Diverse Artikels van Gastschrijvers Gehoorzamen 25 november 2009

Ton Kerssens schreef deze studie voor de IHAO Community.

"Dit onderwerp wil ik verder uitdiepen omdat er vandaag de dag steeds meer sprake is ongehoorzaamheid door eigenwijsheid en eigenzinnig gedrag dat duidt op een anarchisme, een vorm van muiterij tegen overheid en het geldende huidige gezag."

Februari 2006 - Door: Ton Kerssens

Deze (demonische) geest van anarchie weergeeft de huidige maatschappelijke ontwrichting van mens, de werkplek en staat, waarin de overheid niet staande kan blijven.Ook het huwelijk staat hierdoor onder druk doordat er een opstand is ontstaan door de vrouwen naar hun mannen toe. In 1975 kwam de vrouwenbewegingen in opkomst en moest er nodig geëmancipeerd worden door gelijkheid van de man en de vrouw. De echtscheidingen zijn daarna torenhoog gestegen, en het "vermannen"van de vrouw (bekijk het woord e-MAN-cipatie maar eens) werd destructief in de relationele sfeer. Het zijn feiten en de statistieken liegen er niet om.De man werd niet meer als "hoofd" van het gezin gezien, maar mocht en mag nu nog steeds toekijken, en als hij het laatste woord heeft dan is dat ; "ja vrouw".De echtgenoot heeft nu 2 bazen; op zijn werk en thuis.Ondanks dat de tijd is veranderd en ook de cultuur verschillend is ten aanzien het Westen met het Oosten wordt er in Deut.22:5 door God aan Mozes een voorschrift gegeven dat; een vrouw geen manskleder zal dragen en een man geen vrouwenkleedaantrekt, want een ieder die deze dingen doet, is de Here uw God, een gruwel.In de krant van 15-02-06 stond dat de alleenstaande mannen steeds meer werden, en het aantal alleenstaande vrouwen niet meer geteld kon worden doordat er steeds meer (gescheiden)vrouwen met vrouwen een relatie aangingen. Rom. 1 26 want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en in wellust voor elkander ontbrand. Een ontwrikte maatschappij als je hoort dat stelletjes gaan samenwonen en homo's gaan trouwen!

Er zijn 2 vormen van gehoorzaamheid

1. gehoorzaamheid aan God, dat gebaseerd is op de eeuwigheids norm van de Bijbel 2. gehoorzaamheid aan de mens, waardoor je buiten het Woord van God om, in dienst gesteld wordt aan ongerechtigheid of gerechtigheid die afkomstig is van de wereldregering.

Gehoorzaamheid betekent; luisteren, aannemen en doen wat er gezegd wordt.Het is het herkennen van het gezag als je meerdere.Het heeft te maken dat als je dat "bevel" opvolgt dus luistert, er minder kans bestaat van mislukking, tegenslag, onvrede, verdriet, of teleurstelling.Gehoorzamen houdt ook in dat er een bepaalde zekerheid is in gebouwd, door de ervaring van een persoon die op voorhand al aan kan geven wat er gaat gebeuren als je het niet doet.

Wat zegt de Bijbel hierover ?

De zondeval van de mens is gekomen door ongehoorzaamheid van de mens dat door de vrouw is begonnen. 1 Tim.2 :13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; Adam zag aan Eva dat zij gezondigd had, en omdat hij wist dat er scheiding zou komen tussen God en "zijn vlees en gebeente" nam hij uit liefde voor haar ook van de vrucht. Gen.3 : 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren;God heeft toen Hij de mens schiep naar Zijn beeld, voorwaarden gesteld aan Adam en Eva om niet van de boom van goed en kwaad te eten. Zij luisteren niet.De straf (vloek) die daarop werd vastgesteld, is vandaag nog merkbaar.Door deze gruwelijke daad werden ze beiden opgezadeld met een vloek van gebrokenheid, waar we nu naar uitzien om van verlost te worden.Niet vele jaren later werd de 1ste moord door de mens gepleegd doordat Kaïn zijn broer Abel vermoordde.De vrije keuze die God aan de mens meegaf en waarmee we eigenlijk niet mee om kunnen gaan, als we Hem er niet bij betrekken, hebben God uiteindelijk ertoe gezet dat de wereld door de zondvloed werd "gereinigd" van de zonden en gruweldaden. En ook nu weer is het net als in de tijd van Noach een vreselijke wereld, die vol is van boosheid, onreinheid en kwade overleggingen maar waarin Godsplan nu tot een einde komt, en waarin Zijn Zoon alle eer krijgt door het verzoenoffer dat Hij heeft gebracht en daardoor genade heeft verworven totdat de tijd "vol" is.

Als we de Bijbel openslaan zien we veel ongehoorzaamheid van het volk Israël, van David-Saul-Salomo-Jona en nog meerdere Bijbelse profeten en discipelen.Verdere uitweiding hiervan is te lezen in uw Bijbel.

1. Waarom is de Bijbelse gehoorzaamheid zo belangrijk ?

In Deut. 13 vers 4: De Here, uw God zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn geboden houden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.Deden we dat allemaal maar, wat een zegen en vrede zou dat geven en ik bid dat iedereen toe. Maar omdat Israël niet gehoorzaamde aan de geboden die door God waren opgelegd, hebben zij dat met rampen, de dood, ziekten en verstrooiing moeten bekopen. God laat niet met Zich spotten en Zijn tuchtiging was er dan ook na. Ook wij ervaren dit met uitbraken van dierenziekten, aardbevingen, oorlogen, en overstromingen door ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid rooft ons van de zegen en de belofte die de Here heeft ingesteld als we niet doen wat Hij zegt, en dat dan wordt omgezet in een vloek. Deut 11: 26-28 Zie, Ik hou u heden zegen en vloek voor: zegen wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die Ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

2. Waarom is gehoorzaamheid van de wereld zo belangrijk ?

In Rom. 13 vanaf 1 staat dat God de overheid heeft ingesteld en dat wij daaraan onderworpen zijn, want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.Moeten wij dan alles accepteren en volgen? Hand. 5:29 zegt; Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.Met andere woorden, als de overheid regels of een wet insteld dat tegen de wet of geboden van God en Zijn Woord is, behoeven we ons daar niet aan te houden bijv. het legaliseren van abortus of euthanasie.Belastingontduiking en andere vormen van oplichting en valsheid in geschrifte zijn zonden tegen Gods geboden in. Wij dienen ons verre van dat te houden.God geeft een waarborg en zekerheid voor dit gebod en een bepaalde veiligheid en geborgenheid, tegen het vleselijke wat wij eigenlijk nog steeds bezitten. Hij wil ons leren, Hem te vertrouwen, ondanks onze zwakheden en onze eigenaardigheden naar de vroegere dingen die een juk op ons legden.We behoeven ons daarom in geen ding bezorgd te maken, want Hij zorgt voor ons, maar het is zonde als we dat wel doen. Mat.6:25 en Fil 4:6Hij gaf een belofte aan Zijn volk, en ook aan ons, als wij zouden luisteren naar Hem. Rom. 6:17-18 ;Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.Maar ondanks dat we in het vlees leven, trekken wij niet ten strijde naar het vlees, maar het 2 Cor.10:5 slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de GEHOORZAAMHEID aan Christus,

In 1 Sam. 15:22b staat; Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette van lammeren.

Verblijdt u in de Here te allen tijde en dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus. Amen.

Ton Kerssens.

Geplaatst door Ton Kerssens in de voormalige IHAO Community op 10-03-2006.

IHAO verklaring

Uitspraken, meningen, studies en artikelen in het Forum of in de extra onderdelen zoals studies van gastschrijvers zijn ingezonden en geplaatst door leden van de IHAO Community en staan los van meningen en uitspraken van IHAO. Iedereen is zelf verantwoordelijk (ook geestelijk) voor zijn uitspraken die hij doet. Probeer ten alle tijde door de Geest naar andere te kijken en te spreken en ook te luisteren in Wijsheid.