Veel Gestelde VragenHet Geestelijk Reizen 1 december 2000
Grondige uitleg over wat bedoeld wordt met het 'reizen in de geest', de voor en tegens, welke gevaren zijn er enz, met ook een diepere uitleg van het begrip 'de geestelijke wereld'. Dit alles na aanleiding van het verschijnen van het boekje Geestelijk Reizen waarna er vele vragen binnenkwamen.
Introductie
1. Wat bedoeld u met geestelijk ?
2. Wat is de geestelijke wereld ?
3. We hebben het dus over het reizen in de geestelijke wereld. Wat is dat dan precies ?
4. Wat is dan het reizen met de ziel ?
5. Maar is dit dan wel Bijbels ?
6. Ik moet wel opmerken dat het veel op 'astrale projectie' lijkt !
7. Goed dan, laat ik m,n vraag anders stellen
8. U zegt dus dat al deze dingen oorspronkelijk voor Gods kinderen hele gewone dingen waren
9. Kan u een voorbeeld geven van zo,n waarschuwing met betrekking tot het geestelijk reizen ?
10. Maar dat is toch geweldig ?
11. Wow u weet het wel goed te vertellen allemaal, mag ik u nog een vraag stellen ?
12. Als je in de geestelijke wereld naar iemand of een bepaalde plaats toereist, wat ervaar je dan?
13. Okay, maar nu heb je m,n vraag nog niet beantwoord.
14. Je hebt het over een bewuste uittreding, is het dan ook mogelijk om onbewust uit te treden ?
Nawoord

Onderwerp: Introductie
Antwoord Grondige uitleg over wat bedoeld wordt met het 'reizen in de geest', de voor en tegens, welke gevaren zijn er enz, met ook een diepere uitleg van het begrip 'de geestelijke wereld'. Dit alles na aanleiding van het verschijnen van het boekje Geestelijk Reizen - De motor voor Territoriale Strijd waarna er meerdere vragen binnenkwamen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 1. Wat bedoeld u met geestelijk ?
Antwoord Geestelijk wil in dit verband niet zeggen spiritueel of meer verheven, maar bovennatuurlijk. Met geestelijk bedoelen we de geestelijke wereld. Je kunt dus ook zeggen: reizen door of in de geestelijke wereld, de bovennatuurlijke wereld.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 2. Wat is de geestelijke wereld ?
Antwoord De geestelijke wereld is een verzamelnaam voor al die gebieden die zich buiten de natuurlijke, de stoffelijke wereld bevinden, buiten de door de vijf zintuigen waarneemlijke wereld en ook buiten de door wetenschappelijke instrumenten waarneembare wereld. De geestelijke wereld is verdeeld in een goed deel en een slecht deel. Eigenlijk moeten we hier in meervoud spreken, van goede delen / gebieden en slechte delen / gebieden. Gebieden waar God zijn heerschappij heeft en gebieden waar satan zijn heerschappij en zijn troon gevestigd heeft. Deze gebieden zijn in oorlog met elkaar en oefenen beide hun invloed op de mens uit. Hiertussen bevinden zich de grijze gebieden...het strijdtoneel, waar de keuzes gemaakt worden. De Bijbel noemt dit de strijd in de hemelse gewesten.
We moeten hier goed in de gaten houden wat er in dit tekstverband met het woord hemelse bedoeld wordt, omdat veel van deze gebieden alles behalve hemels te noemen zijn. In de werkelijk geheiligde hemelen zullen we geen demonen tegenkomen. In de engelse vertaling staat er dan ook heavenly met een verwijzing naar de grondtekst in de betekenis van bovennatuurlijk (supernatural). Voor gewesten staat in het engels sphere of realm welke betekenen: sferen, terreinen, gebieden, districten, regionen, rijken, dimensies. Er is dus sprake in de geestelijke wereld van bovennatuurlijke sferen, terreinen, gebieden, districten, regionen, rijken en dimensies.
Als laatste wil ik hier opmerken dat er wel eens gezegd wordt dat er in de geestelijke wereld geen tijd of ruimte zou zijn wat onjuist is. Alleen de afmetingen zijn anders. Zo kon er zich bijvoorbeeld een heel legioen demonen in één persoon bevinden. Deze natuurlijke wereld is drie-dimensionaal (lengte, breedte en hoogte) , maar de geestelijke wereld, de bovennatuurlijke wereld is multi-dimensionaal. Zo kunnen er zich dus een heleboel geestelijke dimensies op één punt in deze natuurlijke wereld bevinden.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 3. We hebben het dus over het reizen in de geestelijke wereld. Wat is dat dan precies ?
Antwoord Wel, als eerste moet ik dan duidelijk maken dat er een verschil is tussen het reizen met je geest en het reizen met je ziel. Het is belangrijk om hier onderscheid in te maken want het zijn twee heel verschillende dingen. Het reizen met je geest wil zeggen je geest naar een bepaalde plaats uitzenden, emanatie. Dit is iets wat dagelijks bij ieder mens gebeurt, christen of geen christen. Dit gebeurt al als je aan een bepaalde persoon denkt, dan is je geest al bij die persoon en maakt contact met de geestelijke gebieden rondom en verbonden aan die persoon. Dit is een natuurlijk proces in die zin dat God de mens zo geschapen heeft en dat de geestelijke wereld ook geregeerd wordt door een stelsel van wetten en principes net als in de natuurlijke wereld. Je geest waakt en strekt zich uit in de geestelijke wereld over de gebieden en personen waar je hart naar uit gaat. Dit zijn de stromen van levend (of vernietigend) water die voorkomen vanuit ons hart waar de Bijbel symbolisch over spreekt.
Om een voorbeeld te geven: je kinderen of je huis of je werkplek, dat zijn jouw gebieden van verantwoordelijkheid waar je geest over waakt en een bepaalde autoriteit over vestigt. Mensen voelen dit aan, van hé, dit is iemand anders z,n gebied, hier moet ik van afblijven. Hiermee wil ik ook wijzen op de grote verantwoordelijkheid die we als christenen hebben om onze gedachten en hart te behoeden en rein te houden in Christus. De Bijbel zegt niet voor niks daar daar de zonde begint! Sommige christenen zeggen wel is van òòh ik heb er aan gedacht , maar ik heb het niet gedaan, te laat!!! Je moest eens weten hoeveel schade je op dat moment al hebt aangericht in de geestelijke wereld. Alles waar we aan denken of we nu wel of geen christen zijn heeft direct gevolgen, hetzij positief, hetzij negatief op de betreffende persoon/personen of omgeving.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 4. Wat is dan het reizen met de ziel ?
Antwoord Het reizen met de ziel zou je het echte uittreden kunnen noemen, het werkelijke 'out of the body' waar bijvoorbeeld ook paulus over spreekt als hij schrijft over iemand die een bezoek bracht aan de derde hemel. Hierbij verlaat de ziel tijdelijk het lichaam om naar een bepaalde plaats of persoon te gaan in de geestelijke wereld.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 5. Maar is dit dan wel Bijbels ?
Antwoord Zowel het 'reizen met de geest' als het 'reizen met de ziel' komen we op talloze plaatsen in de Bijbel tegen. "Want al ben ik naar het vlees afwezig, naar den geest ben ik bij u en (ik) zie..." (col.2:5) / "Want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar den geest wèl aanwezig, reeds, als aanwezig, vonnis geveld over hem..." (1 Cor.5:3). Ook de profeten zowel in het oude als het nieuwe testament spraken hier vaak over en brachten verslag uit van deze reizen. Neem maar een voorbeeld als: de Heer plaatste me op die en die berg, de Heer plaatste me in de geest...enz. Lees het er maar op na en pak desnoods de concordantie erbij.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 6. Ik moet wel opmerken dat het veel op 'astrale projectie' lijkt !
6. Ik moet wel opmerken dat het veel op 'astrale projectie' lijkt en u gebruikte zelf het woord uittreden. Zijn dit geen occulte fenomenen en termen ?
Antwoord U heeft helemaal gelijk in die zin dat de uiteindelijke ervaring hetzelfde is. De werkelijke vraag moet zijn: wordt de ervaring door God teweeggebracht of door satan en staat de ervaring, de geestelijke reis in dienst van God of van satan ? Het woordje occult zegt opzich niks . Veel christenen denken bij het woord occult aan 'van de duivel' , maar het betekent louter 'geheim' of 'verborgen' en God en Zijn koninkrijk heeft vele geheimen en verborgenheden die Hij aan ons wil openbaren. Het woord occult is dus volledig verkeert geassocieerd wat opzich heel jammer is.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 7. Goed dan, laat ik m,n vraag anders stellen
7. Goed dan, laat ik m,n vraag anders stellen: hebben we het hier niet over dingen die toebehoren aan het rijk der duisternis, aan het rijk van satan ?
Antwoord Ik zou het eerder om willen draaien: Het behoord toe aan de kerk, aan de gemeente van Christus, aan het koninkrijk van God. Het is alleen in de vergetelheid geraakt en de duivel heeft het op zijn naam bijgeschreven. Al snel nadat Christus ten hemel was gevaren ging het met de Gemeente bergafwaarts. Hier zien we zelfs in de Bijbel nog sporen van wanneer er onenigheid tussen de apostelen komt. Ergens in de 2000 jaar geschiedenis bereikte dit z,n dieptepunt waarna God is gaan ingrijpen. Om de zoveel tijd stuurde hij krachtige predikers die een fundamentele waarheid uit Gods Woord herontdekt hadden en vervolgens herintroduceerden in de kerk.
Zo ging het ook met de boodschap van berouw en bekering en bijvoorbeeld tongentaal, gebedsgenezing en het uitdrijven van demonen. Allemaal heel belangrijke zaken die in de loop der geschiedenis in de vergetelheid waren geraakt totdat God trouwe dienaren van Zijn Woord deze waarheden stuk voor stuk opnieuw deed ontdekken, waardoor er telkens een nieuwe golf, een nieuwe wind van reformatie door de kerk waaide. En deze reformatie is nog lang niet klaar. Er moet nog een hoop gebeuren voordat de Gemeente klaar is voor de komst van Christus. Wat moet Christus met een half-volgroeide Gemeente? Nee, Hij zal pas terugkeren als Zijn Gemeente klaar voor Hem is, als Zijn Gemeente tot volle groei, volwassenheid en kennis van de volle waarheid gekomen is. Als iedere Waarheid in Zijn Woord her-ontdekt is en uit de diepste slijkputten gehaald is en in ere hersteld is en toegepast wordt in Zijn Kerk.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 8. U zegt dus dat al deze dingen oorspronkelijk voor Gods kinderen hele gewone dingen waren
8. U zegt dus dat al deze dingen en dus ook het reizen in de geest oorspronkelijk voor Gods kinderen in de Bijbel hele gewone dingen waren, zeg maar een deel van hun geestelijk leven ?
Antwoord Ja zeker, we moeten niet vergeten dat de duivel de aap van God is. De duivel heeft niets van zichzelf. Hij heeft het allemaal geleerd van De Grote Baas en probeert het zo goed mogelijk na te apen in zijn eigen koninkrijk. En ik moet zeggen, dat is hem aardig gelukt, en ondertussen probeert hij de christenen zoveel mogelijk deze dingen te laten vergeten en ze te bedwelmen met een schijn van vroomheid en een heilig christen leven terwijl er grote schatten in de hemel in de hemel klaarliggen voor Gods kinderen alleen niemand komt ze ophalen. Dit terwijl God staat te popelen om deze schatten, deze gaven (waaronder de gave van het geestesreizen) opnieuw aan Zijn kinderen te geven. Nee, het is zelfs zo erg dat er vele christelijke boeken zijn die niks anders doen dan waarschuwen en waarschuwen voor al deze "duivelse new age praktijken" en daarmee God van al Zijn eer beroven. En in plaats van dan is te vertellen hoe het wel zit laten ze de mensen uiteindelijk in het donker zitten en waarom: omdat ze het zelf ook niet weten.
We hebben niet nog meer van zulke boeken en artikelen in christelijke bladen nodig. Ze zijn allemaal defensief, verwerend. Het is tijd dat de kerk naar de offensieve kant gaat, in de aanval, uitleg gaar geven over het bovennatuurlijke en de kracht van God laat gaat laten zien aan de wereld. Toen de magiërs van de farao een demonstratie gaven van bovennatuurlijke kracht aan Mozes ging Mozes daar niet op z,n gemakje allerlei waarschuwende boeken over schrijven. Nee, hij gaf een directe demonstratie van Gods bovennatuurlijke kracht die de magiërs verbluft deed staan. En zegt Jezus niet in Johannes 14:12 dat we dezelfde werken als Hem kunnen doen en zelfs grotere? De New Age heeft een grote voorsprong op het christendom. Terwijl de kerk zich in de diepe middeleeuwen al bezighield met macht eer en geld en de beste manieren om God niet te hoeven dienen maar toch vroom te zijn, waren de esoterische stromingen van die tijd zoals de rozenkruisers en de vrijmetselaars druk bezig de geestelijke wereld en haar mogelijkheden te verkennen. Deze erfenis ging over op de new age die nu al haar wapens en kennis van de geestelijke wereld inzet tegen de christenen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 9. Kan u een voorbeeld geven van zo,n waarschuwing met betrekking tot het geestelijk reizen ?
Antwoord Nou, dan lees je wel is zo,n 'getuigenis' bijvoorbeeld in de Visie over iemand die voor hij tot bekering kwam verstrikt was in het occulte en daarin allerlei dingen mee maakte waarmee hij nu niks meer mee te maken wil hebben en zich verre van wil houden. Deze persoon schrijft dan dat hij veel aan uittreden deed, het zogenoemde astrale reizen en dan tijdens die reizen allerlei monsters en draken tegen kwam. Deze dingen brachten bij hem veel angst. Dit totdat hij christenen ontmoette die hem over Jezus vertelden en hem duidelijk maakten dat de dingen die hij mee maakte tot het rijk van satan behoorden en dat hij zich daar niet langer mee bezig hoefde te houden en sinds zijn bekering heeft hij geen last meer van deze 'demonische misleidingen' en heeft hij hemelse vrede in Christus gevonden.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 10. Maar dat is toch geweldig ?
Antwoord Nou, allereerst wil ik opmerken dat deze persoon duidelijk ervaringen had die toebehoren tot het gebied van de territoriale oorlogsvoering. Dit zijn duidelijk territoriale geesten die hij ontmoette en waar hij mogelijk van onder aanval stond. Ook niet christenen kunnen deze ervaringen hebben omdat ook zij toegang hebben tot de grijze gebieden in de geestelijke wereld, de oorlogsgebieden waar gestreden wordt om de zielen van de mensen. Dat dit angst bij hem inboezemde kans ik me best voorstellen, zeker als je niet weet wat het allemaal is waar je mee te maken hebt.
Dat zo'n ervaring dan door christenen gebruikt wordt om mee aan te tonen dat het bij God allemaal beter is vind ik heel jammer omdat het juist iets laat zien van wat er zich achter de schermen in de geestelijke realiteiten om ons heen allemaal afspeelt. Het kan heel verwarrend zijn zeker als je zulk soort dingen meemaakt als niet christen. Maar die christenen hadden hem juist moeten vertellen over een strijd die gaande is in de hemelse gewesten waar de Bijbel over spreekt en zijn ervaring past daar precies in. We zeggen niet voor niks dat het geestelijk reizen de motor is voor territoriale oorlogsvoering. Het reizen in de geest is wat dat betreft van grote noodzaak om op een effectieve manier de heersende territoriale vorsten (engelen en demonen) die heersen over gebieden, kerken en personen, te kunnen ontmoeten, bestrijden of helpen, afhankelijk van over welke categorie we praten.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 11. Wow u weet het wel goed te vertellen allemaal, mag ik u nog een vraag stellen ?
Antwoord Jazeker, wij hebben ons huiswerk goed gedaan, vraag maar raak.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 12. Als je in de geestelijke wereld naar iemand of een bepaalde plaats toereist, wat ervaar je dan?
12. Als je in de geestelijke wereld naar iemand of een bepaalde plaats toereist, wat ervaar je dan? Zie je net zoals Paulus waar mensen mee bezig zijn ?
Antwoord Allereerst is het heel belangrijk om hier op te merken altijd te werken vanuit Gods opdracht, want er kleven wel degelijk gevaren aan zowel het geestelijk reizen als aan territoriale oorlogsvoering en zeker als we die twee gaan combineren. Je kunt het vergelijken met auto rijden. Is dat gevaarlijk? Hangt er van af of je je aan de verkeersregels houd ja of nee. En zo gelden er ook geestelijke verkeersregels waar we ons aan moeten houden ter bescherming van onszelf en anderen en voor de goede gang van zaken. Als de één door groen rijd en de ander door rood dan gebeuren er ongelukken. En je stapt toch ook niet in een vliegtuig zonder dat je weet of het wel veilig is. Alles moet onder de leiding van de Heilige Geest gebeuren. We hebben het niet voor niks over voorwaarden en stappen, de bediening der voorbereiding. Als je uittreed zonder de leiding van de Heilige Geest kom je regelrecht terecht in demonisch territorium zonder de bescherming van God en op die manier haal je demonische machten over je heen die boven je mate van geestelijke autoriteit liggen en die je daarom vervolgens flink te grazen kunnen nemen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 13. Okay, maar nu heb je m,n vraag nog niet beantwoord.
Antwoord Ja, maar besef wel even goed waar we het hier over hebben, mensenlevens staan hier op het spel, we hebben het hier niet over appels en peren, besef dat goed. Vraag je altijd af wat je motivatie is. Waarom wil je hier meer over weten en waarom wil je gaan reizen in de geestelijke wereld ? Als het is vanuit sensatiezucht reken maar dat je dan bedrogen uit zult komen! De demonen lusten je rauw wat dat betreft. Denk maar niet dat het altijd een lolletje is. Je zult een hoop lijden tegenkomen en ook dingen die in eerste instantie helemaal niet in je christelijke geloofsbeeld zullen passen. Wees daar goed op voorbereid en zorg dat je hart rein is. En dat geld overigens voor alle gebieden, ook voor de bediening van genezing en de bediening van het uitdrijven van demonen. En dit is zeker niet bedoeld om je bang te maken want God wil juist dat je je gaat begeven op deze gebieden, maar zorg altijd dat je het doet met een gezonde dosis Vreze des Heren.
Natuurlijk is er een bepaalde mate van bescherming, zeker als je voor het eerst met zulk soort dingen bezig gaat, maar pas op voor die geesten van hoogmoed of trots of te zelfverzekerdheid want dan ben je voor je het zelf weet een kanaal voor demonische machten geworden. En dit is juist waar veel christelijke predikers de mist ingaan. Op een gegeven moment denken ze het allemaal zelf wel te kunnen (of ze zijn er van het begin af aan al ingestapt met verkeerde motivaties) en gaan ze zichzelf op een voetstuk plaatsen en zonder dat ze het zelf door hebben maakt de Heilige Geest op een gegeven moment plaats voor een andere geest en gaan ze vrolijk door met het uitoefenen van hun bediening. Zeg nooit, ik heb geen zonde meer in m,n leven, je moest eens weten als je in de geestelijke wereld zou kunnen kijken. Onderzoek en ga aan de slag met de toetsmethodes en toets hetgeen er leeft in de diepste hoeken van je hart, bekeer je en blijf alert, val niet in die valkuilen. Maar goed, om terug te komen op je vraag....

Er zijn verschillende niveau's te onderscheiden in het reizen in de geest. Het is één van de hogere profetische gaven. Als we van een onderverdeling in niveau's van openbaring zouden spreken dan zou die er ongeveer zo uitzien:

A. Indrukken
B. Beelden
C. Visioenen
D. Dromen
E. Trance.

Het reizen in de geest bij volledig bewustzijn valt dan in de laatste categorie. Eigenlijk geeft deze opsomming ook verschillende bewustzijnsniveau's weer, maar ik zal niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander. Indrukken en beelden kun je krijgen terwijl je je nogsteeds bewust bent van je lichaam en wat er zich om je heen gebeurt, alhoewel je wel gefocust bent op hetgeen gebeurt op dat moment. Visioenen, dromen en trance liggen dichter bij elkaar. Tijdens een visioen ben je al zo gefixeerd op het gebeuren dat je je weinig meer bewust bent van wat er verder om je heen gebeurt. Stel dat er een engel of een demon aan je verschijnt en die begint ook nog is tegen je te praten reken maar dat de rest dan op dat moment even niet meer zo belangrijk voor je is.

Over dromen valt natuurlijk heel veel te zeggen maar om even bij het onderwerp te blijven kunnen we grofweg twee soorten profetische dromen onderscheiden.
De eerste is de 'normale' profetische droom: je slaapt en de Heer geeft je een droom over een bepaalde gebeurtenis of persoon en mogelijk voer je zelf ook bepaalde handelingen uit in die droom.
De tweede is de lucide droom: dit is een vreemd soort droom waarin je je in je droomomgeving volledig bewust bent. Je slaapt, maar je bent wakker in je droom en kan bewust handelen. De lucide droom is vergelijkbaar of kan overgaan in een daadwerkelijke uittreding dus dat je bewust een reis gaat maken naar bepaalde gebieden of personen in de geestelijke wereld.
De trancestaat kan overdag optreden wanneer je bijvoorbeeld in gebed bent en opeens merk je dat de normale werkelijkheid begint te vervagen en wordt je je bewust van een volledig andere realiteit. In deze staat van bewustzijn kunnen dan visioenen optreden zoals bijvoorbeeld bij Petrus in Hand. 10:10: "he fell into a trance" (hij kwam in trance). Zo,n ervaring kan dan overgaan in een bewust verlaten van het lichaam en gaan naar andere plaatsen in de geestelijke wereld.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: 14. Je hebt het over een bewuste uittreding, is het dan ook mogelijk om onbewust uit te treden ?
14. Je hebt het over een bewuste uittreding, is het dan ook mogelijk om onbewust uit te treden/ te reizen met de ziel ?
Antwoord Ja dat is ook mogelijk. Er speelt zich ook een heleboel af op het niveau van het onderbewuste. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je om 's nachts terwijl je slaapt je lichaam verlaat en een geestelijke reis maakt zonder je daar van bewust te zijn de volgende morgen. Het zit dus allemaal nog niet zo gemakkelijk in elkaar. Ik sprak bijvoorbeeld in het begin over het verschil tussen het reizen met de geest en het reizen met de ziel, maar het onderscheid daartussen is soms niet altijd even duidelijk meer, zeker niet als je je bewust gaat worden van je geest en op welke plekken die bevind in de geestelijke wereld. Je ontwikkeld dan een soort van gespleten bewustzijn. Een belangrijk artikel wat hier goed op aansluit is: De strijd tegen geestelijke abortus - De waarheid over het welvaartsevangelie uit de serie "De Reddingsboei". Een aanrader om als vervolg op deze FAQ en deze laatste vraag te lezen.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Nawoord
Antwoord Tot zover de FAQ Geestelijke Reizen.

Namens De Internationale Hermitatische Orders "The Eternal Ice"
ha-ell (apostel en kerkhervormer)

Om u een handreiking te geven voor het reizen in de geest hebben wij voor u de serie gebedsreizen opgesteld. U kunt deze reizen zien als verhalen waar u zelf in meespeelt. Spelenderwijs kunt u zo in aanraking komen met de dingen van God. Stap in het verhaal en ontmoet zo de werkelijkheid. Klik hier om naar de serie gebedsreizen te gaan !

Zie verder:

De Reddingsboei Deel 1 - De strijd tegen geestelijke abortus
De Reddingsboei Deel 2 - De strijd tegen de geestelijke drugsverslaving
Inter-Actieve Territoriale Oorlogsvoering Online
Vampirisme in de kerk
De strijd tegen de territoriale machten
De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3 - De indelingen in de hemelse gewesten
Nieuws van onze reporter Deel 2 - Occulte machten aan het werk
Geestelijk Reizen Deel 1 - De motor voor Territoriale Strijd
[ Terug naar boven ]