Veel Gestelde VragenU bent New Age 1 februari 2001

Een pittig begin met diverse diverse beschuldigingen geuit naar IHAO en medewerkers over zogenaamde onbijbelsheid en vermening met New Age met onze bijbelse reactie daarop.

De volgende berichten kwamen tot ons de afgelopen weken
Onze reactie
Belijden van zonde
Het Boek
Geestelijk reizen / New Age
Reageren

Onderwerp: De volgende berichten kwamen tot ons de afgelopen weken
  • Het geestelijk reizen waar u over schrijft is absoluut onbijbels, dit komt uit de occulte leer.
  • Jullie vermengen new age met het christelijke geloof.
  • Ik mis Bijbelse onderbouwing op uw pagina.
  • Uw spreekt niet over berouw.
  • Waar is de boodschap van verlossing door Jezus Christus te vinden op uw site ?
  • En jullie leggen te veel nadruk op de geestelijke wereld.
  • Verder kregen we het advies eens met 'Het Boek' te beginnen omdat dat een bijbel is die wat makkelijker te begrijpen is.
Sommige van u moeten nu misschien lachen om deze reacties, vooral om het laatste advies, en denken, nou dan hebben ze de site maar half doorgelezen. Anderen van u denken misschien: benieuwd wat daar hun reactie op is ?
Antwoord
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Onze reactie
Antwoord Allereerst: wij zijn geen evangelisatie site die op iedere pagina je proberen te bekeren en tot Christus proberen te leiden. Die zijn er al genoeg en het stoot eerder af dan dat het aantrekt. Echte zoekers zijn vaak nadenkers en die zoeken duidelijke antwoorden, geen (schijnbare) quick solution. Verder is de site bedoeld voor hen die Jezus hebben aangenomen als hun redder en verlosser maar vervolgens ook willen weten wat het inhoud om te leven in Gods Koninkrijk en opzoek zijn naar goed Bijbels onderwijs. Wij willen een helder geluid laten horen zodat mensen kunnen groeien in geloof en heiliging en leren wat het inhoud om een persoonlijke relatie met God te hebben. Veel christenen zouden dat eerst moeten onderzoeken alvorens te besluiten om Jezus aan te nemen.

En ja, de geestelijke wereld is daarbij een overkoepelende term die we vrij veel gebruiken om die levenswetten en principes van het koninkrijk van God duidelijk proberen te maken. Een koninkrijk wat haaks staat op het rijk van de duisternis, en de verschillen daartussen moeten duidelijk zijn. Zie ook de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (3).

Verder zijn wij zeer goed bekend met de boodschap van redding en verlossing door Jezus Christus die voor onze zonde aan het kruis gestorven is. En ook de manier waarop die gebracht wordt in veel christelijke kringen. Er wordt vaak heel oppervlakkig over deze boodschap gedaan. Neem Jezus aan, je hebt eeuwig leven en alles komt goed.
Dit is het kwartjes evangelie! Voor een kwartje kom je bij ons in de hemel. Wij menen in de Bijbel (en ook in het boek) te lezen over heiliging en een enge poort en een smalle weg en woorden als uw leven afleggen, de oude mens afdoen, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Zaken die bewuste keuzes en handelingen vereisen van onze kant. Het is niet of - of, maar en - en ! Het één gaat onherroepelijk samen met het ander en zonder één van beide kom je er niet in.

We schrijven hierover in de zondvloed (deel 2) het volgende:

"Hiermee bedoel ik dat men eigenlijk niet meer over demonen en geestelijke oorlogsvoering wil praten. Men vindt dat negatief. Je moet het over de Heer hebben en je dan vooral richten op het volbrachte verlossingswerk: satan is verslagen. Wel, zo komen we dat niet tegen in de Bijbel. De strijd is er nog wel degelijk. Er wordt bedoeld dat de winnende wapens voor ons ter beschikking liggen. Er is een uitgang, er is een doeltreffend wapen, in die zin is satan verslagen. Maar niet zo van: Kom jongens, hij is er niet meer, lang leve de lol. Het is geen tijd voor feest nu. Het is oorlog. Maar die anti-strijd-geest verblindt ons met valse rust, vrede en allerlei leugens."

En het laatste woord is hier nog niet over gesproken !
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Belijden van zonde
Antwoord Wat betreft opmerkingen over dat we het niet zouden hebben over het belijden van zonde, berouw, en verlossing: Onze site is daar letterlijk van doordrenkt!!! Slecht gelezen want daar is juist heel veel over te vinden op onze site en ik zou haast zeggen: in tegenstelling tot vele andere christelijke sites ! Juist wij leggen daarop een grote nadruk EN die boodschap is op onze site in alle facetten uitgewerkt !!!
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Het Boek
Antwoord Een zeer gevaarlijk boek, want het is geen vertaling maar een interpretatie ! Wij houden ons liever bij een van de Engelse vertalingen en dan zo dicht mogelijk bij de grondtekst. Er zijn vele verschillende vertalingen. Vertalingen zijn vaak onzuiver omdat de grondtekst tijdens het vertalen gelezen wordt vanuit een gevestigde theologische visie en wat zij menen dat de 'ware leer' is. Dit is bepalend voor de woordkeuze die men gebruikt bij het vertalen. Het moet de alreeds gevestigde leer zoveel mogelijk bevestigen. Een ander iets wat meespeelt is foutieve interpretatie, niet letterlijk vertalen en foutieve kennis van betekenissen van bepaalde Griekse en Hebreeuwse woordjes. Onze Bijbel bevat wat dat betreft grove vertaalfouten. Iets wat soms al duidelijk wordt door de NBG-vertaling en de Staten-vertaling naast elkaar te leggen. Je zou schrikken als je zou weten hoeveel dingen er anders staan of werkelijk staan in de grondtekst als je het bijvoorbeeld zou gaan vergelijken met de nbg vertaling.
Een voorbeeld: in de NBG-vertaling in het Nieuwe Testament staat tien keer de uitdrukking "de grondlegging der wereld". Letterlijk vertaald staat hier "de nederwerping der wereld". Het Griekse woord voor "nederwerping" is katabolé en wordt wonderlijk genoeg op andere plaatsen waar het geen 'sleutelteksten' betreft wel opeens correct vertaald, bijvoorbeeld in Haggai 2 : 23 : ' omverwerpen' en 2 Samuel 20 : 15 : 'instorten'. het gaat hier dus om het tegenovergestelde van grondleggen !

Een inleiding tot het ontstaan van de Bijbel en de oorsprong van het christelijke geloof vind u in De Put van de Kerkgeschiedenis Deel 1.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Geestelijk reizen / New Age
Antwoord Wat betreft het geestelijk reizen: wij menen deze zaken duidelijk in de Bijbel terug te vinden. En dan hebben we het recht om daar over te schrijven. Dit maakt ons niet gelijk New Agers. Het is misschien een nieuw onderwerp maar zeker niet on-bijbels. God wil alle waarheden uit zijn Woord in ere herstellen niet een paar. En juist vanwege de controversie rond dit onderwerp hebben we die Veel Gestelde Vragen over het Geestelijk Reizen gemaakt om er meer uitleg over te geven. Zie ook de driedelige serie Gods huidige en volgende reformaties. Over de gevaren van de New Age hebben we ook geschreven op het Het Handboek ter bestrijding van de New Age en hier en daar fragmentarisch in diverse artikels.

Verder komt deze kritiek (over het geestelijk reizen) ook voort vanuit een gebrek aan Bijbels inzicht en verkeerde ideeën over de mens : geest, ziel en lichaam. We zullen daar nog een keer een grondige studie aan wijden.
Toevoeging april 2009: Zie ook nog de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (1) en de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (4) en de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen (5)
We schrijven verder over de new age, de goede en slechte kanten van de new age op het Forum en Members Area.
[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Reageren
Antwoord Wilt u verder praten over de onderwerpen besproken op deze website dan kan dat op het Forum en Members Area
Gods Rijke Zegen toegebeden,

Namens de redactie van de Hermitatische Orders

ha-ell, apostel
[ Terug naar boven ]