Brieven aan gemeenten-leden Deel 1 - Folder Revelation 23 1 januari 2001
Deze folder is in 1997 verspreid onder gemeenten-leden behorende tot gemeenten waarvan het leiderschap verder niks met Gods herhaalde profetische waarschuwingen en oproepen tot bekering te maken wilde hebben. Weerkomt het bejaarden-evangelie ter sprake, de profeten kermis en andere wanpraktijken in de kerk die niet van God zijn. Destijds uitgegeven door Profetischge Gemeente "Het Komende Oordeel" inmiddels uitgegroeid tot een van de Hermitatische Orders. Iemand schreef het ons pas ook nog, ook de zonde moet volgroeien tot het de volheid heeft bereikt dat het klaar is voor het oordeel. Het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Maar waar staat u in het geheel ?

Groot is klein en "klein" en klein is groot

Met deze folder willen wij u oproepen weer waakzaam te worden en eens goed om u heen te gaan kijken. Vele christelijke leiders (ook op Euro Spirit) hebben bewust of onbewust new age invloeden in hun leer en leven toegelaten en zijn die ook gaan verkondigen om hen heen. Dit laat alweer zien hoe ontzettend belangrijk het is om zelf de bijbel te onderzoeken, zodat u zich niet zomaar overgeeft aan waar de massa in mee gaat, of dat u zomaar aanneemt wat een leider zegt. Op die manier gaat u gigantisch de mist in. Zo van die heeft een grote bekendheid, dus die zal heus wel weten wat hij zegt. De new age maakt van deze onoplettende houding gretig gebruik door New Agers te vermommen/ op te leiden tot schijnbaar goede echte christenen waarvan wij vinden dat het zulke godsmannen zijn, omdat ze zo radicaal lijken.
Hier zijn er vele van. Enkele van in onze ogen "de grote" horen hierbij. God denkt namelijk alleen maar in groot als het gaat om heiligheid en dan kan het dus Jaap onbekend in Niemansland zijn, die de grootste is in het koninkrijk van God en niet die leiders die zulke grote dingen doen, zulke grote dingen van God menen te horen, zich zulke grote posities boven de gemeenten aannemen en veel macht uitoefenen. Dit zijn de hoogmoedigen die zichzelf verheffen en zeggen dat je tegen God, de Heilige geest in komt, als je tegen hun inkomt.
Op die manier durven de mensen niets meer te zeggen, om dat je dan aan een leider of een groot man Gods komt, terwijl de persoon voor God niks voorstelt, en de Heilige Geest wanhopig op zoek is naar de nederigen en oprechten van hart.

Het Bejaarden Evangelie

Matth 7:13 zegt: "Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Dit is wel een ander evangelie dan wat vandaag de dag gepredikt wordt. Tegenwoordig wordt er een ander evangelie gepredikt (Gal 1:6,7), het gered worden zonder heiligheid evangelie. Een makkelijk evangelie. Je hoeft Jezus er geen eens meer voor te volgen. En de Heilige Geest is tegenwoordig ook in het bezit van de mensen en geeft zich zonder pardon aan iedereen. We kunnen beter stoppen met Hem de Heilige Geest te noemen.
Het is een soort bejaarden evangelie. Pijp in de mond en lekker genieten van je eeuwige pensioen en voor wie wil mag zich nog is uitstrekken naar de een of andere Elia of Mozes mantel, maar ja het zullen toch alleen maar die bevoorrechte zijn, die hem in handen zullen krijgen, toch ? En de Heilige Geest doet zo makkelijk allerlei dingen tegenwoordig. Zouden hier soms andere geesten aan het werk zijn, die ons langzamerhand in een soort waas en slaap droom aan het brengen zijn ? Daarmee wordt u niet gered, u kunt er geen eeuwig levne meer beerven.
De bijbel zegt niet voor niets, bewerk uw behoudenis met vrezen en beven, en God zegt niet voor niets, wees heilig, want Ik ben heilig. (zie ook Hebreen 12) U kunt niet de vrede bewaren met alle schijnbaar zo fijne broeders en zusters om u heen en tegelijkertijd een oprecht kind van God zijn. Het goddelijke mes gaat namelijk dwars door charismatisch christelijk Nederland heen. Met een deel Bijbels charismatisch en een deel demonisch charismatisch.

Kent u Gods wil ?

Weet u zeker dat u bij het bijbelse deel behoort ? Ookal zou u dat wel willen. Hoe goed kent u de Bijbel om te weten of u werkelijk de wil van God doet ? De bijbel zegt: Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders die in de hemelen is. En vervolgens staat er: Vele zullen ten dien dage tot mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en vele krachten gedaan. En Jezus antwoord dan: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid.. Leest u het goed: Wetteloosheid. Ziet u hoe makkelijk u misleid kunt worden. Mensen die leven zonder Gods levenswetten, die Gods wil niet echt kennen.
Kent u Gods wil ? Weet u wat God allemaal over zichzelf zegt ? Of interesseert Gods wil u geen eens, Gods gevoelens en geeft u zich zomaar over aan allerlei Heilige Geest manifestaties, waar God zich verre van houd en op een afstand om aan het huilen is, omdat de mensen maar voortrazen op de enthausiaste snellen paarden en voorbij gaan aan hoe GOd zich werkelijk voelt.

Het Lijden

God is helemaal niet blij. God huilt en weent om deze verloren wereld, diep in pijn, nood en ellende. Niks geen Toronto, dat heeft God niet verzonnen. God is kapot. De Heilige Geest is vertrapt en schreeuwt om hulp. God vraagt ons om te delen in Zijn lijden, alleen daarin vinden we ware vreugde. Dat is de boodschap van de eindtijd, de boodschap van het lijden, van de lijdende God.

De zweep door de tempel

Vele nepchristenen gaan door met het navolgen van een andere Jezus die ze zelf in kunnen vullen en negeren de Heilige Geest z'n wil steeds meer en gaan verder met Hem dood te maken. Dit alles vanuit eigenbelang, egoisme. Satan brengt mensen tot overmoed door hun op te blazen met allerlei grote krachtige plannen waar natuurlijk geld voor nodig is. Hier mogen de schaapjes voor opdraaien, terwijl God zegt alleen te geven, wat we van hem hebben ontvangen, daardoor kan God Zijn principe van vermenigvuldiging in werking doen treden.
Matth 10:7,8 zegt: Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, genees de zieken, wekt de doden op, reinigt de melaatsen, drijft boze geesten uit, om niet (= g r a t i s) hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. En Handelingen 8:4-25: Uw geld zij met u ten verderve, en Handelingen 20:33: Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd. En Filipp 4:11: Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
Over deze hele geldhandel is God ontzettend vertoornd, het is iets wat niet in Zijn Koninkrijk voor zou moeten komen. Het gehele geld en verkoop systeem in de christelijk wereld is neit van God. Niets behoord verkocht te worden. Alles behoord gratis te zijn voor iedereen en behoord weggegeven te worden. Het evangelie is gratis en behoord op generlei wijze verkocht te worden. We drijven geen handel met het woord van God, want zo heeft de Here Jezus ons dat niet geleerd. Hij dreef de handeldrijvers met en zweep uit Zijn huis, smeet hun geld op de grond en gooiede hun tafels op z'n kop (Joh 2:14-16). Deze handeldrijvers verkochtenvee en wisselden geld... maar vandaag de dag verkoopt men het Heilige Woord van God: Bijbels, evangelische boeken, tijdschriften en lidmaatschappen, toegangbewijzen voor evangelische conferenties en Bijbelscholen etc.

De Profetenkermis

Wat zou Jezus doen als Hij vandaag in Zijn huis, de gemeente zou binnenkomen ? Omdat er vaak geen geld is, of omdat men voor de moeite beloond vindt behoord te worden, moeten degene die juist om hulp komen voor het geld opdraaien. Terwijl het evangelie juist gratis is, en het bij God niet "voor wat, hoort wat" is.
Vroeg Paulus geld voor zijn brieven en conferenties ? Verkocht Jeremia z'n openbaringen op de profetenkermis ofzo. Kwam er niemand bij Noach in z'n ark, omdat hij zoveel geld vroeg voor een plaatsbewijs ?
Laat u niet bang maken door allerlei idiote predikingen over geld. De Bijbel roept ons op niet uit te zijn op winstbejag. Als een bandje 3,50 kost bij de Hema dan maak je er zowieso geen 7,50 van. Nee, je geeft het gratis weg en God zegend je vrijgevigheid.
Geef vanuit liefde en u zal gegeven worden. Niet: maak bang, doe medelijdend over jezelf, dwing, manipuleer, dan zal God u in alles genoegzaam voorzien.
De liefde zoekt zichzelf niet maar de ander. Geven is de weg. Daarbuiten is het niet van God.

Destijds uitgegeven door Profetische Gemeente "Het Komende Oordeel"