel van deze website en van uw aanwezigheid op het internet ?
Nawoord

Onderwerp: Introductie
Antwoord De afgelopen periode kregen we veel brieven binnen met daarin verzoeken om informatie en contact. Enkele vragen waren o.a. waar wij onze samenkomsten houden, hoe met ons in contact te komen en of we ook spreken op samenkomsten. In deze Veel Gestelde Vragen geven we op al deze vragen een antwoord.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Meer over uw organisatie en de Internationale Hermitatische Orders 'The Eternal Ice'.
 • Kunt u mij wat meer vertellen over uw organisatie en de Internationale Hermitatische Orders 'The Eternal Ice' ?
 • Al vele sites ben ik tegengekomen op het internet en ik moet zeggen dat deze site erg veel goede dingen te zeggen heeft. Maar alvorens ik me er verder in verdiep zou ik willen vragen wat de naam : De Internationale Hermitatische Orders 'The Eternal Ice' precies betekent. Er zijn namelijk vele 'orders' en die zijn veelal vertakkingen van de vrijmetselarij, en daar wil ik verre van blijven. Zou u mijn vraag misschien kunnen beantwoorden?
 • Zijn jullie trouwens een gemeente ?
Antwoord U heeft gelijk dat er vele "orders" zijn. De zin waarin wij het woordje orde gebruiken heeft echter helemaal niets te maken met de orders waar u het over heeft. Bij ons komt het Orde zijn voort uit het gemeente-zijn. Een gemeente-zijn staat voor bepaalde principes, en daaruit voort komt het klooster zijn, en vandaar ook het woordje klooster-orde. U kunt hierover lezen in De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 3 onder het kopje 'Territoriale kloosters':
"Naarmate de eindtijd vordert zullen er kloosters uit ons gemeente-zijn moeten opkomen. Plaatsen die afzondering en reiniging aanduiden, plaatsen waar de ijskrachten tot ontwikkeling kunnen komen. Dit hoeven echt geen plaatsen buiten de samenleving te zijn. Je kunt je eigen huis ook om dopen tot klooster. Het gaat om de geestelijke waarden. Jezus zei dat we zullen moeten vluchten naar de bergen naar mate de eindtijd vordert. De apocalyptiek laat ons in de openbaring zien dat de gemeente onder de grond zal moeten vluchten (openb 12) dit wijst op een geestelijke houding: afzondering, zelfonderzoek, zelftucht en discipline. Van uit deze kloosters zullen we de autoriteit over de territoriale machten terugwinnen. In openbaring zien we duidelijk strakke monnikenordes opkomen die geleerd hebben de verderfelijke krachten van het vlees te weerstaan. Een monnik heeft zijn hele leven aan God gewijd, Hij woont zelfs in Gods huis."

Wij voelen ons verbonden met de oude profeten, zoals bijvoorbeeld Jeremia en Ezechiel, die in afzondering leefden om de Heere te zoeken en los te komen van het wereldse geplak, vandaar het klooster-principe. Dit heeft echter niets te maken met scheiding van onze broeders en zusters, neen, dit heeft te maken met afzondering van zonden en aardse geneugten. Wij zijn op weg UIT BABYLON. Wij hopen niet dat het woord klooster nare associaties oproept, want dat is niet onze bedoeling. Wij willen met het woord klooster zeggen: wij dienen de Heere en hebben daarbij lak aan wat de wereld daarvan zegt.

Zie onder andere:
Mooi-weer-profeten, slecht-weer-profeten en weer-profeten
en
De serie de Zondvloed

De Heer liet ons zien dat er na het kloosterprincipe nog weer hogere principes waren waarin dit klooster principe nog verder uitgediept wordt. Dit had tot gevolg dat we van Int Apostolische Kloosterorde uitgroeide naar Int Hermitatische Orde naar Int Heilige Armoe Orde om een omgeving te hebben om ook deze principes gestalte te kunnen geven in ons leven en in dat van anderen. De betekenis van het woordje Hermitatisch wordt uitgelegd in het Hermitatische Nieuwsblad De Lawine Deel 1 onder het kopje 'Hermitatisch'. Meer over de Hermitatische Bediening kunt u lezen in De Weg van de Vlinder Part I - De Bediening van Innerlijke Genezing. We groeien als gemeente dus 'profetisch' mee met de komende bedieningen die God voor Zijn Lichaam heeft toebereid en zijn zo gegaan van 'evangelische gemeente', 'profetische gemeente', 'apostolische gemeente', 'apostolische kloosterorde' naar 'hermitatische orde' enz. Deze benamingen komen voort uit gehoorzaamheid en verlangen naar diepere heiliging en een dieper contact met de Heer. Ze moeten ook de geestelijke lading zogezegd dekken. Het is dus niet zozeer een benaming die we nu eenmaal hebben omdat we nu eenmaal een naampje nodig hebben of komen uit een bepaalde kerkelijke richting, nee het is een stuk geestelijke oorlogsvoering en bescherming. De overkoepelende naam van een gemeente moet aangeven wat die gemeente in huis heeft aan gaven, krachten en bedieningen en waar het voor staat. We hebben de Heer hierin gehoorzaamd de afgelopen jaren en we bijven de Heer hierin gehoorzamen en we hebben hierdoor ook een diepe zegen op onze levens mogen ervaren.

U kunt hierin met ons meegaan door als u voorganger bent uw gemeente naar een hoger niveau te brengen en deze om te dopen tot heiligingsgemeente en de diepere heiligings principes te gaan toepassen richting het kloosterorde zijn. MAAR De vraag is eerst, bent u al een profetische gemeente of een apostolische gemeente en staat u al op de juiste fundamenten om aan zo'n werk te kunnen beginnen. Kent u de zonde machten die aan het werk zijn, kent u de valse fundamenten vanuit de kerkgeschiedenis, kent u de vervangers van de Heilige Geest en Zijn Gave, kent u de juiste toetsprincipes, kent u de territoriale machten zowel van Gods zijde als van Satans machten boven uw gemeente ? Heeft u de valse fundamenten weggedaan uit uw leven en gemeente ?

Dit geldt ook voor u als individu, wanneer u niet langer tot een gemeente behoort omdat u vanuit teleurstelling of een andere rede deze verlaten heeft en niet langer de drang of noodzaak ervaart om u weer ergens bij aan te sluiten doop dan vandaag nog uw huis om tot gemeente of kloosterorde en sluit u bij ons aan in Gods heiligingsbeweging. Zegt u van dit is mijn nog te veel of ik begrijp dit niet goed, ga u dan eerst verdiepen in boven genpoemde fundamenten en princpes en pas deze toe in uw leven. Een naam in zichzelf is niet, het is de verameling van princpes, van fundamenten die samen het huis bouwen. Je bent iets of je bent het niet. Ook als het soms nog niet benoemd is door God of anderen.
De Lawine aan het woord: "God geeft niet zoveel om een getal. Voor hem zijn twee of drie personen al een volwaardige kerk. Jezus sprak soms zulke harde woorden dat velen van zijn discipelen vertrokken. Ging het hem dan nog om een getal ? Hij kon splitsen en vermenigvuldigen wanneer hij maar wilde. En u op uzelf bent trouwens al een volwaardige kerk van God, want u bent de tempel van de Heilige Geest zelf. En niet te vergeten : Denk eens aan de wolk van getuigen rondom u, en al die engelen in de hemelse gewesten. Uw leven is op zichzelf een kerkdienst."

Wanneer u wel lid bent van een gemeente breng uw voorganger of oudsten dan op de hoogte van de belangrijke principes en profetische waarschuwingen die te vinden zijn op deze website zoals bijvoorbeeld de brieven aan gemeenten of series als de Orkaan of de Zondvloed, de Vloedgolf en andere series waarin het welvaarts evangelie aan de tand wordt gevoeld.

Om terug te komen op uw opmerking voer de Vrijmetselarij. Wij hebben op geen enkele wijze banden met de Vrijmetselarij. Wij zijn 100% anti-vrijmetselarij. Onze bediening is er onder andere op gericht verborgen (33e graads) vrijmetselaars verkleed als christelijke predikers te ontmaskeren. We hebben het onder andere ook over hen wanneer we het hebben over ontmaskerde satanisten op onze zustersite Het Anti-New Age Web. Heeft u hier nog vragen over dan horen wij het graag van u.

Uiteindelijk dan nog de toevoeging 'The Eternal Ice'. Daarover is uitvoerig geschreven in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (1). Uiteindelijk is het gewoon een naam net als dat gemeenten zich de bazuin, de deurbel of de drempel of weet ik veel wat voor namen ze vandaag allemaal bedenken, noemen.

Ons netwerk bestaat uit verschillende profetische, apostolische en rechterlijke (richter) bedieningen. Deze personen kennen elkaar door en door en zijn goed op elkaar afgestemd qua samenwerking. Wat een ieder doet wordt bepaald door die persoon zijn of haar verschillende gaven en zalvingen. Samen treden we naar buiten toe om mensen te helpen, maar ook om te waarschuwen. Binnen het team is er ook de functie van onderwijs naar elkaar toe. Zo ontstaat er de verhouding leraar-leerling, maar de leraar is op zijn beurt ook een leerling en heeft dus ook weer leraren en de leerling is op zijn beurt ook gelijk leraar na zekere tijd en heeft op zijn beurt ook weer leerlingen. Hier is niks magisch aan, maar we komen deze verhoudingen ook tegen in de occulte wereld. Veel van wat we in deze wereld tegenkomen (aan principes en wetten) is simpelweg gekopieerd/gestolen vanuit het koninkrijk van God. De duivel heeft niks van zichzelf.
Het mooie is dat je bij God altijd verder kan leren. Daarom behoud de ware leraar altijd het hart van een leerling en zal zich op dat gebied altijd nederig op blijven stellen en niet denken dat hij alles al weet. Je kunt alleen van leerling ook naar leraar gaan als je beproefd bent in hetgeen je onderwezen hebt en zelf daadwerkelijk inzicht in de materie gekregen hebt. Dan kun je je op dat gebied opstellen als leraar en het geleerde direct weer doorgeven aan anderen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kunt u iets meer over uw geloofsachtergrond vertellen en tot welke richting behoren jullie ?
 • Tot welke Christelijke groep horen jullie ? Bv oecumene, protestant, christelijk, jehova ?
 • Ik heb je site enigszins bekeken, zitten best interessante dingen bij. Ik heb niet echt kunnen opmaken of jullie charismatisch zijn, daarvoor moet ik e.a. echt goed bestuderen. Ik ben behoudend RK en zet me af tegen de modernistische vleugel.
Antwoord Je wou weten wat onze geloofsachtergrond is. Wij stellen ons open voor alle kerken die zich open stellen God beter te leren kennen. Dat wil niet zeggen dat we alles aannemen, wij moeten alle dingen toetsen en het goede behouden. De bedieningen die deel uitmaken van ons netwerk hebben ieder hun eigen verhaal net als dat iedere christen zijn eigen getuigenis heeft van hoe hij tot het geloof gekomen is. Doch de Heer heeft hen vaak wel door de diverse kerkelijke stromingen heengebracht om kennis te maken met meerdere aspecten van zijn Geest. Als ik voor mezelf mag spreken. Ikzelf heb van oorsprong een reformatorische achtergrond. Hier kon ik me niet langer vinden vanwege te weinig of geen aandacht voor de gaven van de Geest. Dit laat niet weg dat zij wel vaak in tegenstelling tot de charismatische en pinksterrichtingen een betere nadruk leggen op berouw en schuldbesef en besef van zonde. Ik ben toen door de Heer geleid naar de Evangelische, Pinkster- en Charismatische beweging waar ik met nieuwe rijkdommen van Gods Geest heb kennis gemaakt.
Telkens wanneer er een nieuwe uitstorting van Zijn Geest komt wordt deze echter doorkruist door valse, pseudo golven. Vele leiders en gemeenten gaan mee in deze valse golven. Wel geloven we dat het goed is voor iedere christen om door de charismatische wereld heen te reizen op zijn levensweg, omdat er toch belangrijke waarheden te vinden zijn. Vanwege het onderzoek van de levensstijl van charismatische leiders kunnen we onszelf met velen van hen echter niet vereenzelvigen. Het sleutelwoord hier is BALANS ! Er zijn veel te veel exesssen. Het gaat niet om de manifestatie op zich of de gave, alles moet in relatie staan tot de gever. Vandaar onze focus op dit punt: Heiliging, en een gezonde toetsgezindheid. Wij hebben het dan ook over het goede deel van de charismatische wereld en het demonische deel van de charismatische wereld, en het mes, het zwaard van het Woord van God, snijdt daar dwars doorheen.
Om dus terug te komen op uw vraag of we charismatisch zijn dan is het antwoord ja, blijft het daarbij, nee ! Want er is meer, veel meer. Ook hieruit laat God weer hogere wegen zien en hogere plannen. We geloven dat God telkens nieuwe reformaties brengt om zijn volk dichter bij hem te brengen en voor te bereiden op Zijn komst. Meer hierover onder andere in de driedelige serie: Gods huidige en volgende reformaties.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waar halen jullie je informatie vandaan ?
Antwoord Het antwoord op deze vraag zal ik onderverdelen in een aantal punten met de uitleg erbij.

A. Uit van God ontvangen inzicht in de Bijbel
Ik kan nu zeggen "uit de Bijbel", maar dat doe ik niet, nee, ik zeg "uit ontvangen inzicht in de Bijbel". Gods Geest moet het Woord levend maken, zonder dat is het woord dood en ontstaan er alleen maar allerlei vreemde leerstellingen. Als Gods Geest de Bijbel geïnspireerd heeft laat Hem dan ook de juiste uitleg geven en laten we daarmee niet zelf mee aan de slag gaan.
Er zijn vele niveau,s te onderscheiden in de Bijbel en in bijbelteksten. God kan de ene persoon dingen laten zien in de bijbel die een ander pas over drie of over tien jaar zal ontdekken. Dit komt omdat we allemaal op een bepaald geestelijk groei niveau zitten en de een nu eenmaal verder is dan de ander en al meer inzichten ontvangen heeft. We kunnen verblind zijn en gesloten ogen hebben of we kunnen door God geopende ogen hebben en licht ontvangen hebben op bepaalde zaken. Toch moeten we met dit alles heel voorzichtig zijn en niet te snel denken dat we het juiste inzicht hebben ontvangen. Altijd voorzichtig blijven en blijven toetsen. Dat is de weg naar het juiste inzicht.
B. Door Openbaring / gaven van de Heilige Geest
Punt A is de basis waar we op verder bouwen. Punt B is vervolgens: door Openbaring. Dit brengt ons bij de gaven van de Heilige Geest beschreven in 1 Korinte 12 en ook in vele andere bijbelgedeelten. God is niet veranderd en wil nog net zo met ons omgaan zoals hij omging met zijn profeten en apostelen. Dat wil zeggen dat Hij tot je spreekt (soms letterlijk) door middel van dromen, beelden, visioenen, profetische woorden, woorden van kennis of je ergens mee naar toe neemt in de geest. De omgang met engelen en de gaven van het toetsen/van het onderscheiden van geesten zijn hier ook nauw mee verbonden. We willen graag de valse openbaringen buiten de deur houden. Aan de andere kant is het zo dat God soms lekker "down to earth" is en simpelweg zegt: ga dat en dat boek maar lezen.
C. Voortgaande Openbaring
Accepteer je de werking van de gaven van de Geest dan houd dit automatisch in dat je gelooft in voortgaande openbaring, wat wil zeggen dat de Bijbel niet afgesloten is, maar dat God nog steeds doorgaat om met zijn kinderen te communiceren. Bij velen berust de veronderstelling dat de Bijbel, de canon afgesloten is, maar dat heeft te maken met een stukje kerkgeschiedenis. Je kan het ook zo zien dat we verder bouwen op de bijbel en dat de ontvangen openbaring niet in strijd mag zijn met hetgeen alreeds geschreven is.
D. Uit gedegen studie en onderzoek van verschillende bronnen
Uit gedegen studie en onderzoek van verschillende bronnen. Vergelijken is hierbij heel belangrijk, want de een zegt dit, en de ander zegt weer dat. Wij lezen vele verschillende boeken zowel christelijk als niet christelijk en vergelijken al het beschikbare materiaal met elkaar. De rede dat we ook niet christelijke boeken lezen en dus ook bijvoorbeeld New Age boeken is omdat zij vaak zeer interessante informatie verschaffen die niet te vinden is in christelijke boeken, en de rede hiervoor is omdat de christelijke boeken altijd geschreven zijn vanuit een bepaald straatje, vanuit een bepaalde richting waardoor er automatisch informatie ontbreekt omdat die simpelweg niet past in het straatje van waaruit het geschreven is. De meeste christelijke boeken zijn geschreven met oogkleppen op, en vanuit een te krappe denkwereld. In sommige christelijke boeken staan zelfs regelrechte leugens en vaak ook nog is geschreven vanuit voorbedachte rade. Vervolgens kom je erachter tijdens het lezen van een niet christelijk boek dat de zaken heel anders in elkaar blijken te steken dan je altijd had gedacht. Een onderwerp wat heel belangrijk is met betrekking tot dit punt is de studie van de kerkgeschiedenis en dan bijvoorbeeld over het ontstaan van de Bijbel. Het hedendaagse christendom is gebouwd op vele valse fundamenten uit de kerkgeschiedenis.
D. Jarenlange praktijk ervaringen
Een deel van onze informatie is natuurlijk ook gebaseerd op jarenlange praktijk ervaringen. Bijvoorbeeld het aan de lijve ondervonden hebben van ontmaskeringen van New Agers/Satanisten in de kerk en dan ga je vanzelf ook zien dat hiermee corresponderende bijbelteksten gewoon absoluut waar zijn, zoals bijvoorbeeld over de wolf in schaapsklederen en over valse profeten en valse christussen en dat de satan zich voordoet als een engel des lichts en dat de kinderen van de duisternis met meer overleg te werk gaan als de kinderen van het licht. Een ander voorbeeld is dat je de principes die je geleerd hebt gaat toepassen in de praktijk en dat vervolgens blijkt dat ze ook werken. Ook ontvangen openbaringen over personen worden meestal op een gegeven moment in de praktijk bevestigd. Niet dat we daar op bouwen, het gebeurt vanzelf.

Vernieuwing van je denkwereld door de Heilige Geest

Sommige mensen zullen een gevoel van herkenning hebben bij veel dingen geschreven op deze site, maar misschien toch niet alles begrijpen. Voor anderen zal het volledig nieuw zijn vanwege de kerkelijke richting waar ze toe behoren en zulk onderwijs niet gegeven wordt. Voor beide groepen het volgende advies: Soms wanneer iets nieuw is of onbekend kan het heel vreemd overkomen. Je leest het en je ziet het en toch vat je het niet hoe hard je het ook wil begrijpen. Het lijkt net alsof er een soort waas voor je ogen zit of het valt gewoon totaal niet te plaatsen in hetgeen je nu gelooft of geleerd is vanuit de bijbel ! Als dit het geval, is laat desbetreffend onderwerp dan gewoon een tijdje rusten zodat de Heilige Geest de ruimte krijgt om de "draadjes" die in je hoofd verkeerd verbonden zijn door te snijden en opnieuw op de goede manier weer aan elkaar te verbinden. Soms moet je eerst over andere dingen leren alvorens het eerste te kunnen begrijpen. Het kan net een bepaald schakeltje bevatten waardoor het kwartje valt of waardoor er een bepaald gat gedicht wordt. Het kan dan gebeuren dat je na een aantal weken of maanden het betreffende gedeelte of artikel nog eens aan het lezen bent en opeens blijkt het dan kristal helder te zijn en dan verwonder je je erover waarom je het eerst niet begreep.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Meer over uw organisatie, gelieve contact met mij op te nemen.
 • Geachte heren, Na het vinden van uw site, en het lezen van diverse studies welke wij in grote lijnen onderschrijven, daar dit ook het onderwijs van onze voorganger is, willen wij graag meer van u en uw organisatie weten. Gelieve contact met mij op te nemen via het bovenstaande nummer of adres. U Gods allerrijkste zegen toewensende.
Antwoord Geachte, Ik hoop dat met deze Faq uw vraag "meer van u en uw organisatie" goed beantwoord is. Wilt u nog iets weten wat niet beantwoord is in deze faq dan horen wij het graag nog van u. Om niet in overmoed te vallen werken wij volgens de ijsprincipes wat inhoud dat we een contact altijd willen opbouwen op basis van "aftasting" en toetsing zodat het contact ook werkelijk een contact wordt door de Heilige Geest en niet een contact via allerlei verkeerde kanalen. Meer hierover kunt u lezen in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (1). Alles dient dus in de juiste volgorde en volgens de juiste kennismakingen en wachtkamers van de Heilige Geest te verlopen. Een eerste contact verloopt daarom bij ons altijd schriftelijk en eventueel in een latere fase per telefoon. Al het eerste contact loopt vanaf nu via het Forum en Members Area ons wachtwoord beveiligde deel.

Wij horen graag nog van u !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Kunt u mij mailen waar ik jullie zou kunnen bereiken ?
 • Graag zou ik in contact willen komen met de Hermitatische Orde. Kunt u mij mailen waar ik jullie zou kunnen bereiken ?
Antwoord Zoals hierboven vermeld kunt u ons bereiken via ons wachtwoord beveiligde deel, het Forum en Members Area. Er is niets mis met telefoneren of elkaar daadwerkelijk ontmoeten maar dit alles volgens volgens de juiste stappen en op Gods tijd. We zullen elkaar dus eerst moeten leren kennen, elkaar toetsen en volgens de juiste principes van heiliging het contact verder opbouwen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Graag zou ik meer informatie ontvangen over uw beweging.
 • Ik las het een en het ander op uw site, dat mij intereseerde. Graag zou ik meer informatie ontvangen over uw beweging.
Antwoord Ook voor u hoop ik dat uw vraag bij deze met deze faq beantwoord is. Wij hebben geen aanvullend materiaal in de zin van folders of dergelijke. Mocht er iets niet duidelijk zijn vraag het ons dan natuurlijk gerust op het Forum en Members Area waar u van harte welkom bent om verder te praten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ik zou graag nog wat literatuur van u ontvangen.
 • Uw website vond ik interessant, en ik zou graag nog wat literatuur van u ontvangen, geeft u een periodiek uit of zo ?
Antwoord In het verleden werden de artikels zoals ze nu op de site staan op papier verspreid. Op een gegeven moment zijn we overgestapt op het internet en de website. Bijna al het materiaal dat in het verleden op papier is verschenen is nu op de site gezet.
We plaatsen dus om de zoveel tijd nieuwe artikels en verhalen op de verschillende Thema Sites. Ook kunt u op de hoogte worden gehouden via de nieuwsbrief die u automatisch ontvangt als u zich aanmeldt voor het Forum en Members Area en een aantal maal per jaar verzonden wordt per e-mail.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Doen jullie ook aan gemeentevorming ?
 • Op jullie site staan naar mijn begrip vaak heel treffende dingen. Sommige dingen komen ook wat vreemd over op het eerste gezicht. De site is charismatisch, maar ook kritisch naar charismatischen en allerlei humbug. Doen jullie ook aan gemeentevorming ? Gaarne ontvang ik enige verdere informatie. Ondertussen valt er nog veel meer te lezen op de site.
Antwoord Wat betreft gemeentevorming is het antwoord in eerste instantie nee omdat het voor velen een doel opzich is geworden vanuit een bepaalde theologie van expansie-drift en omdat de mensen anders verloren gaan alsof ze voor hun behoud van ons afhankelijk zijn. Wat zijn we dan bezig te vormen, een nieuw werk van de Heilige Geest of een nieuwe club mensen waar alles en iedereen maar wordt binnengelaten. Aan de andere kant zegt Jezus dat waar twee of drie mensen in Zijn Naam vergaderd zijn Hij in hen midden is. Dat is dus al een gemeente. Allereerst ben je zelf een gemeente, jij en de Heilige Geest. Veel gemeentes zijn geen gemeentes maar een groep mensen die samenkomen gebouwd op onzuivere contacten. Wij zien het grote gebeuren alleen als iets bij uitzondering. We willen dus allereerst de nadruk terugbrengen op het individu, jij en God, op het heilig priesterschap van iedere gelovige. Van daaruit, vanuit het getal 1, omdat je zelf een gemeente bent, een huis van God wordt er verder gebouwd; het getal 2, waarin een hechte band wordt gecreeerd met de ander. In groepjes bij elkaar komen is alleen nodig bij uitzonderingen, of speciale gelegenheden. Het massale gebeuren komt vaak voort uit projectie, kwantiteits-lust en materialisme, gebouwd op macht eer en geld. De duivel/het beest zal zich op een aardse troon in aardse gebouwen in de kerk plaatsen op de preektoel in babylon. Veel gemeentes en leiders zullen dus hun huidige posities af moeten leggen en het verborgene in moeten gaan.

Zie o.a.: Brieven aan gemeenten Deel 2 - 7 Belangrijke balanzen ! In dit artikel wordt 7 belangrijke balanzen genoemd. We hebben er kort drie voor u uitgelicht:
 • De balans tussen afzondering en samenkomst : anders wordt het een hoerenhuis.
 • De balans tussen stilte (luisteren) en actie (spreken/handelen): Lees verder in Prediker, want daar zitten vele anti-stoffen in waarmee we de hedendaagse ziektes kunnen verslaan ! hfdst. 7 -> Het is beter de bestraffing van een wijze te horen, dan het lied van de dwaas. En in de volgende hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt dat de stad te gronde gaat als er niet naar de wijzen wordt geluisterd. In Jes. 30 staat dat rust en stilte -> redding en kracht gaan brengen. Dit is dus wat anders dan wat er telkens gedacht wordt: 'Wij moeten groter worden, meer doen, mensen redden, door de best mogelijke middelen' etc.
 • De balans stof - geest: Dan komen we op het volgende symbool van Satans strategie in de gemeente: de man met grootheids-gedachtes, in het stoffelijke. Jezus zei: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.' Hij ging de kribbe in, aan het kruis, en stapte vervolgens in de hemelvaartwolk en verdween weer om ons de weg te wijzen naar de plaats waar Zijn koninkrijk dan wel is: in de geestelijke wereld. Gehoorzaamheid is de sleutel. Wij winnen de mensen niet door aardse methodes zoals grote kerken bouwen, media-ministries etc. Neen, Jezus redde in Zijn Zwakheid de wereld door de weg van het Verborgene te bewandelen. Willen wij Hem daarin navolgen ? De mensen zijn te vinden aan de overkant van onze gehoorzaamheid, aan de overzijde van ons kruis. Daar moet de nadruk op liggen, en vandaaruit maakt God stappen in het natuurlijke.
  Als uw gemeente hier niet in mee wil gaan, bedenkt dan dat het om uw gehoorzaamheid gaat en uw relatie met God die u zuiver wilt houden. Blijf is rustig een paar weken thuis en ga dan weer is naar de samenkomst. Wat zal uw kijk op de dingen veranderen ! Van hieruit wordt je teruggeworpen op individueel christen zijn, een heilige priesterschap. Vandaaruit ga je elkaar weer ontmoeten. We raden u aan voor de volledigheid en de andere balanzen deze gehele brief goed te lezen en toe te passen in uw leven. Hier wordt ook over geschreven in: De Orkaan Deel 2 - De vier seizoenen in ons leven en De Put van de kerkgeschiedenis Deel 1 (onderaan)
Er is dus in de bijbel een verschuiving te vinden van het natuurlijke naar het geestelijke, van aardse tabernakel (kerkgebouw/oude testament/symboliek) naar hemelse tabernakel (nieuwe testament/hemelse wetten en principes/diepere betekenis, naar de kern, de essentie). Deze lijn is ook op andere vlakken door te trekken bijvoorbeeld wbt het dragen van sieraden. Van het nieuwe testament naar nu en de toekomst zijn nog meerdere niveau's te onderscheiden. We zien in de bijbel dat God de lat (van de gehoorzaamheid) telkens een stukje hoger legt. Wat vroeger gold als de 100% blijkt nu maar de 80% te zijn geweest, omdat ze het toen nog niet aankonden. God vraagt niet meer van ons dan dat we kunnen dragen. 1e de tien geboden, 2e ging verdieping verder (wie aanziet om te begeren heeft alreeds overspel gepleegd), 3e; Paulus, nog erger, nog verdieping verder, 4e; nog meer wetten/ volle waarheid door de Heilige Geest. Job was toen onberispelijk. Naar de huidige maatstaven die God stelt zou hij niet onberispelijk zijn geweest. In deze tijd worden veel hogere eisen gesteld door God. De mens is veel volwassener, hij heeft veel meer draagkracht. In het begin waren er gewoon veel minder keuzemogelijkheden. Het was zwart of wit. Nu gaat God steeds meer laten zien wat het werkelijk inhoud om voor wit te kiezen en dan kom je voor een heel scala aan nieuwe keuzes te staan.

Om even terug te komen op uw vraag over gemeente vorming. Doen we dus aan gemeente vorming ? Ja, wel degelijk maar dan in de zin van 'priesterlijke haarden' en niet in de zin van we zenden een echtpaar uit naar een stad, we zetten allerlei evangeliesatie acties op touw, en huren een gebouw en proberen binnen de korts mogelijke keren dit gebouw met zo veel mogelijk mensen (nieuwe leden) vol te krijgen. Deze filosofie van gemeente-groei is o.a. gebasseerd op C. Peter Wagner. Deze heeft boeken geschreven over gemeente-groei en staat bekend als "pragmatisch" kerkleider. Pragmatisch wil zeggen : werkt het goed, dan is het goed. Alles wordt getoetst aan uiterlijkheden en gevoel. Dit is dus als het ware een oppervlakkige soort van test die gebonden is aan het behoud van kerkgangers (men wil de kerk vol hebben, hoe dan ook). De boodschap gaat over genezing, welvaart en kerkgroei, wat inderdaad mensen aantrekt, waardoor de cirkel op gang kan blijven, maar waardoor men de diepte mist. Steeds dezelfde boodschappen worden gepredikt, met het oog op populariteit, terwijl Jezus precies het tegenovergestelde predikte. Na zijn preken vertrokken soms vele discipelen. Jezus verkondigde afscheiding, het zwaard, in plaats van de vrede en de eenheid, zoals de Bijbel dat leert. Op dat punt scheiden dus al vele wegen, zoals we op de artikelen vaak laten doorschemeren. Het doel en het belangrijkste is dus uiteindelijk geestelijke groei, de kwaliteit, en niet de kerkgroei, de kwantiteit. Wij mogen geen water bij de wijn doen, geen compromissen sluiten met de zonde, om mensen te trekken, want zo wordt de duivel de vorst van de gemeente. Hetgeen in vele gemeentes al gebeurt is."
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ik zou graag willen weten of Br. T. Strijker ook spreekt op samenkomsten.
 • Ik zocht onder apostolische bediening en kwam op deze site terecht. Ik ben verblijd. Ik zoek voedsel, ben de weg kwijt. De rechte weg. Ik zou graag willen weten of Br. T. Strijker ook spreekt op samenkomsten.
Antwoord Dhr. Strijker liet ons weten dat hij momenteel geen diensten houdt en op het moment ook niet beschikbaar is voor persoonlijke bediening, het spreken op samenkomsten of het beantwoorden van brieven. Broeder Strijker heeft zich al enige jaren teruggetrokken van het sprekerstoneel voor een nog diepere ontmoeting met de Heer en het zoeken van oplossingen voor de hedendaagse problemen. Hij liet ons weten dat hij op dit moment geheel niet beschikbaar is voor contact. Wel kunnen er nieuwe artikels en boeken van hem verschijnen, en wij zijn vrij om daarvan te gebruiken en te plaatsen wat wij willen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Is een van uw medwerkers dan beschikbaar om te spreken op samenkomsten ?
Antwoord Nee, momenteel niet. Dit laat niet weg dat hier in de toekomst verandering in zou kunnen komen, maar hoe, wanneer en in welke vorm is nog niet bekend. We laten dit ook geheel over aan de Heer en ervaren het momenteel niet als Zijn wil om deze weg in te gaan, eerder het tegenovergestelde om nog dieper in de afzondering te gaan. Momenteel is de website de spreekbuis voor de diverse bedieningen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ik wil u graag ontmoeten / Is het mogelijk u te bezoeken ?
 • Ik wil u graag ontmoeten.

 • Broeder T Strijker, hierbij neem ik de vrijmoedigheid mij tot u te wenden, met het verzoek, bij welke gelegenheid het mogelijk zou zijn u en uw vrouw of een of meerdere van uw medewerkers te ontmoeten of onder het gehoor te komen, u vermeld in uw site, dat u in Nederland op verschillende plaatsen spreekt, maar misschien komt u ook met Geestverwanten samen, en is het mogelijk u te bezoeken, ik verneem gaarne van u welke gelegenheid of tijd het u schikt.
Antwoord Zoals hierboven al vermeld is de heer Strijker een zelfstandige broeder en onafhankelijk schrijver. Het is uiteraard heel begrijpelijk dat u zich in u schrijven aan hem richt nadat u een artikel van hem gelezen heeft op deze site. Om enige verdere onduidelijkheid hierin te vermijden dan ook deze Veel Gestelde Vragen. Aangezien de heer Strijker ons heeft laten weten dat hij momenteel in het geheel niet beschikbaar is voor correspondentie is het verstandiger dat wanneer u een vraag heeft of wilt praten over het een of ander u zich aanmeldt voor het Forum en Members Area waar u terecht kunt op het Forum.

Dit gezegd hebbende begrijpen wij dat u vanuit uw enthousiasme ons graag is zou willen ontmoeten. U zult wat dit betreft toch even gas terug moeten nemen. Een ontmoeting in de natuurlijke wereld brengt ook snel een hoop vooroordelen met zich mee en is o.a. daarom verbonden aan allerlei voorwaarden. Zoals hierboven dus al vermeld is de procedure vanuit geboden voorzichtigheid en vanuit de principes van heiliging en afzondering die wij hier in hanteren dat het contact allereerst zal plaatsvinden via het Forum en Members Area waar vragen gesteld kunnen worden en over en weer gepraat kan worden. Zo de Heere wil kan hier dan in een latere periode telefonisch contact uit voortkomen en in een later tijdstip een ontmoeting in de natuurlijke wereld. Wij willen hierin zeker niet overmoedig worden en op snelle paarden gaan. Laten we elkaar allereerst leren kennen naar het hart en ontmoeten in de geest. Dat is veel belangrijker en waardevoller. Wij doen het dus erg rustig aan wat dit betreft.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Samenkomsten / Ontmoeten broeders en zusters
 • Sinds een jaar ben ik bekend met uw website. Ik heb er veel aan. Graag zou ik eens in uw gemeente komen, maar ik heb geen adres en geen aanvangstijden van de samenkomsten. Kunt u die opsturen ?
 • Kunt u mij enige informatie te verstrekken aangaande uw samenkomsten, lezingen, of andere ontmoetingsplaatsen. Ik zou het zeer op prijs stellen broeders en zusters te ontmoeten die via uw order een zijn.
 • Wat ik graag zou willen weten is de plaats van samenkomst van uw gemeente. In uw artikel van febr. 2001 geheten: "Gods huidige en volgende reformaties" spreekt u op blz. 2 over "onze gemeente is een profetische gemeente, die inmiddels is uitgegroeid tot een apostolische gemeente met een apostolisch netwerk". Ik zou graag eens een samenkomst meemaken en hoor graag van u waar en wanneer u bijeenkomt. Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Antwoord Wij achten onszelf niet hoger dan anderen ofzo zoals sommige voorgangers met wie je nooit in contact kan komen of via allerlei moeilijke procedures en dan nog maar voor 5 minuten. Wij willen dus graag een verder contact met u opbouwen maar er zijn geen aanvangstijden of adressen weg te geven. Momenteel organiseren wij geen samenkomsten (of lezingen). In het verleden hebben wij dit wel gedaan.

Natuurlijke begrijpen wij uw verzoek om met andere gelijk gezinde broeders en zuster in contact te komen en dit verzoek kregen we van meerder kanten en met die rede is dan ook in februari 2006 het Forum en Members Area opgericht. Ook de e-mail correspondentie kan voortaan in het Forum plaatsvinden en ook kunnen bezoekers van de website onderling contact maken, kennis maken, vriendschappen vormen en in gesprek gaan.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waar kunnen wij ons aansluiten ?
 • Bij welke Kerkgemeenschap kunnen wij ons aansluiten om samen te vergaderen of in het werk van de Heer samen te groeien ?
Antwoord Er dient een juiste balans te zijn tussen afzondering en samenkomen. Hier schrijven we over in de serie Brieven aan gemeenten Deel 2 - 7 belangrijke balansen. Principes die door veel hedendaagse kerken aan de laars worden gelapt.

Wat ik hier zeker niet zal doen is u een bepaalde stroming, kerk of gemeente in Nederland aan of afraden. Sommige stromingen moeten we juist doorheen omdat God ons bepaalde zaken daar wil leren over Hem. Hier schrijven we ook over in De Reddingsboei Deel 2 - De strijd tegen de geestelijke drugsverslaving - De roltrap van vergelijking, en in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (2) tienden - laatste alinea. Er is dus niets mis met de ene zondag daar heen gaan en dan weer daar heen. Dit kan juist heel interessant wezen en verfrissend werken en nog leerzaam ook. Stap maar in die rol van de goddelijke (onder)zoeker op zoek naar nieuwe delen/zalvingen van Gods Geest.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Uitnodiging Talkshow
Mijne heren, ik kwam uw indrukwekkende werk tegen op het internet, momenteel ben ik bezig een talkshow te produceren voor de educatieve omroep de RVU te Hillversum genaamd "De wereld verklaard !".
wij zoeken verbanden tussen goed en kwaad, de waarheid en de leugen. Ik kwam uw berichtgeving tegen over Morris Cerillo en andere oplichters. Zou u uw visie over deze anti christenen in ons programma willen geven ?
Antwoord Ik moet uw uitnodiging afwijzen omdat deze niet tot onze huidige communicatievormen behoord. Graag verwijs ik u door naar de werkgroep Terug naar de Bijbel en de heer Hans Frinsel die ook gekant zijn tegen mannetjes als deze. Mogelijk dat hij of de heer van de Kraats van de werkgroep wel belangstelling hebben om te spreken in uw programma (desnoods telefonisch) waar ik u overigens veel suxes mee wens.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Uitnodiging radioprogramma
Hallo,

Wij (redactie EO X-noizz) zijn op zoek naar mensen die profeteren. Na het doorbladeren van jullie website heb ik het idee dat jullie erg veel hierover weten en kunnen vertellen. Graag zou ik hierover meer willen weten voor ons programma.
Zou ik het telefoonnummer van jullie contactpersoon mogen hebben dan kan ik jullie opbellen hierover.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Evangelische Omroep
Chris Slagter
X-Noizz, 3FM

Antwoord Geachte Chris Slagter,

Wij nemen niet zomaar telefonisch contact op met iemand. Dit gebeurt alleen wanneer de Heer ons daartoe lijdt en dan vooraf gegaan door een proces van toetsing en over en weer contact via het Forum en Members Area (en ten tijde van deze correspondentie via e-mail). Hier kunnen maanden overheen gaan.
De vraag is dus wat u precies van ons wilt. Via de artikels op onze site verspreiden wij onze kennis ook over profetie (onder het kopje Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven). Ik kan dus niet anders doen dan u verwijzen naar deze artikels en andere aanvullende bronnen die mogelijk voor uw onderzoek van belang kunnen zijn. U bent overigens geheel vrij om de informatie te gebruiken die u op onze website vindt.

Om enkele profeten te noemen voor uw onderzoek:

Robert Holmes - Storm-Harvest Ministries
Rick Joyner - Morning Star Ministries
Bob Jones
Boby Conner
Paul Cain
John Wimber

Enkele mensen om uit te nodigen voor uw programma:

- Bram Krol (en zijn boek over wonderen/profeten/gemeenten enz, ben de titel even kwijt).
- Otto de Bruijne (een interessant persoon om over dit onderwerp te informeren/interviewen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Uitnodiging radioprogramma II
Hartelijk dank voor je reactie, ik begrijp dat je het beter lijkt om voorlopig via de mail contact te houden. Ik zal proberen iets duidelijker te zijn waar wij naar op zoek zijn en waar je ons evt. in zou kunnen helpen.

In ons programma "X-noizz bij Koomen" behandelen we elke zondag een weekwoord. Voor 7 maart staat het weekwoord voorspellingen op het programma, in de uitzendingen komen mensen aan het woord die op een of andere manier met dit woord te maken hebben. Meestal is dit een persoonlijke ervaring of afhankelijk van het beroep dat ze uitvoeren. Nu weet ik niet of u zelf ook een profetische gave heeft gekregen, maar waarschijnlijk kunt u wel een heleboel vertellen rondom dit onderwerp. Het lijkt ons erg mooi om eens over dit onderwerp te praten op de radio, want eigenlijk ligt hier nog een soort taboe over. Er luisteren allerlei soorten mensen, zowel christenen als niet-christenen. Dus dit is een perfecte gelegenheid voor outreach.

Mijn concrete vraag is: wil jij, of iemand anders die veel kan vertellen over dit onderwerp en dus ook persoonlijk er mee te maken heeft, naar onze studio zou willen komen op 7 maart. Het beste lijkt mij om eerst dan nog wel contact op te nemen om meer van elkaar te weten te komen, en ook wat we van elkaar verwachten.

Mocht je niet bereid zijn in de uitzending te komen, dan nog zou ik het heel fijn vinden als je me zou kunnen bellen. We zijn zelf niet echt bekend met dit onderwerp (op de profetische stukken in de bijbel na) dus je zou ons wel een stuk kunnen leren hierover. Jouw/jullie website is ons bekend en we hebben het ook al gedeeltelijk gelezen, maar toch kan een persoonlijk verhaal heel veel meer betekenen. Ik hoop dat je ook Gods leiding hierin kan zien en dat je wat bij kan dragen aan een uitzending waar gemiddeld 25.000 mensen naar luisteren.

In afwachting van uw reactie

Met vriendelijke groet,

Evangelische Omroep Chris Slagter X-Noizz, 3FM

Antwoord Geachte Chris Slagter,
Wat u nu schrijft in uw nadere uitleg las ik eigenlijk al in uw eerste mail. Mijn antwoord blijft dus ongewijzigd. Begrijp goed dat dit geen onwil is van onze kant maar voorzichtigheid. Zo werken wij nu eenmaal en zijn niet van plan om daar van af te wijken.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Wat voor acties voeren jullie ?
Voeren jullie ook bepaalde acties zoals folderen of gebedsmanifestaties ?
Antwoord Wat betrefd acties: we gaan wel eens naar bepaalde christelijke evenementen toe zoals bijvoorbeeld de eo jongerendag of eurospirit. Bij eurospirit hebben we een keer een folderactie gehouden om te waarschuwen (is weer is wat anders dan waarschuwen bij een paranormale beurs), en bij de eo jongerendag hebben we enkele jaren terug enigzins gematigd de enquete over het christelijk geloof uitgedeeld met vragen daarop om mensen aan het nadenken te zetten. Ik heb daar toen ook een ontmoeting gehad met Albert Streep. U kent hem misschien wel want hij is vaak te vinden op allerlei christelijke manifestaties rondwandelend met een bord waarop staat Vader mist kind. Als u hem ziet stap is naar hem toe en praat is met hem. De man verdient het om gehoord te worden ! Het is een fijne broeder om mee te praten die oog heeft voor de geestelijke nood van christelijk nederland. Ook zijn persoonlijk relaas is er een van velen. Hier is het adres van zijn website: http://home.wanadoo.nl/~wijze.vader.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Wat is het doel van deze website en van uw aanwezigheid op het internet ?
Antwoord Hier zo een aantal punten waar deze website op gebouwd is. Sommige overlappen elkaar enigzins.

 • Publicatie van het onderwijs
  Wij geven geen boeken uit/ verkopen geen onderwijs zoals vele bedieningen wel doen. Al onze kennis is vrijelijk beschikbaar via deze artikelen op het internet zonder winstbejag. Het evangelie is voor iedereen. Meer hierover kunt u onder andere lezen in: De Vloedgolf Deel 1 en Deel 2. In het verleden verspreidden we alles gratis op papier maar aangezien het internet de meest moderne vorm is van verspreiding plaatsen we al ons onderwijs nu op het internet. Veel mensen zoeken via het internet naar informatie via zoekmachines. Vele van u hebben ook op die manier met ons kennis gemaakt en we geloven zeker dat de Heer mensen daarin leidt/ stuurt naar deze website omdat ze zoekende zijn naar antwoorden.

 • Helpen van mensen
  We zijn er dus om mensen te helpen door het onderwijs wat we geven. We geloven dat de Heilige Geest naar u toewerkt door de woorden die we schrijven. We noemen dit ook wel bevrijding en genezing door het woord. Dit kan ook zijn in de vorm van tucht of het spreken tot uw geweten over zonde of knelpunten in uw leven.

 • Verlengstuk van de bedieningen
  De websites vormen een verlengstuk van onze bedieningen. Dit wil natuurlijk ook zeggen dat er veel meer gaande is dan voor het oog zichtbaar is op de website. Het is niet alleen zo natuurlijk dat we schrijven over geestelijke oorlogsvoering en over toetsen en over geestelijk reizen en onderzoek van de kerkgeschiedenis enz. Nee, we doen aan geestelijke oorlogsvoering, het is een onderdeel van ons leven, en we zijn aan het toetsen en we zijn aan het geestelijk reizen en we zijn aan het onderzoeken van de kerkgeschiedenis enz. Alles waar we over schrijven passen we allereerst toe in onze eigen levens.

 • Voor onszelf
  Een belangrijk principe in onderwijs is doorstroming. Als wij ons onderwijs niet doorgeven en zogezegd dus voor onzelf houden dat loopt de boel hier vast. Wat wij weten moeten wij doorgeven zodat er ook weer ruimte is voor nieuwe kennis. Zodat de Heilige Geest met ons verder kan gaan. Doen we dit dus niet dan komt er stagnatie en ontstaan er geestelijke bloedproppen met alle gevolgen van dien.

 • Geestelijke oorlogsvoering
  Hier uit voort komt ook een stuk geestelijke oorlogsvoering. Onze aanwezigheid gaat zeker niet onopgemerkt. De terrtoriale machten worden met naam en toebehoren openlijk ten toon gesteld en daardoor van hun kracht ontnomen. Geestelijke oorlogsvoering keert altijd weer terug. Natuurlijk zijn er periodes van rust, maar je krijgt er altijd weer mee te maken. Onderzoek je bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis dan krijg je demonische kerk-vorsten op je dak. Schrijft je over toetsen dan krijg je geesten van anti-toetsen en anti profetie op je dak. Er is dus altijd een strijd aan verbonden en een proces aan verbonden. Nieuwe artikels zijn dus ook altijd door een strijd gegaan en daaraan ontleden ze ook hun zalving en bevrijdende kracht. Onderwijs staat wat dat betreft nooit op zichtzelf, het bindt en het zet vrij.

 • Ontmoetingsplaats / rustplaats
  Uit de Lawine: 'Wij willen een rustbaak zijn voor vervolgde profeten of kerkmensen die zich door hun eigen kerk niet meer aanvaard voelen, of zich daar niet meer thuisvoelen. Wij willen een rustbaak zijn voor diegenen die bewust of onbewust door dit soort geesten worden toegetakeld. Territoriale geesten hebben hun netten over de gemeenten en steden gehangen, over de verschillende gebieden van het dagelijks leven. Wij willen, als website zijnde, een schuilplaats zijn voor hen die deze schadelijke, alles innemende sferen willen ontvluchten en bestrijden. Wij willen niet alleen dus voor veiligheid en bescherming garant staan, maar ook voor toerusting en bewapening.'
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nawoord
Antwoord Tot zover deze Veel Gestelde Vragen over informatie en contact.

Vriendelijke Groet,

IHAO
[ Terug naar boven ]