Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis Deel 1 - Een inleiding tot het ontstaan van de bijbel 1 augustus 1998
Dit artikel is een samenvatting van onze ontdekkingen n.a.v. het ontstaan van de bijbel. We geven eerst een korte inleiding over het onderzoek van de invloed van de kerkgeschiedenis op ons huidige geloof, kerkelijke denken en gebruiken. Ook hier ligt nog veel materiaal want in de eerste eeuw na Christus was men het verre van met elkaar eens en leren die nu als ketters worden beschouwd door het "mainstream" christendom werden toen mischien wel gewoon gelooft of algemeen geaccepteerd maar vervolgens door de Rk kerk als ketters afgedaan. Op de concilies werd nogal een hoop besloten.
Na deze inleiding gaan we verder over de bijbel en hebben we het over grondteksten, vertalingen en de zogenaamde afsluiting van de canon. Nogmaals het is een samenvatting en we voelen ons niet verantwoord om al het bronnenmateriaal ook aan te moeten rijken. Veel is terug te vinden in dikke pillen mbt de kerkgeschiedenis en valt te controleren in de bibliotheek om de hoek. Als laatste hebben we het in dit deel kort over de feesten en het kerkelijk jaar.
Een inleiding tot het ontstaan van de Bijbel en de oorsprong van het christelijke geloof !


In dit nummer:

* Ontnuchterende feiten
* Het topje van de ijsberg
* De put is diep !
* Is het waar wat je wordt verteld, of wat je geloofd ?
* De bijbel - de eerste christenen deden het zonder !
* De bijbel verkracht door de kerk
* Vertalingen
* Samengevat
* Gods Woord en de bijbel
* De valse feestdagen en het kerkelijk jaar
* Ga zelf onderzoeken !
* Er komen grote ontmaskeringen


Ontnuchterende feiten

'WAT GING ER ALLEMAAL FOUT EN WAT IS DE OORSPRONG VAN MIJN GELOOF ?' DAT is waar we het samen met u over willen gaan hebben in deze serie. Het is belangrijk om te weten voor iedere christen zodat hij valse afgodische fundamenten weg kan doen uit zijn leven en en op Gods fundamenten kan gaan staan en bouwen.
Het is belangrijk om te beseffen dat álles wat er aan nieuwe stromingen ontstond in de eerste vierhonderd jaar na de komst van Christus (jaar 0), inclusief wat wij nu noemen 'het christendom', zijn oorsprong vond in stromingen en geloof-stelsels vóór het jaar nul. Het jodendom was ook maar een verzamelnaam van verschillende stromingen en gedachten. Zo schaarde de ene groep zich achter de Farizeeërs en de andere groep achter de Sadduceeërs. Deze hadden behoorlijke verschillen in leer beide gebaseerd op de boeken van het oude testament. Verder waren er nog de Essenen (en meer belangrijke groepen) en het jodendom heeft altijd een mystieke stroming in haar kern gehad gebaseerd op de Zohar / geheime leer. Ook zit er een gat van zo,n vierhonderd jaar tussen de gebeurtenissen beschreven in het laatste boek van het oude testament en het eerste boek van het nieuwe testament. HIER ONTSTOND HET 'CHRISTENDOM' UIT !!! KEN DE WORTELS VAN UW GELOOF !!! Men zegt wel eens: 'het christendom bestond al voor de tijd van Jezus, alle elementen waren al aanwezig' !! Veel van Jezus uitspraken waren dan ook niet nieuw, maar waren al gedaan door wijsheid leraars uit andere religies en zijn te vinden in de geschriften van die religies daterend van vóór het jaar nul ! Dit was dan ook niet het primaire doel van Jezus komst naar deze aarde. Misschien ontnuchterend, maar we zullen hier nog verder materiaal over publiceren te Zijner Tijd).

Het topje van de ijsberg

Onthoud u bovenstaande goed wanneer u verder leest. Wij noemen dit 'de put van de kerkgeschiedenis', EEN PUT DIE VRIJ DIEP IS EN EEN HOOP SCHOKKEND MATERIAAL BEVAT.
Om de zaak overzichtelijk te houden beginnen we eerst met een overzicht van wat er allemaal gebeurde in de afgelopen 2000 jaar: DE ERFENIS WAAROP DE HEDENDAAGSE KERKEN EN LEERSTELLINGEN GEBOUWD ZIJN :

A. Het jaar 0 tot 500 :
 1. de eerst christenen en de eerste gemeenten bekend vanuit de Bijbel de apostelen met een hoge Goddelijke autoriteit.
 2. het verschijnen van dwaalleeraars en valse profeten met valse leringen en valse profetieën in de eerste gemeenten.
 3. de opkomst en voortgang van vele gnostische stromingen.
Vanuit bovengenoemde oogpunten ontstonden:
  a. Het machts-systeem: de Rooms-Katholieke Kerk.
  b. Gemeenten die dichter bij de Waarheid bleven.
  c. Allerlei stromingen en sekten met allerlei vreemde leerstelingen.

  Hoe de Rooms-Katolieke kerk precies ontstond zullen we later nog nader aandacht aan besteden. Voor nu houden we het erop dat er een beruchte keizer was die het wel zag zitten - omdat het in zijn voordeel was - om het toenmalige christendom tot staatsgodsdienst te verheffen. Maar dan moesten er wel wat aanpassingen gemaakt worden om de zaak soepel te laten lopen.
  Kort gezegd kwam het er op neer dat ze vele leerstelsels en ideeën namen uit heidense religies en die vermengden met het toenmalige oorspronkelijke christelijke geloof: het zuivere christelijke geloof. Dit bleek een succesformule te zijn waardoor ze besloten hier maar mee door te gaan tijdens hun verovering van het heidendom. Het bleek veel makkelijker te zijn de heidense gebruiken, rituelen, feesten en geloofsstelsels over te nemen en ze in een christelijk jasje te stoppen, dan de heidense volkeren ertoe te dwingen volledig afstand te laten doen van hun oorspronkelijke geloof en gebruiken. WIJ BEHOREN OOK TOT DEZE HEIDENSE VOLKEREN ! Dit zagen zijn als overwinning over het heidendom en op die manier konden de heidenen makkelijker :christen: (lees : rooms) worden zonder dat ze al hun gebruiken af hoefden te schaffen. In hoeverre deze mensen dus echt christen waren is dus nog maar de vraag. De zonden van de kerk hadden allang de weg bereid voor dit proces. Toch zijn er ook altijd buiten de rooms katholieke kerk stromingen geweest die dichter bij Gods Woord /bij de Waarheid bleven maar die konden op vervolging rekenen.
B. periode 500-1000:
 1. Bovenstaande ontwikkelingen gingen verder.
C. periode 1000 - 1500:
 1. Bovenstaande ontwikkelingen gingen verder.
 2. John Wycliffe/Johannes Hus/Jan van Ruusbroec/Petruss Waldus oefenenden kritiek uit op de RK kerk en riepen op tot reformatie.
D. periode 1500 - 1800:
 1. Luher/ Calvijn en de reformatie : ontstaan van de reformatorische kerken/ gereformeerd enz enz enz.
 2. Ook toen waren er altijd nog vele stromingen die ook de bijbel hadden maar buiten de Rk kerk stonden of de reformatorische kerken. Ook zijn er door de loop der eeuwen heen hier en daar opwekkingen geweest.
E. periode 1800 - 1900:
 1. De Katholieke kerk ging vrolijk door.
 2. De Reformatorische begonnen zich te splitsen in de vele Hervormde en Gereformeerde richtingen. Toch waren er ook mensen die zich in geen van beide thuis voelden en van daaruit ontstonden de Vrije Groepen:
  • De vergadering der gelovigen
  • Het leger des heils
  • De apostolischen
  • De pinkstergemeenten
  • De zevendedags adventisten
  • Ook waren toen de baptisten er al maar die zijn ontstaan vanuit zo'n zijstroming: de doopsgezinden in combinatie met ontevreden mensen uit de Engelse staatskerk 1612.
F. periode 1900 tot nu:
 1. De gereformeerden hebben zich weer gesplitst enz enz. Ook bovenstaande groepen hebben zich gesplitst in meerdere richtingen en er zijn nog een aantal nieuwe ontstaan zoals : de Jehova getuigen, vele sekten ( in Amerika de Spiritistische Kerken ) en verder vanuit de pinksterbeweging: de vele Evangelische gemeenten, Vol evangelie gemeenten, en Charismatische gemeenten.
 2. Over deze laatste periode valt nog veel meer te zeggen omdat er in deze periode een terugkeer is gekomen naar vele Bijbelse leerstellingen. De boodschap van bekering en redding door geloof in Jezus Christus werd natuurlijk weer bekender door de boodschap van Luther en andere predikers uit die tijd, maar daarna zijn er nog veel meer Bijbelse waarheden opnieuw tot leven gekomen. Een aantal daarvan zoals bijvoorbeeld tongentaal en gebedsgenezing komen we ook door de eeuwen heen wel bij die zij-stromingen buiten de rooms katholieke kerk tegen.
  Jammer genoeg is er in de Charismatische en Pinkster-stromingen, voornamelijk met het echte ook veel nep gekomen want de duivel zat ondertussen ook niet stil. Er is heel veel misleiding wat dat betreft vandaag de dag in de christelijke wereld, en de enigste manier om daar uit te komen en te weten wat Waar is, is : ontwikkel zelf een hartsrelatie met God, streef er- naar een Heilig leven te leven en zonden weg te doen uit je leven en toets alles op z'n waarheid. Op die manier komt er "onderscheid van geesten."
De put is diep !

De volgende zaken hebben wij vanuit de kerkgeschiedenis onderzocht op hun oorsprong en waarheid:

A. De Christelijke feesten en dagen:
 • ontstaan van het kerkelijk kringloop systeem (het 'kerkelijk jaar'): Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart enz..
 • verschuiving van de sabbat naar de zondag.
B. Symbolen:
 • oorsprong van het kruis.
 • oorsprong van het ichtus-teken (waar de vele EO-ers zo trots op zijn).
 • de oorsprong van de stropdas.
 • de oorsprong van veel kleding en symbolen.
C. Rituelen :
 • het avondmaal : wat is er van gemaakt en hoe is het oorspronkelijk bedoeld ? In de rkk is er "de mis", maar ook in de protestantse kerken klopt er niet veel meer van !
 • de doop: volwassen doop en kinderdoop.
 • andere afgodische rituelen in het christendom.
D. Leerstelingen:
 • over God ( de duivel doet zich voor als God ).
 • over de Bijbel, ontstaan ervan en de scheiding oude testament / nieuwe testament.
 • ontstaan van het Kerkelijke systeem ( de wind waait niet meer waarheen hij wil ).
 • over de Eindtijd.
 • over de mens (Wezen en oorsprong ).
 • over de engelen en demonen ( wezen en oorsprong ).
 • over kleding en uiterlijk.
 • het leven na de dood en de omgang met de doden.
 • hemel en hel en verlossing.
Meer over deze onderwerpen in de volgende delen. Nu willen we het met name gaan hebben over het ontstaan van de bijbel en de hedendaagse feestdagen.

Is het waar wat je wordt verteld, of wat je geloofd ?

Als het aan Jezus lag waren er tegenwoordig niet zoveel kerken en valse leerstelingen maar de mens ging al snel zijn eigen weg, zonder God. Toch probeert God orde in deze gigantische Chaos te brengen die de christelijke wereld heet. Op school bij kerkgeschiedenis of godsdienst krijg je een bepaald plaatje voorgeschoteld; de eerste gemeenten, ontstaan van de Roomskatholieke Kerk, toen de reformatie tot nu. Maar ja, hoeveel vertellen ze je, waarvandaan komt die kinderdoop nu echt en hoeveel van wat ze je vertellen klopt eigenlijk wel ??!

De bijbel - de eerste christenen deden het zonder !

In de eerste VIERHONDERD jaar na Christus bestond het nieuwe testament nog niet. Wel circuleerden er vele geschriften in de tijd waarvan er een aantal samengevoegd werden later tot wat heet; 'Het Nieuwe Testament'. Dit gebeurde pas rond het jaar 400.
De boeken die in het Nieuwe Testament (nieuw getuigenis) kwamen werden de Canonieke boeken genoemd, waarvan men BEPAALDE dat ze door God geïnspireerd waren. De boeken daarbuiten, waarvan men BEPAALDE dat ze niet die niet door God geïnspireerd waren, werden de Deuteroncanonieke boeken of Apocriefe boeken genoemd. DIT WAREN ER VELEN. (deze benamingen gelden in ieder geval voor de OT boeken)

De bijbel verkracht door de kerk

Nu word je op school geleerd dat het door God zo geleid is dat die boeken ,( de canonieke ), wél in de bijbel kwamen en de andere niet, maar in hoeverre is dat zo? Klopt dat wel en zijn er misschien boeken die er eigenlijk ook in hadden gemoeten, of zijn er gedeelten of boeken die er eigenlijk niet in horen, omdat ze niet door God geïnspireerd zijn ?

Nu moeten we onderscheid maken tussen boeken en teksten in die boeken. En ook hier is weer sprake van een twee-ledig geschiedenis proces. De beslissingen waarop werd besloten wat wel en niet tot deze nieuwe canon zou moeten komen werden concilies genoemd en tegen de tijd dat men begon om tot een keuze uit de vele beschikbare geschriften te komen had de beruchte bovengenoemde keizer al een flinke vinger in de pap en DEZE KEIZER WERD ALLES BEHALVE GELEID DOOR DE HEILIGE GEEST IN ZIJN BESLISSINGEN. Samen met zijn trawanten zocht hij die boeken uit die aansloten bij het leergezag wat toen al gevestigd was door de kerken, omdat er allerlei leerstelingen waren ontstaan die niet Bijbels waren en dus Bijbels gemaakt moesten worden. Die liet hij samenbundelen tot één nieuw boek, de Canon, het Nieuwe Testament en hij bekleedde ze met Goddelijk gezag. Wie had tenslotte het Goddelijke gezag, niet God, maar de kerk! Deze canon werd vervolgens met het OT (wat daarvoor natuurlijk nog niet zo genoemd werd) samengebundeld tot DE BIJBEL.

Natuurlijk was dit proces nog niet compleet, dit was slechts stap 1. Er moesten nog wel hier en daar wat wijzigingen worden gemaakt in de grondteksten van deze boeken om het zaakje nog beter te laten aansluiten bij de plannen van de kerk. De ECHTE gevaarlijke teksten die het leergezag (ook bij de keuze van de boeken) van de kerk zouden kunnen aantasten EN DE AANDACHT VOLLEDIG OP DE RELATIE TUSSEN GOD EN DE MENS ZOUDEN RICHTEN ZONDER INTERVENTIE VAN EEN INSTITUUT werden eruit geschrapt. en hier en daar werden er wat teksten ingevoegd. In het geheim werd dit gebracht onder het mom dat de mensen dit niet aan zouden kunnen, zo,n relatie met God (en bepaalde bijbelteksten). Dit alles om de MACHTSPOSITIE van de kerk in stand te houden. Bij iedere overschrijving van de grondtekst werden zo hier een daar nog is wat aanpassingen gemaakt.

Door goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek zijn deze FEITEN aan het licht gekomen. Gewoon door onderzoek van al het beschikbare historische materiaal en door vergelijking van de MEERDERE grondteksten.

Dit is misschien schokkend omdat jij en ik altijd geloofd hebben dat de bijbel "het volledig door God geïnspireerde woord is en daarom onfeilbaar" , maar dat is omdat het je zo geleerd is van kinds af aan. en DIT LEUGENACHTIGE PROCES WORDT NOG STEEDS VOORTGEZET EN IN STANDGEHOUDEN door vele christelijke schrijvers en leidinggevende figuren in binnen en buitenland BINNEN de christelijke wereld. Ouweneel en Medema schijnen een vreemd soort waas voor hun ogen te hebben op dit gebied en zijn bevóóroordeeld. Ze gaan uit van de vóóronderstelling - dát - de Bijbel het woord van God IS, en gaan - VANDAARUIT - het materiaal onderzoeken wat daartegen bewijst om het vervolgens af te doen als niet geldend. Dat is pas on-wetenschappelijk!

Een goed boek wat hier over gaat is het boek : 'Valsheid in geschrifte - de gespleten pen van de bijbelschrijvers' / van Jacob Slavenburg ISBN 90-6011-926-6 / Walburg Pers (niet dat wij alles onderschrijven wat hij in zijn boek zegt maar zeker de moeite waard om te lezen als het gaat om de geschiedenis en het ontstaan van de Bijbel.

Vertalingen

Nog een belangrijk onderwerp, want we hebben het nu nogsteeds alleen nog maar gehad over GRONDTEKSTEN, en nog geen eens over de wel of niet correcte vertaling van deze grondteksten naar bijvoorbeeld het Nederlands of het engels. VEEL vertalingen berusten op INTERPRETATIE en NIET op letterlijke vertaling van wat er staat. Neem nu in eerste instantie bijvoorbeeld eens 'Het Boek' Een zeer gevaarlijk boek, want het is geen vertaling maar een interpretatie!
JE ZOU SCHRIKKEN ALS JE ZOU WETEN HOEVEEL WOORDEN ER ANDERS STAAN OF WERKELIJK STAAN IN DE GRONDTEKST als je het bijvoorbeeld zou gaan vergelijken met de NBG-vertaling. Zijn u de verschillende bijvoorbeeld wel eens opgevallen tussen de Staten-vertaling en de NBG-vertaling ? Neem nu bijvoorbeeld het woordje 'dodenrijk' en 'hel'. Overal waar in de Staten-vertaling hel staat, staat in de NBG-vertaling dodenrijk.

Het is dus volkomen dwaasheid te zeggen dat DE bijbel het woord van God is! Dit geld maar deels voor de grondteksten, maar al helemaal niet voor die VERSCHILLENDE BIJBELS die wij in de boekenkast hebben staan. Ook het vertalen gebeurt weer op basis van het vlees, waarbij men christelijke brillen op heeft en door die brillen gaat kijken hoe de grondtekst zo vertaald kan worden dat hij het beste aansluit bij de gevestigde theologie ! Men ziet door die brillen precies wat men WIL lezen. (1)

Samengevat

Samengevat hebben we dus de volgende zaken geconstateerd:
 • Er zijn boeken weggelaten uit de bijbel die er WEL in horen omdat die ook met Goddelijk gezag bekleed zijn
 • Er zijn boeken IN de Bijbel die er mogelijk NIET in horen
 • UIT deze boeken IN de Bijbel zijn teksten WEGGELATEN - GEHAALD
 • IN deze boeken IN de Bijbel zijn teksten TOEGEVOEGD
 • IN deze boeken IN de Bijbel zijn teksten VERANDERD
 • Er zijn heden ten dage MEERDERE grondteksten met GROTE verschillen
 • Grondteksten zijn vertaald vanuit CHRISTELIJKE BRIL op basis van hedendaags GEVESTIGDE leerstellingen
 • Er zijn VERSCHILLEN tussen de verschillende vertalingen
 • Grondteksten zijn vaak INCORRECT of FOUT of ONVOLLEDIG vertaald
Gods Woord en de bijbel

De Heilige Geest staat BOVEN de Bijbel en HIJ MOET DE LEIDING HEBBEN IN ONS LEVEN EN NIET DE BIJBEL. Hij gebruikt de bij-bel WEL om tot ons te spreken maar dan moeten we wel HEM de uitleg laten geven en niet zelf allerlei vreemde en krommen uitleggingen maken waardoor er zoveel kerken zijn ontstaan.
U wordt helemaal teruggeworpen op UZELF. U zult er ZELF achter moeten komen wat de Waarheid is met behulp van Gods Geest. U kunt zich niet langer verschuilen achter of bouwen op een boek, wat u zo mooi kan gebruiken wanneer het u uitkomt. U kunt ook niet langer steunen op iemand anders en wat hij zegt, in de zin van : 'ja maar die zegt...' Het is uw verantwoordelijkheid geworden. U moet gaan toetsen en leren onderscheiden wat Waar is en wat niet. Zoekt u de Waarheid dan zal de Waarheid zich aan u openbaren. Zoekt u de zonde dan zal de leugen zich aan u openbaren.

De valse feestdagen en het kerkelijk jaar

Al vroeg kwam het tot vermenging van het heidendom ( de godsdiensten van Babylon) met het christendom en hierdoor ontstond ook het kerkelijk jaar, waarin alle christelijke feestdagen een plaatsje hebben gekregen. Ook verschoof de sabbatsviering naar de zondag.

Veel van deze feestdagen zijn eigenlijk heidense feesten die toen in een christelijk jasje zijn gestoken zodat de heidenvolken (onze voorouders) die deze dagen vierden gemakkelijk tot het christendom konden overstappen. Willen we terug gaan naar de bron en naar Gods bedoeling dan komen we uit bij de verschillende feestdagen die God ingesteld had in het Oude testament, en zelfs die moeten we dan niet zomaar gaan vieren anders gaan we nog voorbij aan waar het werkelijk om gaat. Ook hier moeten we PROFETISCH mee omgaan. Het is de bedoeling dat we ons gaan afstemmen op Gods tijden en aangelegenheden en dat we allereerst gaan kijken naar de BETEKENISSEN van de ware feesten en dagen eertijds door God ingesteld en die betekenis werkelijkheid gaan laten worden in ons leven. Doen we dit niet dan komen we weer terecht in allerlei OPPERVLAKKIGE TOESTANDEN en missen we DE KERN, DE BOODSCHAP.

Deze principes zijn onder andere : gaan leven door eerst de dood in te gaan ( het verhaal van de graankorrel ), dus de dood en opstanding van Jezus, de weg van het kruis, van de zelfverloochening / de weg van het kindschap en van het loslaten / de weg van het volwassen worden, gaan staan in datgene wat God je gegeven heeft / de weg van de Hemelvaart, in het verborgene gaan.
Al deze principes kun je verder uit gaan werken in je leven en toe gaan passen op ieder gebied. En ZO ONTSTAAT ER EEN HEEL STELSEL VAN VRUCHTBAARHEID, WAARIN GOD ZIJN GEEST KAN GAAN UITSTORTEN. Later kan zich dit toch weer uiten in het houden van een bepaalde specifieke dag of feestdag, maar dan is het als KROON op het werk. Meer hierover in deel 2.

Ga zelf onderzoeken !

Het streven naar een rein en heilig leven lijden door middel van toetsen, lijdt tot de Waarheid. SNIJD UZELF AF VAN VERKEERDE BRONNEN. Snijd uzelf af van de wortels die hun oorsprong vinden in Babylon, het Rijk der Duisternis. Doet u dat niet dan heeft dit een directe invloed op uw geestelijke leven en fungeert het als een open deur voor vals profeteren, vals geestelijk onderscheiden en vals toetsen.
Ga zèlf ONDERZOEKEN, ga zèlf STUDEREN. God wil u in de Volle Waarheid leiden en u de geheimen en verborgenheden van het Koninkrijk verkondigen.
Snijd uzelf af van al die theologen, dominees en kerkleiders met hun theologische gezwets geïnspireerd door theologische demonen. Sommigen van hen zijn verblind vanwege hun eigen betweterigheid en pronkerigheid met al hun aardse titels en anderen weten de waarheid maar verzwijgen die bewust omdat ze het liever willen houden zoals het nu is, lekker verdeeld, allerlei muurtjes, het volk onwetend en zij de machtsposities en de eer. U staat daar boven. TREK U NIKS AAN VAN HUN WOORDEN EN VAGE GEPRAAT DIE EEN HOOP WOORDEN BEVATTEN MAAR WEINIG INHOUD. U bent een belangrijk lid van het Lichaam van Christus, God heeft bedieningen voor u, God heeft gaven voor u, God heeft HOGE koninkrijk posities voor u. De leiders van vandaag moeten hun posities volledig afleggen en IN HET VERBORGENE GAAN en God opnieuw gaan zoeken. Als u een kijkje zou kunnen nemen in de geestelijke wereld dan zou tot uw verbazing zien dat hele andere mensen de ware leiders van Zijn Volk zijn, en niet hen die op de preekstoel staan of op het podium. (zie de lijdens artikelen)

Er komen grote ontmaskeringen

In de volgende delen van : "De Put van de Kerkgeschiedenis", zullen we nog dieper de geschiedenis induiken om de fundamenten te onderzoeken van ons hedendaagse christelijke denken.

Met Groet,

ha-ell, apostel/ kerkhervormer.

We zetten ons onderzoek voort in deel 2 : gaat u mee ?

Ja, graag, ik ben heel benieuwd !
<<<< >>>>
Nee, laat maar zitten, jullie verkopen een hoop onzin !

Wilt u weten in welke geloofskooien u nog meer gevangen kunt zitten en uit bevrijd kunt worden ?

Ga dan snel door naar Het Hermitatisch Nieuwblad De Lawine Deel 1

Zie ook

De Veel Gestelde Vragen over de Put van de Kerkgeschiedenis


Voetnoten

1. Toevoeging maart 2008: Vertalen vanuit gevestigde theologie
Een voorbeeld wat ik pas tegenkwam is Johannes 8:44 in de Statenvertaling:
"Johannes 8:44, volgens de Statenvertaling, wordt vaak aangehaald om aan te tonen dat Satan eerst goed is geweest en daarna slecht werd. We lezen daar dat de duivel vanaf het begin een mensenmoordenaar was en in de waarheid niet staande is gebleven want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij in de waarheid niet staande gebleven is, ligt daarin opgesloten dat hij eerst wel in de waarheid gestaan heeft. Alleen van wie eenmaal staat, kan gezegd worden, dat hij niet staande is gebleven. Satan is dus uit de toestand van waarheid gevallen.

In het Grieks staat voor 'staande gebleven' het woord 'hesteken'. Dat woord komt nog 6 maal voor en is daar niet vertaald door 'staande gebleven', maar door 'staat' of 'stond' (Johannes 1:26; 1Korinthe 7:37; 2Timotheüs 2:19; Hebreeën 10:11; Jakobus 5:9 en Openbaring 12:4). Het zou uitermate vreemd zijn als dat woord dan in Johannes 8:44 'staande blijven' zou betekenen.
Er is meer. 'Hesteken' is een vorm van het werkwoord 'histemi', dat ongeveer 180 maal voorkomt en dat in de N.B.G.-vertaling vertaald is door 'staan', 'bestaan', 'doen staan' en 'stellen'. Hieruit blijkt toch wel, dat in Johannes 8:44, volgens de Statenvertaling, de uitdrukking 'staande gebleven' een willekeurige, foutieve vertaling is en dat we moeten lezen: 'De duivel was een mensenmoorder van de beginne en staat niet in de waarheid, want geen waarheid is in hem', zoals de N.B.G.-vertaling doet. Er staat in deze tekst dus alleen, dat de duivel niet in de waarheid staat. Er staat niet dat hij vroeger wel in de waarheid stond en er uitgevallen is. Wanneer de Statenvertalers niet hadden gemeend dat Satan een heilige aartsengel geweest is dan zou het vers zo niet vertaald zijn. De dogmatiek heeft hen verleid anders te vertalen dan er staat."
Bron: Lamplicht