Diverse Artikels van Gastschrijvers De betekenis van 666 1995
Wat betekent aarde? Wat betekent, dat God Heer is over "hemel, zee en aard"? Zij symboliseren niet firmament, oceaan of land. Zij symboliseren geestelijke toestanden, waarin men kan verkeren.
(door gastschrijver Br. C. Noordzij)
Voorheen onderdeel van de serie De Orkaan.
Kopen en verkopen


"Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft" (Op.13:17).

Niemand kan zeggen, dat dit vers niet letterlijk vervuld zal worden. Toch doen wij er beter aan allereerst naar de geestelijke betekenis ervan te zoeken.

Het genoemde beest komt op uit de aarde (Op.13:11). Wat betekent aarde? Wat betekent, dat God Heer is over "hemel, zee en aard"? Zij symboliseren niet firmament, oceaan of land. Zij symboliseren geestelijke toestanden, waarin men kan verkeren.

De zee zijn "natiën en menigten en volken en talen" (Op.17:15), die Christus niet kennen. Zij zijn de geestelijk doden (Op.20:13).

De hemel is Gods troon (Jes.66:1). "Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren" (Jer.3:17), "de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God" (Op.21:2). God "troont op de lofzangen Israëls" (Ps.22:4). Hij troont op het volk, dat de heerlijkheid Gods heeft. Hun licht lijkt op een zeer kostbare steen, als een kristalheldere diamant (Op.21:11). God heeft hen opgewekt en hen een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Ef.2:6).

De aarde is duidelijk onderscheiden van de zee, maar ook van de hemelen. In de hemel wandelt men naar de Geest, op de aarde naar het vlees. De hemel is het domein van het nieuwe leven; de aarde van het leven van het oude ik, dat als maar wil "kopen en verkopen". Het hemelse Jeruzalem is de moeder van de gelovigen (Gal.4:26); de aardse Babel wordt beschreven als "de grote hoer" (Op.17:1) en als "de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde" (Op.17:5), "met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. Zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij" (Op.17:2). Het is het rijk van het "vlees", van het "beest uit de aarde". Het getal van de naam van dat beest is 666.

We lezen, dat het aardse Babel een hoer wordt genoemd. Waarom? Een harmonische huwelijksrelatie tussen een man en zijn vrouw is een beeld van de gemeenschap van Christus met Zijn gemeente (Ef.5:22-33): éénheid van één man en één vrouw. Een hoer geeft zich aan vreemden, tegen betaling. Zij verkoopt zich. De bijbel noemt dat zonde. Babel zou zich aan één Man moeten hechten. Maar zij wendt zich naar allerlei mannen.

Als iemand (of een instituut) het evangelie van de Heer Jezus misbruikt, om er munt uit te slaan, is dat dezelfde zonde. Wie zich niet alleen aan God hecht, maar zich ook geeft aan andere "mannen", om er beter van te worden, wie erop uit is, op wat voor wijze ook, de begeerten van ziel en vlees te bevredigen buiten onze Man en Maker om, is bezig als een babylonische hoer. Dan worden, wat "bedehuizen zouden moeten heten" (Mat.21:13) "verkoophuizen" (Joh.2:14-16). Het gaat dan om het ik, het vlees, het beest. 666! Kopen en verkopen!

In de middeleeuwen ging de kerk zo ver, dat door aflaatbrieven vergeving van zonden werd verkocht voor grof geld. Maar ook nu wordt er op grote schaal handel gedreven met het evangelie. Predikers vragen spreekgeld. Pastorale medewerkers "counselen" tegen een geldelijk tarief. Om lid te zijn van een kerk, moet er worden betaald. Voor zo goed als alle christelijke uitgaven wordt geld gevraagd. Voor het bijwonen van een conferentie van de één of andere evangelist met een sensationele bediening moet van te voren betaald worden. Er wordt zelfs genezing aangeboden voor geld. "Zend mij uw liefdegave voor Gods werk, dan zal ik bidden voor uw genezing". Kopen en verkopen!

Ook in ontwikkelingslanden wordt er "gekocht en verkocht". Ook daar vind je geestelijke leiders, die rijker zijn dan ze ooit hadden kunnen worden, als zij in hun gewone doen gebleven waren. Zijkrijgen een inkomen van de zending. Zij hebben een goed huis, rijden op een fiets of op een motor en kunnen hun kinderen naar dure scholen sturen. Gewone gemeenteleden niet. Goedbedoelende kerken uit het westen geven geld voor de "verbreiding van het evangelie" en ondersteunen het "werk van God". Maar vaak moet veel van wat er op het zendingsveld gebeurt, in bladen en gebedsbrieven worden aangedikt om de geldtoevoer te behouden. Wie zo, openlijk of op een meer subtiele wijze, zichzelf zoekt te verrijken, is in Gods ogen een overspelige. Het gaat dan om de positie, de reputatie, of het banksaldo.

Openbaring beschrijft de val van het aardse Babylon. "Van de wijn van de hartstocht harer hoererij hebben al de volken gedronken, de koningen der aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de macht harer weelderigheid" (Op.18:3). Het hoofdstuk vervolgt met een beschrijving van de slechtheid van de koningen der "aarde", de geweldige rijkdom van haar kooplieden en hun groot verdriet over de val van het systeem. Babel is gevallen. Ze hebben nu niets meer te kopen en te verkopen om winst te maken.

Abraham was heel anders. Toen hij, na de strijd tegen de koningen van het Oosten (die ook zijn neef Lot hadden ontvoerd) Melchizedek ontmoette, gaf hij hem van alles de tienden (Gen.14:18-20). Van de door hem bevrijde koning van Sodom weigerde hij iedere aardse beloning voor zichzelf aan te nemen (Gen.14:1-24). Toen sprak de Heer opnieuw tot Abraham: "Vrees niet! Ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn" (Gen.15:1). Hij weigerde loon van Sodom. Hij zou loon van God ontvangen.

Gods weg is anders dan die van het vlees. "De Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome en wie wil, neme het water des levens om niet" (Op.22:17). Iemand heeft eens gezegd: "De hemel geeft, de aarde verkoopt, de hel rooft". God en Zijn ware dienstknechten zullen altijd geven. "Om niet hebt gij het ontvangen", zei Jezus, "geeft het om niet" (Mat.10:8). Wie geleerd heeft om in de hemelen met Jezus te leven, zal de dingen van God nooit verkopen. Hij geeft aan wie wil ontvangen.

Gastschrijver Br. C. Noordzij
Website: http://home01.wxs.nl/~cna/