De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 1 - De liefde van Gods Tranen 1994
Citaat: Toen zag ik dat we door de zondeval in een diepe put waren gevallen. Satan heeft zijn boze machten opgesteld in die put. De kleinsten onderaan en de grootste bovenaan. De grootste verdrukkingen, de grootste demonische wereldbeheersers, zullen we uiteindelijk voorbij moeten gaan. Van alle duivelen staan die wel het dichtste bij Gods paradijs om ons tegen te houden.

Weer een belangrijk artikel over het plaatsvervangend lijden met daarin o.a.:
 • Wie ben ik ?
 • De grote verdrukking tegemoet
 • De plaatsvervangende liefde
 • Het geslachte Lam aannemen
De Liefde van Gods Tranen


In dit nummer :

* Wie ben ik ?

* De grote verdrukking tegemoet

* De plaatsvervangende liefde

* Het geslachte Lam aannemen


Wie ben ik ?

Weet u dat wij zijn gemaakt voor elkaar ? Wij kunnen het geluk alleen in de ander vinden. Wij beseffen bijna niet hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. Wij zijn zo afgedwaald. Datgene wat je anderen hebt gegeven is een spiegel waarin je jezelf kunt zien. Datgene wat je van anderen hebt gemaakt, dat ben je zelf. Heb je van iemand een wrak gemaakt. Dan kun je daarin jezelf bezichtigen. Dat wat je in anderen hebt gestopt laat zien wie je bent.

Heb je iemand getroost en uit de put geholpen ? Heb je iemand gelukkig gemaakt en stralend blij, dan mag je daarin jezelf zien. Zo zie jij er uit. Dit zijn de lessen die we niet mogen vergeten. Wil je accepteren dat je alleen maar kunt groeien als je aan anderen bouwt? Daartoe ben je gemaakt. Andere mensen zijn onze spiegels. Hebben wij ze verwaarloosd, dan weerspiegelen zij wat wij zijn. Wij zijn gemaakt voor elkaar. Alleen als we voor elkaar gaan leven, komt ons leven tot z'n doel en worden we echt gelukkig.

Geef je over om te leven voor een ander! Alleen als je volgens die gebruiksaanwijzing gaat leven, zal je leven slagen. Probeer erachter, door de Heilige Geest, wat de behoeftes zijn van die ander. Toets deze behoeftes en vervul de goede behoeftes. Probeer erachter te komen, door de Heilige Geest, waarmee je de ander op de beste manier kunt verrassen en gelukkig kunt maken. Verrassingen zijn sterk genezend en vertroostend. God is een God van verrassingen. Dat geeft uiting aan Zijn diepe Liefde.

De grote verdrukking tegemoet
 • Ef. 4:30: Bedroefd de Heilige Geest Gods niet.
 • Jesaja 63:10,11: Maar zij waren weerspannig en bedroefden Zijn Heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. Hij zelf streed tegen hen.
 • Fil. 1:29: Aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden.Gal. 2:20: met Christus ben ik gekruisigd.
Ik kreeg een beeld van de Heere: Ik zag hem staan, dragende het Lijden van de hele wereld en alles wat ze Hem aandoen:

Hij heeft het zwaar, maar niemand komt om het mee te dragen. Niemand wil Zijn pijn verlichten. Daarom kunnen we ook niet dichter bij hem komen en zijn we in levensgevaar. Toch zijn de mensen op zoek naar Liefde, Kracht en Wijsheid. Dit krijgen ze dan ook, maar God kan het ze niet geven. DE DUIVEL DOET DAT (Gal. 3:). Ik zeg u: het regent hard in de hemelse gewesten, harder dan ooit tevoren. Satan gaat als een brullende leeuw tekeer, zoekende wie hij kan verslinden. Alleen door samen met Jezus het lijden te dragen komt u in Zijn Schuilplaats en in Zijn Krachtbron.
 • Hand. 14:22: (...) Om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.
 • Matth. 24:21-22: Want er zal dan, zo een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
 • Openb. 7:14-15: Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God.
Toen zag ik dat we door de zondeval in een diepe put waren gevallen. Satan heeft zijn boze machten opgesteld in die put. De kleinsten onderaan en de grootste bovenaan. De grootste verdrukkingen, de grootste demonische wereldbeheersers, zullen we uiteindelijk voorbij moeten gaan. Van alle duivelen staan die wel het dichtste bij Gods paradijs om ons tegen te houden:

Als we deel hebben aan het grootste lijden, de grootste verdrukking, dan hebben we automatisch deel aan de grootse heerlijkheid en de grootste Zalving van de Heilige Geest (1 Petr. 4:12-13). Als we om het Lijden van Christus vragen een we aanvaarden het, dan moeten we blijven beseffen dat dit de aller grootste verdrukking is die we maar kunnen vragen. Dit wil overigens niet zeggen dat u dat lijden werkelijk in uw leven ontvangt als een zware last. Neen. Jezus juk is zacht en zijn last is ligt (Matth. 11:28-13).

We gaan door de wegen en plaatsen van Christus lijden heentrekken, zodat ons vlees eraan sterft. Satan zal juist wijken met z'n verdrukkingen als hij ziet dat u door hem juist sneller tot Gods Hemelpoorten nadert. Het Lijden van Christus is een Volbrachte en Volmaakte Route, een Gebaande Weg, om veilig en snel in de Hemelse Paradijzen te komen.

Het lijden blijft het Lijden van Christus ! U mag in Zijn voetstappen treden en de duivel zien wijken waar u ook komt (Petr. 2:21-25). Het lijden van Christus vertelt ons namelijk dat wij vrij zijn van lijden. Dit Bevrijdend Lijden mogen wij met vreugde in ons hart ontvangen. Vroeg of laat zullen we dan bij de rand van de put aankomen, waar de grootste en zwaarste demonische vorsten ons al opwachten. Maar zelfs die verdrukkingen heeft de Heere Jezus voor ons al overwonnen (Efeze. 1:15-23 ). ZIJN lijdensweg is onze overwinningstocht !

Hoe kunnen wij die lijdensweg betreden ?...

De plaatsvervangende liefde

Kijk om je heen. Zie de mensen. Zie hun verworpenheid, hun angst. Zie hun pijn en verdriet. Ben je bereid om hun lijden te dragen, in hun plaats ? Dat is de Lijdende Liefde van Christus. Dat is de Liefde van Gods tranen. Denk je :'Oh, maar ik kan niet alles dragen.' Dan besef je niet dat het Jezus is die alles draagt en ook in jouw hart woont. Wij hoeven niet zelf te lijden, maar het lijden van Christus in ons hart dragen :
 • Jes. 53:5: Door Zijn striemen is ons genezing geworden.
 • 3 Joh. 2: Geliefde, ik bid dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.
 • 2 Kor. 4:7-10: maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw ; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten ; ter aarde geworpen, doch net verloren ; ten allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.
 • Fil. 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Ook het Lijden, het sterven van Jezus, is een Kracht Gods ! Dat is niet onze eigen kracht ! Wij kunnen vanuit onszelf niets ! Wij zijn maar instrumenten. Ook in ons wil Christus plaatsvervangend lijden en overwinnen voor de hele wereld. Willen wij soldaten en priesters zijn die vechten en lijden voor de mensheid ? Als wij een hart vol van vuur hebben ontvangen van God, en we zien dat anderen hartenleed hebben vanwege hun zieke harten, waarom nemen we dan niet hun pijnen op ons hart ? Het vuur zal ervoor zorgen dat wij die pijn en ellende al hebben overwonnen voordat het ons bereikt !

De Liefde zegt : "Ik neem jouw plaats in. Ik ben je plaatsvervanger".
 • Rom. 3:3: God heeft, door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk.
 • 2 Kor. 5:21: Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
 • Gal. 3:13: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden.
Willen wij zijn als hem? Hij daalde af naar ons en plaatste ons weer hoog. Hij gaf Zijn Zegen aan ons en nam onze vloek op Zich. Als wij zoals Hem handelen, dan wordt dat niet onze ondergang ; juist hierdoor komt onze Liefde tot uiting. Hierdoor gaat onze Liefde bloeien en zullen we merken dat dat ons onverwoestbaar maakt.

De liefde is de sterkste Kracht van het heelal. Als we die niet hebben zijn we werkelijk dood. Hebben we die Liefde wel, dan is dat ons Eeuwig Leven. Onze eindbestemming hangt dus hiervan af: Liefde (1 Joh. 3:14-17) Als je leeft om lief te hebben zal de dood je niet meer kunnen aanraken (Hoogl. 8: 6-7). Je kunt nu al de pijnen van alle mensen op je nemen. Je ziet dan, net als Jezus, hun pijn als jouw pijn (Matt. 25:31-46). Dan zal de Liefde , het Leven, in je opstaan en overwinnen.

Het geslachte Lam aannemen
 • Jes. 53:1-4: Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde ; hij had gestalte noch luister dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt ; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen.
Ik zag het verworpen Lam van God. Hij verscheen aan me vol tranen. Hij was verwond, misvormd en bebloed. Hij smeekte mij of Hij in mijn leven mocht binnenkomen.

M'n dochtertje van nog geen jaar oud zat laatst bij me op schoot. Ik was een beetje verdrietig. Ze keek me een tijd aan en strekte toen haar handjes naar me uit en legde ze op m'n hoofd. Alsof ze me wilde zegenen. Ik merkte dat ik daardoor troost en genezing ontving. Maar opeens werd ze afgeleid tot iets anders. Wat ook ik zie of deed, ze keek nauwelijks meer naar me. Het diepe contact was even weg. Ik voelde me weer een beetje verdrietig worden, ja, ik voelde me zelfs verworpen.

De Heer sprak toen tot m'n hart : 'Zo voel Ik me nu ook als Mijn kinderen zich niet meer of nauwelijks met Mij bezig houden.' Ik voelde Zijn verworpen Hart en ik moest veel huilen. Ik had het geslachte en verworpen Hart. Ik had het geslachte en verworpen Lam aangenomen en was één geworden met Hem.
Ik ervoer dat er een diepe opluchting en verzachting in de Hemel doorbrak, waar ik ook deel aan mocht hebben. Diepe vreugde borrelde vanuit mijn hart omhoog. Dit is werkelijk onbeschrijfbaar.

Jezus volgen betekent dus : Het Geslachte Lam volgen!
 • Openb. 14:4: (..) Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam.
 • Hebr. 13:12-13: Daarom heeft Jezus, ten einde Zijn volk door Zijn Eigen Bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
Met Liefdevolle groet,

Br. T. Strijker, predikant/ apostel