De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 3 - De indelingen in de hemelse gewesten 1994
Een zeer diepgaande studie over de hemelse gewesten ! Deze wereld, zoals we die om ons heen zien, kent drie dimensies, drie afmetingen : lengte, breedte en hoogte. Tezamen vormen ze de ruimte waarin wij ons kunnen bevinden, maar, WAT speelt er zich allemaal af in de vierde dimensie in de hemelse gewesten ? Vanuit een profetisch overzicht tonen wij u de strijd die gaande is, om u en mij, in de geografische gewesten, de godsdienstige gewesten, de tijdsgewesten en de levensgewesten. Ontdek vervolgens ook waar Christus U geplaatst heeft in de hemelse gewesten in Zijn Macht en Autoriteit.
De indelingen in de hemelse gewesten


In dit nummer :

* De vierde dimensie

* De verschillende gewesten

* De machtsgewesten


De vierde dimensie

Deze wereld, zoals we die om ons heen zien, kent drie dimensies, drie afmetingen : lengte, breedte en hoogte. Tezamen vormen ze de ruimte waarin wij ons kunnen bevinden.
Toch kennen we ook de vierde dimensie, de tijd bijvoorbeeld. Deze is onzichtbaar, maar geeft ons tóch een bepaalde vorm van ruimte. Ruimte om ons werk te doen, ruimte om te eten en ruimte om te slapen. In elke zichtbare ruimte bevindt zich dus ook een onzichtbare ruimte van tijd. Als de tijd soms snel gaat en we ons moeten haasten, dan kunnen we de aanwezigheid van die tijdsruimte wel eens als een druk ervaren. Dan kan het voor ons zelfs zichtbaar worden, alsof de muren op ons afkomen. Dat zijn niet de echte muren, maar de muren van de tijd. De vierde dimensie is goed definieerbaar en we slaan er vaker een blik in dan we denken. Zo is bijvoorbeeld het geheugen van de mens ook iets wat niet veel met de materiële afmetingen heeft te maken. En neem nu het financiële leven van de mens of het sexuele belevingsvlak. Dat stijgt uit boven het zichtbare, alhoewel het zich wel min of meer in het zichtbare leven manifesteert. We hebben dus te maken met meerdere geestelijke ruimtes in een natuurlijke ruimte.
Zowel God als de duivel zijn bovenmate in deze ruimtes geïnteresseerd. Vandaar dat zich op die vlakken dan ook strijd afspeelt. De Bijbel noemt die strijdvelden : de hemelse ( geestelijke ) gewesten. Gewesten waarin ook wij behoren mee te strijden :

'Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' Efeze 6 : 12

De verschillende gewesten

De Bijbel vermeld vier groepen gewesten :

1. de geografische gewesten :

De geestelijke terreinen boven de werelddelen, landen, provincies, steden en andere plaatsen worden bevolkt door geestelijke machten die daar strijd voeren. Daniël 10 beschrijft de strijd in die gebieden, waar een engel van God en de engelenvorst Michaël het moeten opnemen tegen de demonische vorst die over het koninkrijk der Perzen heerst. Deze strijd duurde eenentwintig dagen. Later zouden ze moeten strijden tegen de vorst van Griekenland, een andere demonische machthebber. Ook in andere Bijbelboeken komt het telkens weer naar voren dat elk volk bepaalde goden, demonen, boven zich heeft staan, die destijds grip hadden gekregen. Nu, in de tijd van de onafhankelijkheid komen die geesten op een veel subtielere manier boven een werelddeel, land of plaats.

2. de godsdienstige gewesten :

De geestelijke omgevingen die zich bevinden boven de specifieke groepen van mensen van dezelfde levensovertuiging staan ook op de lijst van hemelse gewesten. Ieder mens dient een bepaalde god of goden en heeft raakvlakken met anderen. Die raakvlakken vormen de godsdienstige gewesten, waar de engelenlegers van beide zijden op worden afgezonden om overwinningen te behalen. Michaël bijvoorbeeld is de vorst die door God is aangesteld om specifiek te strijden voor het geestelijke klimaat boven de christelijke wereld, zoals Daniël 12 ons dat vertelt. Maar de duivel zit ook niet stil. In het boek Openbaring wordt het ons duidelijk dat de geest van Babylon naar de kerk is uitgezonden om daar de touwtjes in handen te nemen. Iets wat hem ook goed gelukt is. Maar laten we niet vergeten, dat satan ook naar de plaatselijke gemeente specifieke meester-specialisten zendt, die alle zwakke plekken kennen en weten te misbruiken.

3. de tijdsgewesten :

Elk tijdperk kent z,n gewest. We kennen de eeuw, het decennium ( = tijdruimte van 10 jaar ), het jaar, het kwartaal, de maand, en zo verder. Ja, de duivel is ook met de tijd bezig. U heeft misschien wel eens van de 'de tijdgeest' gehoord. Satan wil de tijdruimtes in bezit krijgen en dat lukt hem aardig. U kent het wel : jeugdtrauma's, gebondenheid aan het verleden, angst voor de toekomst ; het zijn allemaal werken van zijn hand. In Daniël 7 lezen we dat de duivel en z,n handlangers er ook op uit zijn om de Goddelijke Tijden en Instellingen van God te molesteren. Dat zullen ze volgens vers 25 kunnen doen, 'voor een tijd en tijden en een halve tijd', maar dan zal het ook afgelopen zijn met hen, zoals de rest van het hoofdstuk ons duidelijk maakt. Wij zijn vaak zo gebonden aan de tijd, dat we niet vanuit Gods Eeuwige leven kunnen leven. De Bijbel spreekt over de oude tijden die hersteld moeten worden en over Nieuwe Tijden waarvoor de weg gebaand moet worden. Daartoe zendt de Heer Zijn Heilige engelen uit, die Zijn Eeuwige Tijden in hun handen toedragen.
Zijn die tijdkamertjes in uw leven u wel eens opgevallen ? Die tijdgewesten bevinden zich ook in u. Uw geheugen is daar een groot bewijs van. U ervaart soms de pijnen van bepaalde gebeurtenissen van uw verleden. Alsof het er nog steeds als een dolk inzit. En dat is ook zo. Het is geestelijk materiaal wat de satan naar binnen heeft gespoten. Vandaar dat zelfs de hemelen met gedruis voorbij zullen gaan en er nieuwe hemelen gaan komen, waar gerechtigheid woont. Dat mogen we volgens 2 Petrus 3 allemaal verwachten.

4. de levensgewesten :

Elk levensonderdeel heeft een gewest. De apostelen en de profeten spraken over de vele geestelijke gebieden van ons leven. Onze omgang met mensen, onze relaties, ons huwelijksleven, onze tijdsindeling, om maar eens wat voorbeelden te noemen, waren geliefde onderwerpen van de mannen Gods, waarin ze de duivel flink aan de kaak stelden en in de maling namen. Natuurlijk is de duivel een koppige strateeg die zich niet zomaar van de baan af laat vegen, dus moeten we ook leren te ontdekken in wat voor facetten en onderwerpen van ons leven hij z'n tentakels heeft uitgespreid. In Efeziërs 4 spoort Paulus ons aan om de duivel geen voet te geven op ons levenserf.

Elke groep is dus een kolom waarin de hemelse gewesten tegen elkaar aanliggen en waarin dus gestreden wordt :


Wat in de natuurlijke wereld misschien ver van elkaar vandaan ligt, kan in de geestelijke wereld heel dicht tegen elkaar aanliggen. Maar bepaalde hemelse gewesten kunnen ook juist onnoemelijk ver van elkaar vandaan liggen, terwijl ze met het blote oog gezien in elkaar verstrengeld liggen.

Laten we een profetische overzicht bekijken van de hemelse gewesten in de reeds besproken vierde dimensie:

2 groepen hoofd-gewesten :
    1. geografische gewesten

    2. godsdienstige gewesten
    Elk hoofd-gewest is onderverdeeld in lagere gewesten:

    • tijdsgewesten


    • levensgewesten

tabel 1. de strijd in de geografische gewesten :
tabel 2. de strijd in de godsdienstige gewesten :


De machtsgewesten

Wij hoeven niet passief toe te blijven kijken naar de verschillende oorlogen die er in de hemelse gewesten gevoerd wordt. Neen. Wij mogen daar actief aan deelnemen. Maar wij zijn vaak zo plaatsgebonden, zo gebonden aan het verleden of zo bang voor de toekomst. We hechten ons zo vaak vast aan bepaalde spulletjes en ideeën. In plaats dat we strijden in de hemelse gewesten blijven we aan allerlei zaken vastplakken. Daar komt trouwens ook nog eens bij dat we niet moeten denken dat we ons zomaar ergens in de besproken hemelse gewesten kunnen begeven. Neen. Wij zullen eerst op een plaats moeten komen die ons boven de vijand laat uitsteken ! De vierde dimensie onderscheidt ons niet van het kwaad. Waar we dan ook komen in de tijdsgewesten, levensgewesten, geografische gewesten of godsdienstige gewesten : Telkens geldt dat de duivel daar óók kan komen met z,n legermachten. We staan nog op één lijn, op één niveau met hem. We hebben kracht en macht nodig, we moeten komen in een hogere dimensie, waar er verschillende graden in autoriteit zijn. We zullen in een diepere geestelijke realiteit moeten doorbreken.

... En gelukkig spreekt de Bijbel daarover. God heeft voor ons een plaats bereid 'in de hemelse gewesten, in Christus Jezus' ( Efez. 2 : 6 ), 'naar de werking van de Sterkte Zijner Macht' ( Efez. 1 : 19 ), 'boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.' ( Efez. 1 : 21 ) 'Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de Rechterhand der Macht.' ( Matt. 26 : 64 )

Inderdaad, er bestaat zelfs een vijfde dimensie. Dan kom je op de dimensie van de machtsgebieden. We zien dat zowel de hemel als de hel strijden om de vierde dimensie. Maar van welke dimensie zijn we zelf ? Tijd is van de vierde dimensie. Maar we kunnen God en Zijn engelen toch niet op het niveau van de tijd of de geografie vastplakken ? zij staan daar toch boven ? De vijfde dimensie is een unieke dimensie met unieke afmeting : de onderverdelingen in geestelijke kracht en macht. Er moeten nl. wel verschillende onderscheidingen in kracht en macht zijn, er moet wel een vijfde dimensie bestaan die dat weergeeft, anders zouden de Heere God en Zijn Heilige engelen op één lijn staan met satan en zijn boze geesten. De vijfde dimensie kent dus hemelse gewesten van macht, oftewel de machtsgewesten. Die gewesten bevinden zich overal in de vierde dimensie om daarover hun autoriteit uit te oefenen.

Er volgt nu een profetisch overzicht vanuit het oogpunt van de vijfde dimensie waar we over gesproken hebben :

tabel 3. de strijd in de machtsgewesten :Omdat het een strijd om de mensheid betreft, en de mensheid God en Zijn engelen door zonden en ongeloof terugduwt, hebben de gebieden veel te lijden onder duivelse onderdrukking. U kunt daar wat aan doen :

Efeziërs 1 : 22-23 -> 'En Hij heeft alles onder Zijn Voeten gesteld en Hem als Hoofd boven alles wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.'

Met Liefdevolle groet,

Br. T. Strijker, predikant/ apostel

Lees ook voor meer over dit onderwerp in:
De Veel Gestelde Vragen over het Geestelijk Reizen
Voor meer over de structuur van de geestelijke wereld