VerslagenJohannes Greber: Omgang met Gods Geestenwereld (1923)
Introductie - 8 januari 2008
Een merkwaardig boek wat ik al enkele jaren in m'n boekenkast heb staan is het boek Omgang met Gods Geestenwereld.


Het is geschreven door de Duitse priester/pastor Johannes Greber in de jaren dertig van de vorige eeuw. Met behulp van Gods geesten/engelen bracht hij een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament en maakte daarbij gebruik van de originele griekse grondtekst. Hij was er door Gods geeste/engelen op gewezen dat er vele vertaalfouten en vervalsingen binnen geslopen waren. (iets waar wij ook al jaren op hameren).
Zijn ervaringen met Gods geestenwereld tekende hij op in het boek Omgang met Gods Geestenwereld Hij maakt daarbij onderscheid tussen een goed deel in de geestenwereld en een slecht deel en tussen hogere en lagere geesten en spreekt dus niet alleen over contact met Gods engelen en Gods Geest maar ook over contact met Gods geesten. Hij en ook de bijbel stellen dat we geestelijk dood zijn en van God gescheiden door de zonde. Dat is dus de scheiding tussen dood zijn of levend en niet het wel of niet natuurlijk gestorven zijn. Dit zou ook verklaren waarom Jezus met Mozes en Elia contact had op de berg van verheerlijking, de wolk van getuigen krijgt een veel actievere rol ipv alleen maar toekijken vanuit de hoogte en het Lichaam van Christus is niet lager gescheiden van elkaar door de dood maar vormt weer een geheel over de dood heen. Johannes Greber gaat er uitgebreid op in in zijn Omgang met Gods geestenwereld in het hoofdstuk : Het vragen aan de "doden" in bijbelse betekenis - het begrip "dood" en "de doden" volgens de bijbel - De afgodendienst als vorm van het vragen aan de doden - Saul en de dodenbezweerster van Endor. "De "doden" in bijbelse zin zijn niet zij die gestorven zijn, maar zij die gescheiden zijn van de geest van God. Met God verenigd zijn en hem toebehoren betekent leven. "Wat zoekt ge de levenden bij de doden" wordt nu duidelijk. Wat zoekt ge het licht bij de duisternis, bij hen die God de rug hebben toegekeerd. "Laat daarom de doden de doden begraven". "

Hieronder een uitgebreide samenvatting van het boek De omgang met Gods Geestenwereld met toestemming overgenomen van de website van Spirituele Vrienden.

ha-ell
Uitgebreid verslag Omgang met Gods Geestenwereld - 8 januari 2008
Een uitgebreid verslag over dit belangrijke boek van Johannes Greber door Jaap Poort

INLEIDING - HOE JOHANNES GREBER IN CONTACT KWAM MET DE GEESTENWERELD.

In 1923 kwam een parochiaan met de volgende vraag: Hoe denkt u over spiri­tisme.
Greber moest het antwoord schuldig blijven, want de kerk houdt zijn dienaren ver van zulke praktijken.
Na enige aarzeling bezocht hij een seance, waar een jongen van 17 jaar medium was. Alles verliep zeer liefdevol met aanbidding en verering van God de Vader. Voor Greber was dit een openbaring. Dit kon niet van de duivel zijn.
Een hoge geest, wiens naam niet bekend mocht worden, sprak door het medium.
Greber mocht vragen stellen:

1.Waardoor heeft het Christendom steeds minder invloed op de hedendaagse mensheid?
De leer van Christus is niet in haar oorspronkelijke zuiverheid bewaard gebleven. De kerk werd een machtsinstituut en paste de bijbel op veel plaatsen aan door vervalsingen en toevoegingen, om haar positie te behou­den.

2.Kun je een paar foutieve veranderingen in de bijbel aangeven?
a. De uitroep van Thomas: Mijn Heer en mijn God, moet zijn Mijn Heer en mijn meester. Jezus is namelijk niet GOD, maar zijn ZOON en dus ondergeschikt aan GOD.
b.Joh.20:23: Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Dit moet zijn: Wanneer u de zonden van anderen vergeeft, worden zij uzelf vergeven. In het onze Vader staat dit ook: "Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren."

3.Wat is de christelijke wet in eigenlijke zin?
Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf, dat is de vervulling van de wet.

4.De kerk leert een voortleven na de dood van de mens. Prediker 3:19-21: Wie weet dan van de levensadem van de mens, of hij opwaarts vaart naar boven, of van de levensadem van het dier, of hij neerwaarts vaart naar de aarde?
De kerk ontkent het voortleven van de geest van het dier. In de doorgevin­gen wordt wel melding gemaakt van het voortleven van dieren in hun geeste­lij­ke wereld. Planten, dieren, mineralen hebben een groepsziel. De mens had oor­spronkelijk een groepsziel, maar deze heeft zich tot het IK-BEN ontwik­keld, een persoonlijke ziel. (Rudolf Steiner in "Het Johannes Evangelie.
Alle verkondigers van een nieuwe waarheid, die eigenlijk al zo oud is als de schepping zelf, werden bespot. (Judith 1: 10)
Zo ook Jezus door de farizeeërs, Gallilei door de RK.
Jodendom en Christendom staan met hun oorkonden van het eerste en tweede tes­tament op de grondslagen van het occulte, het verborgene, het spiritualisme.
De kerk verbiedt het vragen aan doden, omdat ze het begrip "dode" verkeerd heeft geïnterpreteerd. De "doden" zijn hier de geestelijk doden, zij die zich van God hebben afgekeerd, de lagere verkeerde geesten uit het rijk van Lucifer.
De "leven­den" zijn de goede geesten, die God volgen, die de joden ontmoeten in de tent der openbaring (ex 23:7) en die Mozes ontmoette in het brandende braambos.
Het tweede testament zegt in 1 Kor.14:12 "Streeft naar verbinding met geesten" of (Joh.1:51) "Gij zult de geesten zien opstijgen en nederdalen".
Dit wijst op contact tussen de aardse mens en de geestenwereld.
Deze echte oorkonden van de bijbel zijn verdwenen. De bijbel werd vervalst, omdat de kerk een bedrijf was geworden, waar het om de macht draaide. Om haar gelijk te krijgen, paste men de bijbel aan. Jeremia zegt al in hfst. 8:8,9: "Zij hebben Gods woord verworpen."
"Not man made Christianity of the churches, but Christ's Christianity will make you free. De kerk is mensen werk, maar de KERK is Christuswerk.
De eerste Christengemeente uit o.a Handelingen stond in contact met Gods geesten­wereld via mediums. (Stefanus Hand 6:8 e.v. ; Hand 8:39 Filippus;1 Cor.12 de gaven van de geest). Zo hoorde men Gods waarheid. Dit is in de loop der tijden verdwenen.
De mens verzon zijn eigen waarheden en raad­pleegde God niet meer en God trok zich terug. Als de kerk nu alles zou toegeven, dan zou dat gezichtsverlies betekenen. Het zou betekenen dat ze haar macht en dagelijks brood kwijt zou raken.
Nogmaals Jer.33:3: "Vraag mij en ik zal je antwoorden en je bekend maken met grote en ongelooflijke dingen, waarvan je tot nog toe niets hebt geweten”
Pas als mediums geaccepteerd worden in onze tijd, kan dit weer werkelijkheid worden. Paulus zegt niet voor niets dat we de geesten beproeven moeten.
(1 Thess.5:21)

DEEL 1 - PERSOONLIJKE ERVARINGEN VAN GREBER MET DE GEESTENWERELD.

Een hoge geest moet Greber in opdracht van God onderwijzen.

In het begin van de menswording, toen deze nog in het water leefde, als "ICHTHUS", was er uitsluitend een astrale verbinding met God. De mens had nog geen fysiek lichaam. Hij begon als een soort vis (ICHTHUS). Pas later, toen de mens fysiek werd en er een scheiding ontstond tussen het fysieke / etherische lichaam enerzijds en het astrale / IK-ZIJN anderzijds, ontstond het woord religie d.i. verbin­ding tussen de fysieke mens en de geestenwereld, zoals ons in de bijbel wordt meegedeeld. Dit is dus niet nieuw en bestaat al sinds het ontstaan van de mensheid, dus ook nu in de 20e eeuw. Geesten kunnen zich aanpassen, zoals bijvoorbeeld de drie mannen die Abraham ontmoette. De vurige wolkkolom in de woestijn, Jozua als medium in het tabernakel enz. (zie hiervoor het Johanne­sevangelie van Rudolf Steiner)
Ook bekend is het borstschild van de hogepriester met de urim en tumim. Dit was een orakelschild, denk aan het orakel van Delphi.

Het gevoel van de goddelijke aanwezigheid in de eerste christengemeente (1 Cor.14) moet Greber terughalen via een aantal mensen uit zijn parochie. Dat lukt. Een van deze mensen blijkt mediamiek te zijn. Dit wordt zo bestuurd vanuit de geestenwereld.
Een frappant voorbeeld van zijn mediamieke gaven kwam tot uiting in de kerk.
Hier deelt hij mediamiek mee, dat het altaarbeeld, waar Jezus aanwezig is bij Jozefs sterven niet juist is. Jezus was daar niet bij. Veronica's zweetdoek is geen legende, maar werkelijkheid. De jongen wist niet dat hij dit allemaal vertelde, omdat hij in trance was. Zo speelde hij prachtig orgel en gaf aan wat er kapot was in het orgel. Zelf kon hij niet orgel spelen, maar wel in trance zo bleek.

Een andere vervalsing die werd doorgegeven, betrof Flavius Josephus. De christelijke overschrijvers van bijbelgedeelten hebben van hem een Christusvereerder gemaakt, terwijl hij volgens de oorspronkelijke geschriften een Christusverachter was.
Bij doorgevingen in het algemeen moet een onderscheid gemaakt worden tussen lage en hoge geesten. Lage geesten hoeven niet altijd kwade geesten te zijn. Het gaat dan echter meestal om materiële zaken en nooit om geestelijke verrij­king. Hier ontbreekt altijd een controlegeest een hoge geest die in de gaten houdt of de doorgeving juist is. Het spiritisme houdt zich te vaak bezig met eerst genoemde seances. Het spiritualisme wordt geleid door hoge geesten. Zij beginnen de seance meestal met een groet als:"De vrede Gods zij met u".
Een doorgeving die telkens weer wordt gegeven is de mededeling, dat niemand verloren gaat, zoals ook in de bijbel vermeld wordt ( God wil dat iedereen behouden wordt). We moeten deze tekst letterlijk nemen. De hellen zullen ook leeg worden en tenslotte zal de opperste vorst der duisternis, Lucifer, zich ook gewonnen geven aan Chris­tus. Christus is degene geweest die door zijn aardse dood en nederdaling ter helle een brug heeft gesla­gen tussen hel en hemel, waardoor het eens mogelijk zal zijn dat de rijke man door de arme Lazarus gelaafd zal worden.

Een belangrijke doorgeving die Greber ontving stamt van twee Egyptische vorsten, Arras of Hario en Isaris, die 5000 voor chr. regeerden. Zij deelden Greber mee dat er zich in hun graven twee documenten bevinden: "Oproep aan het volk" en "de Rol", waarin de wetten m.b.t. de witte magie omtrent het geestenver­keer staan opgetekend. (Men leze ook "tussen leven en dood" van Jozef Rulof). Deze graven zullen gevonden worden, nadat bepaalde gebeurtenis­sen in de wereld hebben plaatsgevonden. God zal de tijd bepalen.

DEEL TWEE - DE WETTEN VOOR HET VERKEER VAN DE GEESTEN MET DE MATERIELE SCHEPPNG

De geestenwereld maakt vaak gebruik van eenvoudige mensen met weinig intel­lectuele vorming. Teveel aardse kennis, teveel ratio in dit verband bemoei­lijkt de zuiverheid van de doorgevingen door overmaat aan kritische zin.
Voor iedere geest geldt dat hij de natuurwetten in acht moet nemen even als de aardse mens.
De kracht waarvan geesten, maar ook de mens gebruik maakt heet: levens­kracht of "odkracht". Het leidingstelsel van deze kracht is het bloed. Vandaar dat het bloed daarom wel de ziel van het leven wordt genoemd (Deuth. 12:23). Dit odmengsel is bij individu en ras verschillend, evenals in de natuur. Lucht, water en voedsel kunnen alleen in vergeestelijkte vorm naar de organen in het lichaam gebracht worden, dat is "od". Dit "od" komt uit de aarde. Ook het od van de hemellichamen heeft invloed op ons aardse bestaan. Denk maar aan geboren worden onder een gelukkig gesternte. Alle lichamen op aarde zijn dus verdicht od. Deze kracht kunnen geesten gebruiken, om voor de aardse mens zichtbaar te worden, zoals Jezus na zijn opstanding, de drie mannen die bij Abraham op bezoek kwamen, kortom materialisaties.

Het is te vergelijkend met verdamping van vochtigheid, die zich verdicht kan tot sneeuw.
Als de mens sterft blijft de odkracht bij de geest. Het lichaam heeft geen odkracht. Mensen met een sterke odkracht kunnen anderen soms genezen. We noemen dat "magnetiseren". Denk aan de moeder die haar zieke kind tegen zich aandrukt, waardoor het zich vaak beter voelt.
Mensen met een sterke lichame­lijke odkracht kunnen zich zelf soms ook genezen. Men kan ook teveel odkracht afstaan, waardoor men zelf verzwakt, daarom is het niet goed als jonge kinderen bij oude mensen in bed slapen. Oude mensen zuigen odkracht bij jonge­ren weg.
De omstraling van de odkracht heet "aura", of "fluïde lichaam". Wanneer de mens door eigen toedoen disharmonie schept in zijn odtrillingen, ontstaat er geestelijke dood, waardoor de mens zijn eigen hel schept, zijn afgekeerd zijn van de Schepper. Dus niet God werpt je in de hel. Dat doe je zelf. Ook de odstraling van andere mensen kan opgenomen worden. Zulke mensen zijn helder ­voelend.

Het od kan uit het lichaam verdrongen worden door bijvoorbeeld een breuk, een beroerte, drank of drugs. Bij beenamputatie heeft men vaak pijn op de plek, waar geen been meer is, dat komt omdat het odbeen nog aanwezig is, daarom voelen geesten van gestorvenen nog de pijn die ze zouden voelen als ze zich nog in het lichaam zouden bevinden, tenzij de geest, afhankelijk van zijn geestelijk bewustzijn, al snel naar een hogere sfeer gaat, dan is die pijn snel voorbij. Hoe hoger de geest, hoe heerlijker de odgeur. Hoe lager de geest hoe viezer de odgeur.
Vandaar dat men zegt in oude boeken: de duivel verschijnt met een enorme stank.
De odband weerspie­gelt ons gehele bestaan. Het is het boek des levens. De hoofdpunten van ons lot zijn bepaald. Hoe je je daarin gedraagt is een kwestie van vrije wilsbe­schikking, de innerlijke wil. Slaag je, dan ga je verder aan gene zijde. Zak je, dan mag je terug naar de aarde en het weer probe­ren(reïncarnatie,karma). De vooraf bepaling van het lot vinden we terug in de volgende bijbelver­zen: Prediker 6:10-12; 8:8; 9:12; Psalm 139:16; psalm 31:15; Jerem. 10:23; Deut.32­:35; Math.6:27. Soms wordt de leeftijd verlengd, zoals bij Hiskia (15 jaar) 2 Kon.20:6. De sterftijd staat vast, maar de manier van sterven niet altijd.
Een helderziende die in verbinding kan treden met het od van een persoon kan zijn dood voorzien.

Harmonie of disharmonie van de geest wordt door het odlichaam op het lichaam overgedragen. Het karakter van de mens is daardoor in de lijnen van het li­chaam en vooral het gelaat zichtbaar.
Hoe gebruikt de geestenwereld het aardse od voor het te verrichten werk bij de stoffelijke wezens. Hij doet dat door zijn geestelijke ledematen te omkleden met het od van de media.
Het leven aan gene zijde is net als het stoffelijke leven, dus ook het od. Het ene is geestelijk en het andere is stoffelijk. Het is dit od, dat Christus gebruikte om te genezen, om brood te vermeerderen en om over het water te lopen.

HET GEBRUIK VAN DE ODKRACHT BIJ HET VERKEER MET DE GEESTEN IN DE BIJ­BEL
Het od ziet er in verdichte toestand uit als rook of vuur. Lees hierover in de bijbel: 1 Gen.15, 17; Exodus 3:2; 13:21; Num.11:24,25, de berg Sinaï (Exodus 19). Maria Magdalena mocht Jezus na zijn opstanding niet aanraken, omdat de materiali­satie nog niet klaar was. Aanraking zou de opbouw van het lichaam vernietigd hebben. De verschijning op de berg van Mozes en Elia, was ook verdicht odlichaam, evenals de tongen als van vuur op het Pinksterfeest.
De offers van het oude verbond waren de odbronnen voor het spreken met Gods geestenwereld. Zo luiden nu eenmaal de kosmische wetten die God geschapen heeft. Ook Hij heeft zich daaraan te houden. Als God met de mens spreken wilde, had hij het aardse odmengsel nodig. Dit moest zuiver zijn en werd onttrokken aan goud zilver en koper, aan blauwe, purperen en karmozijnen stoffen en zuiver linnen, aan acaciahout, aan mirre, kaneel, kalmoeswortel, kassia, roggebrood, meel, wijn en olijfolie vermengd met specerijen als: stakte, onycha, galbanum, zuiver wierook en zout. Uit deze materialen bestond de openbarings­tent, de tabernakel en de kleding van de hoge priester en priesters bij het volk Israël.

De voorgeschreven offers bevorderden het od, omdat bloed de beste geleider van het od is. Daarom gebruikten zowel de heidenen als de joden dierenoffers.
Alleen reine dieren mochten gebruikt worden. Het varken is onrein, zijn vlees is niet bevorderlijk voor de gezondheid, dat geldt ook nu nog.
Het is beter geen varkensvlees te eten, zeker voor opgroeiende kinderen (scrofulose).
Tenslotte geeft onrein od een houvast aan de boze geestenwereld. De zuiverheid van het odmengsel werd bewerkstelligd door de cherubijnen. Deze figuren werden symbolisch op de ark en op de kleden aangebracht.
De odstroom was zo sterk, dat, als men hiermee in aanraking kwam, werd gedood. Daarom mocht Aäron na oplossing van de odverdichting pas de openba­ringstent in. Daarom ook mocht het volk Israël de berg Sinaï niet naderen toen God sprak en daarom mocht de ark niet aangeraakt worden.

MEDIA EN MEDIUMSCHOLEN IN DE BIJBEL
In de bijbel lezen we veelvuldig:....en God sprak met bijv. Adam, Abel, Kaïn, Abraham, Izaäk, Jacob en Mozes, dan is er sprake van verbinding met de geestenwereld. De odkracht waarover gesproken is, is de brug die de verbin­ding vormt tussen de mensen en de geestenwereld. In de bijbel is heel vaak sprake van profeten. Zij zijn de media in de bijbel, door wie de geesten Gods spreken. Dit zijn de ware profeten. Dan zijn er de leugengeesten of valse profeten door wie lagere en boze geesten spreken bij de heidenen (de baälprofeten) en overal, waar de controlegeest ont­breekt.

Profeten werden opgeleid in profetenscholen, zoals de profetenschool te Rama van Samuël. Ook Elia en Elisa behoorden tot de profetenschool en waren leiders. Velen waren in die tijd mediamiek. (1 Samuël 19:18-24).
De leugenprofeten vertelden via betalingen altijd die dingen die de materieel ingestelde mens wilde horen. Hij of zij deed dit via het gegoten of gesneden beeld.
Wij noemen dit een planchet. Vandaar dat er in de tien geboden staat: Gij zult u geen gesneden beeld maken. Zie hiervoor Ezechiël 13:17-20.

In het Nieuwe Testament zijn geen mediumscholen meer, omdat de bijeenkomsten van de eerste christengemeente van dien aard waren, dat ze de mediumschool konden vervangen.
Over de gaven van de geest verhalen de hoofdstukken 12 en 14 uit de brief aan de Corinthiërs. Een foute vertaling is o.a : "Wat de geestelijke gaven betreft, wil ik u niet in het onzekere laten". Dit moet zijn: "Wat het geesten­verkeer betreft, wil ik u niet in het onzekere laten".

Onder "stomme afgoden" verstond men "dode goden" dat zijn de demonen. In de Griekse tekst ontbreken voor vers 3 de volgende twee zinnen: "Zo werd u de deelgenoten van de boze geesten, die Jezus niet als hun Heer erkennen. Nu echter, nu u tot Christus behoort en aan zijn heerschappij bent onderworpen, staat u in verbinding met de heilige geesten en dan volgt vers 3: "Daarom verklaar ik u, dat niemand, die door de geest van God spreekt, kan zeggen: "Vervloekt zij Christus!" En niemand kan zeggen:"Jezus is de Heer", behalve dan door de heilige geest.
Hierin staat een fout. Het is niet de geest van God en de heilige geest, maar "een geest van God" en "een heilige geest".

Zij waren de plaatsvervangers van God, zoals op aarde de dienaren des konings plaatsvervangers waren van de koning.
Als geesten via een medium een toespraak hielden in de moedertaal, dan moest het gezegde door de toehoorders beoordeeld en besproken worden volgens Paulus. Was er iets niet duidelijk, dan traden de geesten weer op.
"Onderzoekt alle dingen en behoud het goede" of "beproeft de geesten of zij uit God zijn".

HET VRAGEN OM RAAD AAN GOD VOLGENS DE VERMEL­DINGEN IN DE HEILIGE SCHRIFT
In alle tijden van het oude verbond en het eerste christendom was het vragen aan en het spreken met God normaal. Overal lezen we in de bijbel dat de mens met God sprak en dat God "zeide":...Neem bijvoorbeeld Ex.25: 22, waar staat dat de Israëlieten niets van enig belang ondernamen voordat ze God om raad hadden gevraagd. Er moest dus een duidelijk antwoord van God komen en dat kan alleen door direct contact. Dit gebeurde o.a in de openbaringstent. Ook gebruikte men de zogenaamde planchette, de efod met urim en tumim.

HET VRAGEN AAN DE DODEN IN BIJBELSE BETEKENIS
De "doden" in bijbelse zin zijn niet zij die gestorven zijn, maar zij die gescheiden zijn van de geest van God en in de donkere sferen(hellen) leven. Met God verenigd zijn en hem toebehoren betekent leven. "Wat zoekt ge de levenden bij de doden" wordt nu duidelijk. Wat zoekt ge het licht bij de duisternis, bij hen die God de rug hebben toegekeerd. "Laat daarom de doden de doden begraven". Enkele teksten in verband hiermee vind je o.a. in: Spreuken 19:16; Joh 8:51; Rom.6:16;Jac.1:15.
Wie zich van de goede of kwade geesten aan de mens openbaart, wordt door gene zijde bepaald en niet door de mens. Het oproepen van geesten is daarom uit den boze. Men heeft maar rustig af te wachten. Daarom is spiritisme niet goed.

Als de mens zich in verbinding stelt met dodenbezweerders, zij die zich met lage en verkeerde geesten bezighouden, dan laat men bloedschuld op zich, dat is niet het natuurlijke bloedvergieten, maar het geestelijk doden, d.w.z. mensen van God afhouden. Lees bijv.1 Sam.28:3-19, het verhaal van Saul te Endor.
Toch zal God ervoor zorgen dat de mens weer met de goede geestenwereld in contact komt, zoals staat vermeld in Joël 3:1-2: "Het zal geschieden, dat ik mijn geestenwereld uitstort over alle vlees, zodat uw zonen en dochters
profete­ren, uw ouden openbaringen en visioe­nen ontvangen, uw jongelingen zullen gezichten zien; ja, zelfs over de knechten en maagden zal ik in die dagen mijn geeste­nwe­reld uitstorten.
Misschien zijn die dagen nu aangebroken aan het eind van de 20e eeuw

DERDE DEEL - HET GEESTENVERKEER IN DE NA-APOSTOLISCHE TIJD

Veel ongerechtigheid uit bijv. de tijd van de Romeinse heersers in de na-apostolische tijd en ten tijde van de Baäl en onze tijd werd en wordt veroorzaakt door boze geesten. De media die tijdens seances gaan razen staan onder invloed van boze geesten. Goede geesten openbaren zich altijd rustig.
Het medium heet in de na-apostolische tijd naar het grieks:"pneumaticus".

Er is in die tijd sprake van wonderen door afgodenbeelden verricht, zoals sprekende beelden. De christenen ontkennen dit niet (Athenagoras deelt dit mee) Hier is sprake van demonen. Op die manier probeerde de boze geestenwe­reld de christenen van God weg te lokken. Zij deden en doen dat vaak als wolven in schaapskleren, als engelen des lichts. De christenen in die tijd stonden nog open voor het verkeer met de geestenwereld, daarom voelden zij zich door de boze geestenwereld bedreigd, want ook die was werkelijkheid voor hen en geen veronderstelde werkelijkheid. De christen zag in letterlijke zin de demonen in de slechte mens aan het werk.

De wijze waarop de geesten in de na-apostolische tijd zich openbaren is dezelfde als in de tijd ervoor. Zo kan een geest bidden door een medium, zoals bij de bekende martelaar Polycarpus. Dit geldt ook voor de schwabische dominee Blumhardt. De volle-trance extase( uittreding) kwam vaak voor bij de media der Montanisten, navolgers van Montanus. Volgens Eusebius was dit uit de duivel. Toch ging zelfs Tertullianus, een vermaarde katholieke kerkleraar uit de katholieke kerk, om over te stappen naar de Montanisten. Sindsdien is er het dogma van de katholieke kerk, dat een werktuig van God niet in volle-trance extase spreekt.

Opvallend is dat een door en door spiritualistisch boek als "De herder van Hermas" opgenomen werd in de Heilige Schrift. Helaas is het er nu uit verdwenen.
Drie belangrijke kenmerken van een goddelijke geest zijn:
1.Geen door God gezonden geest laat zich vragen stellen.
Nieuwsgierigheid naar de toekomst wordt niet beantwoord, alleen vragen die betrekking hebben op het door de geest meegedeelde.
2.Niet de mensen bepalen of en wanneer de geest spreekt. Hij spreekt pas als God het wil.
3.Een geest van God is nooit dwingend en straalt grote liefde uit.

De vorming van een medium wordt versneld in een godsdienstige bijeenkomst, waar men elkaar vasthoudt, dit vergroot namelijk de odstroom, die nodig is voor de manifestatie van de geest.
Het spreken vanuit de geestenwereld, zoals in de eerste christengemeente is verdwenen, omdat de katholieke kerk dit tegenwerkte. De leiders van de kerk, die een gesloten wereldse organisatie is geworden, kan de concurrentie van de geestenwereld niet gebruiken. Dit was al zo in de tijd van Iraneus. Bisschop­pen, presbyters enz. werden niet meer aangewezen door de zich openbarende geesten, maar door mensen.

DE WERKING VAN DE GEESTEN IN HET LEVEN VAN EEN PROTESTANT EN EEN KATHOLIEK GEESTELIJKE IN DE 19E EEUW(blz.169)
Blumhardt, een protestantse geestelijke in Möttlingen kwam in aanraking met het verschijnsel "Poltergeist".
Het lawaai, dat deze "Geist" maakte was tot ver in de omtrek te horen, zodat men het wel moest geloven. Het meisje Gottliebin was bezeten door vele demonen. Denken aan de bezetene uit de bijbel: Ik heet legio (=veel). Ze was op dat moment beslist geen "Liebin Gottes." Dat was wat de demonen precies wilden. Door het od, dat Gottliebin afgaf, konden de geesten dit lawaai veroorzaken. Na vele exorcis­tische pogingen verlieten de demonen haar en werd ze weer "Gott-Liebin". Hier zij vermeldt dat de bewoners van krankzinnigengestichten grotendeels slachtof­fers zijn van de lage geestenwereld. Deze machten zijn vaak ook werkzaam bij zelfmoordenaars (Lees hiervoor ook :"Zielszieken van Gene zijde bezien" en "Kringloop der ziel" beide van de esoterische schrijver Jozef Rulof).
Ds. Blumhardt kreeg hierna de gave der genezing.

Ook een katholiek geestelijke, Johannes Baptista Maria Viany van 1780-1840, dat was in dezelfde tijd als Blumhardt, kreeg te maken met een Poltergeist. Hij heeft zelf een enorme strijd moeten leveren voor hij medium werd en kon helder zien en genezen. Ieder die medium wordt moet deze strijd tegen de boze geesten strijden, net als Jezus dat 40 dagen en nachten in de woestijn moest doorstaan. Blumhardt en Viany behoorden tot verschillende kerkgenootschappen met verschillende belijdenissen, maar dat is voor God geen belemmering. Juist doordat deze mensen hun kerk trouw bleven kon God op deze wijze binnen de kerk werken.

Tenslotte, het lijkt erop dat de hemelse krachten uit de apostolische tijd zich hebben teruggetrokken, omdat de ratio de overhand kreeg. Er zal een strijd gestre­den moeten worden, om deze krachten weer terug te krijgen. Toch, ieder mens, christen of niet christen, in contact kan komen met de goede geestenwe­reld, als hij dat in ernst wil en deze zoekt, zoals hier in dit boek beschre­ven, zullen de goede geesten zich als de tijd rijp is openbaren.

HET SPIRITISME IN HET LICHT VAN DE HEDENDAAGSE WETEN­SCHAP
Hier worden de ongelooflijke verrichtingen van de media Kluski uit Warschau en Mirabelli uit Brazilië vermeld. Hier wordt eens en temeer duidelijk, dat als een medium ten eigen bate gebruik maakt van zijn gaven, hij het werktuig wordt van duivelse geesten. In deze verhalen krijgt het begrip "occultisme" een zeer negatieve gevoelswaarde. Veel spirituele kerken in Amerika, die zich uitgeven als vertegenwoordigers van God blijken occulte genootschappen te zijn in negatieve zin.

VIERDE DEEL - MEDEDELINGEN VAN DE GOEDE GEESTENWERELD OVER DE GROTE VRAAGSTUKKEN VAN DE RELIGIE

INLEIDING
De kerk heeft altijd gewaarschuwd tegen "openbaringsspiritualisme". Dit is begrijpelijk, want zodra men daaraan toegeeft, beginnen de fundamenten van de kerk te wankelen. Het is met de kerk als met Herodes, die om zijn heerschap­pij te redden de "nieuwgeboren koning" trachtte te doden. Met die "kerk" zal gebeuren, wat in Matth.2:20 staat. "Zij zijn gestorven die het kindeke naar het leven stonden.

GOD (Men leze ook van Jozef Rulof "Kosmologie 1

"De voor het mensenverstand niet te begrijpen grote Schepper van het wereld­uurwerk noemt gij "GOD". Het wezen van God is aan de mens niet duidelijk te maken. Heeft God een gestalte? Het antwoord is ja, want de stoffelijke wereld is een afspiegeling van de geestelijke wereld. Zo heeft ook de geestelijke wereld vorm en gestalte als de stoffelijke wereld.
Exodus 33:15-18. Hier zegt God tegen Mozes: "Mijn gelaat kunt gij niet zien, want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven".
Alles wat op aarde leeft en groeit is ook in de sferen aanwezig, maar dan in geestelijke vorm en veel mooier.
Johannes beschrijft dat bijvoorbeeld in het boek Openbaringen en velen die bewust mochten uittreden getuigen hiervan evenals de mensen die een BDE hebben gehad.
God heeft gedaante en is in die zin niet alomtegenwoordig, wel is Hij zich van alles bewust, want het kwam alles tot aanzijn door Zijn wil. Hij weet wat was en wat is en wat komt, maar op een ding heeft God geen invloed en dat is de vrije wil, die hij zelf in de mens gelegd heeft.

Hij weet wat er gaat gebeuren, maar hoe, dat bepaalt de mens door zijn vrije wil. Anders gezegd: "Het niet kennen van de vrije toekomstige beslissingen van Zijn schepselen, is geen tekort van Gods volkomenheid, maar een noodzakelijk gevolg van de vrije wil".
Daarom beproeft God bijvoorbeeld Zijn volk, om te zien of het Hem wil volgen, God weet dit niet, want het is des mensen vrije wil. De bijbel staat vol van dit soort voorbeelden: Abrahams offer, Job.

Het begrip: De vader, de zoon en de heilige geest zijn een in persoon en drie in getal is niet juist. Slechts de Vader is God. Alle andere heilige geesten zijn scheppingen van God even als de Zoon. Geen van hen is gelijk aan God.
Ook de eeuwige hel is een dwaling van de kerk. God is liefde. Tenslotte zullen de hellen leeg stromen, omdat God zoals de bijbel zegt, wil dat iedereen behouden wordt. Hij wil dat niemand verloren gaat. Hierover spraken wij al. Verderop komt dit nog eens ter sprake.

GODS SCHEPPING EN HAAR LOT
De stof is niets anders dan de belichaming van de geest, mannelijk en vrouwelijk. Zo zijn er in de sferen evenveel mannelijke als vrouwelijke geesten. Voor elkaar geschapen geestenparen noemt men "dualen". Vandaar ook de uitdrukking: "Huwelijken worden in de hemel gesloten". Vroeg of laat ontmoet men zijn tweeling ziel. Dit is soms al mogelijk bij een aards huwe­lijk.
Deze paarsgewijze verbinding geldt niet voor God en zijn eerste schep­ping, die de Christus heet. Er zijn nog 6 andere zonen Gods, die hun ont­staan, evenals de hele geestenwereld, te danken hebben aan Christus. Rafaël is een van hen.

Een andere zoon is de tweede zoon van God genaamd Lucifer. Hij werd afvallig. Hij was ook lichtdrager, maar wilde de plaats van Christus innemen. De opstand werd niet door God in de kiem gesmoord. Ook hier was de vrije wil beslissend. Na de scheiding der geesten moest de engel Michaël de strijd aanbinden met de opstandelingen en hen ten val brengen. Zij werden onderge­bracht in de laagste sferen. Hoe deze strijd was, staat o.a.in Lucas 10:18; Openb.12:7-8; 2 Petrus 2:4; Ezechiël 28: 11-19.

Er waren vele meelopers in de geestenwereld van hoog tot laag. Een van hen was Adam, die zich als mens manifesteerde. Zij werden naar het paradijs gebracht, een hemelsfeer. De proef die alle afvallige geesten, de meelopers, in het paradijs moesten doorstaan, wordt in de bijbel de verboden vrucht genoemd, de boom van kennis van goed en kwaad. Wie hiervan at, zou de dood sterven, dat is in de duistere sferen terechtkomen.

Het paradijs is dus geen aards paradijs. De bijbelschrijvers hebben dit niet begrepen.
Met deze geesten bemoeiden zich zowel God als Lucifer. Het is de strijd tussen goed en kwaad, die nu nog woedt onder de mensen op aarde.
Wil satan iets gedaan krijgen dan probeert hij personen van aanzien voor zich te winnen.
Dat deden de boze geesten in het paradijs bij Adam door zich te bedienen van zijn duaal Eva en dat lukte. De tweede zondeval was hiermee een feit. Zij werden uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar het geween is en tanden­geknars. Cherubij­nen bewaakten daarna de hemelsfeer die "paradijs" heet. Zo is er een kloof tussen hemel en hel, zoals beschreven in de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. De komst van Christus zorgde voor een brug tussen het rijk van licht en duister­nis. Het verlossingsplan, dat God heeft gemaakt is aan Paulus en de overige apostelen meegedeeld, maar men kon toen deze vaste spijs nog niet verdragen, daarom kreeg en krijgt men nog melk zoals onmondige kinderen.

GODS VERLOSSINGSPLAN
Voor de afvallige misleide geesten en misleiders, zoals Lucifer, moest een mogelijkheid tot terugkeer geschapen worden. Daartoe schiep God een aantal verbeteringssferen in de hel. Zo kunnen ze komen tot de eerste trap op aarde. Iedere soort, dieren, planten, kruiden, bloemen en mineralen volgt zijn eigen ontwikkeling. Dit vindt plaats op meerdere wereldlichamen. Via reïncarnatie kan een geest op een hogere trap komen. Een geest kan niet terugvallen naar een lagere trap. De reden is dat een geest die op een bepaald punt slechter wordt, dan voordien, zich op een ander punt verbetert. Zo blijft er even­wicht. Alles wat hier vermeld wordt stond ook in de oorspronkelijke bijbel. Boze machten hebben ervoor gezorgd dat dit uit de bijbel verdween. Maar een ding staat onomstotelijk vast: Timotheus 2:3,4, "want God wil dat alles wordt gered en tot inzicht in de waarheid komt. Alle esoterische literatuur getuigt daar van. Er staat ook geschre­ven: "Niet altoos zal hij toornen..."

In het scheppingsverhaal staat o.a. deze verwarring: God schiep de mens en noemde hen Adam en Eva. Hier worden echter de geesten bedoeld en niet de belichaming. Daarom staat er: "Hij schiep ze naar Zijn beeld en gelijkenis."
De twee scheppingsverhalen spreken elkaar tegen. In het eerste was alles al geschapen voor de mens werd geschapen en in het tweede verhaal staat de mens op de kale aarde. Voor de belichaming van de geest van Adam gebruikte God het aardse od en niet leem. Voor Eva gebruikte God het od van Adam. In de bijbel heet dat uit een rib van de man. Adam moest het afgegeven od weer terug hebben van de geesten. Dit heet in de bijbel de toesluiting van de plaats met vlees, waar de rib had gezeten. De geesten die in de lichamen incarne­ren, zijn gevallen geesten.

Deze zielen ontwikkelen zich, totdat ze niet meer terug hoeven naar de aarde, tenzij ze dat zelf willen om nog een taak te vervullen. Het eerste mensenpaar op aarde was de hoogste aardse verbeteringstrap in de opgang van de gevallen geesten. Hier lag de grens van Lucifers macht, want er waren ook mensen, waarin een hemelse geest was geïncar­neerd, zoals Henoch, Abraham, Jacob, Mozes en Elia bijvoorbeeld. Zij incar­neerden om de mensen tot het Godsge­loof te brengen, zodat ze eens in de hemelse sferen zouden komen. Zie voor de be­schrijving van de geesten­sferen het Boek "Een blik in het hierna­maals" van Jozef Rulof.

Deze hemelse geesten waren zich van hun afstamming niet bewust, omdat ze gereïncarneerd wa­ren. Zij weten dus niet waarom zij op aarde zijn. Zij moeten zich dus ook tegen het kwaad weren, net als de niet hemelse geesten en dat kost zeer veel strijd. Als ze stand hielden, dan volgde vaak een martelaarsdood. Als beloning geeft God zulke ­geesten de macht om in het geestenrijk met succes tegen Lucifer te strijden.

Het zijn de geesten die in het boek van Rulof worden beschreven als de geesten van licht, die de duistere sferen bezoeken om daar de "verlorenen" te helpen. Door deze acties zullen uiteindelijk de hellen leeg raken en zelfs Lucifer behouden worden, zoals hierboven reeds vermeld. Dan is er geen "dood" in geestelijke zin meer.
Omdat door de strijd tussen Lucifer en Christus de hellen ontstonden, wilde de belangrijkste hemelvorst Christus naar de aarde om een brug te slaan tussen de hemelen en de hellen. Deze hemelgeest kwam als de mens Jezus op aarde.
Dit heilsplan van God is uit de heilige schrift, het eerste testa­ment, verdwe­nen, behalve de aankondiging van de komst van de MESSIAS CHRISTUS.
Zie ook 2 Corinth. 5 en Handel. 26.

CHRISTUS - ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK
Aldus sprak de geest die Greber onderrichte: Christus is de enige directe schepping Gods, uit wie de geestenwereld ontstond. Aan het hoofd van deze geestelijke gemeenschap staat de Christus. Hiertegen verzette zich Lucifer. Na zijn val begon Christus verlossingswerk. Hij begon met de schepping van de verbeteringssferen en het materiële universum. Dit met elkaar vormde de ladder voor de gevallen geestenwereld naar de hemelse sferen. De gevallen geesten incarneerden in de mens en zo begon de strijd op aarde tussen Christus en Lucifer. Een figuur als Henoch was een geïncarneerde hemelgeest, die God onder de mensen bracht en hen vertelde over de goede geestenwereld. Er was toen alleen contact met de boze geestenwereld. Deze boze geesten waren o.a. de zonen Gods die met de dochters der aarde gemeenschap hadden door mannelijke media. (Gen.6)

Deze zonen waren de gevallen geesten. De bekering mislukte en daarom kwam de zondvloed.
Een nieuw mensengeslacht moest het beter doen. Ook dit mislukte, zoals tot op vandaag is te merken.
Christus ging door met zijn verlossend werk d.m.v. Abraham, een mens geworden hemelgeest. Abrahams betrouwbaarheid werd getest d.m.v. het offer van zijn zoon. Het nageslacht van Abraham zou talrijk worden. Met dit nageslacht werd de gevallen geestenwereld bedoeld en niet de volken der aarde. Via Jacob komt het volk in Egypte, waar demonische machten via de farao en trawanten het volk proberen uit te roeien, omdat het God gehoorzaamde.

Mozes, een geïncarneerde hemelgeest leidt het volk uit Egypte.
Hoe belangrijk al deze bijbelse verhalen zijn, lezen we nog eens in 1 Cor.10. Christus gaf de wetten aan het volk om hen te beproeven, zodat ze trouw bleven aan God. Voor dit doel moest de boze geestenwereld in toom gehouden worden, daarom werden bepaalde volken uitgeroeid, vanwege hun demonische afgodendienst. Deze "wreedheid" was nodig om het Godsgeloof te redden.

Deze volken kregen door reïncarnatie opnieuw de gelegenheid geeste­lijk bewust te worden. Ook Gods volk wordt in de bijbel herhaaldelijk gestraft ter bescher­ming van het geloof in de enig ware God. Zo kwam het tijdstip van de komst van de Christus in de mens Jezus. Christus zond de hemelse geest Elia voor de tweede keer naar de aarde. Nu heette hij Johannes de Doper, de heraut van Christus.

DE MENSELIJKE GEBOORTE VAN JEZUS
Via het medium Jozef deelt Gabriël Maria mee, dat zij de moeder van Christus zal worden. Een heilige geest zal haar overschaduwen. Hier wordt bedoeld, dat de Christus via Jozef mens wordt. Jozef wordt de natuurlijke vader van Jezus. Dit gebeurde in trance toestand. Het was voor Jozef dan ook moeilijk te aanvaar­den in eerste instan­tie. Het bracht hem aan het twijfelen en dat wilde de duivel nou juist. Een geest Gods lichtte Jozef in de droom in. Deze gang van zaken was bij de eerste christengemeente bekend. Christus had zijn komst met behulp van profeten en het volk voorbe­reid en wilde dat ook zelf afmaken. Dat alles zo gegaan is als hier beschre­ven, zegt Paulus in Filipen­zen 2:7: Christus is ons in alles gelijk geworden.

Maria was een belichaming van een hemelse geest, niet onbevlekt en niet zonder zonde, ze was gewoon mens. Ze was echter geen gevallen geest. In die zin wel zonder DE zonde en in die zin onbevlekt en zonder zonde. Het bekend maken van de geboorte, zoals in de bijbel beschreven is juist, even als de komst van de wijzen uit het oosten. Zij waren mediamie­ke werktuigen van God. De ster was een verlichte odwolk, zoals in de woes­tijn.
Jezus groeide op als een gewoon kind, dat af en toe ondeugend was. Jezus was hoogbegaafd en zag daardoor de fouten in de theologische leerstellingen.

Langzamerhand ontwikkelden zich zijn mediamieke gaven. Dankzij de goede geestenwereld "nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen." (Lucas 2:52)
De menselijke zwakten waren Jezus niet vreemd: "Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil geschiede, maar de Uwe".
Hieruit blijkt weer dat hij niet God is. Paulus maakt dit duidelijk in Hebreeën 5:7-9 De "dood" is hier de geestelijke dood. Tot aan zijn doop in de Jordaan was Jezus zich niet bewust van zijn taak. Hier werd hij gedoopt met de Christusgeest. (Rudolf Steiner).Hier werd verteld, dat hij Gods eerstge­boren zoon is. (de duif) De Christusgeest die vermoedelijk al aanwezig was in hem, ontwaakt hier. Of Jezus dit aankan, moest hij bewijzen in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door Lucifer. Ook hier was Jezus door God verlaten, evenals aan het kruis. Tenslotte beloonde God hem met goddelijke kracht.

De opdracht van Christus is te vergelijken met die van Mozes. Hij moest zijn volk redden. Christus moest de gevallen geesten redden. Dit hing bij beiden van twee dingen af. Ten eerste moest het volk bereid zijn te vertrekken en ten tweede moest de Farao ze laten gaan. Christus moest belichaamde geesten zover krijgen dat ze het licht wilden zoeken en ten tweede moest hij Lucifer en zijn trawanten er toe dwingen hen los te laten. Voor deze strijd "daalde hij neder in de hel". Christus aardse strijd eindigde hij als martelaar. Lucifer kreeg geen vat op Hem en dat was Zijn verlossend werk. Hij sloeg de brug tussen hemel en hel. De rijke man kan nu water krijgen van Lazarus dankzij de Christus, maar de rijke moet zelf het initiatief nemen.
Hoewel Christus alle macht in hemel en op aarde had, was hij niet gelijk aan God, want hij kreeg die macht van God, zoals Jozef van de Farao. Zegt Christus niet zelf "Wat noemt gij mij goed, niemand is goed dan God de Vader." als hij God was, dan zou Hij weten, wanneer de dag des oordeels zal komen en dat weet niemand dan de Vader, zegt Jezus. Misschien wordt het "verze­gelde boek" uit o.a. Jesaja en Openbaringen via "de code van de bijbel" van Dr. Rips nu "ontzegeld".(Jaap) Dat Jezus de Christus was hebben zijn verwanten (Joh.7:5 en Marc.3:21) en de apostelen pas veel later begrepen. Petrus zegt op een gegeven moment: "Gij zijt DE Christus, de zoon van de levende God" Vlees en bloed hadden hem dit niet geopenbaard, maar God", (Matth.16:17) dus een openbaring.

Even als Mozes en de andere profeten stond ook Jezus in contact met de geestenwereld, alleen zijn mediamieke gaven waren de grootste van allen die er waren en nog komen zullen, omdat hij de eerst geschapen zoon van God was. De opdracht die Christus had, moest hij volbrengen onder het motto:"Help je zelf zo helpt je God". God komt Christus te hulp als hij niet meer kan. Denk aan de verzoeking in de woestijn en aan Gethsémane en de opstanding.

Voor Jezus stonden altijd de juiste geesten klaar, zoals die der genezing bijvoor­beeld. Zij konden pas wat doen, als de betrokkene geloofde in God en Christus. Soms kwamen ziekten terug, omdat ze God ontrouw werden.
Alle doden die Christus opwekte, waren nog door het zilveren koord (odband) met het stoffelijke lichaam verbon­den, maar niet meer zelf in staat terug te keren naar de aarde. Daarom kon men bij Lazarus al de lijklucht ruiken, omdat zijn odband te zwak was. Dat Jezus hier huilde betekende dat hij huiverde door de sterke odstra­ling van de geesten die hem hielpen Lazarus"op te wekken".

Ook het veranderen van water in wijn gebeurde met behulp van de geesten, maar op de tijd dat zij er klaar voor waren. Daarom zei Jezus tegen zijn moeder: Mijn tijd is nog niet gekomen.
Ook mocht daarom Maria Magdalena Jezus na zijn opstanding niet aanraken, omdat de transformatie van zijn lichaam nog niet klaar was. Christus was altijd op rustige plaatsen in de natuur om contact te krijgen. Hij zegt daarom dan ook tegen de mens: Als ge wilt bidden, ga dan naar uw binnenkamer.

Dat Christus God is, kun je niet bewijzen door zijn wonderen, want dat konden velen met hem, zoals Mozes, de tovenaars in Egypte en noem maar op. Dan zou ook Mozes, de profeten en de apostelen dus God zijn.
Het lijden, dat Christus lichamelijk en geestelijk moest ondergaan, had geen profeet volgehouden. Bij hen zou Lucifer overwonnen hebben.

Het voornaamste deel van zijn opdracht kwam na zijn kruisdood. Dat was het gevecht met Lucifer. Zoals al eerder gezegd. Daarom staat er geschreven: "Nedergedaald ter helle". Deze strijd heeft Christus met behulp van de hemelse legioenen gewonnen. Deze strijd is te vergelijken met de strijd van de afval van Lucifer. Nadat Lucifer overwonnen was, smeekte hij om genade. Christus verklaarde hierna dat Satan niet alle macht ontnomen zou worden en dat merken we tot op de dag van vandaag. Alleen mocht satan niemand meer tegenhouden, die op wilde klimmen naar God. De geesten van licht onder leiding van Christus gingen de duistere sferen in om hen te helpen, die God wilden vinden. We lezen hierover in 1 Petrus 3:19, 20" Zo ging hij heen en predikte in de kerker...(Lees hiervoor ook "Een blik in het hiernamaals" van Jozef Rulof). Of de gevallenen terug willen keren hangt van hen zelf af (de vrije wil). Sommigen hebben daar enkele levens voor nodig en anderen vele (reïncarnatie). God heeft Christus in de totale strijd tegen de duivel alleen gela­ten: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten?"
Dit had God Lucifer toegezegd. Alleen lichame­lijke kracht kreeg Jezus, anders was hij in de Hof al bezweken (het zweten van bloed, was niet niks). Veel van het lijden, dat Christus moest ondergaan tijdens de verzoe­king in de woestijn en in de dagen vooraf­gaand aan de kruisiging staat niet in de bijbel. Zijn familie stond bij het kruis, zoals de bijbel aangeeft. Dit klopt niet. Het was voor hen niet om aan te zien. Dat de doden uit de graven kwamen na de kruisiging is onzin, waar bleven ze dan? Wat hier gebeurde, nadat de voorhang was ge­scheurd, was een aardbe­ving, waardoor de graven openspleten en de lijken eruit geslingerd werden. Door deze bijbelver­valsing konden de theolo­gen bewijzen, dat we na onze dood lichamelijk opstonden. In onze geloofsbe­lijde­nis staat nog steeds: "Ik geloof in de opstanding "DES VLEZES". Deze opgewek­ten verschenen in de stad na de opwek­king van Jezus, want er staat geschre­ven, dat ze pas opgewekt konden worden, nadat Jezus opgewekt was. De hele constructie rammelt aan alle kanten.

DE LEER VAN CHRISTUS EN HET HEDENDAAGS CHRISTENDOM.
Hoe komt het dat de leer van Christus geen invloed meer schijnt te hebben op het hedendaagse christendom? Omdat de zuivere leer van Christus niet meer voorhanden is, zoals we beschreven hebben. We zitten nu aan de monding en niet meer aan de bron van de rivier. Door de eeuwen heen is de bron(Christus) gaan stromen en vervuild door de mens. Terugkeer naar de bron(God) is alleen mogelijk door de geeste­lijke boodschappers. Door deze geesten kon Christus zijn werk doen. Christus moest dat als belichaamde geest leren. Dat is een kosmische wet. De belichaming wist het geeste­lijk geheugen uit. De apostelen moesten ook telkens door de geesten der waarheid onderwezen worden. (Joh.14:1­6). Paulus: "Wij spreken niet met woorden, zoals de menselij­ke wijsheid u leert, maar met woorden, die een geest van God u leert, zo geven wij de boodschap van een geest door in dezelfde woorden, waarin de geesten ze ons geven".(1 Kor.2:10-14)

Overal in de gemeenten waren media, aan hen kon men vragen stellen tijdens de samenkomsten der gemeente. De huidige christelijke predikers zijn niet door Gods geesten aangesteld, zoals dat toen ging, maar door de kerken. Hoe het nu gaat wordt bepaald door theologen zoals professoren, bisschoppen, kardinalen, synodes en noem maar op. Er zijn miljoenen geleerde verhandelingen geschre­ven, wat is daarvan gedicteerd door Gods geesten? Lees de waarschuwing in Coloss.2:8; Judas 19; 1 Timoth.1:7.

Helaas werden de goede geesten verdreven door de dwaalgeesten(1 Timoth.4:1,2) Het ging tenslotte om de trots van de geleerden, om macht en geld. De wortel van alle kwaad is hebzucht. Zo ontstond de versplintering van het christen­dom. Gods geesten trokken zich in alle bescheidenheid terug. Nog steeds is het zo, dat bijvoorbeeld engelen pas te hulp schieten als we ze nodig hebben. Anders blijven ze op de achtergrond.

De katholieke kerk voerde de onfeilbare paus in als plaatsvervanger van Christus, dus hoefde Christus zelf niet meer te komen. Als we de geschiedenis van het pausdom bestuderen, zullen we ontdekken dat er veel duivels tussen zaten, zoals de De Medici's en dat zou dan uit God zijn en onfeilbaar? Het is eerder, zo dat dan Lucifer de plaatsvervanger van Christus is.
De mens Petrus was niet de rots waarop de KERK gebouwd zou worden. Het was het geloof van Petrus. De persoon Petrus verloochende Jezus driemaal, voorwaar een wankelen rots.
Let wel: tot de ware KERK des Heren behoren alle godsdien­sten die de waar­heid(de sleutels van het hemelrijk) zoeken.

De presbyters en episcopalen in de eerste christelijke gemeente werden door geesten van God aangewezen. De presby­ters waren vertrouwenspersonen en bestuurders der gemeente en media­mieke genezers. De episcopalen waren de coördinatoren van de diverse gemeenten. Ze waren ook mediamiek. Zij zorgden ervoor dat de arme gemeenten werden geholpen door de rijkere broeder en zustergemeenten. Dit was ware communezin.

ENKELE MISVATTINGEN IN DE KERKELIJKE LEER
1.God in drie personen (Vader, Zoon en Heilige Geest)

Jezus zegt: "Alleen de Vader is God, niemand is aan Hem gelijk, de Vader is groter dan Ik". Lees Joh.10:29; 14:28; 17:2; 20:17.
God is dus één in persoon. In Christus zou een menselijke en goddelijke geest huizen. Hij zou dus een tweevoudige wil hebben. Dit lijkt haast schizofrenie.
Iedere geest is een zelfstandige persoonlijkheid (IK BEN). De heilige Geest is daarom ook een Heilige Geest. Jezus is niet God, anders had Hij aan het kruis niet geroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. Hoe kan God zichzelf verlaten. Om toch gelijk te krijgen heeft de kerk de bijbel, ver­valst. Bijvoorbeeld Romeinen 9:3: waar staat".....uit wier midden de Messias lichamelijk stamt. De over alles heersende God zij daarvoor gepre­zen". Dit werd vertaald als:" ....uit wier midden de Messias lichamelijk stamt,die is de over alles heersende God....." Ook in Titus 2:13 wordt Christus tot God: "Daar moeten wij vol verwachting uitzien naar onze God en redder Jezus Christus.."
Hier moet staan "...en naar onze redder..."

Wat betreft de drie-eenheid. In 1 Joh. 5 luidt de juiste vertaling: "Zo zijn het er dus drie, die getuige­nis afleggen: de geest, het water, het bloed; en deze drie stemmen in hun getuigenis overeen, i.p.v.: "En drie zijn er in de hemel die getuigen: de vader, het woord en de geest en deze drie zijn één".
De eenheid die bestaat tussen Vader, Zoon en de Heilige Geesten is de eenheid van wil en werken.
De doop is een inwijdingsritueel, waarbij men zich innerlijk aan God geeft, dat kan een baby niet. Dus is kinderdoop niet goed. De doopformule luidt: " Ik doop u in de naam des Vader en des Zoons, in een heilige geest. Deze geest hielp de apostelen bij de doop.

2.Over de schepping

De waarheid over de schepping, zoals hiervoor beschreven, staat niet in de bijbel. Paulus wijst af en toe op deze waarheden: Romeinen 8:19-24: "Ook de schepping verlangt vurig............", mens, dier, plant en mineraal hebben geest.

3.Gods heilsplan

Het ligt in Gods heilsplan besloten alles weer terug te voeren tot God.
Paulus zegt in Romeinen 11:25-32: "Overschat uzelf niet broeders. Ik moet u een geheim openbaren: de verharding over een deel van Israël duurt slechts totdat de massa van de heidense volken is binnengegaan. En zo zal tenslotte heel,Israël gered worden. Zo heeft God ALLES wegens ongehoorzaamheid opgeslo­ten (in het stoffelijk omhulsel=het lichaam) Na deze verbeteringstrappen zal de dood overwonnen zijn.
Dit is de geestelijke dood, dan zullen we een zijn met God. Hier zorgt Christus voor. Daarom staat er in Openbaringen: "De dood gaf haar doden terug". Lucifer moest hen afstaan. Daarom is het onzin om te spreken van een eeuwige hel. Jesaja zegt al: "..iedere knie zal zich voor Hem buigen, iedere tong zal op hem zweren, waarop ALLEN tot Hem zullen komen..." Het woord "eeuwig" en "eeuwigheid" is verkeerd vertaald uit het Grieks. "Aeon" betekent een onbepaalde tijdsduur, dan weer korter, dan weer langer. Overal wordt het woord "aeon" met "tijdelijk" vertaald in de bijbel, behalve waar het de hel betreft. Dit geldt ook voor eeuwig leven in de hemelse sferen. Er kan weer een val der engelen komen, omdat de geestenwereld ook over een vrije wil beschikt. Kortom niets is eeuwigdurend.

4.De herkomst van de menselijke geest

De menselijke geest wordt geschapen op het moment van de bevruchting leert de kerk. In zonde ontvangen en geboren: de erfzonde. Dit is fout: de menselijke geest is een gevallen geest die langs de trappen der verbetering, dus door belichaming naar de hemelse sferen onderweg is na vele incarnaties. Voor de zondeval in de hemel waren al deze geesten zuiver en zonder fouten geschapen door God. Alle ellende in de wereld hangt samen met de mensontwikkeling door de miljoenen jaren heen. Als we al onze levens zouden terugzien, zouden we niet meer zeggen: "Waaraan heb ik dit verdiend?" Het is ons karma. Dat weet men alleen voor zichzelf, maar nooit voor een ander.

5. Wat is zonde?

"Als iemand zijn broeder een zonde ziet bedrijven die niet voert tot de dood, moet hij voor zijn broeder bidden en God zal hem in leven houden.
Iemand die een doodzonde begaat, hoef je niet voor te bidden(1 Joh.5:16, 17). Een doodszonde is bijvoorbeeld: Godsloochening. Dat is desertie, daar staat de doodstraf op. Hier is men dan geestelijk dood. De weg terug is dan een lange.
Wie hier uitkomt is met recht opgestaan uit de doden. De eerste opstanding uit de doden was de terugkeer van Christus uit de hel. "Nedergedaald ter helle, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechter hand van God".
Een aards lichaam staat niet op. Bij Jezus, Henoch en Elia is het een demate­rialisatie door de geestenwereld geweest. Het woord graf wordt in dit verband ook fout geïnterpreteerd. Joh 5:28: "Er zal een uur komen dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen." Hier wordt de kerker van satan bedoeld, de buitenste duisternis.

6.Het avondmaal

Het paasmaal was het symbool van de redding door God uit Egypte. Bij Christus betekende deze maaltijd het afscheid van zijn aardse bestaan en zijn vereni­ging met hen in de geest. Daarom : "Neem eet het zinnebeeld van mijn lichaam, Neem, drink het zinnebeeld van het nieuwe verbond in mijn bloed." Wanneer men dit herinneringsmaal niet doet met liefde in het hart, drinkt men zich een oordeel. Haat en vijandschap weerhouden de mens van het avondmaal tot verzoe­ning heeft plaatsgevonden. Jezus zei vlak voor het avondmaal, dat Hij in beelden sprak. Dus ook de avondmaalwoorden zijn symbolen en niet echt vlees en bloed, want dan zou Jezus zichzelf tijdens het avondmaal hebben gegeten.
De viering van het avondmaal behoeft geen priester of predikant. Men kan dat zelf in huiselijke kring doen.

7.De biecht

Hierover kunnen we kort zijn. Niemand kan zonden vergeven dan God alleen. Niemand kan heilig verklaren dan God alleen.
Alle riten zoals kastijding en vasten zijn niet van Christus, maar ingevoerd door kerkelijke instanties. Men leze 1 Timoth 4:1-5.

8.Het celibaat

De ongetrouwde priester, vaak een rijke edelman moest ongetrouwd blijven, zodat zijn vermogen aan de kerk kwam en hij afhankelijk bleef. Een kwestie van macht dus. Christus kende het celibaat niet. Paulus zegt :"Wie trouwt doet goed, wie niet trouwt doet beter" Hij voegt er aan toe dat dit zijn eigen mening is en niet van Christus. Nadat Christus hem hierover heeft onderhou­den, herziet hij zijn mening. We lezen dit in 1 Corinth.6 en 7.
De katholieke kerk kent vele geloften zoals van armoede, gehoorzaamheid, celibaat.
Dit is tegen Gods wil, want blinde gehoorzaamheid moet men alleen tegenover God betrachten. Gehoorzaamheid tegenover wereldlijke machthebbers is toege­staan voorzover ze niet in strijd handelen met Gods wetten.

9. Het laatste oliesel

Het eerste christendom kende het zalven van de zieken met olie. Het was een lichamelijk geneesmiddel. Het had te maken met de zonde. Het was de bedoeling dat de zieke de begane zonden uit zijn hart wilde bannen en tot verzoening moest komen met degenen Die innerlijke gemoedstoestand herstelde de band met God tegen wie hij een overtreding had begaan. Hoe inniger de band, hoe groter de kans op genezing. Nu wordt het gedaan als men gaat sterven, door een priester, en dient het tot vergeving der zonden. Dit kan alleen God doen.

TENSLOTTE
De oorspronkelijke KERK, waarin Gods geesten de leiding hadden, was een KERK van vrijheid van de kinderen Gods.
De latere kerk, die de geesten van God uitschakelde, werd onder de invloed van de boze machten, welke in haar werkzaam waren een kerk van geestelijke knechting, waarin de leiders zich een macht aanmaten, die indruiste tegen Gods wil en die door deze macht de gelovigen de directe weg tot God versper­den.

Met dank aan de website Spirituele Vrienden
Bron: http://www.spirituelevrienden.nl
Auteur: Jaap Poort

U kunt dit verslag ook downloaden als pdf document:
/static/onlinebooks/greber/VerslagOmgangGodsGW 123kb

Het beste kunt u met de rechtermuisknop kiezen voor Doel opslaan als en het bestand dan downloaden en opslaan op uw computer om te lezen. Pdf documenten kunnen geopend worden met Adobe Acrobat Reader.
Verkrijgbaarheid Omgang met Gods geestenwereld - 8 januari 2008

Het boek Omgang met Gods geestenwereld is verkrijgbaar bij:

Bol.com

Zijn wetten en zijn doel persoonlijke ervaringen van een R.K. priester
Paperback | Synthese Uitgeverij b.v.
ISBN10: 9062715354 | ISBN13: 9789062715350
bol.com prijs: € 24,90 | 2ehands vanaf € 14,95
Link naar dit boek op de Bol.com website

Een citaat van een van de lezers: "Nieuwschierig geworden door Roelof Tichelaar (auteur van vele boeken) zijn verhaal erover heb ik dit boek, na lang aarzelen, toch besteld. De titel klinkt wat griezelig, daarom de aarzeling, maar het is een fantastisch boek. Als je veel vragen hebt over de Bijbel, hoe dat nou allemaal kon, en of het geen mooie mythe is, dan verslind je dit boek net zo als ik deed. Met goed onderbouwde voorbeelden uit de Bijbel worden zaken uitgelegd waardoor de schillen van je ogen vallen. Bovendien heb ik veel meer respect voor de grote figuren uit de Bijbel zoals Mozes en de profeten, maar met name voor Christus gekregen. Het gedeelte met de uitleg over od-stof is wat taai, maar het maakt daarna wel een hoop duidelijk."

Rechtstreeks bij de uitgever: Uitgeverij Synthese

ISBN 9062715354
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina's: 390
Druk: 1
Prijs: € 24,90
Link naar dit boek op de website van Uitgeverij Synthese

In het Nederlands en in andere talen te downloaden via:
http://www.gott-und-christus.de/down_greber.html
Biografie Johannes Greber - 10 januari 2008
Wie was Johannes Greber?

Johannes Greber werd in 1876 in Wenigerath, Bernkastel geboren. Hij studeerde theologie in Trier en werd in het jaar 1900 tot priester gewijd. Korte tijd daarna werd hij in een gemeente in de Hunsrück ingezet. In die streek waren de mensen bijzonder arm. Er woonden uitsluitend kleine boeren. Vanwege de onvruchtbare grond in die streek brachten de oogsten heel weinig op. En juist in deze gemeente leden de mensen massaal aan tuberculose, terwijl er nagenoeg geen verpleging voor hen was. De dichtstbijzijnde arts woonde maar liefst 40 kilometer verderop.

Pastoor Greber zag het harde leven van deze mensen en was met medelijden bewogen. Het duurde dan ook niet lang voordat hij een ‘zelfhulpsysteem’ in het leven riep. In overleg met de leiding van ziekenhuizen in de dichtstbijzijnde steden kregen jonge meisjes uit het dorp een versnelde opleiding tot ziekenverzorgster. Nadat zij hun opleiding afgesloten hadden, konden zij in de gemeente worden ingezet om de zieken de nodige verzorging te geven.

Johannes Greber bezocht regelmatig de zieken in zijn parochie. Dankzij zijn kennis op het gebied van natuurgeneeskunde kon hij de genezing van de zieken met behulp van geneeskrachtige kruiden ondersteunen. Maar zonder dat hij zich daarvan aanvankelijk bewust was, gebeurde er nog iets. Hij had namelijk de gewoonte de zieken tijdens zijn bezoek te begroeten met een handdruk, terwijl hij zijn andere hand op het voorhoofd van de zieke legde om vast te stellen of hij of zij koorts had. Steeds bad hij in stilte om genezing. Tot zijn verwondering merkte hij dat hij de zieken in een betere toestand verliet dan waarin hij hen bij binnenkomst had aangetroffen. Dag en nacht was hij bereid zijn hulp te bieden en nooit was hem iets teveel. Als geestelijke voelde hij zich er sterk toe geroepen de mensen in hun ziekte bij te staan en hen moed in te spreken. Binnen enkele jaren was de tuberculose uit zijn parochie verdwenen.

Het is duidelijk dat Johannes Greber over een sterke geneeskracht beschikte die hem vanuit de geestelijke wereld gegeven was. Hij was voor de mensen in zijn omgeving de ‘grote helper’ geworden. In allerlei situaties deed men een beroep op hem. Steeds weer was hij in staat om goede oplossingen voor de problemen aan te dragen. Zelfs wanneer het vee van de boeren ziek geworden was, riep men de pastoor en bleek hij in staat ook de dieren te helpen.

In 1914 luidden de klokken voor de mobilisatie. Natuurlijk maakte hij zich ernstig zorgen over wat komen ging. Op datzelfde moment kreeg hij een visioen: als in een film zag hij duizenden half verhongerde kinderen. Een vinger wees op die vele kinderen en een stem sprak tot hem: “Dat is jouw werk.” Pas een paar jaar daarna werd het hem duidelijk wat dit visioen hem wilde zeggen. Een grote hongersnood kwam over Duitsland en al spoedig zag hij de ondervoede kinderen in werkelijkheid voor zich. Van dag tot dag werd de nood hoger en hij probeerde te helpen waar hij kon. Op een gegeven moment besloot hij de hongerende kinderen naar Nederland te sturen om te herstellen. Daar was immers geen hongersnood...

Hij ging naar de bisschop van zijn kerk en vertelde hem over zijn plan, maar die achtte het onuitvoerbaar. De pastoor gaf niet op en legde zijn bedoelingen voor aan de autoriteiten in de dichtstbijzijnde stad, helaas weer zonder resultaat. Zelfs de staat wilde zijn plannen niet steunen. Men vond het een utopie.

Hierna ging hij naar Nederland om de zaak met de zielenherders van verschillende kerken - onder hen was ook een rabbijn - te bespreken. Toen het die rabbijn duidelijk werd dat Greber alle kinderen wilde helpen, ongeacht de religie waartoe zij behoorden, stemde hij er direct mee in. Hij beloofde dat hij 25 kinderen zou opnemen en hen in zijn gemeente zou onderbrengen.

Met deze toezegging ging Greber terug naar de eerste twee, een katholieke en een protestantse pastor, die in eerste instantie niet mee wilden werken. Toen de katholieke priester hoorde dat de rabbijn 25 kinderen wilde opnemen, beloofde hij meteen dat hij er 50 zou onderbrengen. Met deze tweede belofte ging hij naar de protestantse pastor, die hem nu ook de toezegging deed 50 kinderen op te nemen. Zo was er een begin gemaakt met het plan dat Johannes Greber met de Duitse kinderen had.

Blij en voldaan keerde Greber naar huis terug en zocht 125 van de meest zwakke en ondervoede kinderen uit om ze naar Nederland te brengen. Op diverse stations wachtten de priesters, dominees en rabbijnen met de gevonden pleegouders om de kinderen af te halen.
Meteen bij de eerste aankomst in Nederland merkte Greber al dat er nog veel meer gezinnen zich bereid hadden verklaard om kinderen op te vangen. En zo ging dit nog lange tijd door, totdat hij na ongeveer twee jaar meer dan 14700 halfverhongerde kinderen naar Nederland had verhuisd. Vaak gaf hij daarbij zijn laatste geld uit om er kaartjes voor de kinderen voor te kunnen kopen.

Na het einde van de oorlog in 1918 was hij nog steeds bezig om zijn medemensen te helpen. Al voor de oorlog had hij een stichting in het leven geroepen van waaruit hij zich onvermoeibaar voor de armen inzette.

In de nazomer van 1923 kwam een man naar het bureau van de stichting die hem voor een besloten gebedsdienst uitnodigde. Tijdens die gebedsdienst werd een medium door de geestelijke wereld gebruikt, die de aanwezigen onderricht gaf over de bijbel en over de grote levensvragen. Hoewel hij eerst aarzelde, liet hij zich toch overhalen en ging er heen met als doel het als bedrog te ontmaskeren. Die ontmoeting was bepalend voor het leven van Johannes Greber. Hij ontving het ene na het andere bewijs dat hier inderdaad een engel sprak die door Christus op zijn weg was gebracht. De geest toonde aan dat het huidige christendom op talloze plaatsen door toedoen van de mensen vervormd was.
Op grond van deze openbaringen maakte Greber zich los van zijn kerk en wijdde zich geheel aan de hulpstichting. Vier jaar daarna emigreerde hij naar de Verenigde Staten van Amerika, waar hij meerdere gebedsgroepen stichtte en nog vele bewijzen voor de juistheid van zijn eerder verkregen informatie uit de geestelijke wereld ontving. Jarenlang organiseerde hij geneesdiensten in New York, evenals in zijn huis in Teaneck.

Ondertussen schreef hij het boek ‘Omgang met Gods geestenwereld’, waarin hij vele van de mededelingen die hij uit de geestenwereld had ontvangen, heeft opgenomen. Later vertaalde hij het Nieuwe Testament vanuit de oudste Griekse manuscripten die bij wijze van uitzondering door musea aan hem werden uitgeleend. Alle onduidelijke passages werden hem door de geestelijke boodschappers van God verhelderd, zodat hij deze kon verbeteren. Tijdens dat ontzettend belangrijke werk, waarvan de verantwoordelijkheid op zijn schouders rustte, bad hij onophoudelijk tot God om inzicht. Deels kreeg hij de antwoorden in grote oplichtende letters en woorden die voor zijn ogen voorbij trokken. Andere keren kreeg hij zijn antwoorden tijdens perioden van gebed. Zijn vrouw, die een medium van de geestenwereld van God was, werd ook vaak gebruikt om hem de verbeteringen mee te delen.

Johannes Greber vond het noodzakelijk dat de bijbel in een voor de huidige tijd begrijpelijke taal geschreven moest zijn en niet in een taal van de oudheid, die door velen niet begrepen kon worden. Hij zag het als een zonde tegen de waarheid om de wereld van vandaag op te zadelen met een bijbel die honderden jaren geleden vertaald is. Dit zou de mensen alleen maar misleiden en uiteindelijk afstoten.

Op 31 mei 1944, een half uur na een van zijn langste preken in New York, werd hij totaal onverwacht van deze aarde weggeroepen. Zijn missie op deze wereld was om de dwalende mensheid de weg naar de waarheid te tonen en hen zo dichter naar God te brengen.

Met dank aan Stichting Inima
http://www.inima.nl
Het Nieuwe Testament vertaald door Johannes Greber - 10 januari 2008

Op de website van Stichting Inima is het volgende te lezen: "Geïnspireerd door Gods geestenwereld vertaalde Johannes Greber (1876-1944) opnieuw het Nieuwe Testament. Hij baseerde zich hierbij op Oudgriekse geschriften. Het resultaat raakt de fundamenten van het huidige christendom, zoals:

de eeuwige hel
de heilige geest als goddelijk persoon
de leer van de drie-eenheid"
http://www.inima.nl/index.php?page=nieuwe-testament


Greber zelf schreef hierover een uitvoerige en naar ik mag zeggen interesante en goed gefundeerde inleiding getiteld:

Inleiding bij het NT
http://www.inima.nl/index.php?page=inleiding-bij-het-nt-2

waarin hij net als ik in het document Terug naar de Basis ingaat op de verschillende vormen van inspiratie en spreekt over het contact met de geestelijke wereld in het oude testament en het nieuwe testament en uitlegd hoe deze vertaling tot stand is gekomen.

Greber schrijft:

"Mijn ervaringen heb ik weergegeven in een boek dat in de Duitse en Engelse (en ook Nederlandse - vert.) taal verschenen is en als titel heeft: “Omgang met Gods geestenwereld; zijn wetten en zijn doel.” (Mirananda ISBN 90 6271 535 4 - vert.) Menigeen die het boek las en op grond daarvan de verbinding met de geestenwereld van God zocht, beleefde hetzelfde als ik beleefd had en vond dezelfde waarheden die ik gevonden had.
De verbinding met deze bron van de waarheid gebruikte ik vooral om volledige duidelijkheid te krijgen over de tekst van de bijbel zoals deze vandaag de dag voor ons ligt. Want reeds bij het allereerste contact met de geestenwereld van God werd ik geattendeerd op het feit dat de boeken van het Oude en Nieuwe Testament zeer vele vervalsingen bevatten die tot de vele dwalingen in de huidige christelijke kerken hadden geleid. Later werden mij de details van deze vervalsingen aangegeven.
Dat werd voor mij de aanleiding tot een diepgaande studie van de oude manuscripten van het Nieuwe Testament. Daarbij ontdekte ik dat de in de Codex D (Codex Bezae Cantabrigiensis) voorkomende tekst, die helaas vele leemtes vertoont, de waardevolste is. Daarom nam ik die als basis voor mijn vertaling.
In de zeldzame gevallen waar de door de geesten van God als juist aangegeven tekst in geen van de vandaag bekende manuscripten te vinden is, heb ik de door de geestenwereld aangereikte tekst gebruikt. Maar ik heb in de verklaring telkens weer uitdrukkelijk die gevallen aangegeven waar sprake is van een dergelijke tekst.
Bij mijn vertaling heb ik het als mijn voornaamste plicht beschouwd de exacte geest van de Griekse tekst in een goede, maar eenvoudige taal weer te geven, zodat ook de niet belezen mens elke zin gemakkelijk kan begrijpen. Want een vreemde taal ‘woordelijk’ vertalen, betekent: de in de zinnen van de vreemde taal voorkomende gedachten nauwkeurig tot uitdrukking te brengen."

Leest u verder op:
http://www.inima.nl/index.php?page=inleiding-bij-het-nt-2

U zult opmerken dat er een verschil in taalgebruik te merken is daar waar wij spreken over de Heilige Geest spreekt hij over Gods heilige geesten dus geesten die heilige zijn, die werken in opdracht van God. Dit zou vanuit de grondtekst onderzocht moeten worden maar ik denk dat het best mogelijk is want ten eerste is de grondtekst niet aan hoofdletters gebonden en ten tweede zijn onze huidige bijbelvetaligen gebasserd op het huidige/toenmalige leergezag. Ook lijkt het me interessant om te lezen wat Greber hier zelf verder nog over geschreven heeft.

Enkele tekstvergelijkingen zijn te vinden op de site van Spirituele vrienden. Hier een verkorte versie:

Uit : Het Nieuwe Testament volgens J. Greber Uit : de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004

Handelingen - Hoofdstuk 13

1 In de gemeente van Antiochië waren er ook die trancemedium waren en anderen die de gave van het onderwijzen bezaten. Onder hen bevonden zich Barnabas en Simeon, met de bijnaam Niger. Verder Lucius uit Cyrene, Manaës die met de viervorst Herodes opgevoed was en Saulus.

2 Toen ze op een dag ter ere van de Heer een gemeenschappelijke eredienst hielden en vastten, gebood een heilige geest:" Zonder mij Barnabas en Saulus af voor het werk waarvoor ik hen geroepen heb."

Handelingen - Hoofdstuk 13

1 Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.

2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’

Handelingen - Hoofdstuk 15

32 Judas en Silas, die zelf medium en volledig ontwikkelde werktuigen van de heilige geestenwereld waren, brachten de broeders door hun veelvuldige toespraken veel troost en bemoediging.

Handelingen - Hoofdstuk 15

32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten.

Handelingen - Hoofdstuk 21

8 De volgende dag gingen we op weg en kwamen in Caesarea. Hier gingen we naar het huis van Filippus, een van de zeven evangelisten, en bleven bij hem.

9 Hij had vier dochters die medium waren.

10 Tijdens ons meerdaags verblijf daar kwam er een medium, Agapus genaamd, uit Judea daar naartoe.

11 Hij kwam bij ons, nam de gordel van Paulus, bond zich daarmee handen en voeten en zei:" Zo spreekt de heilige geest: de man aan wie deze gordel toebehoort, zal door de joden in Jeruzalem op deze manier gebonden en overgeleverd worden in de handen van de ongelovigen."

Handelingen - Hoofdstuk 21

8 De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, een verkondiger van het evangelie en een van de zeven wijze mannen.

9 Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten.

10 Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette.

11 Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: ‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.”

Korinthiers - 1 Hoofdstuk 12

1 Over de omgang met geesten, broeders, wil ik jullie niet in het onzekere laten.
2 Jullie weten dat je destijds, toen jullie nog heidenen waren, je met de slechte geesten uit de diepte in verbinding stelde, zo vaak jullie ertoe verleid werden.
3 Daarom wil ik jullie een herkenningsteken geven waardoor je de geesten kunt onderscheiden: geen enkele geest die van God komt en door een medium spreekt, noemt Jezus een vervloekte. En geen enkele geest kan Jezus als zijn Heer aanduiden als hij niet tot de heilige geesten behoort.

Korinthiers - 1 Hoofdstuk 12

1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.

2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven.

3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

Korinthiers - 1 Hoofdstuk 14

1 Doe je uiterste best om de liefde te verwerven. Streef er natuurlijk ook naar om met de geestenwereld van God in verbinding te komen. Doe vooral moeite om werktuigen te worden waardoor de geesten van God in je moedertaal tot jullie spreken.

Korinthiers - 1 Hoofdstuk 14

1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.Leest u verder op:
http://www.spirituelevrienden.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=122022
waar u een nog veel uitgebreider overzicht vind van tekstvergelijkingen !

De Nederlandse vertaling van de het Nieuwe Testamnet vertaald door Johannes Greber is verkrijgbaar via de Stichting Inima:

"Het Nieuwe Testament van Johannes Greber is oorspronkelijk uitgegeven in het Duits en daarna vertaald in het Engels. Helaas bestaan er van deze uitgaven nog maar enkele exemplaren. De oorspronkelijke uitgevers zijn niet meer vindbaar of hebben hun interesse in het onderwerp verloren. Toch is in onze maatschappij de interesse in het werk en leven van Greber nog steeds springlevend.
Verschillende vertalers en correctoren hebben op vrijwillige basis aan de vertaling meegewerkt. Voor deze vertaling hadden ze de beschikking over twee Duitse teksten en een Engelse. Het was niet altijd eenvoudig om het bloemrijke Duits uit de jaren '30 van de vorige eeuw te vertalen in begrijpelijk Nederlands. Dat leidde dan af en toe tot heftige discussies.
Het team groeide in de loop van het (vertaal)proces dan ook in de Greber-gedachte."

Het boek is daar verkrijgbaar voor € 15,00 (incl. verzendkosten).Voor meer informatie en om het boek te bestellen:
http://www.inima.nl/index.php?page=nieuwe-testamentIn het Duits is de vertaling van Greber van het Nieuwe Testament online te lezen of te downloaden op de volgende site:

http://www.roypanther.de/Die_Bibel_NT/die_bibel_nt.html#1Anker
http://www.gott-und-christus.de/literatur.htm
http://spiritworld.110mb.com

ha-ell
IHAO

Spiritueel Christendom - 11 januari 2008
Een opmerkelijk persoon die ik tegenkwam in mijn zoektocht naar informatie over Johannes Greber was de naam Roelof Tichelaar. Ik ken deze meneer verder niet maar hij spreekt over bevrijding en bevrijdingspastoraat en ik wilde deze meneer toch onder de aandacht brengen omdat hij volgens mij goed werk vericht in een hoek waar het conventionele christendom niet komt. Dit is de hoek die ik maar even noem het spirituele christendom ook wel is esotherisch christendom genoemd, waar je dan namen tegen komt als Joanne Klink, Hans Stolp, Piet Schelling en Jacob Slavenburg. Deze personen zijn door het traditionele christendom al lang in het verdoem hoekje geplaatst onder de noemer new age maar ik meen dat dit toch een te snel oordeel is. Achteraf zou het namelijk wel is zo kunnen zijn dat ze sommige dingen al jaren goed hebben waar het traditionele christendom hardnekkig zich blijft verharden. Mensen die zo teleurgesteld zijn in de traditionele hoek maar niet het geloof vaarwel willen zeggen of willen doorslaan naar de andere kant komen dan in deze hoek terecht. Ik heb het idee dat ze voornamelijk veroordeeld worden vanwege hun taalgebruik zoals het gebruik van het woord esotherisch wat simpel weg geheim of verborgen of voor ingewijden betekent. Dat zou dan weer niet goed zijn volgens de traditionele christenen maar dat is onzin want Jezus sprak ook in gelijkenissen tot de massa en naar zijn dicipelen, de ingewijden hoe het werkelijk zat. Ook staat natuurlijk het verlossingsvraagstuk ter discussie maar ook daarin denk ik dat de traditionele chistenen eerst is goed moeten lezen en onderzoeken wat ze in deze hoek nu precies geloven en waarom en wat ze nog van hun kunnen leren. Ik proef in ieder geval een oprechtheid en een geloof in God.

Enkele links:

Informatie over Roelof Tichelaar op de website van Stichting de Heraut
Klik links op Roelof Tichelaar
http://www.stichtingdeheraut.nl/

Op dezelfde site Roelof Tichelaar over het Bevrijdingspastoraat
http://www.stichtingdeheraut.nl/bevrijding.htm

Website van Roelof Tichelaar
http://www.roeloftichelaar.nl/

Overzicht van een heleboel interessante lezingen online te lezen of te downloaden
http://www.in-zicht.nl/verslagen_downloads.htm

Verslag van de lezing van Roelof Tichelaar 25 Januari 2006 over het boek Omgang met Gods geestenwereld
http://www.stichting-wijzer.nl/20052006/250106/verslag.htm

Interview in Dagblad Trouw

ha-ell
IHAO