VerslagenHet Boek van Mormon (1820)
Introductie - 15 januari 2008


"Een door Mormon op platen geschreven verslag,
overgenomen van de platen van Nephi


Aldus is het een beknopte bewerking van de geschiedenis van het volk van Nephi en van de Lamanieten - gericht tot de Lamanieten die een overblijfsel zijn van het huis van Israël, alsmede tot de Joden en de andere volken - geschreven op gebod en door de geest der profetie en openbaring - geschreven en verzegeld en in des Heren hoede verborgen om vernietiging te voorkomen - om door de gave en de macht Gods te voorschijn te komen en te worden vertaald - door Moroni verzegeld en in des Heren hoede verborgen om te bestemder tijd door iemand uit de andere volken te voorschijn te worden gebracht - de vertaling ervan zal door de gave Gods geschieden.

En tevens een beknopte bewerking van het boek van Ether, een kroniek van het volk van Jared, dat werd verspreid toen de Heer de taal van het volk verwarde omdat het een toren bouwde om naar de hemel te klimmen - om aan het overblijfsel van het huis van Israël te tonen welke grote dingen de Heer voor hun vaderen heeft gedaan, en opdat zij kennis mogen verkrijgen van de verbonden des Heren en mogen weten dat zij niet voor eeuwig zijn verstoten - en tevens tot overtuiging van Joden en andere volken dat JEZUS de CHRISTUS is, de EEUWIGE GOD, Die Zich aan alle natiën openbaart - tenslotte, indien er zich fouten in bevinden, zijn het vergissingen van mensen; veroordeelt daarom de dingen Gods niet, opdat gij voor de rechterstoel van Christus vlekkeloos moogt worden bevonden.

Van de platen vertaald door JOSEPH SMITH JR."

U kent ze wel die jonge mannen in stopdassen genaamd broeder John en broeder Andrew die aan de deur komen of op de fiets voorbij rijden. Het zijn boodschappers van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen oftewel Mormonen Mischien heeft u ook wel eens gehoord van het Boek van Mormon. Het boek wat de Mormonen naast de bijbel hebben en is ontvangen door de profeet Joseph Smith aan hem gegeven door de engel Moroni op gouden platen in New York in Amerika in het begin van de 18e eeuw toen hij in gebed aan God vroeg bij welke kerkelijke richting hij zich nu moest aansluiten. Het antwoord was geens van allen en hij werd toen zelf tot profeet geroepen. Hieruit ontstond het Boek van Mormon en de Kerk van Mormon.
YouTube tekenfim - 15 januari 2008
In mijn zoektocht voor informatie over het boek van Mormon kwam er al snel informatie op mijn pad die vrij negatief was. Zo zou Joseph Smith alles verzonen hebben, inhoudelijk zou er niks van kloppen omdat er geen archiologisch bewijs zou zijn voor een volk voor een groot volk wat in amerika gewoont zou hebben en natuurlijk waren de gouden platen weer terug gegeven aan de engel Meroni of weer begraven.
Ook is het boek van Mormon onlosmakelijk verbonden aan de kerk van Mormon die ogenschijnlijk alle trekken van een sekte zij het niet erger vertonen onder het mom van warmte, vriendschap, familiewaarden en het gezin. Ook is er een binnenste kring met tempels en rituelen die een duidelijke band hebben met de vrijmetselarij al vanaf het allereerste begin met de oprichter Josef Smith.
Dat gezegd hebbende wil ik u er zeker niet van weerhouden om het Boek van Mormon te lezen en de onderzoeken. Gelukkig kan dat zonder Mormoon te zijn. Ook las ik dat de Mormonen zeggen dat het Mormonen geloof het enige ware geloof is. Waar heb ik dat vaker gehoord...
Toch, de contacten die ik gehad heb met Mormonen in het verleden waren goed. En ze kwamen over als vriendelijke jonge mannen die ergens voor staan en dat willen uitdragen. Ze stonden open voor begrippen als voortgaande opebaring en profetie en legden bepaalde bijbelteksten uit op een manier die ik ook zou doen over bijvoorbeeld de pre-existentie van de ziel. Ik zag daar wat goede vruchten en een oprecht verlangen om God te willen dienen. Mischien dat ze als ze thuis kwamen wel weer op de vingers getikt zouden worden omdat die nieuwe openbaringen natuurlijk wel alleen door God gegeven zouden worden aan de daartoe aangewezen (mormoonse) profeten. Oordeelt u verder zelf wat u er mee moet doen. Sommige theologische aspecten zijn zeker interessant te noemen. Ook las ik dat er al meer gouden platen gevonden waren in andere delen van de wereld wat het idee van gouden platen natuurlijk niet zo gek meer maakt.

Ik kwam een aantal YouTube filmjes tegen in het Engels die wel het een en ander goed duidelijk maken over de leer van de Mormonen. De eerste is een tekenfilm die met verschillende titels op YouTube te vinden is: "Cartoon banned by the Mormon church" en "What Mormon Theology Is Really All About Cartoon". De filmpjes daarna zijn een weerwoord daarop en zijn ook best informatief.

Response to Anti-Mormon Cartoon (part 2)

Response to Anti-Mormon Cartoon (part 3)

ha-ell
IHAO
Nog twee boeken - 25 januari 2008
De Mormonen hebben naast het boek van Mormon nog 2 boeken genaamd:

De Leer en Verbonden
De Parel van grote waarde

Deze worden tot de Standaardwerken van de Mormoons kerk gerekend en zijn ook goddelijk geinspireerd.

De officiele website van de Mormonen in Nederland zegt: "Behalve de Bijbel accepteren de heiligen der laatste dagen de volgende boeken als Schriftuur: De Leer en Verbonden, een verzameling goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen over de vestiging en reglementering van de Kerk van Jezus Christus in de laatste dagen.
De parel van grote waarde, een selectie openbaringen, vertalingen en geschriften van Joseph Smith."
Bron: http://www.mormon.org/learn/0,8672,1085-9,00.html
Bron: http://www.mormon.org/learn/0,8672,951-9,00.html

Op de schriftuur pagina van de kerkvanjezuschristus.nl lezen we: "(...)Niet alles, want in dit proces zijn er ook boeken verloren gegaan. Zo noemt de Bijbel verschillende boeken die wij niet meer kennen: het Boek des Verbonds, het Boek van de Oorlogen des Heren, het Boek des Oprechten, het Boek der Verslagen, het Boek van Henoch, van Jedi, Jiddo, Semaja enzovoorts. De canon, de feitelijke samenstelling van de Bijbelboeken, is dus niet compleet, maar wat er over is, is met grote zorg gereconstrueerd en vertaald, al kunnen daar natuurlijk altijd menselijke fouten in geslopen zijn. De geschiedenis overziend is het eigenlijk een wonder dat er nog zoveel Schrift bewaard is gebleven. De canon is eveneens niet compleet in de zin dat hij niet door God is beëindigd: al hebben twee auteurs in de bijbel aangegeven dat althans aan hun boek niets mag worden toegevoegd, in principe kunnen nieuwe boeken worden toegevoegd. De canon is dus niet in graniet gebeiteld, maar het gevolg van Gods handelen met de mensen, plus van menselijk handelen met Gods woord. De sluiting van de canon is en was een menselijke beslissing."
(...)"Joseph Smith, de eerste profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft veel openbaringen opgeschreven, op zijn wijze, volgens zijn taal. Deze toevoegingen aan de Schrift, geïnspireerd en gezaghebbend, maken voor de Kerk integraal deel uit van de Schriften, als verdere getuigen naast de diverse boeken van de Bijbel. In principe is elk stuk Schrift, elk bijbelboek, en elke later openbaring een getuige voor God en voor Jezus Christus."
Lees u het volledige artikel op:

Hoe zijn we eigenlijk aan de Bijbel gekomen?
Hoe zijn we eigenlijk aan de Bijbel gekomen?- pdf

Meer over de Leer en Verbonden op Wiki: http://nl.wikipedia.org/wiki/Leer_en_Verbonden

Meer over de Parel van grote waarde op Wiki: http://nl.wikipedia.org/wiki/Parel_van_Grote_Waarde
Hoofdstuk indeling van het Boek van Mormon - 25 januari 2008
Inleiding
Beknopt overzicht van het Boek van Mormon
De oorsprong van het Boek van Mormon
Getuigenisen
I Nephi
II Nephi
Jakob
Enos
Jarom
Omni
Woorden van Mormon
Mosiah
Alma
Helaman
III Nephi
IV Nephi
Mormon
Ether
Moroni
Het Boek van Mormon Online - 25 januari 2008
Het Boek van Mormon tesamen met De Parel van Grote Waarde en Leer en Verbonden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels online te lezen:

In het Nederlands op de website van LDS Dutch Scriptureshttp://www2.bamnam.org/Scriptures.aspx


In het Engels op de Officiele websitehttp://scriptures.lds.org/
De Mormonen en hun Tempels - 10 februari 2008
De Mmormonen hebben een indrukwekkend arsenaal aan tempels over de gehele wereld. Sommige van die tempels zijn zeer groot, andere wat kleiner. Sommige lijken op heuse futuristische kastelen en zou je niet beter weten dna zou je denken dat dit het sprookjeshotel van de Efteling is:


Een beter plaatje vind u hier

In deze tempels vinden allerlei rituelen en ceremonies plaats. We hebben het dan bijvoorbeeld over het "dopen voor de doden", "de begiftiging" en "het celestiale huwelijk". Meer dsaarover kunt u lezen op de Nederlandse pagina van de Mormonen:
http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wijgeloven/focusop/2007-03-tempelgericht.php

Ook hebben zei een "Persmap Tempels" met wat foto's van het interieur van een tempel van naar mijn idee een wat kleinere tempel maar wel voorzien van alle luxe.
http://www.kerkvanjezuschristus.nl/media/zoetermeertempel.htm

Op deze pagina vind u een overzicht van ALLE tempels van over heel te wereld (en nieuwe worden nogsteeds gebouwd). U kunt ze chronologisch, alfabetisch of geografisch sorteren:

http://lds.org/temples/alphabetical/0,11202,1901-1,00.htmlDan is er nog een uitgebreide studie op de Engelse Wiki over de tempels:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mormon_templeNog wat meer info met plaatjes van tempels vind u op deze 2 pagina's:

http://lei-chipamerikasite.nl/mormon%20temple.html

http://images.google.com/images?hl=nl&q=mormon+temple

Gratis exemplaar van Het Boek van Mormon - 3 maart 2008
Op de website van de kerkvanjezuschristus.nl kunt u gratis een exemplaar van het Boek van Mormon bestellen.klik hier om naar bovengenoemde pagina te gaan

De vraag is wel of het per post komt of dat het aan de deur bezorgd wordt !
Tot slot nog enkele links - 3 maart 2008
Verzamelgids:
http://mormonen.verzamelgids.nl/

Half boekwerk over de mormonen:
http://www.ethesis.net/mormonen/mormonen_inhoud.htm

Online tijdschriften en meer op de officiele engelse site van de Mormonen (voor hen die meer onderzoek willen doen):
http://www.lds.org/gospellibrary/pdfindex/

Nederlandse site van de Mormonen:
http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wijgeloven/index.php

Verzamelde info op Wiki:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Mormonen