Geestelijke Wetten en Principes De Kracht van Gods Tranen 1994
Weer een belangrijk artikel over het plaatsvervangend-lijden: de ware liefde en de weg naar het hart van God.
Een belangrijke boodschap voor de gemeente van Christus.

In deze serie :

* Soldaten van de liefde

* Het hulpgeroep van de liefde

* De kracht van het grootste kruis


Soldaten van de liefde

De Bijbel zegt: 'Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood'. (1 Joh. 3:14) We zien hier dat het van levensbelang is dat wij gaan leren liefhebben. De liefde is de Brug naar het Eeuwige Leven met God. 'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad'. (1 Joh. 4:19) Als we de Liefde willen gaan verspreiden, zullen we eerst die Liefde moeten gaan ontmoeten en leren kennen. We moeten weten om welke Liefde het gaat:

1. De mede-strijdende liefde
    'Hieraan hebben wij de Liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten'. (1 Joh. 4:16)
2. De mede-lijdende liefde
    'Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de Liefde Gods in hem ? (1 Joh. 4:17)
Een ware soldaat van God vecht voor z'n volk tot het uiterste toe en vangt daarbij ook alle klappen op. Hij gaat tussen het volk en de vijand instaan, om te strijden en ook te lijden voor zijn volk. Dit is de Ware Liefde vanuit het Soldaten-hart van Christus. Deze Liefde zet z'n hele wezen in om de barrieres tussen God en mensen te vernietigen. Daarbij omhult en beschermt ze hetgene wat ze liefheeft vol vuur en zelf-opoffering. Alleen deze Liefde brangt Eenheid en Verzoening.
Alleen deze Liefde brengt de Warmte en het Volle Geluk van Gods Eeuwige Paradijs.
Deze Liefde is de Liefde van het Kruis.

'Hij is onze Vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, (...) om in Zichzelf, Vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft'. (Efez. 2:14-16)

Alleen de dragers van dit kruis zullen overwinnen, als de machten der hel opstaan om de wereld te overspoelen. Alleen de dragers van dit kruis zullen een sterke en stevige brug hebben om de overkant te bereiken, in Gods Zaligheid.
'Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn'. (Luc. 14:27)

Willen we een hartsrelatie met God gaan ontvangen, dan zullen we Zijn Strijdend en Lijdend Hart moeten gaan leren kennen en aannemen.
Als uw man of vrouw geen oog heeft voor uw worstelingen en verdriet, is uw relatie dan goed ? Als een kind geheel voorbij gaat aan de strijd en het lijden van z'n vader of moeder, is dat dan een goede relatie ?

Vandaag de dag wil men het Geslachte Lam van God niet meer. In welke gemeente mag het Geslachte Lam nog binnenkomen ?
Men wil een Jezus met spierballen, die aan allen z'n kracht toont. Men wil een strip-tease-Jezus, die zich zomaar voor alles en iedereen uitkleed en de mensen uit hun bol laat gaan. Men wil een standbeeld-Jezus, die men naar voren kan rollen wanneer het nodig is.
Het Geslachte Lam is nergens meer welkom. Men wil Zijn Tranen niet zien. Men wil feestvieren. Men wil blijde gezichten zien.
Het Geslachte Lam laat ons zien, dat Hij strijd en lijdt om onze zonden. Maar men wil een hemel waar een ieder op z'n eigen manier feest kan vieren. Vandaar dat het zo'n rotzooitje in de kerk is, vandaag de dag.

Het Geslachte Lam huilt... en zoekt een hart dat Zijn pijnen en wonden wil omhullen. Hij zoekt naar troostvolle harten vol medelijden. Waar zijn deze harten vandaag nog te vinden ?

Het hulpgeroep van de liefde

'Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben dan ben ik machtig'. (2 Korint. 12:10)
Dankbaarheid en aanvaarding van het Lijden, het Bloedende Hart van God, is de basis van het kruis, de basis van een Hartsrelatie met God ! Alleen als je dankbaar het Bloedende Hart, de momenten van het Lijden, in je hart toelaat er ermee samensmelt, kan God Zich op Z'n gemak voelen en gaat Hij Zich meer aan je geven.
Ondankbaarheid, afwijzing en gemor als je met het kruis wordt geconfronteerd, zorgt ervoor dat Gods Geest als een duif wegvliegt. Als het kruis, in wat voor vorm dan ook, tot je komt, wat doe je dan ? Zie, dat het kruis het smeken van God weerspiegelt !
Zie in het kruis wat op je pad komt de Heer Die in Zijn wanhoop en vertrouwen Zijn pijn aan jou openbaart. Hij deelt het met je. Als je problemen krijgt, besef dan dat het Geslachte Lam aan de deur van jouw hart klopt:
'Ik heb zo'n pijn, zie je. Ik laat het je zien. Wil je alsjeblieft open doen voor Me ? Ik ben zo bang. Ik heb zo,n verdriet.'
Hoor die roepstem van het Lam, Zijn roep om hulp, dat door je moeilijkheden heen weerklinkt. Hij wil je er iets mee duidelijk maken: Zijn pijn.

Elk probleem dat op je pad komt bevat een schreeuw om hulp vanuit de hemel.

Elke nood die je in je leven tegenkomt, weerspiegelt het Geslachte Lam van God dat troost zoekt.

Elk gevoel van verworpenheid, elk gevoel van onverzadiging en onderderdrukking, iedere kwellende gedachte van angst en verdriet, laat het hulpgeroep van God doorschemeren in ons hart, en roept ons op om Hem te troosten en te helpen.

Laat Gods Tranen maar door je heen vloeien. Wees er niet bang voor. Het is Zijn lijden. Het enige wat Hij van je vraagt is of Hij bij je mag uithuilen, of je Zijn hand wil vasthouden, of je Hem wil omhelzen in Zijn Lijden. Hij zegt: 'Mijn ziel is bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt over Mij.' (Matt. 26:38)
Dit schept Eenheid ! En Eenheid met God schept Overwinning ! Zo zal alles goedkomen !
God vraagt of wij Hem, dus ook Zijn Lijden, in ons hart willen dragen. Dat schenkt Hem verlichting en troost, bemoediging en genezing.
Zie in elk probleem, elke pijn die je tegenkomt, een Traan van God. Mag Hij bij je uithuilen ? Ben je dankbaar met Zijn tranen ? Ben je dankbaar met die diepe Eenheid tussen God en jou ? Hij wil alles met je delen !
Zodra je die Tranen van verdriet en dankbaarheid aanvaart, zullen deze Tranen veranderen in Tranen van Blijdschap en zullen ze Heerlijkheid brengen: 'Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner Heerlijkheid'. (1 Petr. 4:13) Zodra God Z'n Tranen in ons mag uitstorten, veranderen Zijn Tranen in de Late Regen, de Tranen van Zijn Heerlijkheid.
Als u huilt van verdriet en iemand omhelst u, dan worden dit toch ook tranen van vreugde ?!
Er komt een enorme Kracht vrij, als het lijden van de ene in aanraking komt met de liefde van de ander, als we elkaars kruis gaan dragen. Dan is het alsof de stekker in het stopcontact is gekomen, en dan gaat het Licht aan en wordt de duisternis verdreven. Laten we beseffen dat het Lijden verdwijnt, als we elkaars lijden dragen.
Daarom hoeven we niet bang te zijn om het lijden van God en de mensen te dragen, want als we dat doen, dan welt de liefde op en dan is dat juist de oplossing van het lijden !

De kracht van het grootste kruis

'Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat wie naar het vlees geleden heeft, ontrokken is aan de zonde'. (1 Petr. 4:11)

Als ik kijk naar het feit dat de gemeente maar niet uit de zonde en misleiding komt, hoe kan dan ooit ons lijden te groot zijn ? Hoe kan dan ooit ons kruis te breed zijn ? Ik vraag voor mezelf om het grootste lijden en het breedste kruis, om zo snel mogelijk uit de zonde en leugen te komen !

Als wij Vragen om het Grootste Kruis, dan vragen wij im de grootste Eenheid met God, want Hij is Degene Die het Grootste Kruis draagt. Zo hebben we dan ook de Grootste Kracht en daarbij de Grootste Overwinning ! Dan gaan we werkelijk beseffen dan Zijn juk zacht is en Zijn last licht, zoals de Bijbel dat zegt in Matteus 11:28-30. Het Kruis van Christus is waarlijk zoet voor onze zielen !

Als we om het lijden vragen, dan verlichten we Gods Hart en worden werkelijk een met Hem. Satan ziet dan in, dat hij het verloren heeft en zal dan vertrekken. Daar waar we om Gods Tranen vragen, daar waar we die Tranen willen drinken, daar geeft Satan het op.

Vraag om het Lijden van Christus ! Verlicht Zijn Hart ! Draag het Lijden mee met Hem ! Dan begint uw Hartsrelatie met Hem ! Dan begint uw Overwinningsleven !

Het is Zijn Bloedend Hart, overstromend van Tranen.
Het is het geslachte Lam, Die smeekt of Hij mag binnenkomen.

Nu denkt u misschien: 'Ja, maar Jezus hangt toch niet meer aan het kruis ? Hij is toch opgestaan en het is nu toch feest in de hemel ?' Neen ! Telkens als wij zondigen, nagelen we Jezus weer aan het kruis (Hebr. 6:6). Het grootste kruis gaat voor Hem nog komen, nu de zonde bijna tot het climax komt. De Geest van Christus kan wel degelijk bedroefd worden (Efez. 4:30), ja, zelfs worden uitgedooft (1 Tess. 5:19).
Jezus Lijden hier op aarde is maar een uiterlijke manifestatie geweest van het oneindige diepe en zware Lijden wat in de hemel steeds groter wordt. Jezus toonde ons op aarde Gods Heilsplan in een notedop, maar daarmee zijn we er nog niet. Het gehele heilsplan zal nog tot uiting moeten komen in de gemeente, het Lichaam van Christus, en in de gehele wereld. Dan zal het lijden van de Hemel zich voleindigen en de Eeuwige Heerlijkheid alles vervullen.

Br. T.J. Strijker, predikant