Veel Gestelde VragenWie bent u ? 1 mei 2001

In deze lezers schrijven behandelen we een lange brief van een lezer die verschillende vragen stelt over de bedieningen van profeet en apostel. De centrale vraag die hij stelt is: Gaat u samen met de groten uit de recente kerkgeschiedenis ? Aangevuld met een reactie van een van onze nieuwsbrieflezers.

Gaat u samen met de groten uit de recente kerkgeschiedenis ?
Ik stoor me aan de titels die u uzelf toebedeeld.
In Galaten neemt Paulus twee hoofdstukken lang de tijd om zijn apostelschap te bewijzen.
Ik mis bovendien de terughoudendheid van Jeremia en Ezechiel
Hoe verhoudt uw leer zicht tot de groten uit de recente kerkgeschiedenis ?
Is het in uw visie goed dat ik me met deze mannen voed of wordt beter elders gevonden?
Hebt u ooit het boek War on the saints van Penn Lewis en Roberts wel eens gelezen?
Waarom ik deze brief schrijf !
En ik wantrouw ieder die zichzelf uitroept tot profeet/priester of apostel, dat mag u gerust weten.
In ieder geval een groet
Ter bemoediging kregen we van een van onze nieuwsbrieflezers nog een reactie.
Reageren

Onderwerp: Gaat u samen met de groten uit de recente kerkgeschiedenis ?
Antwoord Wij ontvingen een brief met als onderwep : Gaat u samen met de groten uit de recente kerkgeschiedenis ?

Geachte briefschrijver, hopelijk komt uw reactie voort uit het niet goed kunnen plaatsen....? Dat u zich stoort voel ik me niet aan schuldig, maar ik kan u wel helpen uw stoornis proberen weg te nemen door goede uitleg te geven op uw vragen. Daar nodigen we mensen tenslotte toe uit. Ik zal dit naar vermogen tussen uw schrijven door doen. Hopelijk zou uw ook op mijn schrijven terug willen reageren ? (na er eerst in alle rust over gebeden en nagedacht te hebben, aan een haastig schrijven hebben we niks).
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ik stoor me aan de titels die u uzelf toebedeeld.
Ik stoor me aan de titels die u uzelf toebedeeld. Profeet, gezalfde, apostel, en nog meer daarvan.
Antwoord Goed, voordat we verder gaan een citaat uit De Zondvloed Deel 1 te vinden op onze site:

"Er zijn twee krachten in het Christendom bezig: het geïntegreerde kruis en het ongeïntegreerde kruis. Het eerste zegt: Jezus draagt het kruis en jij ook. Het tweede zegt: Jezus draagt het en 'thats it !'

Alles van God moet je persoonlijk ondergaan. Het is niet ‘God buiten de mens’, het is God in de mens. Dat getuigt van opzij schuiven, zelfverloochening en nederigheid, maar veel kerken draaien de boel om , ze noemen het hoogmoed als je zegt dat je een profeet of apostel bent; ze denken zelfs dat het onbijbels is. Die kritiek kregen wij ook. Ik leer de mensen om God in zichzelf te integreren met alles erop en eraan. Het kruis maar ook de toorn, de wraak, alles.

Benoem het, geef God de ruimte in je, zodat het vlees ruimte verliest. 'Onbijbels!' roepen sommigen dan, 'want de profeten in de bijbel noemden zichzelf nooit zo!' . . . Oh nee ? Weer zo’n geval van mensen die de bijbel maar half lezen en denken dat ze dan precies weten wat er wel en niet instaat. En ook al heeft u hem geheel gelezen, de mens is vergeetachtig. Je moet wel een sterk foto-grafisch geheugen hebben, wil je zo kunnen praten.

Elisa noemde zichzelf 'profeet', (2 koningen 5: 8) en zie dat de mensen tot hem moesten komen. Duidelijk toch? Of moet ik nog meer voorbeelden geven? Paulus noemde zichzelf voortdurend 'apostel' , lees zijn brieven er maar op na.

Die kritiek komt voort uit het vlees, dat zèlf de controle wil bewaren, 'profeet' betekent namelijk: 'ik stel me open voor Gods woorden, niet voor mijn eigen woorden'. Dat heeft dus niks met hoogmoed en trots te maken."

Tot zover dit citaat. Wilt u hier nog meer uitleg over krijgen dan kan dat. Begrijpt u hoe wij het bedoelen ? Niet ik ben profeet, maar Jezus in mij is de profeet en de apostel. Het is dus juist hoogmoed jezelf geen profeet te willen noemen terwijl God tegen je zegt dat je het wel bent, dan hecht je nog te veel waarde aan jezelf, je vind jezelf nog zo belangrijk!

Hoe andere profeten of apostelen zich gedragen/ opstellen of over zich zelf denken, hebben wij niks mee te maken ! Wij houden ons aan wat de bijbel ons er over leert.

Even verder in het algemeen: het profeten en apostelschap zijn beide heel normaal 1 van de vijfvoudige bedieningen die door God aan de gemeente gegeven zijn aan de Nieuw Testamentische gemeente ter opbouw van het Lichaam (Efeze 4:11,12).
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: In Galaten neemt Paulus twee hoofdstukken lang de tijd om zijn apostelschap te bewijzen.
In Galaten neemt Paulus twee hoofdstukken lang de tijd om zijn apostelschap te bewijzen. Een bewijs dat neer lijkt te komen op: "Ik heb mijn leer van de Heere zelf, persoonlijk ontvangen." Dat lijkt mij het criterium. Ik meen niet dat u dat van uzelf kunt zeggen. Wij ontvangen de leer van God primair via zijn Woord, eventueel aangevuld met uitleg ervan door hen die er beter in thuis zijn dan wijzelf.
Antwoord Helemaal met uw eens en ook weer niet. Lees het stukje "Waar halen jullie je informatie vandaan ?" in de Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact op onze site maar eens. Mag ik uw vragen waarom een hedendaags apostel zijn leer niet zelf persoonlijk van de Heer kan ontvangen ? Is er een verschil tussen een hedendaagse apostel en een apostel die nog beschreven is in het Nieuwe Testament ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ik mis bovendien de terughoudendheid van Jeremia en Ezechiel
Ik mis bovendien de terughoudendheid van Jeremia en Ezechiel, "Ik kan niet spreken want ik ben jong" en "Ik ben een man van onreine lippen", een gezond stuk nederigheid in het spreken namens God. Een gezond stuk "Wie ben ik om voor God te mogen spreken?"
Antwoord Denkt u dat wij in alle nederigheid niet eerst deze zaken tegen God gezegd hebben ? Een apostel wordt je niet van de een op de andere dag, daar gaat een lang groei proces aan vooraf van een diepe relatie met de Heer, openbaring en studie ! En nog steeds zijn er tijden dat zulke gebeden opstijgen naar God. Het is dus heel mooi dat u deze citaten aanhaalt, maar wat is God reactie op deze gebeden ? Juist zulk soort mensen kan God gebruiken ! Dan leer je niet meer op jezelf te vertrouwen maar op God en dan ga je in Zijn Naam en dan weet je dat Hij je gezonden heeft en als mensen dan kritiek hebben op wat je spreekt kun je ze ook rustig doorverwijzen naar Hem !

Verder wil ik even laten zien hoe de tekstgedeelten in de schriften te vinden zijn:

Jeremia 1:

4 Het woord des Heren nu kwam tot mij:
5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld.
6 Doch ik zeide: Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.
7 De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken.
8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. 9 Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond;
10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.

Ezechiel 1:

28 c: Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak.

Ezechiel 2:

1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke.
2 Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak.
3 Hij zeide tot mij: Mensenkind, Ik zend u tot de Israelieten, de opstandige volken die tegen Mij in opstand gekomen zijn; zij en hun vaderen zijn van Mij afgevallen tot op deze eigen dag; 4 zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt van hart. Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here Here.
5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten (want zij zijn een weerspannig geslacht) zullen weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.
6 En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht.
7 Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig.
8 En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef.
9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.
10 En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer.

Ezechiel 3:

1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis Israels.
2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig.
4 Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israels en spreek tot hen met mijn woorden.
5 Want gij wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, maar tot het huis Israels;
6 niet tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, wier woorden gij niet verstaat. Indien Ik u tot hen zond, zij zouden naar u luisteren.
7 Maar het huis Israels zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want het gehele huis Israels heeft een hard voorhoofd en een stug hart.
8 Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne.
9 Als diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd; vrees hen dan niet en wees niet beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht.
10 Hij zeide tot mij: Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren.
11 Ga, begeef u naar de ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: Zo zegt de Here Here; of zij horen dan wel het nalaten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hoe verhoudt uw leer zicht tot de groten uit de recente kerkgeschiedenis ?
Daarnaast vraag ik me af, hoewel ik slechts oppervlakkig gekeken heb, hoe uw leer zich verhoudt tot de groten uit de recente kerkgeschiedenis. Puriteinen (John Owen, John Flavel etc.), hervormers (Luther, Calvijn), de mannen van de opwekkingen (Edwards, Wesley, Whitefield, Finney etc) de recente schrijvers/predikers (A.W. Pink, Tozer, Lloyd-Jones).
Antwoord Ik ken ze niet allemaal, de door mij onderstreepte wel. Al deze mannen maken deel uit van Gods reformatie proces nadat de kerk al snel in verval raakte in de eerste eeuwen. Allereerst wil ik opmerken dat groot en bekend twee verschillende zaken zijn in de ogen van de Heer ! Ik ken het hart van deze predikers niet, natuurlijk hun leer wel en de invloed en veranderingen die ze teweeg gebracht hebben, maar dit alles was zonder God niet mogelijk geweest.

Eigenlijk stelt u twee vragen:

A. Hoe verhoud u zich tot hen ?
B. Hoe verhoudt uw leer zich tot hun leer.

A: We zijn allemaal maar mensen die door God gebruikt worden, we zoeken geen roem of eer en ware profeten en apostelen zullen die ook niet krijgen, eerder het tegenovergestelde. En ja, wij durven onszelf gerust in dit rijtje bij te plaatsen omdat deze mensen niet meer zijn dan ons. Ze worden door mensen op een voetstuk geplaatst.

B: Hiervoor raad ik uw aan de driedelige serie Gods huidige en volgende reformaties op onze site te lezen. We bouwen voort op het werk van anderen, daarmee eer je ook je geestelijke vaders en moeders. Gods reformatie gaat door met nieuwe inzichten en openbaringen om Zijn Lichaam voor te bereiden op Zijn komst. Ik heb persoonlijk veel gehad wat dat betreft aan het onderwijs van Roger Teale en Harold Eberle (Zie ook de Spiritual Realities Series Deel 1 tm 6 bij de Aanbevolen Boeken. Zie ook de Profeten sectie bij de Engelse Links.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Is het in uw visie goed dat ik me met deze mannen voed of wordt beter elders gevonden?
Is het in uw visie goed dat ik me met deze mannen voed of wordt beter elders gevonden? Gaat u met hen samen omdat u het eens geworden bent?
Antwoord Wel, zie boven, maar er is niks verkeerds mee om samen met God in gebed te zoeken naar de beste voedselbronnen ! Aan u, om te toetsen of het onderwijs uit God is !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Hebt u ooit het boek War on the saints van Penn Lewis en Roberts wel eens gelezen?
Daarnaast een vraag: hebt u ooit het boek War on the saints van Penn Lewis en Roberts wel eens gelezen? Hoe beoordeeld u dit boek?
Antwoord Nee, nog nooit gelezen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Waarom ik deze brief schrijf !
Ik hoop dat u de sfeer van mijn reactie proeft. Ik ben niet cynisch maar kan u bepaald niet goed plaatsen.
Antwoord Zeker begrijpelijk ! Vaak konden de mensen rondom de profeten in de bijbel hen ook niet plaatsen. Het zijn vreemde eenden in de bijt, ze zeggen vreemde dingen, ze doen vreemde dingen , de dwaasheid Gods die niet door mensen begrepen wordt.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: En ik wantrouw ieder die zichzelf uitroept tot profeet/priester of apostel, dat mag u gerust weten.
Antwoord Geheel terecht, dat doen wij ook ! Profeten en apostelen worden door God direct geroepen en aangesteld of door God door andere profeten en apostelen aangesteld. Op die manier is het ook in de Bijbel te vinden.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: In ieder geval een groet
In ieder geval een groet,

afz (naam briefschrijver)
Antwoord Met Groet, ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Ter bemoediging kregen we van een van onze nieuwsbrieflezers nog een reactie.
Ter bemoediging kregen we van een van onze nieuwsbrieflezers, na het lezen van bovenstaande brief, nog een reactie.
Antwoord Ik bid dat de schrijver van de brief tot een persoonlijke levende relatie met God zal komen.
Apostel zijn wij allen, apostel betekend volgeling, dus als we een keuze maken om de Here Jezus te volgen en te dienen met ons leven dan zijn wij zijn apostelen daar hoeft geen twijfel over te bestaan.
Vervolgens zie ik weer dat er bronnen worden aangedragen om aan te tonen dat u het misschien niet goed ziet, in deze gevallen is de bijbel Gods woord de enige bron die ter toetsing gebruikt kan en mag worden.
Voor wat betreft de titel profeet er staat in de bijbel dat in het laatste der dagen jongelingen gezichten zullen zien en dromen zullen dromen, God geeft deze dromen niet om ze vervolgens dood te laten zwijgen maar om ze door te geven aan zijn kinderen, dit om te waarschuwen te vermanen of zelfs om te bemoedigen.
Vaak blijkt dat we wel bemoedigd willen worden maar de vermaningen geven altijd moeite, voor mij een signaal dat ze zeer op zijn plaats zijn. Mijn gevoel is dat u vooral door moet gaan met profeteren, leren en wat u maar van de Here ontvangt aan de lezers is het dan om het een en ander te toetsen aan Gods woord en er van te nemen wat de Here hem/haar geeft te doen of te laten.
Laten we stoppen met elkaar te bekritiseren maar bouw elkaar op vermanend in de liefde waar nodig, de tijd is kort de oogst is groot maar werkers zijn er weinig( deze passage word nog wel eens overgeslagen want dan moeten we misschien wel gaan getuigen).
De Here Jezus is gekomen om te allen te bevrijden die door de duivel overweldigd worden en niet alleen diegenen die nu tot een kerk behoren. Ik wens u van harte Gods rijke en onmisbare zegen toe.

Vriendelijke groet,

Afz. Nieuwsbrieflezer
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area.

Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van de Hermitatische Orders

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]