Geestelijke Wetten en Principes Operatie Eindtijd - Speur uw ontbrekende schakel op 1994
Deze levensbelangrijke boodschap vanuit Gods Woord wil u aantonen en aanreiken datgene wat de gemeente van Christus sinds de eerste paar eeuwen van de jaartelling door ongehoorzaamheid en wereldsgezindheid heeft verloren; de christenwereld is de afgelopen duizenden jaren diep in het rijk der duisternis neergedaald.
Ontdek datgene wat er nog in uw leven geplant moet worden en datgene wat er nog uit uw leven weggesneden moet worden. Dit is tevens het in de serie De Bediening van Innerlijke Genezing - De Weg van de Vlinder Part II beloofde artikel waarin uitleg zou komen over het Ware-bloedgebruik en de betekenis van het bloed van Christus !

Voorwoord door ha-ell

Dit boek geeft antwoorden daar waar anderen vragen laten. Het is werkelijk een eye opener en het werd na het lezen van dit geschrift voor mij allemaal opeens een stuk logischer en begrijpelijker. Hoeveel vreemde christelijke leerstellingen zijn er wel niet ontstaan die tot een hoop frustratie hebben geleid door een verkeerd begrip van het bloed van Jezus. Als Gods volk deze boodschap grijpt kan een hoop dwaling voorkomen worden en kan men weer werkelijk gaan staan in de kracht van de Heilige Geest en gaan fungeren als Gods spreekbuis en kanaal van kracht en rechtvaardigheid en liefde. Ook worden we hiermee weer gewezen op de noodzaak van Heiliging, juist in deze tijd. Voel u vrij dit geschrift te verspreiden.

ha-ell (Apostel en Hedendaags Kerkhervormer)

Inhoud :

Voorwoord Operatie Eindtijd

Hoofdstuk 1. Geloof - Transfusie

Hoofdstuk 2. Bloed - Transfusie

Hoofdstuk 3. Kruis - Transplantatie

Hoofdstuk 4. Woord - Transplantatie

Hoofdstuk 5. Littekens - Transplantatie


Voorwoord Operatie Eindtijd

1 KORINT. 4:14
'EEN ONGEESTELIJK MENS AANVAARDT NIET HETGEEN VAN DE GEEST GODS IS, WANT HET IS HEM DWAASHEID EN HIJ KAN HET NIET VERSTAAN, OMDAT HET SLECHTS 'GEESTELIJK' ( D.W.Z. DOOR GODS GEEST IN JE HART ) TE BEOORDELEN IS.'

Als we de taal en zaken van de Heilige Geest bekijken, dan schrikken we vaak terug, omdat dat vaak niet in ons straatje past... Maar laten we onszelf eens afvragen of dat straatje waar we ons nu in bevinden wel Gods straatje is :

OPENB. 21:21
'DE STRAAT DER STAD ( VAN GOD ) WAS ZUIVER GOUD, GELIJK DOORSCHIJNEND GLAS,'

We zien wel dat we enorm zijn afgeweken van Gods Zuivere Gouden Straat. We moeten weer af van onze eigen vieze, glibberige, zondige straatjes waar we telkens maar weer over uitglijden.

Verlangt u er ook zo naar om die Reine, Zuivere en Volmaakte Straten van God te zoeken en te bewandelen aan Zijn Zijde ? Of wilt u blijven plakken op die afgeravelde, roestige en duistere wegen waar u nog geen hand voor uw ogen kan zien ( Jes. 59 ) ?

Toen God de mens schiep, gaf HiJ hem een Prachtig kado : De aarde.

GENESIS 2:15
'EN DE HEERE GOD NAM DE MENS EN PLAATSTE HEM IN DE HOF VAN EDEN OM DIE TE BEWERKEN EN TE BEWAREN.'

PSALM 115:16
'DE HEMEL IS DE HEMEL VAN DE HEERE, MAAR DE AARDE HEEFT HIJ DE MENSENKINDEREN GEGEVEN.'

PSALM 8:5-7
'WAT IS DE MENS, DAT GIJ ZIJNER GEDENKT, EN HET MENSENKIND, DAT GIJ NAAR HEM OMZIET ? TOCH HEBT GIJ HEM BIJNA GODDELIJK GEMAAKT, EN HEM MET HEERLIJKHEID EN LUISTER GEKROOND. GIJ DOET HEM HEERSEN OVER DE WERKEN UWER HANDEN, ALLES HEBT GIJ ONDER ZIJN VOETEN GELEGD.'

Hier wordt het ons dus heel duidelijk dat WIJ VERANTWOORDELIJK zijn voor het wel en wee van Gods schepping ! Wij zijn het lichaam van de Heere ; De Heere is het Hoofd ( EFEZ. 1:22-23 ; KOLOSS. 1:18 ), God heeft dus de plannen en werkt deze uit door Zijn lichaam, door ons.

AMOS 3:7
'VOORZEKER, DE HEERE HEERE DOET GEEN DING, OF HIJ OPENBAART ZIJN RAAD AAN ZIJN KNECHTEN.'

WAT KAN EEN HOOFD ZONDER LICHAAM DOEN ? IN DE PRAKTIJK BLIJKT DAT EEN HOOFD ZONDER Z'N LICHAAM NIET VEEL KAN DOEN ! HEEFT U OOIT WEL EENS EEN HOOFD ZIEN STOFZUIGEN ZONDER Z'N LICHAAM DAARBIJ TE GEBRUIKEN ? GOD KAN ALLEEN MAAR INGRIJPEN OP AARDE DOOR ZIJN LICHAAM, DOOR ONS !

Als een klein kind een kadootJe krijgt, dan is dat niet om het kadootje hoog boven op de kast te zetten zodat het kind er niet bij kan. Neen ! Het kind krijgt het in z'n handen en krijgt daarover de gehele verantwoordeliJkheid. En dan wil het nog wel eens voorkomen dat het kind ermee wegloopt om het op een stil plaatsje te slopen...
Zo handelde de mens ook, toen hij van God de aarde in handen kreeg. De mens had de buit binnen, ...liep ermee weg ...en maakte er een onoverzichtelijke puinhoop van, die we vandaag de dag nog kunnen bezichtigen.

HET KIND MOET LEREN Z'N FOUTEN ONDER OGEN TE ZIEN EN NAAR PAPPA TE GAAN om TE ZEGGEN : 'PAPPA, IK HEB HET KADO KAPOT GEMAAKT. WILT U HET SAMEN MET MIJ WEER NIEUW MAKEN ?'

Samen met God moeten we weer deze gevallen aarde oprichten en nieuw maken. 'Gods medearbeiders zijn wij' ( 1 KORINT. 3 :9 ). Samen met God bepalen wij wat er gaat gebeuren hier op aarde, door onze gebeden, handelingen en proclamaties.

MARCUS 11:23-24
'VOORWAAR IK ZEG U, WIE TOT DEZE BERG ZOU ZEGGEN : HEF U OP EN WERP U IN DE ZEE, EN IN ZIJN HART NIET ZOU TWIJFELEN, MAAR GELOVEN, DAT HETGEEN HIJ ZEGT GESCHIEDT, HET ZAL HEM GESCHIEDEN. DAAROM ZEG IK U : AL WAT GIJ BIDT OF BEGEERT, GELOOFT, DAT GIJ HET ( ALREEDS ) HEBT ONTVANGEN, EN HET ZAL U GESCHIEDEN.'

IN DE BEGINTIJD VEEGDE GOD HET OPGEHOOPTE KWAAD VAN DE AARDBODEM WEG, DOOR WATER ,...EN MAAKTE DE AARDE WEER PRACHTIG NIEUW. DIT KON HIJ DOEN DOOR DE DAPPERE DADEN VAN ZIJN KNECHT NOACH ( HEBR. 11:7 ; GENESIS 6-9 ; 2 PETRUS 3 ).

DOORDAT GOD IN MOZES EEN KANAAL HAD GEVONDEN WAARDOOR HIJ ZIJN WOORDEN KON SPREKEN, VERZWOLG DE AARDBODEM EEN GROEP GODDELOZEN ( NUMERI 16 ).

DOOR ELIA'S PROCLAMATIES RUIMDE GOD EEN GROEP GEVAARLIJKE, SATANISCHE KNAPEN UIT DE WEG, DOOR TWEE BERINNEN TE LATEN OPTREDEN ( 2 KONING. 2:23-25 ).

DOOR PETRUS' OPMERKZAAMHEID EN GEHOORZAAMHEID WERD DE OMGEVING GEZUIVERD VAN TWEE BEDRIEGERS... ZE VIELEN DOOD NEER TOEN PETRUS ZE AAN DE KAAK STELDE EN HET WOORD VAN GOD SPRAK ( HAND. 5:1-11 ).

In het klein heb ik zoiets dergelijks ook meegemaakt in een van de gemeentes die we hebben gesticht. Na afloop van een Preek die ik eens hield, liet de Heere me zien, dat er een satanist in de gemeente zat. Ik werd toen door de Heere naar haar toegeleid en ik vroeg haar of zij zich bezig hield met satanische praktijken. Ze bevestigde dat. Ze was door de Heere ontmaskerd en is sindsdien niet meer in de gemeente gekomen. Haar krachten waren verbroken. U ziet het : God is niet veranderd ( HEBR. 13 :8 ) ; De mens is veranderd, ..,.maar gelukkig begint men overal wakker te worden !

JESAJA 58:12
'DE UWEN ZULLEN DE OVEROUDE PUINHOPEN HERBOUWEN, DE GRONDVESTEN VAN VORIGE GESLACHTEN ZULT GIJ HERSTELLEN, EN MEN ZAL U NOEMEN : HERSTELLER VAN BRESSEN, HERBOUWER VAN STRATEN,'

Wij gaan dus die straten herstellen en herbouwen, met de Heere als ons Hoofd, Die ons daarvoor de Liefde, Kracht en Wijsheid geeft. WiJ zijn de nieuwe Noachs en zullen de Ark herbouwen, met gebeden, handelingen en proclamaties onder de leiding van de Geest van God. Het hedendaagse kwaad zal verteerd worden door het vuur van God ( 2 PETRUS 3 ; 1 KORINT. 3:10-15 ),

JOH. 17 :15
'IK BID NIET DAT GIJ HEN UIT DE WERELD WEGNEEMT, MAAR DAT GIJ HEN BEWAART VOOR DE BOZE.'

De aarde blijft dus van ons ; Het is nog steeds Gods kado aan ons. Hier moet het dan gaan gebeuren. God geeft ons geen totaal andere aarde. Neen ! Net zoals Hij dat niet in Noachs tijd deed. Hij gaat DOOR ONS HEEN, door vuur heen DEZE AARDE VERNIEUWEN. God gaat het vernielde kado dus niet weggooien, maar NIEUWMAKEN !

OPENB. 21 :2-5
'IK ZAG DE HEILIGE STAD, EEN NIEUW JERUZALEM, NEDERDALEND UIT DE HEMEL, VAN GOD, GETOOID ALS EEN BRUID, DIE VOOR HAAR MAN VERSIERD IS, EN IK HOORDE EEN LUIDE STEM VAN DE TROON ZEGGEN : ZIE, DE TENT VAN GOD IS BIJ DE MENSEN EN HIJ ZAL BIJ HEN WONEN. EN ZIJ ZULLEN ZIJN VOLKEN ZIJN EN GOD ZELF ZAL BIJ HEN ZIJN, EN HIJ ZAL ALLE TRANEN VAN HUN OGEN AFWISSEN. EN DE DOOD ZAL NIET MEER ZIJN, NOCH ROUW, NOCH GEKLAAG. NOCH MOEITE ZAL ER MEER ZIJN WANT DE EERSTE DINGEN ZIJN VOORBIJ GEGAAN. EN HIJ, DIE OP DE TROON GEZETEN IS, ZEIDE : ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.'

Toen de mens zichzelf en de aarde uit het Koninkrijk van het Licht, uit de Zegen van God, liet zakken, daalde hij neer in het rijk van de duistere machten, en kwam samen met de aarde ONDER DE VLOEK ( GENESIS 3 ).

Gods Plan is dus om Zijn Koninkrijk, Zijn Tent, weer neer te laten dalen op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. Deze Tent, de Tempel, is de Heere God Zelf ( OPENB. 21 :22-27 ).

Wij zijn dus degenen die de weg behoren te banen voor de Tent, voor God en Zijn Koninkrijk. Wij zijn dus degenen die Gods schepping weer uit satans atmosferen van zonde, ziekte en dood moeten laten opstijgen en moeten brengen in Gods atmosferen van Liefde, Waarheid en Overvloed. HIER ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR ( MATTH. 10:7-8 ; LUCAS 10:19 ) !

Dit boek zal u laten zien waar de Tent uit bestaat en hoe de Tent in uw leven, in uw familie en in de gehele wereld kan komen. We bidden dat de Heere Zijn Tent met Zijn Rijkelijke Zegeningen in uw leven zal plaatsen, terwijl u dit boek leest.

Met liefdevolle groeten van br. en zr. Strijker


Hoofdstuk 1. Geloof - Transfusie

MATTH. 17:19-20
'TOEN KWAMEN DE DISCIPELEN ( GODS KNECHTEN ) BIJ JEZUS EN ZEIDEN, TOEN ZIJ MET HEM ALLEEN WAREN : WAAROM HEBBEN WIJ HEM ( HET KWAAD ) NIET KUNNEN UITDRIJVEN ? HIJ ZEIDE : VANWEGE UW KLEIN GELOOF. WANT VOORWAAR, IK ZEG U : INDIEN GIJ EEN GELOOF HEBT ALS EEN MOSTERDZAAD, ZULT GIJ TOT DEZE BERG ZEGGEN : VERPLAATS U VAN HIER DAARHEEN EN HIJ ZAL ZICH VERPLAATSEN EN NIETS ZAL U ONMOGELIJK ZIJN,'

Vandaag de dag stellen veel mensen dezelfde vraag : 'Waarom hebben we dit probleem niet kunnen overwinnen ? Waarom is hij of zij niet genezen van zijn ziekte, terwijl er zoveel is gebeden ? Waarom kan ik die nare gewoonte maar niet afleren ? enzovoort, enzovoort : Waarom, waarom ?'

Jezus zegt : VANWEGE UW KLEIN GELOOF ; VANWEGE UW GEBREK AAN GELOOF.

WAT IS 'GELOVEN' EIGENLIJK ?

1.) GELOVEN = ZEKER WETEN

HEBR. 11 :1-3
'HET GELOOF NU IS DE ZEKERHEID DER DINGEN, DIE MEN HOOPT, EN HET BEWIJS DER DINGEN DIE MEN NIET ZIET. WANT DOOR DIT GELOOF IS AAN DE OUDEN ( GODS VROEGERE KNECHTEN ) EEN GETUIGENIS GEGEVEN. DOOR HET GELOOF VERSTAAN WIJ, DAT DE WERELD DOOR HET WOORD GODS TOT STAND GEBRACHT IS, ZODAT HET ZICHTBARE NIET ONTSTAAN IS UIT HET WAARNEEMBARE.'

Geloven betekent : WETEN wat er in het Woord van God staat over Zijn Geest en Kracht die HIJ ons heeft toegeschreven ; WETEN WAT ER VOOR ONS KLAARLIGT EN WETEN HOE WE HET PERSOONLIJK TOT ONS KUNNEN NEMEN EN KUNNEN GEBRUIKEN.

EEN DOKTER MOET WETEN WAT Z'N OPERATIE-INSTRUMENTEN EN GENEESMIDDELEN ZIJN EN HOE HIJ ZE MOET GEBRUIKEN, VOORDAT HIJ WERKELIJK GOEDE RESULTATEN ZAL KUNNEN HEBBEN.

EFEZ. 1:18-20
'( LAAT GOD U GEVEN ; ) VERLICHTE OGEN UWS HARTEN, ZODAT GIJ WEET:

a.) WELKE HOOP ZIJN ROEPING WEKT, ( WAT U BENT IN CHRISTUS)
b.) HOE RIJK DE HEERLIJKHEID IS ZIJNER ERFENIS BIJ DE HEILIGEN, ( WAT U HEBT IN CHRISTUS )
c.) EN HOE OVERWELDIGEND GROOT ZIJN KRACHT IS AAN ONS, DIE GELOVEN, NAAR DE WERKING VAN DE STERKTE ZIJNER MACHT, DIE HIJ HEEFT GEWROCHT IN CHRISTUS. ( WAT U KUNT IN CHRISTUS )

ONGELOOF = ONWETENDHEID

ONGELOOF = IN HEVIGE STORM NAAR JE WERK FIETSEN, OMDAT JE NIET WEET DAT ER EEN FERRARI-CAR IN JE GARAGE STAAT,
OF ;
OMDAT JE NIET WEET HOE JE ZO'N AUTO OP GANG MOET KRIJGEN.

Wat is er onder Gods kinderen toch gaande, vandaag de dag ?

HOSEA 4:6
'( GOD ZEGT : ) MIJN VOLK GAAT TE GRONDE DOOR HET GEBREK AAN KENNIS.'

SPR. 29:18
'INDIEN OPENBARING ONTBREEKT, VERWILDERT HET VOLK.'

Wat kunnen we hieraan doen ?

ROM. 10:17
'ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET HOREN, EN HET HOREN DOOR HET WOORD VAN GOD.'

KOLOSS. 3:16
'HET WOORD VAN CHRISTUS WONE RIJKELIJK IN U.'

JOH. 8:31-32
'( JEZUS ZEGT : ) ALS GIJ IN MIJN WOORD BLIJFT, ZIJT GIJ WAARLIJK DISCIPELEN VAN MIJ, EN GIJ ZULT DE WAARHEID VERSTAAN ( = WETEN ), EN DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN.'

ROM. 12:2
'WORDT NIET GELIJKVORMIG AAN DEZE WERELD, MAAR WORDT HERVORMD DOOR : DE VERNIEUWING VAN UW DENKEN, OPDAT GIJ MOOGT ERKENNEN WAT DE WIL VAN GOD IS : HET GOEDE. WELGEVALLIGE EN VOLKOMENE,'

Het zal dus allemaal moeten beginnen IN ONS DENKEN. Gods Koninkrijk, Zijn Tent, zal EERST IN ONS DENKEN moeten neerdalen, voordat Hij in ons totale leven, in onze families en in de gehele wereld kan nederdalen.

De vernieuwing van uw denken is DE SLEUTEL tot overwinning in alle situaties van uzelf, uw gezin, uw familie, uw vrienden en de mensen om u heen. Het Is DE SLEUTEL waarmee u alles kan gaan hervormen ( scheppen en herscheppen ) volgens de Wil van God.
De vernieuwing van uw denken vindt plaats als u de Wil van God gaat leren KENNEN EN ERKENNEN : het Goede, het Welgevallige en Volkomene. DAT IS GELOVEN !

Vandaag de dag zien we dat Gods kinderen vaak de wil van de duivel erkennen: het slechte, afschuwlijke en verworpene. Ze vertrouwen meer op de werken van de duivel dan op de werken en de bescherming van God. Hun denken heeft hen MISVORMD ! NIET ALLEEN GOD WERKT DOOR HET DENKEN VAN DE MENS ; DAT DOEN DE DUISTERE MACHTEN OOK, WANT HET ONZICHTBARE DENKEN IS ERVOOR GEMAAKT OM DINGEN TE LATEN ONTSTAAN EN TE HERSCHEPPEN IN DE ZICHTBARE WERELD, ZOALS WE DAT LAZEN IN HEBREEEN !!!

UW DENKEN PROGRAMMEERT UW LEVEN EN DAT VAN ANDEREN ! IK ZEG U : SUBTIELE MACHTEN VAN ZONDEN, LEUGENS, ZIEKTE EN VERDERF AZEN OP UW DENKEN. ALS ZE ERIN SLAGEN UW GEHELE DENKEN IN TE NEMEN, DAN HEBBEN ZE UW GEHELE LEVEN EN TOEKOMST IN HANDEN, OM MET U TE DOEN WAT ZE WILLEN. VANDAAR DAT IK GEEN DRUPPELTJE ANGST, NEGATIVISME OF FATALISME IN M'N GEDACHTENLEVEN TOELAAT ; DE DUIVEL ZAL MIJN LEVEN NIET PROGRAMMEREN. ALLEEN DE WIL VAN G00 ZAL IN MIJN DENKEN WONEN EN MIJN LEVEN PROGRAMMEREN.

FILIPP. 4:8
'AL WAT WAAR, AL WAT WAARDIG, AL WAT RECHTVAARDIG IS, AL WAT REIN, AL WAT BEMINNELIJK, AL WAT WELLUIDEND IS, AL WAT DEUGD HEET EN LOF VERDIENT, BEDENKT DAT.'

JEZUS VERBRAK DE REALITEIT VAN DE DUIVEL MET AL Z'N WERKEN VAN ZONDEN, ZIEKTES, LEUGENS EN VERDERF OP HET KRUIS VAN GOLGOTHA ! DAAR IS DE VIJAND GESTORVEN :

EFEZ. 2:16
'HET KRUIS, WAARAAN HIJ DE VIJANDSCHAP GEDOOD HEEFT.'

IS DAT NIET GEWELDIG ? DE DUIVEL IS AL DOOD ; HIJ LEEFT NIET MEER !

MAAR U ZULT UZELF MISSCHIEN WEL AFVRAGEN, WAAROM HIJ DAN NOG STEEDS ZOVEEL KAN DOEN IN DEZE WERELD EN ZELFS IN DE KERK : AL DIE ZIEKTES, DIE KERKSCHEURINGEN EN MEER VAN DIE AFSCHUWELIJKE DINGEN.

HET ANTWOORD IS HEEL EENVOUDIG : HEEFT U DE DUIVEL OOIT WEL EENS VERTELD DAT HIJ AL DOOD IS ? HEEFT U DAT WEL EENS TEGEN DIE NARE ZIEKTE GEZEGD, OF TEGEN DIE ZONDE-MACHT WAAR U NOG ZO MEE WORSTELT 7 HEEFT U DAT WEL EENS GEZEGD TEGEN DAT HARDNEKKIGE PROBLEEM DAT UW FAMILIE MAAR NIET LOS WIL LATEN ? DAT IS UW TAAK :

PSALM 149:5-9
'LATEN DE VROMEN JUICHEN MET EERBETOON, JUBELEN OP HUN LEGERSTEDEN. DE LOFVERHEFFINGEN GODS ZIJN IN HUN KEEL, EEN TWEESNIJDEND ZWAARD ( GODS WOORD ) IS IN HUN HAND, OM WRAAK TE OEFENEN AAN DE VOLKEN ( ONZE GEESTELIJKE VIJANDEN ), BESTAFFINGEN AAN DE NATIEEN ; OM HUN KONINGEN MET KETENEN TE BINDEN EN HUN EDELEN MET IJZEREN BOEIEN ; OM HET BESCHREVEN VONNIS AAN HEN TE VOLTREKKEN. DIT IS DE LUISTER VAN AL ZIJN GUNSTGENOTEN.'

ALS WE ZEGGEN DAT JEZUS LEEFT, DAN MOETEN WE OOK ZEGGEN DAT DE DUIVEL DOOD IS.

JEZUS WAS NIET EEN OF ANDERE VERWARDE PERSOONLIJKHEID MET GODSDIENSTWAANZIN DIE DOOR AAN HET KRUIS TE GAAN EEN OPSCHUDDING IN Z'N OMGEVING WILDE BRENGEN. NEEN ! DAN HADDEN WE KUNNEN ZEGGEN DAT ZONDE, ZIEKTE EN DOOD NOG EEN KANS ZOUDEN HEBBEN IN ONS LEVEN ; DE KRUISDOOD VAN ZO'N ARME MAN ZOU DE WERELD HOOGUIT EEN GEVOEL VAN MEDELIJDEN HEBBEN GEGEVEN.,. MAAR JEZUS IS GOD ZELF, DIE ALS MENS NAAR ONS TOE KWAM ....EN HIJ DROEG EN VOLBRACHT ALLES VOOR ONS, ZODAT WIJ HET NIET MEER HOEFDEN TE DRAGEN ...ALS WE HEM ZOUDEN GELOVEN.
LATEN WE DE KRACHT VAN JEZUS' VOLBRACHTE WERK NIET VERLOOCHENEN ; ZIJN KRACHT VERBREEKT IEDERE ZONDE, ZIEKTE, LEUGEN EN DOOD !

HAND. 10:37-38
'GIJ WEET VAN DE DINGEN, DIE GESCHIED ZIJN DOOR HET GEHELE JOODSE LAND, TE BEGINNEN IN GALILEA, NA DE DOOP, DIE JOHANNES VERKONDIGDE, VAN JEZUS VAN NAZARET, HOE GOD HEM MET DE HEILIGE GEEST EN MET KRACHT HEEFT GEZALFD. HIJ IS RONDGEGAAN, WELDOENDE EN GENEZENDE ALLEN, DIE DOOR DE DUIVEL OVERWELDIGD WAREN ; WANT GOD WAS MET HEM.'

JOH. 14:12-13
'VOORWAAR, VOORWAAR, IK ZEG U, WIE IN MIJ GELOOFT. DE WERKEN, DIE IK DOE, ZAL HIJ OOK DOEN. EN GROTERE NOG DAN DEZE, WANT IK GA TOT DE VADER ; EN WAT GIJ OOK VRAAGT IN MIJN NAAM, IK ZAL HET DOEN, OPDAT DE VADER IN DE ZOON VERHEERLIJKT WORDE.'

KOLOSS. 2:12
'IN HEM ZIJT GIJ OOK MEDE OPGEWEKT DOOR HET GELOOF AAN DE WERKING GODS, DIE HEM UIT DE DODEN HEEFT OPGEWEKT.'

1 JOH. 5:4
'AL WAT UIT GOD GEBOREN IS, OVERWINT DE WERELD ( HET KWAAD ) ; EN DIT IS DE OVERWINNING, DIE DE WERELD OVERWONNEN HEEFT : ONS GELoOF.'

NODIG DAT GELOOF UIT IN UW DENKEN : HET GELOOF HEEFT ALLES AL VOOR U OVERWONNEN . HET IS AL VOLBRACHT !

2 KORINT. 4:13
'NU WIJ DEZELFDE GEEST DES GELOOFS HEBBEN, GELIJK GESCHREVEN STAAT: IK HEB GELOOFD, DAAROM HEB IK GESPROKEN, GELOVEN OOK WIJ, EN DAAROM SPREKEN WIJ OOK.'

EFEZ. 2:8
'WANT DOOR GENADE ZIJT GIJ BEHOUDEN, DOOR HET GELOOF, EN DAT NIET UIT UZELF: HET IS EEN GAVE VAN GOD,'

HET IS ZO MOOI DAT 'GELOOF' EEN GAVE VAN GOD IS ; DE HEILIGE GEEST ! DUS WEG MET AL DIE KRAMPACHTIGHEID EN FRUSTRATIES ; U KUNT VANUIT UZELF NIET GELOVEN : DE GEEST VAN GELOOF STAAT VOOR U KLAAR OM U TE VERVULLEN EN U TE LATEN GELOVEN ! GODS GEEST VAN GELOOF ZAL UW DENKEN VERNIEUWEN !
NU WE DIT WETEN MOGEN WE HEM, HET GELOOF, IN ONS LEVEN UITNODIGEN EN HEM HARTELIJK ONTVANGEN.

2. ) GELOVEN = GEHOORZAMEN

JOH. 3:36 'WIE IN DE ZOON GELOOFT, HEEFT EEUWIG LEVEN; DOCH WIE AAN DE ZOON ONGEHOORZAAM IS, ZAL HET LEVEN NIET ZIEN, MAAR DE TOORN GODS BLIJFT OP HEM.

DAT WAT WE GELOVEN, DAT MOETEN WE OOK DOEN. ALS U IN EEN GOD VAN LIEFDE GELOOFT, DAN MOET U OOK DE LIEFDE DOEN, ANDERS IS UW GELOOF DOOD. ONS GELOOF UIT ZICH IN ONS SPREKEN EN HANDELEN. GELOVEN IS NIET EEN BEETJE RONDZWEVEN IN ALLERLEI KERKELIJKE DOGMATIEKEN EN THEOLOGIEEN ; GELOVEN IS NIET VAAG ! HET GELOOF IS ALTIJD RADICAAL EN ACTIEF ! HET GELOOF IS IN JEZUS CHRISTUS, DIE OOK IN ONS VLEES IS GEKOMEN ! HET GELOOF VERLOOCHENT ALLE MENSELIJKE IDEEEN, PLANNEN EN INBRENG, EN ZAL NIET RUSTEN ZOLANG CHRISTUS' GEZINDHEID NOG NIET TEN VOLLE GESTALTE HEEFT GEKREGEN IN ALLES EN IEDEREEN :

JAK. 2:26
'WANT GELIJK HET LICHAAM ZONDER GEEST DOOD IS, ZO IS OOK HET GELOOF ZONDER WERKEN DOOD.'

ROM. 1:4-6
'JEZUS CHRISTUS, ONZE HEERE - DOOR WIE WIJ GENADE EN HET APOSTELSCHAP ONTVANGEN HEBBEN OM : GEHOORZAAMHEID DES GELOOFS TE BEWERKEN VOOR ZIJN NAAM ONDER AL DE HEIDENEN, TOT WELKE OOK GIJ BEHOORT, GEROEPENEN VAN JEZUS CHRISTUS.'

GAL. 2:20
'MET CHRISTUS BEN IK GEKRUISIGD, EN TOCH LEEF IK, DAT IS NIET MEER MIJN IK ( MIJN EIGEN ZONDIGE BEGEERTES ), MAAR CHRISTUS LEEFT IN MIJ.'

1 JOH. 4 :2
'HIERAAN ONDERKENT GIJ DE GEEST GODS : IEDERE GEEST, DIE BELIJDT, DAT JEZUS CHRISTUS IN HET VLEES GEKOMEN IS, IS UIT GOD.'

HET WARE GELOOF VLIEGT DUS MET 2 VLEUGELS ;

1.) WETEN

Wat God u gegeven heeft
Hoe u het moet gebruiken
Hoe u het persoonlijk kan ontvangen

2.) GEHOORZAMEN
In Woord
In Daad

ZONDER DEZE TWEE VLEUGELS KUNT U NIET GELOVEN ; U KUNT DAN NIET DE WEG VAN DE HEERE BEGAAN, WANT U KOMT DAN NIET VOORUIT !
VANDAAG DE DAG RAZEN ER STEEDS MEER EN STEEDS HEVIGERE GEESTELIJKE STORMEN EN ORKANEN VAN VERWARRING EN MISLEIDING DIE ONS NAAR BENEDEN WILLEN ZUIGEN EN VERNIETIGEN.

HET AANTAL GEESTELIJKE AARDBEVINGEN VAN ZIEKTEN, PROBLEMEN EN WANHOOP NEEMT ENORM TOE EN WORDT MET DE DAG ONOVERZICHTELIJKER EN ANGSTAANJAGENDER.

ER KOMEN STEEDS MEER MASSALE GEESTELIJKE OVERSTROMINGEN VAN ZONDEN, ONREINHEID EN WERELDSGEZINDHEID DIE KOORTSACHTIG OM ZICH HEEN GRIJPEN OM TE VERSLINDEN WIE ZE KUNNEN VERSLINDEN :

1 PETRUS 5:8-9
'WORDT NUCHTER EN WAAKZAAM, UW TEGENPARTIJ, DE DUIVEL, GAAT ROND ALS EEN BRULLEND E LEEUW, ZOEKENDE WIE HIJ ZAL VERSLINDEN. WEDERSTAAT HEM : VAST IN HET GELOOF.'

WE HEBBEN GROTE EN STERKE VLEUGELS NODIG, OM UIT DEZE VERDERFELIJKE CHAOS LOS TE KOMEN EN ER BOVENUIT TE STIJGEN ; ONZE VLEUGELS DIENEN TELKENS TE GROEIEN IN GROOTTE EN KRACHT, ANDERS BLIJVEN WE OP EEN GEGEVEN MOMENT ERGENS STEKEN EN KOMEN WE NIET VERDER :

2 PETR. 3:17-18
'GELIEFDEN, DAAR GIJ HET NU VAN TEVOREN WEET, WEEST OP UW HOEDE, DAT GIJ NIET, DOOR DE DWALING DER ZEDELOZEN MEDEGESLEEPT, AFVALT VAN UW EIGEN STANDVASTIGHEID ; MAAR WAST OP ( GROEI OP ) IN DE GENADE ( IN DE GEHOORZAAMHEID ) EN IN DE KENNIS ( IN DE WETENSCHAP ) VAN ONZE HEERE EN HEILAND JEZUS CHRISTUS.

NEEM DEZE 2 VLEUGELS TOT U, EN LAAT ZE GROTER, STERKER, KRACHTIGER EN SOEPELER WORDEN, DOOR HET WOORD VAN GOD OVERVLOEDIG TOT U TE NEMEN, DOOR LUISTEREND NAAR GODS GEEST TE LEVEN...., DOOR HEM HARTELIJK TE ONTVANGEN IN ELK GEBIED VAN UW LEVEN,

DAN ZULLEN DIE 2 VLEUGELS U IN SNEL TEMPO EN IN VOLLE HARMONIE NAAR DAT WONDERBAARLIJKE STUK PARADIJS BRENGEN WAAR GOD AL MET OPEN ARMEN KLAARSTAAT OM U TE OMHELZEN.

IN DE KOMENDE HOOFDSTUKKEN ZULLEN DE VLEUGELS VAN UW GELOOF OP EEN WONDER­BAARLIJKE WIJZE AANGROEIEN EN AANSTERKEN, WAARDOOR U BOVEN UW GEESTELIJKE VIJANDEN EN PROBLEMEN ZAL UITSTIJGEN.

U ZAL EEN VOGELVLUCHT MAKEN IN HET WOORD VAN GOD, WAAR U ALLE SCHATTEN RIJKELIJK ZULT KUNNEN BEZICHTIGEN EN TOT U ZULT KUNNEN NEMEN.


Hoofdstuk 2. Bloed - Transfusie

Rom. 3:24-25
'(Wij) worden om niet ( gratis ) gerechtvaardigd uit Zijn Genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als Zoenmiddel DOOR HET GELOOF IN ZIJN BLOED. '

Laten we ons geloof op het Bloed van onze Heere Jezus richten, zodat de vleugels van ons geloof kunnen groeien om ons te dragen naar de grotere en krachtigere werkingen van het Bloed van Jezus. Laten we weer NAAR DE BRON VAN HET GELOOF EN VAN AL HET GODDELIJK LEVEN GAAN : HET BLOED VAN JEZUS.

ALS UW GELOOF IN AANRAKING IS GEKOMEN MET DE BRON VAN JEZUS' BLOED, DAN RIJST UW GELOOF OP EN VERMENIGVULDIGT ZICH OVERVLOEDIG ; DAN IS DE STEKKER IN HET STOPCONTACT GEKOMEN EN DAN VERDRIJFT HET LICHT DE DUISTERNIS.

1 Petr. 1:2
'( Aan ) de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, TOT GEHOORZAAMHEID ( GELOOF ) EN BESPRENGING MET HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS : GENADE EN VREDE WORDE U VERMENIGVULDIGD.'

Heb. 10:19-22
'Daar wij dan, broeders ( ook de zusters ), volle vrijmoedigheid bezitten om IN te GAAN IN HET HEILIGDOM ( DE ALLES OMVATTENDE EN DOORDRINGENDE GEMEENSCHAP MET GOD ) DOOR HET BLOED VAN JEZUS. (...)' laten wij toetreden met een waarachtig hart, IN VOLLE VERZEKERDHEID DES GELOOFS (...).'

Helaas is het zo donker geworden in de wereld en in de kerk, dat we veel moeite hebben om het stopcontact, de Bron van Jezus' Bloed, te vinden.

Wat moeten we doen ?

5 STAPPEN OM TOT DE KRACHT-CENTRALE VAN JEZUS' BLOED DOOR TE DRINGEN :

STAP 1.

Joh. 8:32
'Gij zult DE WAARHEID VERSTAAN, en de Waarheid zal u vrijmaken.'

STAP 2.

1 Tim. 2:3-4
'God onze Heiland Die wil, dat alle mensen behouden worden en TOT ERKENNING DER WAARHEID komen '

STAP 3.

2 Tess. 2:10
'allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat ze DE LIEFDE TOT DE WAARHEID niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden Worden.'

STAP 4.

1 Joh. 5:6
'De Geest ís het die getuigt, OMDAT DE GEEST DE WAARHEID IS. '

Joh. 20:22
' ONTVANGT DE HEILIGE GEEST. '

STAP 5.

1 Petr. 1:22
`Nu gij uw zielen door GEHOORZAAMHEID AAN DE WAARHEID gereinigd hebt.'

Hand. 5:32
'(. . . ) de Heilige Geest, Die God hun gegeven heeft die Hem GEHOORZAAM zijn. '

DAAR WAAR MEN DE WAARHEID VAN HET BLOED VAN JEZUS KENT, ERKENT LIEFHEEFT, HARTELIJK ONTVANGT EN GEHOORZAAMD DAAR ZAL MEN DE BRON VAN HET BLOED VAN JEZUS VINGEN EN DE RIJKELIJKE KRACHTEN EN SCHATTEN ERVAN GAAAN ERVAREN.

DIT IS : 'HET GELOOF IN ZIJN BLOED'

STAP 1. HET KENNEN VAN JEZUS' BLOED :

ONS DENKEN moeten we dus gaan richten op DE BRON VAN JEZUS BLOED WAAR DE VOLLE EN OVERVLOEDIGE KRACHT TE VINDEN IS ; We hebben nl. al gezien, dat ons denken ons overal naar toe kan brengen.

DE BRON VAN JEZUS BLOED ZAL EERST IN UW DENKEN MOETEN KOMEN VOORDAT HET UW GEHELE LEVEN KAN BESPROEIEN EN HERVORMEN

Hoe komt iets in ons denken ?

antwoord : Door er KENNIS van te nemen.

DOOR TE WETEN

a.) WAT HET BLOED VAN JEZUS KAN

b.) WAT HET BLOED VAN JEZUS IS

a.) WAT HET BLOED VAN JEZUS KAN :

Heb. 13:20-21
'De God nu des vredes Die ONZE HEERE JEZUS de grote Herder der schapen DOOR HET BLOED VAN EEN EEUWIG VERBOND heeft TERUGGEBRACHT UIT DE DODEN.'

Het Bloed van Jezus bezit een Oneindig Sterke Kracht; We lezen hier, dat het Bloed zelfs de Kracht had om Jezus uit de dood op te wekken, het Bloed van Jezus bezit dus OPSTANDINGS - KRACHT !

Vandaar dat Jezus tegen Z'n volgelingen zegt :

Matth. 10:8
'Wekt doden op. '

Van Petrus weten wij dat hij gehoor gaf aan dat gebod :

Hand. 9 :36-42
'En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita. (... ) En het geschiedde ín die dagen, dat zij ziek werd en stierf. (...)

Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide : Tabíta, sta op ! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, en hij gaf haar de hand en richtte haar op ; toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen.

En het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Heere

Van Paulus weten wij ook dat HiJ dat gebod niet aan z'n laars heeft gelapt:

Hand. 20:9-12
'En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand, van de derde verdieping (!) naar beneden en werd dood opgenomen.

Doch Paulus kwam naar beneden wierp zich op HEM, en sloeg de armen om hem heen, en zeide ; Maakt geen misbaar ( = huil niet ), want er is leven in hem. (. . .1 En zij brachten de jongen levend weg, en werden buitengewoon bemoedigd. '

Ook van Elia weten wij dat hij de doden opwekte :

1 Kon. 17:21-24
'Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Heere en zeide : Heere, mijn God ! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd.
Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei de : Zie, uw zoon leeft. Daarop zei de de vrouw tot Elia : Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het Woord des Heeren in uw mond waarheid is.'

Was Elia soms zo speciaal ?

Jak. 5:17
'Elia was slechts een mens zoals wij.'

Het Bloed van Jezus is zo speciaal, ....en wil in en door iedere ware gelovigen werken.

Zelf heb ik ook verschillende malen de Opstandíngskracht van Jezus Bloed' in het werk van de Heere mogen ervaren :

Enige tijd terug werden we gebeld door een predikant. Hij vertel de ons dat een jonge vrouw al een aantal maanden in coma lag op de intensíve-care­afdeling.
Voordat we naar het ziekenhuis gingen, liet de Heere mij zien dat er een geest van de dood in haar was. Nu, dit ís in het werk van de Heeere niet ongewoon ; Een dokter moet ook weten aan welke ziekte z'n patient lijdt, voordat hij doel treffend kan opereren. Het woord wat de Heere me gaf behoorde tot 'de gave van het kunnen onderscheiden van de geesten', die de Heere Zijn kinderen heeft toebedeeld ( 1 Korint. 12 :10 ). Jezus zei dat al het kwaad wordt veroorzaakt door boze geesten ( 1 Joh. 3:8 ; Luc. 13:10-17 ).
Toen we in het ziekenhuis kwamen, zagen we de vrouw aan allerlei buisjes vastzitten. We zeiden tegen deze doodsgeest dat hij uit haar moest komen in de Naam van Jezus Christus. Direct begon het hoofd van de vrouw te schudden en te draaien en er kwamen een paar brokken slijm en schuim uit haar mond ; De boze geest was uit haar gegaan. Ze kon zich weer voorzichtig bewegen en zelfs een beetje lopen. Na korte tijd kwam ze uit het ziekenhuis en werd weer een gezonde vrouw.

Een soortgelijke ervaring deed ik op toen er een klein kindje van moslim­ouders in coma lag. Hij lag aan allerlei apparaten op de intensive-care­afdeling. Toen we begonnen te bidden kwam er ook allemaal slijm en schuim uit z'n mondje en het kindje kwam snel geheel uit coma Vervolgens kwam hij uit het ziekenhuis en z'n familie was dolgelukkig.
Het jongetje kon weer lachen en gezond leven ...En er kwam een groep moslims tot het geloof in de Heere Jezus, die Zijn Liefde en Kracht had gebracht door Zijn Kostbare Bloed. Alle eer en glorie is aan Hem !

Ziet u : Het Kostbare Bloed van Jezus is niet veranderd ; De mensen zijn veranderd. Zoals Jezus' Bloed door Petrus, Paulus en Elia heenwerkte, zo wil dat Bloed ook door ons heerwerken. Is dat niet prachtig ?

Werkte het Bloed van Jezus dan ook al in de tijd van Elia, in het Oude Testament ?

Exodus 12:13
'Het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. '

Hier zien we dus dat het Bloed van Jezus zo krachtig is, dat het zelfs door de tijdsbarrières heen kan breken.
Doordat men vroeger, in de tijd voordat Jezus Zijn Bloed voor ons gaf, het bloed van dieren gebruikte als een afbeelding van het komende Bloed van Jezus Christus, kon DE SCHADUW VAN JEZUS' BLOED alvast komen over hen die alleen DE wet nog maar hadden gekregen.

Hebr. 10 :1
'daar de wet slechts EEN SCHADUW heeft der toekomstige goederen '

Al in het prille begin van Gods volk was het noodzakelijk dat ze wisten dat er zonder bloedstorting geen vergevíng zou zijn ; Er MOEST toen al bloed vloeien, anders zou zelfs de Schaduw van het Bloed van Jezus niet over hen kunnen komen.

Hebr. 9:22
'Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.'

Hebr. 9:13-14 'Als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprening met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het gloed van Christus, die door de Eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de Levende God te dienen ?

Het Bloed van Christus vloeide in de eerste eeuw van onze jaartelling, maar we zien dus dat het daar niet bij bleef :

De Schaduw van het Jezus' Bloed stroomde naar het verleden. Het stroomde ín de tijd van het Oude Testament VANUIT DE TOEKOMST !

Het Volle Bloed van Christus dat tweeduizend jaar geleden werd uitgestort, stroomt nu nog steeds en zal blijven stromen tot in alle eeuwigheden !
VANUIT HET VERLEDEN, vanuit de tijd van het Nieuwe Testament, komt het ons toestromen

DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS IS EEUWIG ! HET IS ONEINDIG WONDERBAAR EN STERK. HET STIJGT BOVEN ONS BESEF UIT !

Zelfs de Schaduw van het Bloed van Jezus had al zo'n enorme Kracht en Heerlijkheid :
Door de Schaduw van het bloed van Jezus, onder het oude verbond, wekte Elia de doden op !
Hoeveel te meer kunnen wij dat door de Volle Aanwezigheid van Chrístus' Bloed, onder het nieuwe verbond, gaan ervaren !
Laten we de Heere Jezus daarvoor danken en eren ; Zijn Bloed is een Wonderbaarlijk Geschenk wat Hij ons heeft gegeven !

Openb. 1:5 'JEZUS CHRISTUS, DE GETROUWE GETUIGE de Eerstgeborene der doden en de Overste van de koningen der aarde.
Hem, DIE ONS UIT ONZE ZONDEN VERLOST HEEFT DOOR ZIJN BLOED.'

Jesaja 53:6
'Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar DE HEERE HEEFT ONS ALLER ONGERECHTIGHEID OP HEM DOEN NEERKOMEN. '

1 Joh. 1:7
'HET BLOED VAN JEZUS, ZIJN ZOON REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE '

1 Joh. 3:5-6
'En gij WEET, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij DE ZONDEN zou WEGNEMEN, en ín Hem ís geen zonde.
Een IEDER DIE IN HEM BLIJFT ZONDIGT NIET ; een ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.'

Dit is heel duidelijk :

HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS HEEFT DE KRACHT EN AUTORITEIT OM ONS VRIJ TE MAKEN VAN ALLE ZONDEMACHTEN WANT JEZUS DROEG ZE ALLEMAAL, ZODAT WIJ ER NIET MEER MEE HOEVEN TE LOPEN !

Rom. 6:23
'Het LOON van de zonde is DE DOOD. '

JA, HIJ HEEFT ZELFS OM VERDIENDE LOON, DE DOODSTSTRAF, GEDRAGEN.

HET BLOED WAT TOEN UIT HEM VLOEIDE WAS HET BEWIJS DAT DE MENS VRIJGESPRKEN IS VAN AL HET KWAAD, VAN AL DE WERKEN DER DUISTERNIS.

DE EERSTE PERSOON WAARIN HET BLOED VAN JEZUS ZIJN VOLLE HEERLIJKHEID EN MACHT ZOU DEMONSTREREN WAS IN JEZUS ZELF. NU JEZUS 'MENS' WAS GEWORDEN KON HET BLOED OOK HEM VRIJMAKEN VAN AL HET KWAAD.

IEDEREEN ZOU DAARDOOR WETEN DAT DOOR DIT KOSTBARE BLOED MENSEN WERKELIJK VRIJ KUNNEN WORDEN VAN ALLE ZONDEN ENN VAN ALLE GEVOLGEN DAARVAN.

IEDEREEN KAN DE VOLLE RIJKDOM VAN DAT BLOED NU BEWONDEREN DOOR NAAR DE HEERE JEZUS TE KIJKEN; HIJ IS ONZE LEVENDE GETUIGE DIE ONS TOONT WAT ZIJN BLOED ALLEMAAL IN ONS LEVEN KAN DOEN.

ZIJN BLOED IS HET BEWIJS DAT OOK HIJZELF ALS MENS VERLOST MOCHT WORDEN; HET GELDT VOOR IEDER MENS.
ZIJN BLOED ZAG HOE HIJ WAS TOEGETAKELD EN HOE HIJ BEDOLVEN LAG ONDER HET AFSCHUWELIJKE PUIN VAN ONZE ZONDEN EN BEGON NAUWKEURIG UIT TE VOEREN DATGENE WAARTOE HIJ UIT JEZUS WEGVLOEDE; HIJ BEGON DEZE MENS VOLLEDIG TE VERLOSSEN VAN HET KWAAD;

DOOR DE VOLLE KRACHT EN AANWEZIGHEID VAN ZIJN BLOED HADDEN DE ZONDEMACHTEN GEEN RECHT MEER OM TE BLIJVEN !

DOOR DE VOLLE KRACHT EN AANWEZIGHEID VAN ZIJN BLOED WERDEN ALLE LEUGENMACHTEN, ZIEKTEMACHTEN EN DOODSMACHTEN WEGGESTUURD !

DOOR DE VOLLE KRACHT EN AANWEZIGHEID VAN ZIJN BLOED VLOGEN ALLE BOZE LEGERMACHTEN VAN SATAN IN REP EN ROER WEG !

WAAR ZOUDEN ZE DAN NU NAARTOE GAAN ?

ANTWOORD: NAAR AL DIE PLAATSEN WAAR DE VOLLE KRACHT EN AANWEZIGHEID VAN CHRISTUS' BLOED NOG NIET IS !

ZE ZULLEN NOOIT MEER OP DE PLAATSEN KUNNEN KOMEN WAAR DE VOLLE KRACHT EN AANWEZIGHEID VAN HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS AL GEKOMEN IS !'

IN HET LEVEN VAN DE HEERE JEZUS ZULLEN ZE NOOIT MEER KUNNEN KOMEN; ZIJN BLOED IS WEER TERUG IN ALLE VOLHEID EN HEERLIJKHEID.

DOOR ZIJN BLOED WERD HIJ BEVRIJD
DOOR ZIJN BLOED WERD HIJ GENEZEN !
DOOR ZIJN BLOED WERD HIJ OPGEWEKT !

DOOR ZIJN BLOED WERD HIJ WEER VOLMAAKT !

EN HETZELFDE WIL ZIJN BLOED IN UW LEVEN DOEN !

Koloss. 2:9-10 + 12
'In Hem (Christus) woont al de Volheid der Godheid Lichamelijk ; en gij hebt de volheid verkregen in Hem.
IN HEM ZIJT GIJ OOK MEDE OPGEWEKT DOOR hET GELOOF AAN DE WERKING GODS, DIE HEM UIT DE DODEN HEEFT OPGEWEKT.'

DE 'WERKING GODS, DIE HEM UIT DE DODEN HEEFT OPGEWEKT' IS DUS LE KRACHT VAN JEZUS' BLOED. IN DIE KRACHT MOETEN WE GELOVEN, ZODAT DAT BLOED. Z'N VOLLE WERK IN ONS KAN DOEN. DAN WORDEN WE NET ALS JEZUS : VOLMAAKT IN ALLE DINGEN EN MEER DAN OVERWINNAARS !

Matth. 5:48
`Gij dan zult VOLMAAKT zijn, GELIJK UW HEMELSE VALER VOLMAAKT IS.'

Rom. B:32 + 37
'Hoe zal Hij, die zelfs Zijn Eigen Zoon niet spaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet ALLE DINGEN schenken ?
IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS DOOR HEM, DIE ONS HEEFT LIEFGEHAD.'

b.) WAT HET BLOED VAN JEZUS IS :

Hebr'. 12 :22-25
'Gij zijt genaderd : (...)
TOT GOD, de Rechter over allen, (...) en
TOT JEZUS de Middelaar van een nieuw verbond, en
TOT HET BLOED DER BESPRENGING, Dat krachtiger SPREEKT dan Abel.
Ziet dan toe, dat gij Hem, Die SPREEKT, niet afwijst.

Hier zien we dus heel duidelijk dat Het Bloed van Jezus EEN PERSOON is, Die we niet mogen afwijzen.

WIE IS DAN DIE PERSOON ?

WIE IS HET BLOED DAT IN JEZUS CHRISTUS WOONT ?

We weten van Jezus dat er twee Personen in Hem wonen :

Joh. 14:10
'de Vader, Die in Mij blijft. '

Luc. 4:18
'de Geest des Heeren is op Mij. '

Tezamen vormen ze : 'DE GODDELIJKE DRIE IN EEN.

GOD BESTAAT UIT DRIE PERSONEN, MAAR TEZAMEN VORMEN ZE EEN GOD.

De volgende Schriftgedeeltes zullen ons laten zien welke Persoon van de Goddelijke Drie-Eenheid het Bloed van Jezus ís :

Openb. 5:9
' gij ( Jezus ) zijt geslacht en gij hebt hen (ons) VOOR GOD ( de Vader ) GEKOCHT MET UW BLOED '

1 Petr. 1:18-19
'wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen zijt VRIJGEKOCHT VAN UW IJDELE WANDEL die u van de vaderen overgeleverd is, maar MET HET KOSTBARE BLOED VAN CHRISTUS '

Hier zien we dat het Bloed van Jezus ONS EIGENDOMSBEWIJS is VAN ONZE VERZOENING MET GOD EN VAN ONZE VERLOSSING. Dit noemen we ook wel : 'ONDERPAND' .

WELKE PERSOON VAN DE GODDELIJKE DRIE-EENHEID IS HET ONDERPAND ?

Efez. 1 :13-14
'verzegeld met DE HEILIGE GEEST der belofte, Die een ONDERPAND is VAN ONZE ERFENIS TOT VERLOSSING VAN HET VOLK.

2 Korint. 5:4-5
'Wij, die nog ín een tent wonen ( d.w.z. ín een oude, zondige toestand ) zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch OVERKLEED willen worden, OPDAT HET STERFELIJKE DOOR HET LEVEN WORDE VERSLONDEN. God is het, Die ons juist daartoe bereid heeft en Die ons DE GEEST tot ONDERPAND gegeven heeft. '

Rom. 8:11 'En indien de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, Die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke líchamen LEVEND maken DOOR ZIJN GEEST, die in u woont.'

DE HEILIGE GEEST is dus het onderpand: ONS EIGENDOMSBEWIJS, DAT ONS DRAAGT NAAR AL HET LEVEN WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN. DE HEILIGE GEEST IS ONZE LEVENSBRON WAARVANUIT ALLE LEVENSTROMEN STROMEN

Joh. 6:63
'De Geest is het, Die Levend maakt; het vlees ( het stoffelijke ) doet geen nut.'

Eigenlijk was het stoffelijke bloed wat uit Jezus vloeide een uiterlijk teken van wat er in de geestelijke wereld werkelijk aan de hand was : Jezus had Zijn Eeuwige Leven, DE HEILIGE GEEST, uit Zichzelf laten vloeien, zodat Hij ons zou kunnen bereiken en redden. DAT GODDELIJKE EN LEVENDMAKENDE BLOED WAT HIJ VOOR ONS VERGOOT IS DE BRON VAN WAARUIT WIJ NU EEUWIG MOGEN LEVEN IN ZIJN PARADIJS.

-> HET STOFFELIJKE BLOED DAT DOOR ONZE ADEREN STROOMT DOET ONS LEVEN OP AARDE

-> GODS HEILIGE GEEST DIE DOOR ONS HELE WEZEN STROOMT DOET ONS LEVEN IN GODS KONINKRIJK.

DE HEILIGE GEEST IS HET GODDELIJKE BLOED VAN JEZUS DAT WIJ NODIG HEBBEN OM EEUWIG TE KUNNEN LEVEN IN ZIJN KONINKRIJK !

Wat zal deze kennis nu in ons veroorzaken ?

2 Petr. 1:2-4 'Genade en Vrede worden u VERMENIGVULDIGD DOOR DE KENNIS VAN GOD EN VAN JEZUS, ONZE HEERE
Zijn Goddelijke Kracht immers heeft ons met alles, wat tot Leven en Godsvrucht strekt, begiftigd DOOR DE KENNIS VAN HEM, Die ons geroepen heeft door zijn Heerlijkheid en Macht;
DOOR DEZE ZIJN WIJ MET KOSTBARE EN ZEER GROTE BELOFTEN BEGIFTIGD, OPDAT GIJ DAARDOOR DEEL ZOUDT HEBBEN AAN DE GODDELIJKE NATUUR, ONTKOMEN AAN HET VERDERF DAT DOOR DE BEGEERTE IN DE WERELD HEERST '

STAP 2. HET ERKENNEN VAN JEZUS' BLOED:

Joh. 6:55
'( Jezus zegt : ) Mijn Bloed is WARE DRANK.'

Zoals we elke dag vloeistof tot ons moeten nemen om op de aarde te kunnen leven en werken, zo moeten we elke dag het Bloed van Jezus tot ons nemen om in Gods Koninkrijk te kunnen leven en werken. HET GEEFT ONS DE GODDELIJkE VITAMINES EN KRACHT DIE WE NODIG HEBBEN OM TE KUNNEN OVERLEVEN IN DEZE GEVAARLIJKE WERELD. JA, HET BEZIT ZELFS DE WEERSTAND OM ELKE ZONDE, ELK KWAAD IN UW LEVEN TE OVERWINNEN :

Openb. 12:11
'zij ( wij ) hebben hem ( de duivel ) overwonnen DOOR HET BLOED VAN HET LAM. '

Zoals we in het Bijbelboek Handelingen lezen, over de christenen in de eerste eeuw, waren ze daar a1 een heel eind op weg om de mensen los te maken van het kwaad wat de duivel als een zwarte deken over de mensheid had geworpen :

Hand. 5:16
'DE MENIGTE uit de steden rondom Jeruzalem STROOMDE TOE en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. EN ZIJ WERDEN ALLEN GENEZEN.'

Wat is er toch aan de hand met de christenen ?

Efez. 4:30
'Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. '

1 Tess. 5:19
'Dooft de Geest niet uit.'

Hebr. 10:28-30
'Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen GEDOOD op het getuigenis van twee of drie personen.
HOEVEEL ZWAARDER STRAF, MEENT GIJ, ZAL HIJ VERDIENEN DIE (...) HET BLOED DES VERBONDS WAARDOOR HIJ GEHEILIGD WAS, ONREIN GEACHT HEEFT ?
WANT WIJ WETEN WIE GEZEGD HEEFT : MIJ KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN ! EN WEDEROM : DE HEERE ZAL ZIJN VOLK OORDELEN'

2 Tim. 3:1-5
'Weet wel, dat er IN DE LAATSTE DAGEN ZWARE TIJDEN zullen komen : want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die MET EEN SCHIJN VAN GODSVRUCHT DE KRACHT ERVAN VERLOOCHEND HEBBEN ; houd ook dezen op een afstand.'

Jes. 59:1-2
'ZIE, DE HAND DES HEEREN IS NIET TE KORT OM TE VERLOSSEN, EN ZIJN OOR NIET TE ONMACHTIG CM TE HOREN; MAAR: UW ONGERECHTIGHEDEN ZIJN HET DIE SCHEIDING BRENGEN TUSSEN U EN UW GOD, EN UW ZONDEN DOEN ZIJN AANGEZICHT VOOR U VERBORGEN ZIJN, ZODAT HIJ NIET HOORT. '

Jezus ging voor ons door dood en verdoemenis heen om Zijn Kostbare en Levendmakende Bloed aan ons te kunnen geven, dat zo'n Oneindig Sterke en Rijke Kracht bezit dat het ons kan redden en VOLMAAKT kan maken voor de gehele eeuwigheid.

... Maar hoe hebben wij dat Wonderbaarlíjke Levens-Bloed behandeld ?

...Hebben wij Zijn Eeuwige, Ondoorgrondelíjke Kracht Z'n toebehorende plaats gegeven ín ons denken en spreken ?

...Hebben wij wel naar Hem geluisterd toen Hij tot ons sprak ?

Als wij telkens maar weer het bloed van Jezus als een soort dekseltje gebruiken waaronder wij ongestoord kunnen blijven doorzondigen, in plaats van Hem te gebruiken als een Zwaard waarmee we de zonde-machten bestrijden en overwinnen, ...dan hebben we het Bloed van Christus bespuugd en vertrapt.
We hebben dan niet de zonde-machten onrein geacht, maar we hebben dan het Oneindig Heilíge en Reine Bloed van Jezus 'onrein' geacht. We hebben dan Jezus' Bloed, de Geest van Christus, diep bedroefd en uitgedoofd.

Als wij telkens maar weer denken en zeggen, dat wij niet zonder zonden kunnen leven, dat we niet volmaakt kunnen zijn, ...dan hebben we het Bloed van Jezus vernederd tot een zwakke, onkundige en gebrekkige kracht waar we niet veel van kunnen verwachten.
We hebben dan niet de machten van het kwaad en ons eigen-ik verloochend, maar we hebben dan het Oneindig Krachtige, Verlossende en Zaligmakende Bloed van Christus verloochend.

Hoe durven wij, als potten, tegen onze Maker, tegen de Pottenbakker, te zeggen : 'Je kunt me toch niet volmaakt krijgen !' ...met andere woorden : 'Je kunt er niets van !'
. . . Hoe durven we ons zo tegen God op te stellen. We achten dan Hemzelf als onvolmaakt, ...als 'onrein' !

Door zo tegen het Heilige Bloed van Christus te zondigen trekt Hij Zich terug en komt er OORDEEL :

1 Korint. 11:27-31
'Wie dus op onwaardige wijze (..) de beker des Heren drinkt, zal ZICH BEZONDIGEN AAN HET (...) BLOED DES HEEREN. (..) DAAROM ZIJN ER ONDER U VELEN ZWAK EN ZIEKELIJK EN ER ONTSLAPEN NIET WEINIGEN
INDIEN WIJ ECHTER ONSZELF BEOORDEELDEN, ZOUDEN WIJ NIET ONDER HET OORDEEL KOMEN'

Klaagl. 5:7
'ONZE VALERS HEBBEN GEZONDIGD, zij zijn niet meer, WIJ DRAGEN HUN ONGERECHTIGHEDEN. '

Daníel 9:16
'OM ONZE ZONDEN EN OM DE ONGERECHTIGHEDEN ONZER VADEREN ZIJN JERUZALEM EN UW VOLK TOT EEN SMAAD GEWORDEN VOOR ALLEN OM ONS HEEN'

1 Petr. 1:18
'UW IJDELE WANDEL DIE U VAN DE VADEREN OVERGELEVERD is.'

DOORDAT ONZE VOORGESLACHTEN EEUWENLANG HET HEILIGE EN KOSTBARE BLOED VAN CHRISTUS MISBRUIKT EN GENEGEERD HEBBEN EN WIJZELF DAAR OOK NOG EEN HELE GROTE SCHEP BOVENOP HEBBEN GEDAAN, HEEFT HET BLOED VAN CHRISTUS ZICH IN Z'N VERDRIET FLINK TERUGGETROKKEN. WIJ DRAGEN DAAR ALLEMAAL DE GEVOLGEN VAN:

Klaag. 1:6 + 16
'Geweken is van Sions dochter ! ( Gods volk ) al haar Heerlijkheid ; haar vorsten werden als herten die geen weíde vinden, zij gingen, BEROOFD VAN KRACHT voor de vervolger uit.
Verre van mij ( ons ) ís de Trooster ( het Heilige Bloed ) Die mijn ziel verkwikken zou.'

Als we het Bloed van Jezus weer willen erkennen, dan is het ook nodig dat we het weer goed maken tussen Hem en ons. Dan kunnen we de Ware Drank weer drinken en daardoor verfrist en vernieuwd worden :

Hoe maken we het weer goed tussen het Heilige Bloed en ons ?

a.) VERGEVING VRAGEN VOOR ONZE EIGEN ZONDEN:

1 Joh. 1:9
'INDIEN WIJ ONZE ZONDEN BELIJDEN, HIJ IS GETROUW EN RECHTVAARDIG -> OM ONZE ZONDEN TE VERGEVENEN EN -> OM ONS TE REINIGEN VAN ALLE ONGERECHTIGHEID '

b.) VERGEVING VRAGEN VOOR DE ZONDEN VAN ONZE GELOOFSGENOTEN, LANDSGENOTEN, FAMILIE EN VOORGESLACHTEN:

Nehem. 1:6
IK DOE BELIJDENIS VAN DE ZONDEN DER ISRAELIETEN DIE WIJ TEGEN U BEDREVEN HEBBEN ; OOK IK EN MIJN FAMILIE, WIJ HEBBEN GEZONDIGD. '

TOT WELKE PERSOON MOETEN WE ONS DAARBIJ RICHTEN ?

ANTWOORD : TOT DE PERSOON WAARTEGEN WE GEZONDIGD HEBBEN EN MET WIE WE ONS MOETEN VERZOENEN (Matth. 5:23-24). IN DEZE SITUATIE : TOT HET HEILIGE BLOED VAN JEZUS !

Spr. 28:13
`Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn ; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. '

Zoals we al hebben gezien ín Jesaja 59 ís elke zonde die we gedaan hebben een scheidings-muur tussen ons en God, tussen ons en Zijn Goddelíjk Leven. Het Heilige Bloed gaat pas die muren afbreken, als wij die zonden gaan belijden.
Daarom moeten we daar heel nauwkeurig in zijn en niet gemakzuchtig. Als een zonde niet voldoende beleden wordt, dan kan het nog een bepaal de grip in ons leven behouden om het loon daarop waar te maken.
Breng ze maar heel specifiek tot het Bloed van Jezus, zodat Hij de kans krijgt om de zondemuren geheel te verwijderen en Zijn Goddelijk Leven overvloediger ín u te gieten.

Het kan zijn dat de Heilige Geest de komende tijd veel onbeleden zonden naar boven gaat halen. Schrik daar dan niet van, maar dank Hem ervoor dat Hij het verborgen en vastgeroeste kwaad aan het losweken is. Als u het dan belijdt en er vergeving voor vraagt, dan bent u er vanaf.

DE BELIJDENIS VAN ONZE ZONDEN IS EEN BELANGRIJK KANAAL WAARDOOR HET KWAAD UIT ONS LEVEN KAN VERTREKKEN !

LAAT DIT KANAAL NIET DICHTSLIBBEN !

LATEN WE DE VOLGENDE STAPPEN NEMEN OM DIEPER TE KUNNEN DOORDRINGEN IN DE KRACHTBRON VAN JEZUS BLOED
WE ZULLEN DIEPER VERZOEND WORDEN MET HET BLOED VAN JEZUS EN GAAN ERVAREN WAT HET IS OM OVERVLOEDIG DE VOLLE EN WARE LEVENSDRANK TE DRINKEN:

STAP 3. HET LIEFHEBBEN VAN JEZUS' BLOED:

Hoogl. 2:4,5
'Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde.
Sterkt mij met rozijnenkoeken, verkwikt mij met appels, want ik bezwijm van liefde '

Het sprankelende Hooglied' wil ons laten zien welke relatie God met Z'n volk wil hebben. Dit Bijbelboek is als een wonderbaarlijke diamant die we vanuit alle kanten kunnen bezichtigen, om al z'n verborgen schatten en schoonheden te ontdekken.

Het wijnhuis weerspiegelt de Zalige en Wonderschone Kostbaarheden van het Bloed van Jezus. Hier zien wij dat het Goddelijke Levens-Bloed ons wil leiden naar het diepste van Zijn Eigen Wezen, naar Zijn Bron ; Hij wil Zijn gehele Hart aan ons blootleggen.

Joh. 16:12-13'( Jezus zegt: ) Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen ; doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de Volle Waarheid.

Als we gaan zien hoeveel Hij van ons houdt en hoeveel Hij naar ons verlangt, dan zullen ook wij bezwijmen van Liefde voor Hem. Dan zal die Liefde in staat zijn om ons hart wagenwijd open te zetten voor Hem, om Zijn Geschenken van Liefde en Verkwikkingen VOLLEDIG te ontvangen.

STAP 4. HET ONTVANGEN VAN JEZUS' BLOED :

Joh. 6:54-56
'( Jezus zegt : ) Wie (..) Mijn Bloed drinkt, heeft Eeuwig Leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. (..) Wie (..) Mijn Bloed drinkt, blijft ín Mij en Ik in hem '

Veel mensen vandaag de dag verlangen er naar om volledig ondergedompeld te worden in de Heilige Geest. Dit zal echter niet kunnen gebeuren voordat men zich volledig heeft laten onderdompelen in het Heilige Bloed van Jezus Christus.
De discipelen van de eerste eeuw maakten eerst de uitstorting van het Heilige Bloed mee, toen Jezus Zijn Leven gaf, en konden toen pas de uitstorting van de Heilige Geest meemaken. Deze Goddelijke Orde zal nooit veranderen, want de Heilige Geest zal nooit buiten het Heilige Bloed van Jezus Christus omwerken ; Ze zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden tot één Persoon ( zie 1 Joh. 5 : 8 ).

Hoe ontvangen wij de uitstorting van het Heilige Bloed in ons Leven ?

a.) VADER GOD VRAGEN OM HET BLOED VAN JEZUS :

Matth. 7:9-11
'Welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood VRAAGT hem een steen geven ? Of als hij een vis VRAAGT zal hij hem toch geen slang geven ?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen hoeveel te meer zal uw Vader in de Hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom BIDDEN. '

b.) VADER GOD BEDANKEN VOOR HET BLOED VAN JEZUS :

1 Korint. 10:16
'de beker der DANKZEGGING waarover wij DE DANKZEGGING UITSPREKEN ( ís ) EEN GEMEENSCHAP MET HET BLOED VAN CHRISTUS. '

c.) HET BLOED VAN JEZUS AANBIDDEN :

Ps. 68:27 `In koren prijzen zij God, de Heere, Die DE SPRINGADER ISRAELS ( het Goddelíjke Levens-Bloed ) is.'
Ps. 50:23
`Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods Heil doe zien.'

STAP 5. HET GEHOORZAMEN VAN JEZUS BLOED :

Openb. 7:14 'Zij ( de ware christenen ) hebben hun gewaden gewassen en die WIT gemaakt in het Bloed des Lams.

Dit vers laat ons DE VOLHARDING zien die het Bloed van Jezus van ons eist. Ons leven moet GEWASSEN worden ; ...net zolang totdat het geheel WIT is, zonder vlek of smet. Hier gaat dus tijd en strijd inzitten. We zullen moeten schudden, wrijven, wringen en rekken om alles schoon te krijgen :

Hebr. 12:4
'Gij hebt nog niet TEN BLOEDENS TOE weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde.'


Hoofdstuk 3. Kruis - Transplantatie

Kol 1:20
'DOOR HEM ( JEZUS ), VREDE GEMAAKT HEBBENDE DOOR HET BLOED ZIJNS KRUISES, ALLE DINGEN WEDER MET ZICH TE VERZOENEN,'

WE ZIJN DE LIJN VAN JEZUS' BLOED AAN HET VOLGEN OM TOT Z'N OORSPRONG TE KOMEN, Z'N BRON BEVINDT ZICH IN HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS, DIT KRUIS IS DE KRACHT-CENTRALE, DE SCHATKAMER, WAAR DE GROOTSTE EN DIEPSTE KRACHTEN VAN JEZUS' BLOED OPGESLAGEN LIGGEN.

WAAR IS HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS TE VINDEN ?

JOH, 19 ;11-18
'HIJ ( JEZUS ), ZELF ZIJN KRUIS DRAGENDE, GING NAAR DE ZOGENAAMDE SCHEDELPLAATS ( PLAATS DES DOODS ! ), IN HET HEBREEUWS GENAAMD GOLGOTA, WAAR ZIJ ( DE SOLDATEN ) HEM KRUISIGDEN,'

HEBR. 13:12-14
'JEZUS ( HEEFT ) TEN EINDE ZIJN VOLK DOOR ZijN EIGEN BLOED TE HEILIGEN, BUITEN DE POORT GELEDEN, LATEN WIJ DERHALVE TOT HEM UITGAAN BUITEN DE LEGERPLAATS EN ZIJN SMAAD DRAGEN. WANT WIJ HEBBEN HIER GEEN BLIJVENDE STAD, MAAR WIJ ZOEKEN DE TOEKOMSTIGE,'

ALS WIJ TOT NET KRUIS WILLEN KOMEN OM IN DE BRON VAN JEZUS' BLOED ONDERGEDOMPELD TE WORDEN, DAN ZULLEN WE UIT ONS ZONDIGE, VLESELIJKE WERELDJE MOETEN VERTREKKEN, WE ZULLEN ONZE VERKEERDE GEWOONTES EN VERKEERDE VRIENDEN MOETEN LOSLATEN, WE ZULLEN TEGEN DE DODE MASSA IN MOETEN GAAN, ONZE EIGEN MISLEIDENDE VERLANGENS, BEGEERTES, IDEEEN EN PLANNEN ZULLEN DE DOOD IN MOETEN GAAN,

EX. 23;2
'GIJ ZULT DE MEERDERHEID IN HET KWADE NIET VOLGEN,'

MARC. 8:34-38
'( JEZUS ZEGT ; ) INDIEN IEMAND ACHTER MIJ WIL KOMEN, DIE (..) NEME ZIJN KRUIS OP EN VOLGE MIJ, WANT IEDER, DIE ZIJN LEVEN ZAL WILLEN BEHOUDEN, DIE ZAL HET VERLIEZEN ; MAAR IEDER, DIE ZIJN LEVEN VERLIEZEN ZAL OM MIJNENTWIL EN OM DES EVANGELIES WIL, DIE ZAL HET BEHOUDEN, WANT WAT BAAT HET EEN MENS DE GEHELE WERELD TE WINNEN EN AAN ZIJN ZIEL SCHADE TE LIJDEN, (..)
WANT WIE ZICH VOOR MIJ EN VOOR MIJN WOORDEN SCHAAMT IN DIT OVERSPELIG EN ZONDIG GESLACHT, DE ZOON DES MENSEN ZAL ZICH OOK VOOR HEM SCHAMEN, WANNEER HIJ KOMT IN HEERLIJKHEID ZIJNS VADERS, MET DE HEILIGE ENGELEN,'

EIGENLIJK WAS HET HOUTEN KRUIS WAAR JEZUS AAN HING EEN UITERLIJKE MANIFESTATIE VAN DE INNERLIJKE GEZINDHEID DIE HIJ ALTIJD AL HAD GEDRAGEN ; ZELF-OVERGAVE. ZOALS HIJ DAT KRUIS IN HEM DROEG, ZO BEHOREN OOK WIJ DAT KRUIS IN ONS TE DRAGEN ;

1 PETR. 2:24
'( JEZUS, ) DIE ZELF ONZE ZONDEN IN ZIJN LICHAAM OP HET HOUT GEBRACHT HEEFT, OPDAT WIJ, AAN DE ZONDEN AFGESTORVEN, VOOR DE GERECHTIGHEID ZOUDEN LEVEN,'

IS DAT KRUIS VAN ZELF-OVERGAVE AL IN ONS ?
HEBBEN WE DAAR ONZE GEHELE ZONDIGE EN VERDORVEN NATUUR AL AAN VASTGESPIJKERD ?

HET KRUIS VAN JEZUS WIL IN U KOMEN WONEN !
HET KRUIS VAN JEZUS WIL IN U KOMEN WERKEN

Gal. 5:24
'WIE CHRISTUS JEZUS TOEBEHOREN, HEBBEN HET VLEES MET ZIJN HARTSTOCHTEN EN BEGEERTEN GEKRUISIGD,'

WIJ ZOUDEN DE VIJAND AAN HET KRUIS MOETEN NAGELEN, MAAR WE HEBBEN JEZUS GEKRUISIGD ! WIJ HEBBEN DEZELFDE FOUT AlS DE JODEN GEMAAKT, ZE KRUISIGDEN NIET BARABBAS, DE MOORDENAAR, MAAR JEZUS; ZE KRUISIGDEN DE LIEFDE EN KOZEN VOOR DE HAAT,

LATEN WE GOD OM VERGEVING VRAGEN DAT WE ZIJN KRUIS HEBBEN GENEGEERD EN MISBRUIKT, ZODAT HIJ ONS ZIJN BEVRIJDEND KRUIS WEER KAN SCHENKEN !
LATEN WE DAGELIJKS HET KRUIS HEEL BEWUST IN ONS DRAGEN EN GEBRUIKEN. LATEN WE WEER VANUIT HET KRUIS GAAN LEVEN,


Hoofdstuk 4. Woord - Transplantatie

1 KORINT, 1:18
'HET W00RD DES KRUISES IS WEL VOOR HEN DIE VERLOREN GAAN EEN DWAASHEID, MAAR VOOR ONS, DIE BEHOUDEN WORDEN, IS HET EEN KRACHT GODS,'

WE ZIJN DE STROOM VAN JEZUS' BLOED AAN NET DOORLOPEN EN KOMEN STEEDS DIEPER, WE KUNNEN ER BIJNA IN ZWEMMEN EN DAT IS OOK DE BEDOELING, WIJ WILLEN TOTAAL GELEID WORDEN DOOR HET BLOED VAN JEZUS,
WE ZIJN OP ZOEK NAAR DE OPSLAGPLAATS VAN DAT GODDELIJKE EN HEILIGE BLOED, HET KRUIS VAN JEZUS, WANT WE HEBBEN DORST NAAR MEER, WE ZIEN WEL OM ONS HEEN EN IN ONS LEVEN DAT WE MEER GODDELIJK BLOED NODIG HEBBEN. WE HEBBEN GEZIEN DAT HET GODDELIJKE KRUIS, DE GEZINDHEID VAN JEZUS, ZICH IN ZIJN LICHAAM BEVINDT, VANDAAR DAT JEZUS ZEGT:

JOH. 6:51
'IK BEN HET LEVENDE BROOD, DAT UIT DE HEMEL NEDERGEDAALD IS, INDIEN IEMAND VAN DIT BROOD EET, HIJ ZAL IN EEUWIGHEID LEVEN ; EN HET BROOD, DAT IK GEVEN ZAL IS MIJN VLEES, VOOR HET LEVEN DER WERELD,'

JOH. 1:14
'HET WOORD IS VLEES GEWORDEN EN HET HEEFT ONDER ONS GEWOOND,'

OPENB. 19:13-16
'HIJ WAS BEKLEED MET EEN KLEED. DAT IN BLOED GEVERFD WAS, EN ZIJN NAAM IS GENOEMD ; HET WOORD GODS, (..) EN HIJ HEEFT OP ZIJN KLEED EN OP ZIJN DIJ GESCHREVEN DE NAAM : KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN,'

1 KORINT. 11:16
'WANT ZO DIKWIJLS GIJ DIT BROOD EET EN DE BEKER DRINKT VERKONDIGT GIJ DE DOOD DES HEEREN ( = HET KRUIS ! ), TOTDAT HIJ KOMT.'

ALS WIJ TOT HET KRUIS WILLEN KOMEN, WAAR WE ONS OUDE, ZONDIGE LEVEN KUNNEN ZIEN WEGTEREN EN ONS NIEUWE, VOLMAAKTE LEVEN KUNNEN ZIEN OPRIJZEN, DAN ZULLEN WE HET WOORD VAN GOD DAT GEWIKKELD IS IN JEZUS' BLOED, TOT ONS MOETEN NEMEN ! HET KRUIS IS TE VINDEN IN HET MET BLOED BEKLEEDE WOORD VAN GOD !

DE DUIVEL IS LEVENSBENAUWD VOOR HET KRUIS, WANT ALS HET KRUIS HEM AANRAAKT, DAN STERFT HIJ:

EFEZ. 2:16
'HET KRUIS, WAARAAN HIJ ( JEZUS ) DE VIJANDSCHAP GEDOOD HEEFT,'

VANDAAR DAT DE DUIVEL ONS WIL VERGIFTIGEN MET ZIJN BLOEDLOZE WOORDEN WAARIN HET KRUIS NIET TE VINDEN IS ;

1 KORINT. 1:17
'( PAULUS SPRAK ) NIET MET ( VLESELIJKE ) WIJSHEID VAN WOORDEN, OM NIET HET KRUIS VAN CHRISTUS TOT EEN HOLLE KLANK TE MAKEN,'

SATAN WIL DOOR ZIJN BLOEDLOZE WOORDEN DE KRACHT VAN HET KRUIS UITDOVEN !

PS. 96:7
'GEEFT DE HEERE HEERLIJKHEID EN STERKTE.'

HOE GEVEN WIJ HET KRUIS WEER DE VOLLE HEERLIJKHEID EN STERKTE ?

HEBR. 10:19-20
'( WIJ ) GAAN IN HET HEILIGDOM ( = DE VOLLE HEERLIJKHEID EN STERKTE VAN HET KRUIS )
-> DOOR HET BLOED VAN JEZUS
LANGS DE NIEUWE EN LEVENDE WEG, DIE HIJ ONS INGEWIJD HEEFT,
-> DOOR HET VOORHANGSEL, DAT IS ZIJN VLEES.'

D.W.Z. DOOR HET IN BLOED ONDERGEDOMPELDE WOORD VAN GOD

JEZUS CHRISTUS, HET ZUIVERE WOORD VAN GOD, ZAL NOOIT TOT ONS KOMEN ZONDER ZIJN BLOED ( ZIE 1 JOH. 5:6 ) ! WIJ KUNNEN HET WARE WOORD VAN GOD HERKENNEN AAN HET BLOED WAARMEE HIJ OMRINGT IS !

HEBR. 12:24
'HET BLOED DER BESPRENGING WAT KRACHTIGER SPREEKT DAN ABEL, ZIET DAN TOE, DAT GIJ HEM DIE SPREEKT NIET AFWIJST.'

GOD SPREEKT ZIJN WOORD ALTIJD DOOR HET BLOED !

NAAR WIE GAAN WE LUISTEREN ?... NAAR DE DUIVEL, OF NAAR HET BLOED ?????????

ALS U GODS WOORD GAAT LEZEN EN HOREN, WIKKEL DAN ELK WOORD IN HET HEILIGE BLOED VAN JEZUS, VOORDAT U HET TOT U NEEMT !

AlS U GAAT SPREKEN, VRAAG DAN EERST AAN DE HEERE Of HIJ U IN BLOED GEDOOPTE WOORDEN WIL INGEVEN !

ALS MENSEN TOT U SPREKEN, VRAAG DE HEERE DAN Of HIJ U WIL LATEN ZIEN OF DIE WOORDEN WEL OF NIET BEKLEED ZIJN MET ZIJN BLOED !

ZO ZAL HET GEZONDMAKENDE KRUIS VAN CHRISTUS ZICH VOLOP KUNNEN MANIFESTEREN !


Hoofdstuk 5. Littekens - Transplantatie

GAL. 6:17
'OVERIGENS VALLE NIEMAND MIJ LASTIG, WANT IK DRAAG DE LITTEKENEN VAN JEZUS ( VAN HET WOORD ) IN MIJN LICHAAM. ' ( ZEGT PAULUS )

WAAR DIENEN DEZE LITTEKENS VOOR ?

Functie 1

JES. 53:5
'OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ ! ( JEZUS ) DOORBOORD,'

FUNCTIE VAN DE LITTEKENS VAN DE DOORBORINGEN: GODDELIJKE BESCHERMING TEGEN DE ZONDE-MACHTEN !

Zonde-machten vallen van vier kanten aan:

Links: Als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8) -> Bewuste zonden
Rechts: Als een engel des lichts (2 Korint. 11:14) -> Onbewuste zonden

Boven: In onze handel (Efez. 2:1-2)
Beneden: In onze wandel (Efez. 2:3)

De nodige littekens voor bescherming

Links-boven: In de linker-hand
Rechts-boven: In de rechter-hand

Links-beneden: In de linker-voet
Rechts-beneden: In de rechter-voet

Functie 2

Matth. 27:29
'Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd.'
Nahum 1:10 'Verward als zij zijn gelijk doornen

Doordat de mensheid in het hoofd (het verstand) in de war was geraakt door leugen-machten, droeg Jezus de doornenkroon op zijn hoofd, zodat wij weer de waarheid zouden kunnen zien.

Functie van de Littekens van de doornenkroon: Goddelijke Bescherming tegen de leugenmachten !

Functie 3

1 Petr. 2:24
'Door Zijn striemen zijt gij genezen.'

Functie van de Striemen: Goddelijke Bescherming tegen de ziekte-machten !

Functie 4

Joh. 19:34
'Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit (teken dat de dood is ingetreden).'

Door de speer werd de dood van Jezus bevestigd en konden de Deuren des Levens voor ons opengaan.

Functie van het Litteken van de speer: Goddelijke bescherming tegen de doodsmachten !

De Littekens van Jezus zijn de heilsfeiten van de Goddelijke Bescherming die we nodig hebben !

Hoe ontvangen wij Jezus' Littekens van Bescherming in ons leven ?

A. De Naam van Jezus kennen:

Ps. 91:14
'( De Heere zegt: ) Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn Naam kent.'

B. De Naam van Jezus liefhebben:

Ps. 5:12
'Altoos zullen zij jubelen, daar gij hen beschermt, en in u zullen juichen wie uw naam liefhebben.'

Eigenlijk vormen de Littekens van Jezus tezamen de grote Onthulling en Manifestatie van de Naam van Jezus.
Zijn Naam is: Herder, d.w.z. Beschermer !

Ps. 23
'De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets; (..) Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijn Naams wil.'
Joh. 10
'(Jezus zegt:) 'Ik ben de goede Herder, de goede Herder zet zijn leven in voor zijn schapen; (..) Ik geef hun eeuwig leven (bescherming) en zij zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.'

De Littekens van Jezus zijn als het ware de letters van zijn Naam, die in ons gegraveerd moeten worden ! ->

A. Door de Littekens te kennen:

Joh. 17:3
'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.'

Matth. 9:29 'U geschiede naar uw geloof.'

Spr. 18:20 'Van de vrucht van iemands mons wordt zijn binnenste verzadigd: hij verzadigd zich van de opbrengst van zijn lippen.'

Vernieuw uw denken door kennis te nemen van de Heilsfeiten van JEzus Christus. Vul uw gedachtes met hetgene wat de Littekens van Jezus Christus voor u persoonlijk betekenen. U kunt uw denken weer gaan herprogrammeren door de functies van Jezus' Littekens tot uw denken te SPREKEN. We hebben gezien dat woorden PROGRAMMEURS zijn.

Stel Gods volmaakte programma voor uw leven op !

U kunt bijvoorbeeld uitspreken:

Ik geloof in de Goddelijke Bescherming tegen de zonde-machten !
Ik wordt beschermd tegen alle zonde-machten !

Ik geloof in de Goddelijke Bescherming tegen de leugen-machten !
Ik wordt beschermd tegen alle leugen-machten !

Ik geloof in de Goddelijke Bescherming tegen de ziekte-machten !
Ik wordt beschermd tegen alle ziekte-machten !

Ik geloof in de Goddelijke Bescherming tegen de doods-machten !
Ik wordt beschermd tegen alle doods-machten !

Uw nieuwe denken moet voortdurend gevoed worden met Gods Woord, anders groeit het niet en zult u niet oogsten. Als u stopt met het uitspreken van Gods Woord in uw denken, dan kan uw nieuwe op een gegeven moment zelfs zo ondervoed raken dat het sterft

1 Tim. 6:12
'Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Hebr. 10:23 'Laten wij de belijdenis (het spreken) van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij (God), die beloofd heeft, is getrouw.'

Blijf daarom uw geloof uiutspreken, net zolang totdat u merkt dat uw nieuwe denken VERZADIGD is. U krijgt dan vanzelf wel weer een seintje wanneer uw nieuwe denken aan een volgende maaltijd toe is.

Pas als uw nieuwe denken VOLGROEID is, dan zult u de grote oogst kunnen binnenhalen. Gun het vernieuwings- en hervormings-proces daarom de nodige tijd.

B. Door de Littekens lief te hebben:

1. Korint. 13 '(de liefde:) (..)
Zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar
Zij is blijde (dankbaar) met de waarheid.'

1 Joh. 2:5-6
'Wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.
Wie zegt, dat hij in Hem (in Jezus Christus) blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft.'

De Litekens zijn een deel van Jezus Christus. Ze zijn een deel van Gods Woord: het deel wat zorg draagt voor de Goddelijke Bescherming van ons leven.

...Zijn wij dankbaar voor dat woord van bescherming ?

...Bewaren wij dat woord zorgvuldig ?

...Hebben wij de Heere Jezus waarlijk lief ?

Ps. 62:8-11
'Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, (..) God is ons een schuilplaats.
Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdelen hoop op roof.

Vertrouw er niet op dat de duivel u problemen kan gaan geven ! Dat is allemaal ijdelheid, zegt de bijbel !

De Littekens van Jezus vormen tezamen de schuilplaats die God voor ons heeft !

Laten wij die veilige en volmaakte schuilplaats binnentreden door dankbaarheid en gehoorzaamheid: DOOR DE LIEFDE ! ->

Gal. 5:6
'Geloof, door de liefde werkende.'

Ps. 27 '(..) Hij (God) bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads,
Hij verbert mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij;
Daarom wil ik in Zijn tent offeren offers met geschal,
Ik wil zingen, ja psalmzingen de Heere.'

Ps. 91 '(..) De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;
Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen.'

Copieer dit boekje en geef het door !

Destijds uitgegeven door:
Profetische Gemeente: De Bruid van Christus
Br. T.J. Strijker, Predikant

Nog niet uitgelezen over het Bloed van Christus ? Nee ? Ga dan naar .....
De VLoedgolf Deel 5: Het Bloed van Christus-De Grieks-Romeinse Kerk en de Leer van de Onfeilbaarheid.
Ontdek dat er ook vals bloed in de omloop is namelijk het bloed van Mars een levensgevaarlijk bloed en het surrogaat van het Bloed van Christus.