Brieven aan gemeenten Deel 1 - De vijf grootste en zwaarste vloeken over kerkelijk Nederland 1 januari 2001
De vijf grootste en zwaarste vloeken over kerkelijk Nederland (inclusief evangelisch / pinkster en charismatisch Nederland !). De vloeken die besproken worden zijn:
 1. dorheids-vloek
 2. aftap-vloek
 3. vernederings-vloek
 4. verderf-vloek
 5. strik-vloek
Verder worden de functies cq uitwerkingen van deze vloeken besproken en evenzo belangrijk, de oorzaken van deze vloeken.
Vijf zware Vloeken

Geliefde broeder en zuster

De Heere heeft me op 't hart gelegd, om deze brief te schrijven naar verschillende gemeentes, omdat de tijd kort is en de nood in de wereld groot.
Wilt u deze brief alstublieft biddend lezen, al luisterend naar Gods Geest, zodat u niet misloopt datgene wat de Heere tot de gemeente heeft te zeggen. Wie oren heeft die hore.

We leven vandaag de dag in moeilijke tijden. Door de zonden van de mensen en de kerken, hebben vele dwaalgeesten een opening kunnen vinden (Spreuken 14:22a & 5:22-23 & 2:7, Romeinen 7:11 & 11:7-10, Deut. 28:15-68, Hebreeen 3:7-13, 2 Tessal. 2:11-12). Vele dwaalgeesten zijn over die land uitgespuwd, om onze eenheid te verstoren en ons af te houden van onze ware roeping !

Kerken worden uiteengescheurd en laten verbitterde en geirriteerde wrakken achter plus een hoop bespottingen en lasteringen door buitenstaanders en roddelblaadjes !
Met z'n allen maken we zo het hele christen-gebeuren tot een lachertje, zodat velen nooit tot erkentenis van de waarheid kunnen komen. Is het niet verschrikkelijk ? Al die kerkmuren en afscheidingen maken onze Heere God en Zijn Woord belachelijk ! De kerkafscheidings-muurtjes die we tezamen gebouwd hebben vormen een doolhof voor een ieder die wil geloven en zelfs voor de gelovigen ! Velen verdwalen erin, velen 'sterven' erin !

Lieve mensen, we moeten wakker worden, want de duivel is flink aan 't huishouden in Gods schepping ! Hij en z'n demonen zijn dag en nacht koortsachtig bezig om de wereld, inclusief de gemeente, te vernietigen door hen mee te sleuren in zonden en misleidingen ! Dit doen ze georganiseerd, systematisch en doeltreffend volgens perfect uitgemeten plannen, waarin ze duizenden jaren ervaring hebben ! Lauwheid of pauzes zijn er niet bij, want ze zijn gedrild en perfect gespecialiseerd in hun werk !

Maar hoe zit het dan met ons ? Dat is de vraag !

Jezus bad in Johannes 17:17-21:
 • 'Heilig hen in uw Waarheid, (...) opdat zij allen een zijn, gelijk Gij Vader, in Mij en Ik U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt !'
Pas als we ons laten heiligen, reinigen en volmaken kunnen we een zijn en zal de wereld OPKIJKEN ! We moeten beginnen met onszelf te vernederen voor God, zodat Hij Christus in ons kan verhogen. Laten we het toegeven, geliefde broeder en zuster: we zijn ALLLEN afgeweken ! Niet een is goed !

God zegt in Jesaja 1:
 • 'Een rund kent z'n eigenaar en een ezel de krib van z'n meester, maar Mijn volk heeft geen inzicht, geen begrip'
 • 'Wee het zondige volk'
 • 'Het gehele hoofd is 'ziek''
 • 'Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen - gruwlijk reukwerk is het Mij'
 • 'Het bijeenroepen der samenkomsten - Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering'
 • 'Uw feesten haat Ik met heel Mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen'
Als we (bewust of onbewust) zondigen, dan komt dat uit ons hart, zegt de Heere Jezus in Mattheus 15: 18-19. Paulus heeft het ook over 'de onvruchtbare werken der duisternis' in z'n brief aan de Efeziers. In hoofdstuk 5 zegt hij dat we ze moeten ONTMASKEREN, want ze zijn nogal 'heimelijk' - d.w.z. stiekem - bezig (vs. 11-14). Het zijn dus duidelijk PERSOONLIJKHEDEN waar we mee te maken hebben ! Hoofdstuk 6 gaat over die persoonlijkheden: boze geesten !

Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, niet tegen onszelf, kerken of andere mensen, maar tegen de duivel met z'n trawanten !! (zie 6:12). We moeten deze afgoden uit ons hart, uit ons leven slaan !!! (zie Ezechiel 14:4-6)

Vanaf het begin v/d zondeval heeft de duisternis zich in de mensheid geinfiltreerd.

Genesis 4:7: 'Indien gij niet goed handelt, ligt de DE ZONDE als EEN BELAGER aan de deur, WIENS BEGEERTE NAAR U UITGAAT, DOCH OVER WIE U (!) MOET HEERSEN !' DIT HEEFT DE GEMEENTE DUS VERZAAKT, MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN: de zondemachten zijn diep in de gemeente, het Lichaam van Christus, de tempel van de Heilige Geest, binnengedrongen !

Daarom zegt God ook in Jesaja 1: 5-9:
 • 'Waar wilt gij nog meer geslagen worden'
 • 'Het gehele hoofd is 'ziek', het gehele hart vol 'krankheid'; van de voetzool af tot de schedel is er niet gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt zijn nog verbonden noch met olie verzacht'
 • 'Uw land is een woesternij'
 • 'En de dochter van Sion (de christenwereld) is achtergebleven als een hut in een wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad !'
De gehele christenwereld, de tempel van de Heilige Geest, zit vol met afgoden (zonde-machten / dieven), mar we zijn zo 'ziek' in ons hoofd (ons verstand), dat we het niet zien !! Iedereen afzonderlijk moet zich grondig bekeren van iedere zonde & moet bevrijd, genezen, gereinigd en geheiligd worden, in de naam van Jezus Christus ! (2 Korinth. 6:16 & 7:1, 1 Petrus 1:13-23)

Romeinen 6 spreekt over 'het lichaam der zonde', wat begon te groeien in de mensheid, toen adam in zonde viel ! Dit zg. 'lichaam der zonde' bestaat uit alle zonde-machten / boze geesten die zich in ons leven, Gods tempel, bevinden ! Het is het bouwwerk van de afgoden in ons leven, wat ons leven in God probeert tegen te houden aan alle kanten !

Het zijn de vijanden in het beloofde land, met al hun nakroost & bezit die we tot en met de laatste splinter moeten uitdrijven en vernietigen ! Als we iets van de boze, de vijand, laten blijven en er een verbond mee sluiten, dan zal het overblijfsel ons tot een strik worden en ons uiteindelijk uit het goed land (d.w.z. uit het Koninkrijk van God) trekken !! (zie o.a. Jozua 23 & 24, 1 Korinth. 10:1-21, Lucas 14:25-35, Hebreeen 10:26-31 & 12:14, 1 Johannes 3: 5-10, Deut. 7, Koloss. 3:5-6, Johannes 5:14 & 9:31)

Jezus kan zo weinig in ons groeien, omdat dat 'lichaam der zonde nog zoveel ruimte in beslag neemt ! Ja, ook die onbewuste zonden staan Hem in de weg, geliefde broeders en zusters ! (Deut. 7: 20-23, Hebr. 9:14, 1 Korinth. 12: 1-2) Of we de dieven nu betrapt hebben of niet. Een ding is zeker: we zijn een belegerde stad: er zitten afgoden in de tempel; we ziten in diepe problemen !
Vaak roepen we: 'duivel, ga weg, in Jezus naam !!!!!' maar dan lijken we net op geblindoekte politie-agenten, die schietend door de stad heen sjezen, zonder te weten waar de dieven zijn ! ( Prediker 9: 13-18) We moeten ze ontmaskeren / onderscheiden !! Waar openbaring ontbreekt, daar verwilderd het volk !!! (Spreuken 29:18, Hosea 4:6, Jesaja 56:9-10)

We moeten weten:
 1. 'wie' zijn de dieven
 2. 'waar' zijn de dieven
 3. 'wat' hebben ze gestolen / geslacht / verdelgd
 4. 'hoe' krijgen we alles weer in orde
Ik ben zo blij, dat het woord van God ons een lijst geeft met namen van allerlei zonde-machten, zodat we weten waartegen we moeten strijden en zodat we onszelf er GRONDIG van kunnen reinigen. We moeten de beestjes weer bij hun naampjes gaan noemen, zodat hun kracht verbroken wordt, als bij dieven die op heterdaad betrapt worden en stuk voor stuk bij hun naam en adres worden genoemd !

De profeten-bediening is hierbij onmisbaar ! Genade wordt door OPENBARING gebracht ! (1 Petrus 1:13, 2 Korinth. 14:3, 12,24,26,31, 1 Samuel 10:6 (Stat.Vert.) De gemeente dient te worden gesticht door de gaven van v/d Geest: HET GEREEDSCHAP ! Een gemeente zonder geestesgaven is als een garage zonder gereedschap !

We leven in een wereld die vol zit met 'vloeken' (alle gevolgen van de zondeval, in en over de mens !) Als we tot Jezus komen, mogen we geloven, dat Hij ons wettelijk heeft vrijgekocht van de vloek, door voor ons een vloek te worden ! (zie Galaten 3:13) MAAR GELOOF IS GEEN TOVERSTOKJE ! We moeten vanuit het geloof de gehoorzaamheid bewerken, geloof is de motor om het uit te voeren, dus we moeten ook daadwerkelijk de vloeken verbreken in Jezus Naam en onszelf ervan reinigen. Geloof zonder werken is DOOD ! (zie Jacobus 2:14-26, Filippenzen 2:12-16, Johannes 1:12-13, Romeinen 1:5 & 16:26) Als je de sleutel ontvangt voor je nieuwe huis ben je niet vanzelfsprekend binnen ! Neen ! Doe de deur open en stap het huis binnen !

Laten we het overblijfsel van het huis der zonde in ons TOTAAL vernietigen en uitbannen, zodat we een TOTAAL nieuw levens-huis mogen ontvangen, vol van Gods Geest, vol van Zijn Vrucht & Gaven ! Kerkelijk Nederland leeft onder vele vloeken, dus laten we ze verbreken in Jezus Naam ! Maar laten we beginnen bij onszelf: er leven vloeken in en over ons, als wijzelf of onze voorouders gezondigd hebben.

Er volgt nu een profetische tabel met de vijf grootste en zwaarste vloeken in en over kerkelijk Nederland, wat de Heere me liet zien:

NAAM
V/D VLOEK
FUNTIE
V/D VLOEK
OORZAAK
V/D VLOEK / ZONDE
1. dorheids-vloek

Jeremia 17:5-6

dor/ kaal/ blind geestelijk leven Luisteren naar wat mensenvlees zegt, i.p.v. wat God zegt (menseljke tradities/ instellingen).
Zien op eigen kunnen (diploma's/ titels)
2. aftap-vloek

Jeremia 48:10-13

verlies van bepaalde vruchten/ gaven v/d Geest & verlies van bepaalde zegeningen Lauwheid/ gebedsloosheid/ verwaarlozing v/h werk van de Heere
3. vernederings-vloek

Mattheus 23:12a
1 Timotheus 3:6

oordeel: vernedering (vroeg of laat wordt deze vloek zichtbaar !) Hoogmoed/ opgeblazenheid (jezelf hoger/ beter achten dan anderen)
Minachting/ verachting (anderen 'minder' beschouwen)
Manipulatie/ machtsuitoefening
4. verderf-vloek

1 Korinth. 10:10
Jacobus 5:9
1 Johannes 2:11

oordeel: verderf (vroeg of laat wordt deze vloek zichtbaar !)
verblinding/ duisternis
Irritatie/ koud-& kilheid/ liefdeloosheid
bitterheid/ onvergevingsgezindheid/ onvriendelijkheid
hardheid/ wreedheid/ haat etc.
5. strik-vloek

Spreuken 29:25a
Galaten 1:10
Handelingen 12:21-23

verwarring/ verblinding/ verderf/ dood/ verlies van Gods Geest eerzucht/ mensenvrees (gezien willen worden door mensen en met de dode mensen meelopen (=omgang met de doden)
mensenvlees behagen (i.p.v. God)
farizeisme/ betweterigheid

Hoe rekenen we hiermee af:
 1. Schuldbelijdenis en vernedering voor God (Jacobus 4:10; Spreuken 28:13).
 2. Schuldbelijdenis en vernedering t.o.v. mogelijke personen die we kwaad hebben gedaan, of t.o.v. oudsten/ vertrouwelijke personen (Mattheus 5: 23-24; 1 Petrus 5:5; Jacobus 6:16).
 3. Belijdenis van de schuld van voorouders en radicaal breken met de zonden (Nehemia 1: 6-11).
 4. De Vloeken verbreken en uitdrijven in Jezus Christus Naam (Jacobus 4:7; Kolossenzen 3:5-6; Lucas 10:19; Mattheus 16:19; Marcus 16:17: hoort ook bij het zendingsbevel ; Johannes 14:12-14).
 5. Drijf hun praktijken/ werken/ nakroost/ gif/ overblijfsel uit (Kolossenzen 3:9b; Romeinen 13:12) (laat niets van de duivel over, van wat adem heeft: Jozua 11:6-15; Psalm 37:38).
 6. Bid om genezing van de wonden en rimpels e.d. (Marcus 16:18b; Jeremia 30:17).
 7. Dank de Heere voor alles, lees Zijn Woord en laat je opvullen met Zijn Geest & Zijn zegeningen (Efeziers 4:23-24; Kolossenzen 3:10-17; 2 Timotheus 3:14-17).
Met hartelijke groeten,

Br. T.J. Strijker