VerslagenHoe de joden tegen het christendom aankijken
Het christendom als dwaling en afgodendienst - 9 februari 2008
De laatste tientallen jaren wordt er veel gesproken over het terugkeren naar de joodse wortels en er ontstonden messiaans belijdende joodse gemeenten en messiaanse pinkster-charismatische gemeenten. Tikt u in google maar in Messiaanse Beweging. De vraag is of je dan wel goed bezig bent of dat je dan niet aan het verder bouwen bent op verkeerde fundamenten. De werkelijk vraag is : hoe kijken de joden eigenlijk tegen het christendom aan. Het christendom zegt wel geënt te zijn op het jodendom of er uit voort te zijn gekomen maar ziet het jodendom het ook zo. Ook worden zowel het jodendom en het christendom toch echt vermeld als twee aparte religies in de meeste boeken. Doe je hier onderzoek naar dan blijkt de kern van het verhaal toch wel te zijn dat het christendom beschouwd wordt als afgodendienst en een valse religie. Blijf je toch bij het standpunt dat je wortels in het jodendom liggen dan kan dit artikel er zelfs aan bijdragen alles af te leggen wat niet uit die wortels afkomstig is.
Joodse visies op het christendom - 9 februari 2008

Het christendom is uit het jodendom voortgekomen. In de Romeinse wereld van de eerste eeuw van onze jaartelling werd het christendom als een joodse sekte gezien. Al snel blijkt echter dat het christendom, waar het geloof in Jezus als Zoon van God centraal staat, iets anders is dan het religieuze jodendom, waar de gehoorzaamheid aan de Thora centraal staat. De verworteling van het christendom met het jodendom (beide stromingen aanvaarden bijvoorbeeld de Tenach als het Woord van God) heeft tot een spanningsvolle relatie geleid tussen jodendom en christendom. Vanuit het christendom zijn verschillende visies op het jodendom ontwikkeld. Vanuit het jodendom zijn echter ook verschillende joodse visies op het christendom ontwikkeld
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijke_visies_op_het_jodendom

Joodse visies op het christendom in het algemeen

Het christendom als afgodendienst
De visie dat het christendom een afgodendienst is, berust in de eerste plaats op de "drie-eenheid" van de Vader, de Zoon en de heilige geest. Daarnaast is het gebaseerd op het gebruik in Rooms-Katholieke en Oosters-Orthodoxe kerken om te bidden in de richting van beelden en andere afbeeldingen van personen. In het bijzonder gaat het hierbij om beelden en afbeeldingen van Jezus en Maria. Het aanbidden van beelden is immers in het jodendom strikt verboden. Ook de verering van Jezus en Maria in het algemeen, maar ook de verering van bijvoorbeeld engelen, het geloof in duivels en de verering van veeltallige heiligen, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk dragen bij tot het beeld in het jodendom dat het christendom niet strikt monotheïstisch is. Het idee dat God een zoon kan hebben, ervaart het jodendom als heidens.

Het jodendom ziet op het christendom overgegane joden als afgodendienaren die volgens de Talmoed, Sjoelchan Aroech en andere halachische wetboeken idealiter ter dood dienen te worden gebracht. De doodstraf bestaat in het jodendom echter al bijna twee millennia niet meer. Het jodendom ziet Jezus als een valse messias, die weliswaar niet door een joodse rechtbank ter dood is gebracht, maar wel terecht ter dood is gebracht.

Het christendom als bekeerder
Sommige stromingen binnen het christendom streven na om alle Joden te bekeren. Als dat moment is aangebroken, zal volgens hen het koninkrijk Gods op aarde neerdalen. Joden achten deze pogingen als verwerpelijk en niet respectvol naar hen toe. Immers zij zijn al voorzien van een religie en voor hen is het dan ook onbegrijpelijk waarom zij bekeerd zouden moeten worden. Bekering tot enig ander religie druist overigens tegen de basisprincipes van het jodendom in. Belast door allerlei gebeurtenissen uit het verleden worden Joden dan ook het liefst in hun religieuze beleving met rust gelaten. Het jodendom zelf kent geen bekeringsdrift.

Joodse visies op Jezus

Jezus heeft nooit bestaan
Omdat Jezus niet expliciet voorkomt in de boeken die aan het jodendom ten grondslag liggen, denken sommige Joden dat Jezus nooit heeft bestaan. Meer hierover staat in het artikel Jesjoe

Jezus als Messias of profeet
Volgens het Nieuwe Testament waren er Joden die tijdens Jezus' leven dachten dat hij de Messias of een profeet was. Deze volgden hem op zijn reizen of kwamen van heinde en verre om hem te ontmoeten, naar hem luisterden of een zegen van hem te ontvangen. Het geloof dat er een messias komt is van joodse oorsprong, maar er zitten wel bepaalde verwachtingen aan vast.

Jezus als valse Messias of profeet
Omdat Jezus niet genoemd wordt in de joodse boeken uit zijn tijd, berust de visie dat Jezus een valse messias of profeet moet zijn geweest op een joodse interpretatie van de boodschap in het Nieuwe Testament. Het jodendom stelt dat God absoluut en perfect is en verwerpt dan ook de leer van de "drie-eenheid". Alle mensen zijn gelijk, waarbij de een niet goddelijker is dan de ander. De messias in het jodendom is dan ook een mens van vlees en bloed, die politieke en religieuze leiding geeft aan het Joodse volk als koning en profeet.

Hoewel de messias een geloofbeginsel is van het jodendom, zijn er eisen die aan de messias vooraf gaan, dient er een consensus over de persoon te bestaan en zijn er vele verwachtingen van de messias waaraan Jezus niet heeft voldaan. Onder deze verwachtingen zijn onder meer nog tijdens het leven van de messias het aanbreken van een periode van vrede en welvaart zowel voor het Joodse volk als de andere volkeren en het herbouwen of herinwijden van de Tempel van Jeruzalem waarbij alle volkeren (de eenheid van) God zullen erkennen. Deze periode van stabiliteit en verhoogd ethisch gedrag wordt gevolgd door de opstanding van de doden in het laatste der dagen.

Aan geen van deze voorwaarden en verwachtingen zijn tot op heden voldaan. Daarom maakten joden op uit het Nieuwe Testament dat men Jezus vaak al tijdens zijn leven als vals profeet of messias zag. Nadat hij stierf zonder dat de beloften werden voltooid, werden joden gesterkt in de visie dat hij slechts een persoon is in de lange lijst van Joodse opeisers van de titel "messias", waarvan de latere Sjabtaj Tzwi een ander bekend voorbeeld is. Ook zouden zijn volgelingen volgens deze visie een nieuw publiek voor Jezus hebben moeten vinden omdat er binnen het jodendom geen interesse meer voor hem kon bestaan. Dit werden de eerste christenen.

Jezus als leraar of prediker
In navolging van moderne historici die de historisch-kritisch visie op Jezus ontwikkelden, geloven sommige Joden tegenwoordig dat Jezus een leraar of prediker met een apocalyptische boodschap is geweest. Hij zou nooit gepretendeerd hebben de zoon van God, een gedeelte van een driehoek de Vader, de Zoon en de Heilige Geest of de Messias geweest te zijn. Deze visie stelt dat Jezus een liberale hervormer was, die de ideeën van de Farizeeërs of Essenen onder het volk wilde brengen.

In deze visie heeft het christendom zoals wij dat vandaag kennen weinig met het werkelijke onderwijs van Jezus van doen. Het christendom is hier eerder het product van het geloof van recentere niet-joodse bekeerlingen van leerlingen van Jezus en het prediken van Paulus van Tarsus. Hoewel deze visie niet oorspronkelijk joods is, geraakte deze enigszins populair onder joden onder meer omdat deze de Jood Jezus vrijwaart van vele uitspraken en handelingen die in het Nieuwe Testament staan beschreven en volgens het jodendom zonden zouden zijn.

Jezus als onbelangrijk persoon
Voor vele Joden is de persoon Jezus eenvoudig onbelangrijk, een persoon die wordt genoemd in de boeken van een andere godsdienst zonder relevant te zijn voor de Joden en het jodendom (zoals Mohammed voor vele christenen).

Bron en voor het volledige artikel:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_visies_op_het_christendom

Messiaanse Profetieën - 9 februari 2008
"In het Oude testament komen diverse profetieën voor die volgens de Christenen vooruitwijzen naar de komst van Jezus." Echter lijkt het erop dat een groot gedeelte berust op inlegkunde en het er willen lezen van iets wat er niet staat. Bent u hier niet zo van overtuigd kijk dan is op deze pagina waar telkens een christelijke interpretatie wordt gegeven met daarbij de juiste Joodse uitleg.


http://www.thidee.nl/profetie.htm
Aanbevolen Nederlandse websites - 9 februari 2008
Op de site van Thidee is een artikel getiteld "Waarom weigert het Joodse volk het Nieuwe Testament te erkennen?" Het is een iets genuanceerdere versie van een origineel artikel waarvan hieronder ook de link.http://www.thidee.nl/joden_nt.htm

En het origineel:
http://www.geocities.com/Metzad/Neetstmnt.htm
En: http://www.geocities.com/bergZion/faq.htm

Een interessante reeks studies geschreven door ene Etsel vinden we op de site van Infoteur.nl en Info.nu informatie van A tot Z:Enkele citaten: "Het Nieuwe Testament is alles behalve joods. Zelfs het feit dat Jezus en zijn discipelen joods waren doet hieraan geen afbreuk. Jezus voldoet namelijk in geen enkel opzicht aan de criteria die van een Messias verwacht mag worden. De idee dat de Messias God (of Zoon van God) is, is wel de ergste overtreding die er bestaat." (..) "Het christendom is eigenlijk een heidense godsdienst die weinig eerbied heeft voor God door Hem via Jezus te vermenselijken. Daarom heeft het christendom zeer weinig te bieden. De joodse religie heeft daarentegen veel ontzag voor God en heeft dus heel veel te bieden."
http://etsel.infoteur.nl/specials/joden-voor-jodendom.html

Waarom joden het christendom niet accepteren
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/10019-waarom-joden-het-christendom-niet-accepteren.html
"Voor bijna 2000 jaar hebben christelijke zendelingen geprobeerd joden te overtuigen hun geloof aan te nemen en even zolang hebben joden weerstand geboden. Degenen die zich het meest verzetten zijn de vroomste joden. Wat was hun motivatie? Waarom gingen joden nooit in op de zendelingen?"

De Joodse Masjiach en de christelijke Messias: een conflict
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6245-de-joodse-masjiach-en-de-christelijke-messias-een-conflict.html
"Vele mensen denken dat het begrip messias in het christendom en het jodendom hetzelfde betekent. Niets is minder waar. Er bestaan grote verschillen. Hier volgt een uitleg."

Is op Kerst wel de Messias geboren? Een joodse visie
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/9341-is-op-kerst-wel-de-messias-geboren-een-joodse-visie.html
"Wordt het niet eens tijd ons af te vragen of Jezus daadwerkelijk de Messias is? Waarom blijven joden zo hardnekkig volhouden dat Jezus niet de Messias is en al helemaal niet de Zoon van God? Is het eigenwijsheid of lezen ze gewoon de Bijbelse profetieën beter. Een artikel over joden die geen kerstfeest vieren omdat ze Jezus niet als Messias willen erkennen."

Jodendom kent geen erfzonde
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6293-jodendom-kent-geen-erfzonde.html
"Volgens het christendom is de mensheid belast met de erfzonde sinds de zondeval van Adam en Eva in het Paradijs. Het jodendom denkt hier anders over."

De zogenaamde Hebreeuws Christelijke seider
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/14049-de-zogenaamde-hebreeuws-christelijke-seider.html
"In een poging om Joden te bekeren proberen christenen Joodse feesten een christelijk tintje te geven. Zo proberen ze de seidermaaltijd te verchristelijken door voor te stellen dat Jezus het Pesachlam is en dat hij werd gedood om de wereld te bevrijden van zonde. Hoe moet je daar als Jood op reageren?"

Zie ook nog: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/13243-joodse-antwoorden-op-christelijke-bekeringspraktijken.html waar goede argementen instaan.
Zie ook de links onderaan ieder artikel die weer verwijzen naar andere artikelen.
Aanbevolen Engelse websites - 9 februari 2008
The "Jewish roots of Christianity"
http://whatjewsbelieve.org/explanation10.html

The Catholic Church's Response
to Our Critique of Christian Credibility
http://www.simpletoremember.com/vitals/Christian_Credibility.htm

Want to know if Jesus was the Jewish Messiah?
http://www.jewsforjudaism.org/jews-jesus/jews-jesus-index.html

For 2,000 years, Jews have rejected
the Christian idea of Jesus as messiah. Why?
http://www.simpletoremember.com/vitals/jewsandjesus.htm

Jews believe that Jesus was not the messiah
http://whatjewsbelieve.org/explanation03.html

A closer look at the prophecies that are supposed to refer to Jesus
http://www.geocities.com/bergZion/prophecies.htm