Veel Gestelde VragenProfetie en Toetsen 1 februari 2001
Meer uitleg over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Naar aanleiding van een vraag hebben we onderaan dit artikel nog meer materiaal toegevoegd over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Ook kregen we de vraag: hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?
Introductie
We ontvingen de volgende brief
Toevoeging november 2004
1. Aan wat kennen wij de juiste profeten ?
2. Hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?

Onderwerp: Introductie
Antwoord Meer uitleg over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Naar aanleiding van een vraag hebben we onderaan dit artikel nog meer materiaal toegevoegd over de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt. Ook kregen we de vraag: hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: We ontvingen de volgende brief
"Uw bijbelgebruik ten aanzien van profetie raakt mijn hart. U omschrijft duidelijk wat ik zelf ook inzie na het lezen en overdenken van de Bijbel.
In onze kerk is er geen manier waarop profeten of profetieën getoetst worden. Kent u voorbeelden van deze toetsing? Graag zou ik daarvan op de hoogte gesteld worden en met iemand willen praten over de praktische toepassing daarvan. Ik vraag me af hoe ik een door God geven woord kan toetsen op zijn waarde.
Ik heb daar wel een paar gedachten over, maar ik ben benieuwd naar uw zienswijze.
Ik wens u de vrede van Jezus Christus."

Antwoord Groot onderwerp en er vallen hele boeken mee te vullen, maar ja, je moet ergens beginnen dus ik zal m,n best doen.

Zoals ik al zei, het onderwerp van profetie is een groot onderwerp, waar ook een aantal zeer informatieve boeken over geschreven zijn. Te Zijner Tijd zullen we er een aantal aanbevelen, die schrijven over de profetische principes en werkingen en hoe om te gaan met deze roeping en bedieningen.
Een ding waar jammer genoeg weinig of geen aandacht aan besteed wordt is het toetsen. Men zegt wel, je moet de geesten toetsen, maar hoe dat weet men niet ! Verder wordt er dan gekeken naar de levensstijl van de profeet, het zogenaamde vruchtenverhaal, het welk als indicatie zou moeten dienen voor de inspiratie bron van de profetie. LEVENSGEVAARLIJK ! en dat zien we ook wel om ons heen. De een profeteert nog zotter dan de andere, en waag het is om aan de gezalfde Gods te komen. Met deze en meer van zulk soort leerstellingen die leiden tot bangmakerij weten ze een web van bescherming om zich heen te bouwen waar niet veel christenen aan durven te komen. De vraag moet ten eerste zijn, is de betreffende persoon wel de/een gezalfde Gods, want er zijn vele valse zalvingen in de omloop, zwarte zalvingen, vanuit het vlees, de oude mens die zich verkleden als glorieuze engelen des lichts.

Dit proces is tweeledig:

A. Er zijn profeten en mensen die profeteren die weten dat ze uit een verkeerde, duistere bron tappen (dit zijn de gevaarlijkste), en

B Profeten en mensen die profeteren die onbewust uit de verkeerde bron tappen en daardoor profetische woorden uitspreken die niet uit God zijn.

Het is dus dwaasheid om te zeggen, ik ben een christen, ik ben wedergeboren, Christus leeft in mij, ik bezit de Heilige Geest, dus de woorden die ik spreek zijn uit God. Schijnbaar leven er ook nog andere geesten in ons levenshuis en daarom roept de bijbel ook op de geesten te toetsen achter de woorden van de profetie!!
Ook zeggen ze dan de stem van de Heer te kennen en te herkennen uit andere stemmen, omdat die zo "vertrouwt aanvoelt" en "al jaren met de heer wandelen" , maar ze vergeten dan dat de satan en zijn demonen meester kunstenaars zijn in het nabootsen van deze stem. dus ook zeker een levensgevaarlijk criteria om op af te gaan. Er wordt dan gezegd, de Heilige geest sprak tot mij, maar is deze geest wel de Heilige Geest?

Zoals we ook schrijven: vele valse/waarzeggende geesten zijn door de spleet van de zonde de kerk en onze levenshuizen binnengedrongen. Ook dit is iets waar je de mist bij zou in kunnen gaan door te denken het profetische woord wat gegeven werd is waar, het klopt, of het kwam uit dus het is van God. Dit is een kompleet foute gedachte want daarom noemt de Bijbel deze geesten ook niet voor niet WAAR-zeggende geesten, met andere woorden ze spreken de waarheid! Maar wat doen ze ondertussen, door deze waarheden over je uit te spreken, waardoor er gedacht word, dit moet wel van God zijn, krijgen ze controle over je levenshuis en dringen ze binnen met het geestelijke vergif wat ze er achteraan spuiten.

Wat betreft de praktische toepassing van het toetsen van de profeten, hun woorden en de bron waar die uit voortkomt, het volgende. Allereerst is dit uw verantwoording om hier achter te komen en van ieder lid in de gemeente individueel. Je kunt wat dat betreft niet bouwen op anderen, of hun uitspraken over deze personen want ze mochten het toch eens mis hebben wat dan. Ieder lid van het lichaam van Christus is een lid apart, met zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn spreken, handel en wandel en met zijn eigen hoogst individuele persoonlijke relatie met God. Samen vormen zij het Lichaam van Christus, maar het is Christus die hen samenbind en hun tot eenheid maakt, en door deze iedere aparte relatie met Christus, ontstaat er de gemeenschappelijke noemer die de samenbinding maakt naar elkaar, maar weer is het Christus die telt, doordat we Christus in de ander dan tegenkomen.
Dit is heel belangrijk, het gaat om uw persoonlijke relatie met God. Misschien denkt u van waarom gaat hij daar nu zo over door, wel met de volgende rede: wat doet u als u als enigste gelijk meent te hebben (omdat God dat u zegt in u persoonlijke relatie met Hem na getoetst te hebben) en de volledige gemeente van zo,n tweehonderd man is het oneens met u en zegt dat u maar normaal moet doen want dan doet u al gek genoeg.

Zulk soort situaties en uitspraken krijg je dan als je serieus het onderwerp het toetsen van de profetieën en de betrouwbaarheid van de persoon die ze uitspreekt ter sprake gaat brengen in de gemeente (of in eerste instantie alleen nog maar tegen het leiderschap) met de beste bedoelingen van de wereld. Zo ging het met mij ook. God laat je dingen zien maar anderen zien het niet en zullen het niet accepteren en zeker het leiderschap niet (ookal zien die het misschien wel), en opeens sta je daar alleen, net als de profeten in het oude testament als enigste tegenover een volledig volk. 1 ware profeet tegenover 100 valse profeten die beweren de ware te zijn en zeggen dat je het mis hebt. Nou dan ga je wel twijfelen aan jezelf, maar de Heer komt je dan ook tegemoet met zekerheid, en gehoorzaamheid aan de Heer is dan het enigste wat je kan doen, los van hoe andere mensen ook reageren of zullen gaan reageren. De perfecte manier om los te komen van mensenvrees (tegenover vrees voor God) en mensen behagenis (tegenover Godsbehagenis). Vandaar dus de nadruk allereerst op de persoonlijke relatie met de Heer, laat dat je rots zijn en bouw niet op mensen. Want deze misschien voor u nu nog fictieve situatie zou heel snel tot de realiteit kunnen gaan behoren als u zich hiermee gaat bezighouden in uw gemeente en misschien ook ervaart dat God van u vraagt het leiderschap hierop aan te spreken.

We hebben het hier als ik het even goed analyseer over drie zaken of drie situaties:

A. Het toetsen door u van een profetisch woord gegeven door een leider in de gemeente, of iemand die in de gemeente een profetisch woord geeft aan u persoonlijk, aan iemand anders in de gemeente, of aan de gemeente in z,n geheel.

B. Het toetsen door u van een profetisch woord gegeven door een bezoekende profeet/spreker, van buitenaf, gegeven aan u persoonlijk, aan iemand anders in de gemeente, of aan de gemeente in z,n geheel.

C. Het toetsen van een profetisch woord door u gegeven aan iemand anders persoonlijk, of aan het leiderschap of aan de gemeente in z,n geheel, of aan een andere gemeente en haar betreffende leiderschap.

Ook hier over worden vaak weer vreemde gedachten over nagehouden, waarbij de waarde van het gegeven woord gekoppeld wordt aan de waarde die men aan de persoon hecht die het woord geeft, of de erkenning of aanzien die deze persoon geniet in de gemeente. Van ooh als hij het zegt dan moet het wel van God zijn. Of ooh maar hij is de oudste of voorganger, dus dan moet het wel van God zijn, of ooh maar hij is internationaal erkend, dus dan moet het wel van God zijn. Leugenachtige systemen, en niks met wat Gods woord zegt te maken, maar toch wordt er zo gedacht. (wat dat betreft even over ons: velen hebben nog nooit van ons gehoord, maar er zijn ook leiders die donders goed weten wie wij zijn en wat wij over hen geprofeteerd hebben.) Het woord internationale erkenning wordt ook nog aleens als stokpaartje of lokkertje gebruikt om de goddelijke waarde van de "godsman" mee aan te duiden op het prikboord over de profeet die over een aantal weken de gemeente zal vereren met zijn woorden.

Ook een onderdeel van het profetische woord is de vorm waarin het ontvangen is. Opzich is dit geheel irrelevant wat betreft de toetsing van dit woord, maar toch interessant om nader te bekijken. Het is uiteindelijk de mond of het handschrift die het ingegevene uitspreken maar er zijn verschillende manieren waarop ze ontvangen zijn. De Heer spreekt op vele manieren. dit kan zijn door een sterke indruk, of het letterlijk ontvangen van gedachten in je hoofd waarvan je zeker bent dat ze niet van "jezelf" zijn, of door zelfs het horen van een letterlijke, hoorbare stem, verder worden profetische boodschappen ook gebracht door engelen (en dus ook valse engelen), en door beelden, dromen en visioenen.

Zoals we ook schrijven in de artikels en zoals de bijbel ook zegt moet iedere woord en iedere gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus gebracht worden. Dan zal de aard , de bron de geest/Geest achter deze gedachte, openbaring zich MOETEN openbaren, naar voren MOETEN komen en zijn AARD MOETEN laten zien. Dan ben je dus letterlijk de GEESTEN aan het TOETSEN.

Onthoud dus goed dat de boodschap zelf, de inhoud daarvan GEEN toetscriteria is, natuurlijk wel in bepaalde zin als de boodschap gewoon duidelijk tegen Gods woord ingaat, maar verkijk je ook daar niet op, want a , je kunt niet alles weten, en b, God spreekt soms hele vreemde dingen of geeft soms vreemde opdrachten (vanuit ons menselijk perspectief) /// maar absoluut niet als het woord waar (inhoudelijk) lijkt te zijn.
De ABSOLUTE grondbasis moet dus het daadwerkelijke toetsen van de geesten zijn zoals hierboven beschreven.

God rijke Zegen toegebeden,

ha-ell, Apostel
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Toevoeging november 2004
Naar aanleiding van een vraag gaan we nog wat dieper in op bovenstaande stof. Bij de redactie kwam de volgende brief binnen:

"Beste gelovige, Ik ben zo vrij geweest uw bedenkingen te laten kennen bij mijn geloofsbroeders en heb mijn vragen algemeen door gestuurd. Ik vind zeer rake punten in wat u schrijft, maar zoals bij elke menselijke gedachten kunnen er dwaalsporen of verwarrende begrippen of interpretaties uit komen.

U schrijft ook: 'Onthoud dus goed dat de boodschap zelf, de inhoud daarvan GEEN toetscriteria is, natuurlijk wel in bepaalde zin als de boodschap gewoon duidelijk tegen Gods woord ingaat, maar verkijk je ook daar niet op, want a , je kunt niet alles weten, en b, God spreekt soms hele vreemde dingen of geeft soms vreemde opdrachten (vanuit ons menselijk perspectief) /// maar absoluut niet als het woord waar (inhoudelijk) lijkt te zijn.'

Daar ligt voor ons dikwijls een grote moeilijkheid (en stel ik u de volgende 2 vragen):"
1. Aan wat kennen wij de juiste profeten ?
2. Hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?
Antwoord Zie hieronder
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 1. Aan wat kennen wij de juiste profeten ?
Antwoord Bovenstaand citaat wat u aanhaalt komt uit het artikel hierboven.

We spreken over twee groepen:
"A. Er zijn profeten en mensen die profeteren die weten dat ze uit een verkeerde, duistere bron tappen (dit zijn de gevaarlijkste), en (deze kunnen automatisch tot de valse profeten gerekend worden, maar dan moet je er wel achterkomen eerst)

B Profeten en mensen die profeteren die onbewust uit de verkeerde bron tappen en daardoor profetische woorden uitspreken die niet uit God zijn."

Valse profetie niet het criterium
Impliciet vraagt u ook meteen waaraan we de valse profeet herkennen. Hier zijn een hele lijst van criteria te noemen en die is ook te noemen voor de ware profeet. Weet je dan vervolgens of het een ware of een valse profeet is ? Antwoord: op een bepaald niveau wel ja volgens de criteria, MAAR wil dat zeggen dat dit dus een slecht persoon is van hart of een bedrieger omdat de boodschap vals is of de profetie niet klopt ?

NEE, het kan natuurlijk wel, maar dit duidt weer op het citaat wat u ook aanhaalt namelijk dat de boodschap NIET HET criterium kan zijn

Ware profetie niet het criterium
Verder zijn er ook juist profeten die bijna 100% accuraat profeteren maar zo verdorven zijn als het maar zijn kan. Deze hebben hoge waar-zeggende geesten boven zich die, door de waarheid over een persoon zijn leven te spreken, die persoon dan in hun macht krijgen (een van de tactieken van de valse geïnfiltreerde New age in de kerk).

Er moet dus een onderscheid wezen tussen de persoon en de boodschap !

Wel het criterium
Wat is dan nog het criterium zult u zeggen om een ware profeet aan te herkennen. Wel nu, dat is het HART van de profeet !
Hoe kunnen we het hart kennen van de profeet ? Door profetisch inzicht / getoetste openbaring van de Heilige Geest.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 2. Hoe weten wij of wij de juiste leraren navolgen ?
Antwoord Eigenlijk vraagt u hier hetzelfde als bij vraag 1 alleen toegepast op een andere bediening. U kunt dus ook hetzelfde antwoord hierop toepassen. Aanvullend daarop begrijp ik zeker uw intentie met deze vraag omdat er honderden zei het niet duizenden leraren rondlopen die allen weer iets anders verkondigen. We moeten goed begrijpen dat het niet de bedoeling is dat we mensen gaan navolgen en zeker niet een bepaalde boodschap klakkeloos van hen overnemen. Als er een ding is waar we op hameren dan is het wel het zelf nadenken en zelf toetsen. Anderzijds kan God voor een bepaalde periode ons leiden naar bepaalde personen die over een bepaald onderwerp veel afweten. God kan hier dus de opdracht toe geven.

Er springen in de christelijke wereld maar een paar (bekende) mannetjes erboven uit die op het gebied van openbaringsonderwijs gebouwd op de bijbel voorop lopen. Ik wil hier in ieder geval Harold Eberle noemen (zie zijn boeken bij aanbevolen boeken) en bijvoorbeeld Ken Thornberg. Ik wil ze ook weer niet de hemel in prijzen maar er kan veel van hen geleerd worden. Natuurlijk zijn er nog meer goede en of minder bekende leraren en ik hoop dus ook geen boze brieven hierover te krijgen. Wanneer u de boeken van Harold Eberle leest dan zult u zien wat ik bedoel. Hoe wij aan ons onderwijs komen heb ik over geschreven in de Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact. God openbaart vaak nieuwe inzichten aan verschillende mensen op verschillende plaatsen op aarde in dezelfde tijdsperiode. Een leraar weet vaak meer dan dat hij laat zien of loslaat aan, omdat hij z'n onderwijs op een goede manier wilt opbouwen en het voor sommige dingen gewoon de tijd nog niet is. Toch laat God hem deze dingen dan zien omdat een leraar toch een voorloper of een wegbaner is ook in de geestelijke wereld en ook hier komt geestelijke strijd om de hoek kijken. Hoeveel een leraar kwijt kan in een gemeente hangt af van het geestelijke klimaat boven een gemeente.
Deze vraag in zijn algemeenheid brengt ons bij het principe van het parelzoeken. Ongeacht welk onderwijs, haal de parels eruit en laat de rest voor wat het is. Wat hier goed op aansluit is de Faq structureren van onderwijs.

Meer over het toetsen kunt u (o.a.) lezen in de volgende artikels:
De serie Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven
De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 4 - De Gaven van onderscheiding
De Serie Gebeds Reizen - Inter-Actieve Territoriale Oorlogsvoering Online
Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis Deel 1
De Weg van de Vlinder Part I - De Bediening van Innerlijke Genezing

God rijke Zegen toegebeden,

ha-ell, Apostolisch Leraar
[ Terug naar boven ]