VerslagenArtikel: William Branham en de Leerstelling van het Slangenzaad
Over de "Slang", "Adam" en "Eva", de "Bomen" in de "Hof" en het "Eten" van de "Vrucht" - 6 februari 2008
Voorwoord / Introductie

Deze studie heb ik geschreven naar aanleiding van een vraag in het Forum over de Leerstelling van het Slangenzaad van William Branham:

"Ik ben in het verleden in aanraking gekomen met mensen die bij de Branham genootschap zitten.
Ik keek er van op, toen die mensen mij een leerstelling van Branham vertelden over het slangenzaad. Ze vertelden mij dat het geen vrucht was, maar dat de duivel het was in een gedaante van een slang (op poten). De slang had gemeenschap (sex) met Eva. Waardoor er in alle generaties het zaad van de duivel is vermengt met de vrouw. Daardoor heeft de vrouw veel schoonheid gekregen. God zegt ergens in de bijbel tegen de slang je zult kruipend verder gaan. Daarom predikte Branham ook sterk tegen de vrouw, bv rokken, sieraden en langhaar voor de vrouw. Daar was hij heel streng in, zijn overtuiging was dat het slangenzaad in de vrouw is. Hoe denken jullie hier over?
Dus het was niet de vrucht maar geslachtsgemeenschap, iemand vertelde mij zelfs dat daarom de paus altijd de grond kust als hij ergens uitstapt, en dat het liedje van queen (ANOTHER ONE BITES THE DUST) dat het een verwijzing is van het aanwezige slangenzaad. En Jezus zei (addergebroed) tegen de farizeers en hogepriesters."

Ik was niet bekend met de leerstelling van het slangenzaad. Wel met William Branham. Over hem hoorde ik jaren geleden een keer van Harold Eberle in verband met het onderwerp geestelijk reizen. Het was mijn bedoeling om onbevooroordeeld aan dit onderwerp "de leerstelling van het slangenzaad" te beginnen maar gaander weg betrapte ik mezelf erop dat ik deze gehele leerstelling verwierp wanwege alle negativiteit er omheen en de verdere leer die Branham en verdraaingen en negativiteit die (critici !) eraan verbonden hadden. Ik werd toen gewezen op uitspraken die ik zelf gedaan had als het gaat om bijbelstudie als: "De hoofdlijnen klopen maar de rest klopt niet helemaal" en "Je houd het onderwerp maar de invulling kan verschillen" en "De studies zijn vaak wel heel goed, maar de conclusies kloppen vaak niet". En wie kent niet het algemeen bekende spreekwoord: "Gooi het kind niet met het badwater weg". Hierdoor ben ik alles nog is gaan lezen en heb ook goed naar de voors van deze leer gekeken ipv alleen de tegens en heb geprobeert de kern van de bijzaken en conclusies van anderen te scheiden. Dit heeft geresulteerd in drie hoofdstukken:
 1. De leer in zijn kern (zoals Branham hem leerde)
 2. Branham zaken
 3. Wat zegt de bijbel in de Grondtekst ?
Ik heb de afgelopen weken een hoop gelezen over dit onderwerp en zal allereerst kort een samenvatting geven van het hele gebeuren. Soms zal ik citeren in het Engels soms vertaald/samengevat in het Nederlands maar alles wat hieronder tussen aanhalingstekens " " staat is geen uitspraak van mezelf. Deze aangehaalde stukken worden gevolgd door een nummer op het einde op deze manier (nummer) wat correspondeert met een weblink die onderaan gevonden kunnen worden bij Noten. Het is soms ook niet duidelijk in alles wat ik gelezen heb of het een uitspraak is van Branham zelf of een van zijn volgelingen of van iemand een criticus die een conclusie trekt over zijn leer. U kunt dan ook altijd via deze weblinks het citaat in zijn originele context nalezen.

Hoofdstuk 1: De leer in zijn kern (zoals Branham hem leerde)

1. Branham leerde dat:
 • Eva sexuele gemeenschap had met de slang in de Hof van Ede.
 • De slang was de missing link/ ontbrekende schakel tussen de aap en de mens. Een rechtopstaand knap uitziend wezen.
 • Uit deze sexuele gemeenschap werd Cain/Kain geboren en hij en zijn nakomelingen worden het slangenzaad genoemd.
 • Het zaad van God waren de geslachtslijn/nakomelingen van Seth, de tweede zoon van Adam. (de eerste was dan Abel maar die werd vermoord door Cain).

 • Ondanks dat Noach en zijn drie zonen Sem, Cham en Jafeth van de rechtvaardige geslachtslijn waren overleefde het slangenzaad toch na de Zondvloed door hun vrouwen.
2. Engelse verwijzingen:
De preek van Branham zelf over het slangenzaad kunt u in zijn geheel nalezen (19)

"The "Serpent’s Seed" teaching: the belief that Cain was produced through a sexual u n i o n between Eve and the serpent in the garden." (1)

"The serpent beguiled me, and I did eat." The word "beguiled" Branham defined as "seduced sexually." (5)

"The fall in the Garden of Eden was a result of an adulterous affair between Eve and the Serpent. This doctrine is known as Serpent's Seed. As a result of this affair, Cain was born (i.e., the Serpent--not Adam--was Cain's true father)." (6)

"Branham taught that Eve's sin in the Garden of Eden (Genesis 3) was sexual sin. According to Branham, Eve was seduced into a sexual relationship with the serpent and became impregnated with her son Cain. He explained, "Here is what actually happened in the Garden of Eden. The Word says that Eve was beguiled by the serpent. She was actually seduced by the serpent. He was as close to being a human that his seed could, and did mingle with that of the woman and cause her to conceive" (William Branham, The Original Sin, pp. 2, 3) (10)

"Eve’s eating was adultery with the serpent, Proverbs 30:20. Remember, he was not a snake at this point. That curse came after the act. ... It was not an apple that caused Adam and Eve to realize they were naked. But it was a sex act. ... The serpent was an upright handsome creature. He was, in fact, the missing link’ that science even in their unspiritual wisdom, can see is missing between man and monkey.’ ... Satan used this creature to get himself into the Human race." (Was it an Apple? (Lima, Oh: Bible Believers of Lima). " (4)

"21-3 The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man, 'cause, listen, notice this now, that the serpent was not a reptile.
23-4 What did he do? He begin making love to Eve. And he lived with her as a husband. And she saw it was pleasant, so she went and told her husband; but she was already pregnant by Satan. And she brought forth her first son whose name was Cain, the son of Satan.
"Now," you say, "that's wrong." All right, we'll just find out whether it's wrong or not. "And I will put enmity between thy seed and the serpent's seed." What? The serpent's seed. She had a seed, and he had a seed. "And he shall bruise thy head, and you shall bruise his heel." A "bruise" there means "to make an atonement."
Now, there's your seed of the serpent. Now, notice, here comes these two men out.
Now, this serpent, when he stood there... This great big giant of a fellow stood up there. He was guilty of committing adultery with Adam's wife.
"27-3 Now, Noah and his sons which come out, Ham, Shem, and Japheth, come out in the righteous line. How did the seed ever get over? The seed come over in the ark, just like it did in the beginning through the woman, their wives. They carried the seed of Satan through the ark, just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain, through the woman. (William Branham The Serpent's Seed delivered Sunday evening, September 28th 1958 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A.) " (uit zijn eigen preek: 19) (en geciteerd door anderen in: 1, 4, 9, 10, 11)

"The most controversial doctrine that William Branham taught is the "serpent seed" doctrine. Branham claimed that the fall of man in the Garden of Eden occurred after Eve had sexual intercourse with the serpent. The serpent was the missing link between man and ape and this allowed for the sexual interaction between it and Eve. Cain was the offspring of this interaction and thus carried the seed of Satan in him, the serpent's seed. The godly seed was carried on through Seth. The seed of Satan, present in Cain, was the cause of all civilization including the educational system and scientific development (Weaver, 113). It was the seduction of Eve by the serpent which started procreation through sexual intercourse as well as the presence of the seed of Satan in man." (7)

3. Opmerkingen:
 • In dit laatste citaat worden woorden gebruikt als "controversial doctrine" en "Branham claimed" wat de lezer meteen al stuurt naar negativiteit over Branham en suggereert dat hij fout zat. Dit is een toon die ook te vinden is in diverse andere documenten. Let daar dus op bij het lezen van die documenten.
 • Het is niet duidelijk waar Branham vandaan haalt dat de "slang" de missing links is tussen de aap en de mens. "He was as close to being a human that his seed could, and did mingle with that of the woman and cause her to conceive".
 • Na in mijn leven al diverse preken over Adam en Eva te hebben moeten aanhoren is de christelijke (ongeschreven) leer als volgt over de slang: de satan voer in de slang en gebruikte dit wezen om Eva te verleiden tot het eten van de vrucht.
  Bekijken we Genesis opjectief dan wordt hier de satan niet genoemd maar gaat het om een wezen wat vertaald is met slang en kan praten. Het feit dat dit wezen kan praten duid er misschien wel op dat het om een wezen gaat wat nauw verwant is aan de mens en mogelijk dus een mensachtige is wat ook kan verklaren dat genetisch gezien gemeenschap mogelijk was met een nakomeling als gevolg.
 • Wat voor consequenties heeft het als Branham zegt dat het zaad van de slang toch overleefde door de vrouw/vrouwen van Sem, Cham en Jafeth: " The seed come over in the ark, just like it did in the beginning through the woman, their wives. They carried the seed of Satan through the ark, just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain, through the woman" (19) ?
  Je kunt dit op twee manieren opvatten.
  1. Eva gaf altijd al geboorte aan het slangenzaad simpel weg vanwege het feit dat ze een vrouw was. Dit houd in dat de geslachtslijn van Adam/Seth net zo onrechtvaar was als de geslachtslijn van Cain. Ieder mens komt voort uit de vrouw.
  2. Sem, Cham en Jafeth waren getrouwd met nakomeling van de geslachtslijn van Cain.
Hoofdstuk 2: Branham zaken

Er worden een aantal dingen gezegd over de kerk van Branham en de leerstelling van het slangenzaad:

1. Over Redding
 • De nakomelingen van Cain, het slangenzaad zijn bestemd om naar de hel te gaan. Een ander uitleg zegt weer: dat sommige mensen afkomstig zijn van het slangenzaad en bestemd zijn om naar de hel te gaan.
 • De nakomelingen van Seth zijn het goddelijke zaad en zijn bestemd om de Bruid van Christus te worden die opgenomen zal worden voor de grote verdrukking. Een andere uitleg zegt weer dat het zaad van God diegenen zijn die Branhams onderwijs ontvangen. Een andere uitleg is dat alleen hen die het zaad van God in zich hebben getrokken worden tot Branhams bediening.
 • Dan is er nog een derde groep die over de vrije wil beschikt om te kiezen voor de hemel of de hel. Dat zijn alle mensen die zich in andere kerken/denominaties bevinden. De denominale kerken worden bestempeld als het merkteken van het beest. Verder zijn er weer twee interpraties mogelijk. 1. Je wordt alsnog gered uit een denominale kerk maar moet dan wel door de grote verdukking. Het redden gaat hier dus over het uit die denominale kerk gaan. 2. Je gaat als je in een denominale kerk zit automatische door de grote verdrukking.
"Branham believed that some humans are descended from the serpent’s seed and are destined for hell, which is not eternal, however. The seed of God, i.e., those who receive Branham’s teaching, are predestined to become the Bride of Christ. There are still others who possess free will and who may be saved out of the denominational churches, but they must suffer through the Great Tribulation. He considered denominationalism a mark of the Beast (Rev. 13:17).
"William Branham said that Eve's sin involved sexual relations with the serpent, but the "seed of God" were Branham's followers, otherwise known as "the Bride" or "the New Breed" (The Toronto Blessing, Stephen Sizer, 1990).
The serpent's seed was Cain and all his descendants. They are predestined for Hell. The Godly seed is Seth and his descendants who have been revealed by their call to Branham's ministry. A third group, represented by those still in denominational churches have freewill to choose Heaven or Hell. The Godly seed are the Bride of Christ and will be raptured before Tribulation. Denominations are or eventually will be the Mark of the Beast and those who remain therein will go through the Tribulation. (Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, p. 96)." (4)

2. Over Branhams kijk op vrouwen
 • Schijnbaar had Branham een verkeerde/verwrongen kijk op vrouwen vanwege de invloed van zijn vader op hem. Dit kan doorgewerkt hebben op zijn leerstellingen en verdere prediking.
 • Het is mogelijk dat er in de tegenwoordige Branham gemeenten sprake is van een vorm van vrouwenonderdrukking. Een bepaalde bijbels element (te maken met vrouwen) kan altijd verdraaid worden door machtswelliustisge mensen in de vorming van bepaalde leerstellingen die resulteren in manipulatie en vrouwenonderdrukking. In de traditionele kerken en sommige evangelische kerken zien we ook op het gezicht af een vorm van vrouwenonderdrukking. Het is dan dus juist de man die zich schuldig maakt en niet de vrouw.
"Branham' had a distorted view of woman because of his father which may have led him to misunderstand what occurred in the garden. About his fathers constant comraderie with young woman he stated, "I...This was my remarked then, THEY'RE NOT WORTH A GOOD CLEAN BULLET TO KILL THEM WITH IT.' That's right. And I hated women. That's right. And I just have to watch every move now, to keep from still thinking the same thing." (William M. Branham, 'My Life Story' , p.27 (Spoken Word Publications, undated)." (4)

"In spite of his apparent humility and consecration, Branham had great difficulty controlling a strident, hateful attitude toward women. In his own poor English, transcribed from a sermon, Branham stated, "But I remember when my father's still up there running, I had to be out there with water and stuff, see young ladies that wasn't over seventeen, eighteen years, up there with a man my age now, drunk. And they'd have to sober them up and give them black coffee, to get them home to cook their husband's supper. Oh, something like that, I said, 'I...This was my remarked then, THEY'RE NOT WORTH A GOOD CLEAN BULLET TO KILL THEM WITH IT.' That's right. And I hated women. That's right. And I just have to watch every move now, to keep from still thinking the same thing. " (8)

3. Insinuerende beschuldigingen van discriminatie
 • Branham wordt door tegenstanders ervan beschuldigd dat hij zijn leer overgenomen zou hebben van racistische groeperingen omdat daar de slangenzaad leer ook geleerd wordt. Tegenstanders zien daarmee de oorsprong van de leer bij die groepen liggen.
  Dat is natuurlijk erg krom gerederneerd want die groepen gebruiken de leer als verantwoording voor hun verdraaide ideeen. Zo zeggen blanke racisten dat niet blanken het slangenzaad zijn en zo zeggen zwarte racisten dat blanken het slangenzaad zijn. Ook zeggen joden dat de heidenen het slangenzaad zijn en zeggen jodenhaters dat de joden het slangenzaad zijn. Branham was zich bewust van deze manier van misbruik en probeerde zich hier zover mogelijk vandaan te houden.
"The Serpent's Seed doctrine did not originate with Branham. Branham's version of the doctrine parallels the racist views of some groups within the Identity movement and the speculative philosophies of Sun Myung Moon. " (10)

"Serpent seed" is a term for the belief that Satan had sexual intercourse with Eve, and that Cain was the offspring of the u n i o n. Proponents include William M. Branham, the Pastor Arnold Murray, and Sherry Shriner, amongst others. Arnold Murray further believes that the descendants of Cain are the Kenites. Advocates suggest that modern Christian translations of the Old Testament reduce emphasis on this concept.

A variation of this belief is central to the beliefs of Two-Seed-in-the-Spirit Predestinarian Baptists founded by Daniel Parker. Other variations of this belief occur in the Unification Church ('Moonies') and the Christian Identity movement. Some of these groups appear to use the doctrine as a rationalization for racist beliefs.

William Branham was well aware of the potential racist connections of the doctrine but tried not to carry any of these racist interpretations into his teachings ('He Cares, Do You Care?', 21 July 1963). " (12,13)

"Branham considered that Cain and Seth's lineages are present today: Cain's children is here in Jeffersonville tonight, and Seth's children's here in Jeffersonville tonight. As the blood stream weakens and goes out, but that lineage still hangs on. ('Questions and Answers Hebrews Part 3', 6 October 1957)
In spite of William Branham's statements that God does not consider nationality in his plan of grace and salvation, Branham's critics refuse to separate his teachings from racist origins. Key 'evidence' in their argument is the fact that Branham disliked hybrids and would frequently denounce cross-breeding, usually Branham would refer to just plants and animals, however his denunciation of cross-breeding also extended to racial purity amongst humans (e.g. ‘Questions and Answers Hebrews Part 3’, 6 October 1957 and ‘Questions and Answers’, 30 August 1964).

Critics claim that Branham said that ancestral lineage could prevent them receiving salvation regardless of how sincere their faith was. The following quote is used as evidence of this:

And now, if God being just, if all He required was worship, Cain worshipped God with just as much sincerity as Abel did. Both of them were sincere. Both of them was trying to find grace with God. They were neither one of them infidels. They were both absolutely believers in Jehovah. Now, there, that gives us something to think of. Some here tonight I've never seen, people, I've never seen you before. But you must realize this, and keep this in your mind. See? No matter how religious you are, that don't have one thing to do with it. You might live in church; you might be ever so sincere; and you're still lost. ('Questions and Answers Hebrews Part 3', 6 October 1957)
However, Branham's followers attribute the preceding quote to predestination (another possibly controversial doctrine), rather than just serpentseed as is evidenced by William Branham's additional comments in the same sermon: Cause there was no colored or white, or any other different; it was just one race of people unto the flood. Then after the flood and the tower of Babel, when they begin to scatter out, that's when they taken their colors and so forth. They're all come from the same tree...See? It's God Who chooses. It's God Who elects (See?), God Who gives mercy. The clay can't say to the potter; it's the potter over the clay. That's right. " (14)

"Question:
I recently have been having a discussion with someone who is a member of the Tucson Tabernacle founded by William Branham. He states that, "The serpent seed doctrine is nothing new. All Jews back in Jesus' day were quite aware of what took place in the garden of Eden. There are still Orthodox Jews today who never believed anything different. Is this true? Does Orthodox Judaism support the serpent seed doctrine?

Answer:
I wasn't sure what you mean by the "serpent seed doctrine" until I did some research online. I discovered that the serpent seed doctrine maintains that in the Garden of Eden the serpent actually had sexual intercourse with Eve and made her pregnant. The child from this u n i o n, according to the this doctrine, is Cain. The descendants of Cain are therefore evil in some way. Various cults and wacko groups use this doctrine as a way of demonizing (literally) their opponents. Thus white racist groups identify the serpent seed as Blacks, Black racist groups identify it as Whites, anti-Semitic groups identify it as Jews, etc. etc. ad nauseum. Branham appears to be fairly moderate in this regard in that, from I could gather, he does not point to any identifiable group as "the serpent seed". " (18)

Hoofdstuk 3 Wat zegt de bijbel in de Grondtekst ?

1. Kort samengevat:
De kern van de vraag is dus of Eva wel of niet sexuele gemeenschap had met de slang.

Tegenstanders zeggen: Eva nam van leterlijk fruit van een letterlijke boom. Adam nam ook van het fruit waar Eva van gegeten had. Voorstanders zeggen dat het eten van het fruit van de boom van goed en kwaad een allegory (symbolische voorstelling) is voor de sexuele daad. (10) Wanneer we andere delen van de bijbel erbij halen en beter naar de grondtekst kijken dan zien we dat de bomen volkeren symboliseren en dat de hele geschiedenis van Genesis 3 en 4 doorspekt zijn met uitspraken die sexueeel van aard zijn, soms letterlijk, soms symbolish en soms staat het er wel eigenlijk alleen het is afgezwakt vertaalt vanuit de grondtekst. We gaan hier als volgt te werkt. Welke hebreeuwse woorden staan er in de grondtekst ? In hoeverre zijn ze slap of onvolledig vertaald vanuit de grondtekst. Wat zijn hun tekstverbanden ? Hoe worden ze op andere plaatsen vertaald en welke symboliek wordt in andere teksten aan deze woorden toegekend.

In Genesis 3: 3 lezen we:
Engels: But of the fruit off the tree which is in the midst of the garden God hath said, Ye shall not EAT of it, neither shall ye TOUCH it, lest ye die
Nederlands: Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.

Er wordt in onze vertalingen gesproken over "vruchten" "bomen" "eten" en " aanraken". Allereerst de slang die in de versen daarvoor wordt genoemd.

2. De "slang" - nachash in de "Hof" van Ede
Genesis 3: 1: Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/words.pl?word=05175&page=1

Grondtekst studie toont hier twee fouten aan in de vertaling. Ten eerste wordt het woordje nachash (05175) vertaald met slang maar eigenlijk gaat het hier in de grondtekst om een geslacht of volk van tovenaars of magiers. Beast of the field is gebrekkig en onvolledig en kan ook vertaald worden met levend wezen of creatuur en het wordt nog in meer betekenissen en verbanden gebruikt en kan ook duiden op een pre-adamitisch geslacht. Het gaat hier om een recht op staand intelligent sprekend mens-creatuur behorende tot een tovenaars volk of geslacht.

Een andere vertaling van nachash kan zijn "to shine" or "to glow." wat voor sommigen een aanwijzing is dat het gaat om gevallen engelen mogelijk weer dezelfde als later in Genesis 6 die gemeenschap haddan met de dochters der mensen. (21)

Om terug te komen op het Brandham slangenzaad vraagdstuk: Is sexuele gemeenschap hier mogelijk: antwoord: ja.

3. De "Bomen" in de "Hof" van Ede
Heeft u Ezechiel 31 wel is gelezen ? Hier lezen we letterlijk dat de bomen van de Hof van Ede volkeren en aardrijken waren.
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ez+31&id16=1&pos=0&set=10&lang=nl

Tegenstanders van de slangenzaad leer zouden zeggen dat als de daad sexueel van aard was en Adam en Eva van alle bomen mochten eten dat dat inhield dat ze dus sexuele gemeenschap met iedereen mochten hebben. In zekere zin hebben ze gelijk maar dan moet je ook kijken waar Adam en Eva voor staan. Hier komt de weelderihgeid van de grondtekst naar boven. Daarin zijn horizontale en verticale lijnen te bespeuren en een meervoud verhaal en een enkelvoud (symbolisch/archetypisch/personifiserend) verhaal. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.

Ik stelde hierover een aantal vragen aan iemand die hier de laatste tijd veel studie van gemaakt heeft in de grondtekst.:

Vraag:
Het is gewoon bizar dat je je hele leven met bomen en een man en vrouw adam en eva wordt opgevoed en dat er toch iets anders blijkt te staan of staat het er allebei als een soort dubbele bodem ?

Antwoord:
Die zg. 'boom' was in eerste instantie een hek en een juk (of galg). in zijn rootwoord kun je dat ook al zien omdat dat vastmaken en sluiten betekent. het rootwoord is ook 'boom' maar dan vanwege de stevigheid, en als zijnde hout (stokken) ... je kunt het wel gewoon als 'boom' vertalen, maar dan is het niet accuraat. Verder is het hebreeuws gewoon een hele dualistische taal, zoals het god en goden is, vrouwelijk en mannelijk, en als het op adam en eva aankomt : zowel enkelvoud als meervoud. Dat zit in de taal inbegrepen. Archetypisch gezien kun je een volk dus wel personificeren, maar als je het alleen maar op een persoon gooit is dat dus niet accuraat, en dus misleidend.

Vraag:
Kun je uit de Hebreeuwse grondtekst opmaken dat er een sexuele gemeeenschap met Eva is geweest of niet met de boom en of slang/serpent ?

Antwoord:
Ten eerste is het dus letterlijk en figuurlijk op te vatten, horizontaal en vanuit de grondtekst (vertikaal) ... in Ezechiel bleek die boom dus een 'volk' te zijn ... dus ga maar na wat er gebeurd is : samensmelting ... het was een geslacht van tovenaars, magiers in de grondtekst ... dan is de vraag : ging het om een deal of ook nog meer : sexuele gemeenschap ... valt wel uit de grondtekst te herleiden ... want het niet mogen aanraken in gen. 3:3 is niet alleen letterlijk aanraken in de grondtekst, maar ook sexueel : je mag er niet neerliggen met een 'vrouw' .... dit hebben ze dus wel gedaan ... dus ook via de grondtekst kun je dat er duidelijk uit opmaken ...

Lees ook de Lawine deel 4 eens wat uitgebreid ingaat op vertalen en de grondtekst van Genesis.

(Voor een andere verwijzing van mensen als bomen zie ook nog Marcus 8: 24.)

4. De "Vruchten" van de "Bomen" - Pariy
Goed, terug naar de grondtekst.

Maar van de vruchten van deze boom...

http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/words.pl?word=06529&page=1

Het woord wat hier in de grondtekst wordt gebruikt betekent naast vrucht wat op zichzelf al veel zegt ook nazaten, kinderen van, nageslacht. Duidelijkere kan het niet.

Het wordt ook in deze verschillende tekstverbanen gebruikt. Zie bijvoorbeeld Deuth 7: 13 : And he will love thee, and bless thee, and multiply thee: he will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn, and thy wine, and thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the land which he sware unto thy fathers to give thee.
En wat te denken van uitspraken als weest vruchtbaar/ be fruitfull en vermenigvuldig u waarin een direct verband gelezen kan worden tussen sexuele daad en nakomelingenschap als zijnde vruchten.

5. Het "Eten" van de "Vruchten" van de "Bomen" - Akal
Het Hebreeuwse woord in de grondtekst wat vertaald is met eten is 'Akal' (398) . De concordantie geeft aan dat dit zowel letterlijk als symbolisch gebruikt kan worden in de betekenis van o.a. eten, verslinden door vuur, beschuldigen en meer.

http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/words.pl?word=0398&page=1
http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/CONHEB39.htm
http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=hebrewlexicon&isindex=398

Teksten waar Akal/Eten in verband wordt gebracht met sexualiteit:

Speuken 30: 20: Zo is de weg der overspelige vrouw: zij eet, veegt haar mond af en zegt: Ik heb geen kwaad gedaan

Numeri 25: 1,2: 1 Terwijl Israël in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. 2 Dezen nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden.

Eten staat symbolisch voor sexueel genot/ geneugten

6. Het niet "Aanraken" van de "Vruchten" van de "Bomen" - Naga
Het Hebreeuwse woord voor aanraken/touch is 'Naga' (5060):

http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=hebrewlexicon&isindex=5060

5060 naga naw-gah' a primitive root; properly, to touch, i.e. lay the hand upon (for any purpose; euphem., to lie with a woman); by implication, to reach (figuratively, to arrive, acquire); violently, to strike (punish, defeat, destroy, etc.):--beat, (X be able to) bring (down), cast, come (nigh), draw near (nigh), get up, happen, join, near, plague, reach (up), smite, strike, touch.

http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/words.pl?word=05060&page=1
http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/STRHEB50.htm#S5060
http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/CONHEB505.htm#S5060
Aanraken in verband met sexualiteit:

Gen 26: 7 tm 11: 7 Toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zeide hij: Zij is mijn zuster, want hij durfde niet zeggen: Zij is mijn vrouw, (want hij dacht:) de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebekka, omdat zij schoon van uiterlijk is. 8 Toen hij lange tijd daar geweest was, en Abimelek, de koning der Filistijnen, eens door het venster keek, zag hij, en zie, Isaak was aan het minnekozen met zijn vrouw Rebekka. 9 Toen riep Abimelek Isaak en zeide: Zij is zowaar uw vrouw; hoe hebt gij dan kunnen zeggen: zij is mijn zuster? Daarop zeide Isaak tot hem: Omdat ik dacht: ik mocht anders eens om haar het leven verliezen. 10 Maar Abimelek zeide: Wat hebt gij ons toch aangedaan? Licht zou een van het volk bij uw vrouw hebben kunnen liggen (sexueel), en dan zoudt gij schuld over ons gebracht hebben. 11 Toen gebood Abimelek al het volk: Wie deze man of zijn vrouw aanraakt (naga)/touch, zal zeker ter dood gebracht worden. (zie ook vers 28 en 29)

Genesis 20: 3 tm 6: 3 Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelek en zeide tot hem: Zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. 4 Abimelek nu was niet tot haar genaderd. En hij zeide: Here, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden? 5 Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook gezegd: Hij is mijn broeder; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. 6 En God zeide tot hem in de droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken (naga / sexueel).

Spreuken 6: 29: So he that goeth in to his neighbour's wife (sexueel); whosoever toucheth (Naga/aanraken) her shall not be innocent.

Ook dit woord is weer sexueel van aard.

7. Voorlopige Conclusie
Meervoud (vanuit de grondtekst) lees je dan dat het mensenras van de Adam niet mocht omgaan wat ook inhoud sexuele gemeenschap hebben met een bepaald volk en haar nazaten maar wel met al de andere volkeren. Of je het nu letterlijk neemt of symbolisch en allegorisch en is sprake van sexuele gemeenschap.
Voor hen die nog niet overtuigt zijn kijken we nog even verder naar de teksen die na Genesis 3:3.

8. Genesis 3:6b,7a - 1. Ze zagen dat ze naakt waren
Als het "eten" "slechts" een "vrucht" van een "boom" betrof waarom staat er dan:

En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten.

Als gevolg van het eten van de vrucht was het inzicht dat ze naakt waren -> een suidelijke verwijzing naar de sexuele geaardheid van de zonde.

9. Genesis 3:13 - De slang heeft mij verleid
Het woord wat hier gebruikt wordt is nasha wat in principe overal vertaald wordt met bedriegen, deceive. Alleen in Genesis is het vertaald met beguiled, verleiden. Vanuit de grondtekst is hier uit dit ene woordje voor zover ik kan zien niet persee een sexuele geaardheid uit op te maken maar het betrof toch verleiden tot eten wat geen eten was van vruchten die geen vruchten waren. Toch opmerkelijk hier is de pasage uit 2 Korinthe 11: 2 en 3: 2 Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. 3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Hier wordt het verleiden toch op het sexuele vlak gebracht in verband met rein blijven als een maagd.

10. Genesis 3:15 Vijandschap tussen het zaad
"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen."

Weer is hier de verwijzing sexueel wat vreemd zou zijn als de zonde niet ook sexueel van aard was geweest.

Het woord zaad zegt hier al genoeg en heeft naast zaad de betekenis van nakomelingen, afstammelingen, nageslacht, kinderen. (zera)

In verse 16 gaat in verband met dit zaad het over zwangerschap en kinderen baren !

11. Genesis 3:16 Vermeerderen van de conceptie en met moeite kinderen baren
Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.

Ook hier is de reactie op de begane zonde weer sexueel van aard. God had in genesis 1: 28 al wel gezegd vruchtbaar en vermenigvuldig/ wordt talrijk gezegd maar nu zal de zwangerschap met veel meer pijn en moeite gepaard gaan.

In de Engelse vertaling lezen we hier nog wat interesanters:

Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire to thy husband, and he shall rule over thee.
Als je goed leest wordt er ook gesproken over het vermeerderen van de bevruchting/conceptie. wat kan inhouden dat er vanaf nu tweelingen of meerlingen geboren zouden worden en eventueel insinueert dit ook dat er al een conceptie had plaatsgevonden die nog vermeerderd zou worden waarover zometeen meer..

Nawoord

In principe is hiermee het betoog dat de zonde van adam en Eva sexueel van aard was afgelopen maar er blijven nog een aantal dingen over voor verdere bespreking namelijk de verdere leerstelling van het slangenzaad:

Zoals eerder al gezegd leerde Branham dat:

Uit deze sexuele gemeenschap met de slang Cain/Kain werd geboren en hij en zijn nakomelingen het slangenzaad genoemd worden.
Het zaad van God de geslachtslijn/nakomelingen van Seth waren, de tweede zoon van Adam. (de eerste was dan Abel maar die werd vermoord door Cain).

Hiervoor worden de volgende argumenten genoemd:

We gaan verder bij Genesis 4:1 en 2:

Engels: And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.
And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
Nederlands: 1 De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en zij zeide: Ik heb met des HEREN hulp een man verkregen. 2 Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer.

Allereerst verwijst men terug naar Geneis 3:16 waar God zegt dat hij de bevruchting / conceptie zal vermeerderen. Je KUNT daar dus lezen dat Eva al bevrucht was dus als gevolg van de gemeenschap met de "slang". De tweede conceptie vond dan plaatst in Genesis 4:1 waar staat en de mens had gemeenschap met Eva. Medisch gezien schijnt het te kunnen wordt er gezegd. De vrouw geeft tijdens haar vruchtbare periode twee keer een eitje af. Het eerste eitje wordt bevrucht door de eerste vader en het tweede door de tweede vader.

Vast staat is dat er een tweeling geboren werd, niet alleen maar omdat er maar een keer gezegd wordt dat Adam gemeenschap had met Eva terwijl er vervolgens twee kinderen geboren werden maar ook vanwege de zinsbouw en de hebreuwse woorden daar. In het Nederlands voorts en in het Engels And she again bare his brother Abel. Het Hebreuwse woord wat hier gebruikt wordt is yacaph wat vertaald kan worden met continue / er mee doorgaan. Zie bijvoorbeeld ook (Job 27:1, Job 29:1). Vervolgens concludeerde Branham dus dat Cain de zoon of het zaad van de slang was en Abel de zoon van Adam.

Dit wordt nog verder gestaaft met de uitspraak van Eva die in Genesis 4:1 zegt I have gotten a man from the LORD. Dit vers wordt juist door tegenstanders gebruikt om te laten zien dat Cain ook van the Lord was maar hoe vreemde het ook moge klinken er is gegronde rede om aan te nemen dat hier in plaats van from eigenlijk against moet staan. Dus: I have gotten a man against the LORD. Precies het tegenovergestelde dus. Het Hebreuwse woord wat hier gebruikt wordt is eth wat dus ook against/tegen betekent en soms ook op die manier vertaald wordt op andere schriftplaatsen. U mag hier zelf verder over oordelen. In ieder geval heeft de volgende meneer er nog een heel artikel aan gewijd: http://study.faithweb.com/study/genesis41.html.

Verder geloofde Branham dat de kinderen de aard van hun ouders erven of in ieder geval de natuur van hun ouders volgen. Hoe kon het dan dat Cain een leugenaar en een moordenaar werd zo wordt gesteld. Ook zouden zijn nakomelingen de karakteristieken van satan vertonen dit in tegenstelling tot de nakomelingen van Seth die de rechtvaardige geslachtslijn zouden vormen. Deze tegenstelling tussen de twee geslachtslijnen heb ik niet duidelijk in de schrift kunnen vinden tenzij ik niet goed gelezen heb. Er staat niet dat ten tijde van Noach aller verdorvenheid en zonden te herleide was tot nakomelingen van Cain en als Noach en zijn nakomelingen alle van de zuivere geslachtlijn waren dus neit van het slangenzaad hoe is dan te verklaren dat de mens na de Zondvloed al snel net zo goed de "karakteristieken van satan" ging vertonen.

Ook wordt als argument gegeven dat Cain niet in de geslachtslijn van Adam wordt genoemd in Genesis 5 en Judas 1. Diens geslachslijn wordt verder genoemd in Genesis 4: 17. Ook dit vind ik geen steekhoudend argument omdat je ook kan zeggen dat de geslachtslijn genoemd in Genesis 5 simpelweg de geslachtslijn van Adam - Seth was.
Als laatste wil ik opmerken dat ook al was Cain dan wel een zoon van de tovenaar, hij was ook de zoon van Adam, omdat het om een 'orgie' ging. 'Eva' haalde Adam daar voor over en die 'at' ook van de 'vrucht'. Adam was hier dus evengoed in bij betrokken en het is daarom onzin om te zeggen dat Cain's lijn dan vanuit dit plaatje helemaal demonisch zou zijn en Adams lijn rechtvaardig. Natuurlijk is dit even bekeken vanuit een bepaald plaatje want vanuit de grondtekst blijkt dus dat zowel de zowel de boom als de tovenaar als 'adam' en 'eva' allemaal volken zijn.

Als laatste aanvulling wil ik hier nog noemen dat zowel in de Targums als de Talmud beide voor zover ik heb begrepen Joodse commentaren op de Hebreeuwse bijbel (20) sprake is van verwijzingen naar de leer van het slangenzaad. In beide gevallen is er sprake van dat de slang "zijn filth injected/imparted into Eve" waar in het ene geval ook nog nazaten/natuurlijke kinderen uit voort kwamen en in de andere (volgens iemand die dit bespreekt vanuit de Talmud) niet maar wel in beide gevallen als verklaring wordt gegeven voor de verontreiniging, bevuiling, ontheiliging van de mens(heid) (2,3,16,18)

Noten / tekstverwijzingen

http://www.wayoflife.org/fbns/branham.htm - 1

http://www.blessedquietness.com/journal/housechu/branham.htm 2

http://jesus-messiah.com/html/branham.html 2 3

http://www.letusreason.org/Latrain4.htm 4

http://www.cephasministry.com/evangelists_william_branham_11.html 5

http://people.delphiforums.com/JohnK63/home.htm 6

http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/bram.html 7

http://www.apologeticsindex.org/b05.html 8

http://www.cephasministry.com/william_branham.html 9

http://www.watchman.org/profile/branpro.htm 10

http://www.letusreason.org/Latrain4.htm 11

http://www.answers.com/topic/serpent-seed 12

http://en.wikipedia.org/wiki/Serpent_Seed 13 14

http://en.wikipedia.org/wiki/Branhamism#Serpent.27s_Seed_Doctrine 14

http://study.faithweb.com/study/genesis41.html 15

http://study.faithweb.com/study/Serpentseed.html 16

http://user.aol.com/lazera/archive/esoterica.html 17

http://www.headcoverings-by-devorah.com/BiblicalCharacters.html 18

http://www.nathan.co.za/message.asp?sermonum=522 19 (deze links werkte later niet meer. Vond de preek ook op:
http://www.livingwordbroadcast.org/LWBWBTextfiles/gettf.php?textfile=58-0928E.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Targum (20)
http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud (20)

http://groups.msn.com/UFOsTheHiddenTruth/gen31nachash.msnw (21)

Geschreven door een lid van het Forum
Met dank voor het mogen overnemen hier op de site.