De Aramese Kerk en de Aramese Grondtekst Deel 1 - De Aramese Gereformeerde Kerk 7 juni 2007
Wat is de bedoeling van deze kerk ? Er was altijd al de geschiedenis tussen Oost en West. Wij in het westen hebben altijd geleefd onder de scepter van de paus, terwijl het Oosten daar vrij van is gebleven. Het Oosten heeft haar patriarchen en het Westen haar pauzen. Al heel snel in de eerste paar eeuwen ontstond er een scheuring tussen de meest Oostelijke Kerk die helemaal tot India reikte en de rest. Het overgebleven Oostelijke deel en het Westen werden door een onzichtbare muur geisoleerd. Een paar eeuwen later kwam er ook een scheuring tussen het andere Oostelijke deel en het Westen, en zo kwam het Westen in een gevaarlijke Roomse cocon.

Wat is de bedoeling van deze kerk ? Er was altijd al de geschiedenis tussen Oost en West. Wij in het westen hebben altijd geleefd onder de scepter van de paus, terwijl het Oosten daar vrij van is gebleven. Het Oosten heeft haar patriarchen en het Westen haar pauzen. Al heel snel in de eerste paar eeuwen ontstond er een scheuring tussen de meest Oostelijke Kerk die helemaal tot India reikte en de rest. Het overgebleven Oostelijke deel en het Westen werden door een onzichtbare muur geisoleerd. Een paar eeuwen later kwam er ook een scheuring tussen het andere Oostelijke deel en het Westen, en zo kwam het Westen in een gevaarlijke Roomse cocon. We spreken zo over twee onzichtbare muren die als doel hadden het Westen zo te isoleren zodat het geheel onder Roomse invloed zou zijn.

De grondtekst ... die zou in het origineel Arameser zijn dan de kerk wil doen geloven (nieuwe testament) ... Dus op veel plaatsen is de griekse grondtekst niets meer dan een tussenlaag en is het aramees de originele, de taal van Jezus en de discipelen. Zowieso zijn de woorden van Jezus dat al heel vaak, en het blijkt dus ook dat in de Aramese grondtekst van die woorden het allemaal veel duidelijker wordt, zoals bijvoorbeeld de kameel door het oog van de naald is dan in het aramees dik touw. In het Aramees is God 'Alaha', zoals Jezus dus in zuivere grondtekst God noemde. Het Arabische 'Alla' komt daar dus vandaan, en ligt heel dicht bij het Aramees en de grondtekst, en is nog steeds het woordje voor God in de Arabische Bijbel.

De geschiedenis kun je in twee delen verdelen, want in het Oosten was er de Oosters-Orthodoxe kerk en in het westen de Rooms-Katholieke. In het Oosten waren er bisschoppen en patriarchen, en in het westen bisschoppen en pauzen, en de paus had in het Oosten niet veel in te brengen, en werd zijn macht ook niet aanvaard. Daarom is daar ook nooit echt de Reformatie geweest zoals die in het westen was en nodig was. In de Oosterse Orthodoxie draaide het om Constantinopel/Istanbul, en in het westen Rome. Die lui werkten in het begin nog min of meer samen in allerlei concilies, maar later kwam er steeds meer scheiding, vooral ook toen de rooms katholieke kerk steeds gevaarlijker werd en steeds meer macht wilde door middel van het pausschap. In de Oosterse Orthodoxie is er dus het patriarchenschap.

Er zijn wel wat knokpartijen geweest tussen de pausen en de patriarchen waarin beide partijen niet aan elkaar toegaven (strijd tussen oost en west, gepaard met excommunicaties, het in de ban doen van). Hadden de patriarchen toegegeven aan de paus, dan had rome dus nog meer macht gehad, en zou er dus een nog grotere inquisitie zijn geweest. Rome had de opdracht om via het grieks de latijnse machtsbijbel op te zetten (de vulgata), maar de Oosterse kerk heeft de Aramese grondteksten.

'De Peshitta', de grondtekst zijn vanaf het mediteriane tot aan india. Zij geloven dat het hele nieuwe testament Aramees was en dat het grieks daar weer een vertaling voor was om de westerse wereld te bereiken. De Assyrische kerk of de Apostolische en Katholieke kerk van het Oosten zegt dat de apostel Thomas die kerken heeft gesticht en later dus richting India ging, in tegenstelling tot Paulus die dus de andere kant opmoest ... Ze zeggen dat zij dus van de apostelen die geschriften hebben gekregen origineel in het Aramees ... en de Peshitta is dan nu ook weer vertaald in het engels wat wereldwijd nogal veel opschudding geeft en veel bekijks, en nu word er dan gezegd : van engels naar de griekse grondtekst is stap 1 en van de griekse grondtekst naar de Aramese hoofd-grondtekst is stap 2.

De Kerk van het Oosten scheidde zich al heel snel af toen de concilies kwamen, dus dat werd al in de eerste paar eeuwen afgekapt, zodat er een onzichtbare muur kwam tussen de Aramese Kerk en de rest. Het verre oosten circuleerde niet meer mee waardoor er allerlei misverstanden ontstonden, zacht gezegd. Een paar eeuwen later scheidde de oosters-orthodoxe kerk zich af, zodat er alleen nog maar het westen was, waar al het grote kwaad ging gebeuren, en was dus de definitieve scheiding tussen oost en west, dus die oude geschiedenissen circuleerden niet meer mee, en men had eigen interpretaties. Zo kon rome dus tot zijn doel komen, ook door die tweede onzichtbare muur, de definitieve afscheiding. De griekse manuscripten verschillen veel van elkaar, terwijl de Aramese manuscripten allemaal hetzelfde zijn, alleen met wat spellings-verschillen. De geschiedenis van het oosten, waar het dus allemaal gebeurde, heeft dus niet de geschiedenis van pauselijk gerommel, want dat ging om de griekse vertaling.

Er zijn een heleboel oosterse geschiedschrijvers die de Peshitta ondersteunen, de oorspronkelijke grondtekst, en ook vroege kerkvaders hebben het erover. Josephus leerde dat het grieks helemaal niet zo wijdverspreid was zoals het westen leert, want het werd juist door de Joden ontmoedigd en stond gelijk aan het eten van zwijnenvlees. De Joden rouwden erom toen de Septuagint (Griekse Vertaling van het Oude Testament) ontstond, want zij gebruikten de Peshitta, en zij behandelden die dus zoals Joden met geschriften van God omgingen : Die moesten letterlijk in vreze en beven overgeschreven worden, zonder fouten, want een fout zou fataal zijn voor de overlevering, en tekst deleten of veranderen was al helemaal uit de boze, en was typisch westers. In de oosterse geschiedenis is het nieuwe testament helemaal Aramees, en in de westerse was in ieder geval het boek mattheus oorspronkelijk aramees of hebreeuws. Jezus’ ware naam in het Aramees was 'Eshu' of 'Jeshu', en God dus Alaha, Aloha, of Maryah.

Omdat de heidenen in het westen veelal grieks spraken werden de geschriften in het grieks vertaald volgens de oosterse geschiedenis, en dat kon goed omdat het grieks op zich ook heel expressief was, maar er ontstonden dus wel wat vertaalproblemen omdat het grieks niet bij machte was te voldoen aan het 'spel' van de Aramese taal, en die problemen worden dus weer opgelost door de Aramese grondtekst. Omdat ze niet mee wilden gaan met het westen zijn er verschrikkelijke vervolgingen geweest, ook omdat ze vasthielden aan de oude taal, dus ze hebben het niet laten moderniseren.

De woorden van Jezus waren zowieso al Aramees, dus de evangelieen hebben in het Aramees al veel meer diepte. In die tijd was het Aramees in die omgeving de dominerende hoofd-taal, en dus niet het grieks. Wel is het grieks dus dichter bij de grondtekst dan de verdere engelse en latijnse vertalingen, omdat het grieks veel expressiever is, en eerstehands vertaling was in veel gevallen, het is dus een tussenstap en brug.

Het gaat om een stuk oosterse geschiedenis, die in het westen gewoon doodgezwegen werd, ook vanwege de afscheiding, terwijl veel geschiedkundigen die ook vanuit de oosterse geschiedenis werken beter weten. Er zijn meerdere engelse vertalingen al vanaf 1800, maar sinds een nieuwe engelse vertaling in de vorige eeuw is er een heuse theologische strijd ontstaan, waarin de 'oostersen' dus met veel geschiedkundig bewijs komen, en de westersen niet kunnen bewijzen dat het grieks de eerste oorspronkelijke grondtekst was, omdat het op veel punten vastloopt. Dit is dan ook de reden waarom veel westersen overstappen op het Aramees, ook omdat het de taal was van Jezus en de eerste christenen en apostelen, en ze zo dus dichter bij de oorspronkelijke Jezus komen. Voor veel dingen worden christenen achtergehouden. Jezus sprak Aramees, dus voor Jezus' woorden kon de grondtaal nooit en te nimmer grieks zijn.

Van een manuscript kun je nooit bewijzen dat het het origineel is, want het kan altijd weer een vertaling zijn, en zelfs de schrijver zelf kan het doorvertalen. maar feit ligt wel dat in het Aramees de onduidelijkheden in het grieks weer helder worden, dus zo kom je wel dichterbij. Zou jij je leven willen geven voor te stoppen bij het grieks, wetende dat Jezus en de apostelen Aramees spraken ? Het zijn sluiers die de kerk heeft opgehangen om goedgelovige zieltjes eronder te krijgen. We gaan van sluier tot sluier.

De geschiedenis gaat geopend worden. Stel uzelf eens deze vraag : Welke geschiedenis zou dichter bij de waarheid liggen ? De oosterse geschiedenis over het Oosten, of de westerse geschiedenis over het Oosten ? Tijd dat de twee onzichtbare muren van het verleden tussen Oost en West worden afgebroken. Terug naar de Aramese grondtekst. De God van Jezus : Alaha, zoals hij in het Aramees genoemd werd. Jezus zelf : Eshu of Jeshu. Het is tijd dat we onze verwesterlijkingen overboord gooien en weer terugkeren tot de voeten van Jeshu, en niet een of andere roomse kloon volgen.

Het grieks was een belangrijk middel om in de eerste dagen het Woord van God te verspreiden, omdat zo vele volken bereikt konden worden. Het grieks was zo een belangrijke tolk, maar was geenszins het origineel. De griekse bok moest stranden. Het was een beest dat overnam, en claimde dat het grieks verheven was boven het Aramees. Maar dit beest moest vallen. Het was als een duistere spin in de harten van de gelovigen, zijn gif spuitende, dag en nacht, om zo hun zielen in ketenen te houden.

---

Op de volgende website kunt u alles lezen OVER de Peshitta en kan de Peshitta in het Engels vertaalt ONLINE gelezen worden:
http://www.aramaicpeshitta.com
Lees ook het document: Was the New Testament Really Written in Greek ?