Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 1 - De verborgen bronnen van de Geestesgaven - deel 1 1995
Wij willen zo graag voelen, zien, horen, ruiken en proeven in de geestelijke wereld. Wij willen zo graag de gaven van de Geest ontvangen. Maar God geeft ons die niet zomaar. Ontdek de sleutels tot het ervaren van God en het horen van Zijn Stem. Een belangrijk artikel over het plaatsvervangend lijden.
In dit nummer :

* De bron is beneden

* De bron is in de nood van anderen

* De bron van waarheid

Golgota's Wapen-arsenaal

* Giet het lijden in de juiste vorm !

* 7 apostelen in Nederland op komst!

* Gods Hardheid is Zijn Tederheid

* Het zware lijden is voor de zonde-macht die in je woont !

* Je problemen zijn je wapens !


De bron is beneden

1 Korintiers 12 geeft ons een lijstje met het gereedschap dat God aan de gemeente wil geven. Het zijn de Goddelijke zintuigen die we nodig hebben om samen met anderen in het Hemelse Koninkrijk van God te kunnen leven: je zou het ook de bladeren van Gods geboomte kunnen noemen, tot genezing van de mensen, zoals we dat in Openbaring 22 kunnen lezen.
Het geheim van deze genezende bladeren, die de Bijbel ook wel 'de Geestesgaven' noemt, is dus niet boven de grond te vinden, maar juist onder de grond. De boom moet z'n wortels uitslaan om gezond en stabiel te kunnen groeien:

2 Kon. 19:30:
'Wat van het huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht dragen.'

Deze tekst mogen we niet omdraaien, anders gebeuren er grote ongelukken. Als we meer vrucht willen dragen, dan moeten we eerst dieper geworteld worden in de grond. We moeten aan de onderkant groeien, naar beneden, om eerst een stevigere basis te ontwikkelen:

Hebr. 5 :13-14:
'Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte Prediking: Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun (geestelijke) zintuigen beoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.'

De bron is in de nood van anderen

Wij willen zo graag voelen, zien, horen, ruiken en proeven in de geestelijke wereld. Wij willen zo graag de gaven van de Geest ontvangen. Maar God geeft ons die niet zomaar:

Jak. 1:27:
'Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.'

Hebr. 13:2-3:
'Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebt.'

Willen wij allereerst voelen wat de eenzamen voelen ? Hén zien ? De vertrapten, de verstotenen, de armen en de hongerigen ? Willen we hun gekerm horen ? Willen we ruiken en proeven waar zij doorheen gaan ? Of willen we weer oppervlakkig gaan doen ?

Als wij niet omkijken naar de noodlijdenden van deze wereld, als wij wijgeren Gods Pijn te voelen, dan zullen we helemaal niets te voelen krijgen. Dan zullen we helemaal niets te zien of te horen krijgen. Dan blijven de deuren van de geestelijke gaven dicht.

Matt. 25:31-46:
'(...) Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend ? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen : Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.'

Wij willen zo graag de dingen van God proeven. Maar dit zal niet gebeuren als wij niet eerst de tranen van anderen willen proeven. Wij willen zo graag de dingen van God voelen, maar dit zal niet gebeuren als wij niet eerst het verdriet en de angst van anderen willen voelen. De geestesgaven komen ons nier zomaar aanwaaien buiten Gogolta om.

De sleutel tot het ervaren van God is het lijden en de pijnen van anderen te ervaren, want daar is God ! De sleutel tot het horen van Gods Stem is te gaan luisteren naar het hulpgeroep en gekerm van de mensen in nood. DAAR IS GODS STEM !
Wil Je Gods Stem verstaan ? Luister dan naar het hulpgeroep en gesmeek van de mensen in nood. God bevindt Zich in de noden van de mensen. Daar is Hij altijd weer naar op zoek. Hij is bij de verbrijzelden van hart (Jes. 57:15).

God spreekt in het Lijden. Luister naar Zijn Stem in je lijden. Buiten Zijn Lijden en Tucht om kunnen we Zijn Stem niet verstaan ! Luister naar Zijn Tranen in je leven ! Zijn Tranen spreken ! Luister naar wat Zijn Lijden je te vertellen heeft. Zijn Pijn roept om aandacht. Zijn verdriet snakt naar een luisterend oor.
Luister naar het Geslachte Lam. Voel Hem, ruik Hem, zie Hem, proef Hem ! Hij geeft ons nl. de geestelijke zintuigen die we nodig hebben om het goede van het kwade te onderscheiden en om te leven in het Koninkrijk van God. Het Geslachte Lam bezit de zintuigen die we nodig hebben.

De bron van waarheid

In dit Licht hoeven we niet bang te zijn voor de leugen. Het is de weg die wij behoren te gaan : De weg van het Kruis. Geen oppervlakkig naam-kruis, ...maar een diepgaand Karakter-Kruis. Op deze weg zullen wij blijven wandelen.

2 Joh. 8:12:
'Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des Levens hebben.'

HOE KOM IK TOT DE BRON ?

Hebr. 4:15:
'Wij hebben geen hogepriester, die niet ken meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.'
Wij zullen alles moeten meemaken wat Jezus heeft meegemaakt. Wij zullen Zijn Lijdenswegen, Zijn voetstappen, moeten bewandelen. Hij kon zo met een ieder meevoelen en zo kunnen wij dat dan ook. Hij kon zo ieders lijden dragen en met een ieder in volle eenheid komen. En zo kunnen wij dat ook.
Mensen die zich verworpen en vernederd voelen, die worden niet geholpen door de mensen die op hoge voetstukken staan. Juist dan voelen ze zich nog meer belazerd en geminacht. Jezus nam de plaats in van hen. Hij kwam niet naar hen toe als de stoere held die zielepoten wilde redden. Neen. De Heere Jezus kwam naar hen toe als de verworpene, de verachte. Hij achtte hen hoger als zichzelf (Filipp. 2).

Mijn kruis is de tunnel naar mijn medemens.

Verwonde mensen zoeken naar personen die hen ten diepste begrijpen en invoelen wat ze doormaken. Ze zoeken naar iemand die hen waardeert, respecteert, begrijpt en hoog acht. Wij hebben in ons leven vaak de kruizen verworpen die op ons pad kwamen tot dit doel.

God toonde ons een tunnel die ons zou leiden tot een diepere eenheid met onze medemens. Een tunnel waardoor we hen zouden kunnen helpen. Maar wij hebben die tunnel veracht en daarmee: onze verwonde medemens. Wij sloten die tunnels. We gooiden ze dicht met zand en stenen en kropten zo al onze problemen op. We wilden op het voetstuk blijven staan. We wilden James Bond blijven. En dat is logisch ook. De wereld laat alleen supermannen en supervrouwen in hun waarde. De rest wordt vertrapt en op de nullijn geplaatst. Terug naar af.

Ik graaf mijn kruis op, daar waar ik het begraven heb

Maar wij willen het kruis dragen om anderen te helpen en te begrijpen. Dit betekent dat we al die kruizen die we vroeger verworpen en vertrapt hebben weer onder onze voeten vandaan gaan halen. We gaan alsnog die tunnels door om het lijden samen te dragen.

Voor ons is dit ook een mogelijkheid om oude, opgekropte pijn te verwerken:

Ps. 41:1-4:
'Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Heere hem uitkomst geven; de Heere zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft gij hem niet prijs, de Heere steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert gij geheel zijn legerstede.'

We moeten van die voetstukken af en door onze pijnen de medemens tegemoet gaan komen. Maak die oude putten maar open, want ze zitten er nog steeds en maken ons trots, opgeblazen en oppervlakkig. Die opgesloten putten zijn onze voetstukken geworden, waardoor we ons bewust of onbewust hoger achten dan anderen. We zijn dan op de een of andere manier onbereikbaar voor anderen, vooral voor de mensen in nood. Hierdoor voelen mensen zich verworpen, want geestelijk gezien hebben wij de mensen onder onze voeten. Wij hebben het Geslachte Lam verworpen. Hij wilde door ons heen de mensen redden, maar wij wilden niet gelijkvormig worden aan het Geslachte Lam.

Wij kunnen alleen met anderen meevoelen en hen begrijpen als we het zelf mee hebben gemaakt. Zoek die momenten weer op waarin je je zoals hen voelde. Haal dat kruis onder je voeten vandaan en draag het alsnog. Wij hebben die dingen meegemaakt, zodat we dichter bij andere noodlijdenden konden komen om hen begrip en liefde te schenken.

Als we buitenom die momenten die mensen willen helpen, dan staan we nog hoog te pronken met ons zelfzuchtige leventje. Dan hebben we het kruis verworpen. Dat is een zonde die een muur vormt tussen ons en de medemens. Zo worden we steeds kouder en harder, steeds begriplozer en steeds hoogmoediger.

Breek die muren af en grijp naar die kruizen. Dan heb je een brug om in Nederigheid en Eenvoud tot de mensen te komen. Dan zal je hart weer open kunnen voor hen. Dan kun je weer volop huilen om de pijn van de ander.

Willen wij het kruis van het verleden zien ? Of willen wij het verweg stoppen ?

God wil dat we het kruis van alle tijden, ja, het grootste kruis dragen. Alleen dan kunnen onze armen uitreiken tot God en tot alle mensen die Hij op het oog heeft.

Het kruis dat er door mijn zonden ligt telt ook mee.

Hebr. 2:14-18:
'(..) Opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd weren.
(..) Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.
Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Jezus kwam in het diepste kamertje van de dood OM DE DOOD TE OVERWINNEN & OM ANDEREN TE BEVRIJDEN ! Wij moeten in elk probleem, elke pijn, het diepste kamertje binnentreden, de wortels, de grootste machten onder ogen komen, om zo elk verdriet te overwinnen en om anderen te bevrijden.
Deze wegen, deze tunnels, zijn al voor ons aangelegd. Wij mogen ze in overwinning bewandelen.

Soms brengen onze zonden ons in ballingschap, in een of ander diep probleem. God gebruikt onze zonden ook in Zijn Plannen. Laat je zonden je tuchtigen, zegt Jeremia 2 ! Als je dat kruis van zonden aanvaardt, dan gebruikt God het ook om de grootste vijanden ermee te vernietigen. Juist in die diepe kerkers van de dood kunnen we satan een zware slag toebrengen !
Dit wist Simson ook ! Door zijn zonden kwam hij in de tempel van de Filistijnen, maar juist daar kon hij het hele zaakje vernietigen. Hij doodde daar meer vijanden dan hij ooit had gedood. God gebruikte zijn zonden ten goede !
De wegen van het lijden bewandelen we niet om vernietigd te worden, maar om de duivel te vernietigen. We trappen alles van hem plat. Wij komen nl. in de Naam van de Liefde, in de Naam van Jezus. Wij volgen Hem. Ook Hij beging deze weg om de satan op z'n troon aan te pakken. God leidde Hem naar het diepste van de hel om daar de boel op te ruimen. Dat was pas wortel schieten.

Jezus ging voor ons de afgrond in en sloeg voor ons allemaal Zijn sterke wortels uit, vanwaar wij mogen groeien en vrucht dragen. Deze wortels zijn Zijn Lijdenswegen. Zonder deze wortels zullen we door de komende stormen weggeblazen worden !

Laten we deze lijdensprocessen, deze wortels van Christus, in ons leven groeien, opdat we stand kunnen houden in de grote verdrukking en in de voleindingstijd ! Daar op die Goddelijke Lijdenswegen is de Heere Jezus, het Leven, te vinden. Daar vinden wij alles wat we nodig hebben.

Mijn kruizen zijn mijn geestelijke zintuigen die het verdriet van anderen opnemen.

Hebr. 2:9:
'We zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.'

ZO GAAN ONZE GEESTELIJKE ZINTUIGEN WERKEN ! DIT IS HOGEPRIESTERLIJK WERK, WAAR OVERIGENS DE GEHELE HEBREEENBRIEF OVER HANDELT.

Daarom: Kom het lijden van je verleden onder ogen en zie dat als de tunnels om met andere lijdenden in contact te treden. Zie de verleden pijnen als je zintuigen om de ellende van de ander te smaken. Zo smaak je God, omdat Hij Zich daarin bevindt. Hij is reeds gelijkvormig geworden aan die ellende (Gal. 3:13).

Ik moet beter naar mijn kruis kijken, dan zie ik het kruis van de ander,

Gal. 6:1-2:
'Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf: gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt (= draagt) elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen.'

Kijk naar je eigen leven. Als je iemand ziet in nood of verzoeking, kijk dan in het verleden naar je eigen nood en verzoeking. Zo kun je tot die persoon komen in zachtmoedigheid om alles van hem over te nemen.
Als je zelf nog op een voetstuk staat en niet door je eigen lijden de ander in de put tegemoet komt, dan werkt het allemaal niet. Dan kun je de ander niet helpen. Wij hebben allemaal onze put. Alleen door onze eigen put onder ogen te komen en te aanvaarden, kunnen we de ander bereiken en helpen ! Het mooie ervan is dat elke put de ander kruist in het middelpunt, de as Jezus Christus, Zijn Lijden, dat is het kruis. Daal in elke put van je leven af tot het kruis ven Christus. Daarmee kun je de ander vrijzetten :


Je helpt een persoon dus altijd van onderen. Niet van bovenaf, want dan voel je je verheven. De hoogmoed kan mensen niet helpen. De hoogmoed kan alleen verwerpen.

Acht de ander uitnemender dan jezelf. Zo kun je hem uit de verwerping trekken. Mensen in problemen voelen zich vaak verworpen door God en mensen. Ze hebben geen behoefte aan trotse helden, maar aan personen die met hen meevoelen en hen begrijpen:

Filipp. 2:3-11:
'Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf (..). Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die (..) Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mans bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises (..).'

Vandaag de dag worden ons van boven vele touwen toegeworpen. Vele leiders, kerkmensen en andere hulpbiedenden wuiven bovenaan onze putten om ons hun diensten te vertonen. Maar neem ze niet aan, want het zijn geesten van verwerping. Ze willen ons gebruiken om hun bediening en aanzien uit te breiden. Ze willen met ons vlees hun hart vetmesten. Pak hun touwen niet aan. Dat zijn de helden uit de hel die u willen verwerpen. Doe daar niet aan mee. U bent geen nummer. U bent ook geen stuk vlees. U bent een geliefd kind van God en Hij helpt u door in al uw Pijnen één met u te worden. Hij draagt u. Zo kunnen we de ware dienstknechten en dienstmaagden van de Heer herkennen. Ze komen van onderen om u te omhelzen. De mensen die van boven, vanaf hun trotse tronen en voetstukken naar u toekomen, komen met valse motieven. Trap daar niet in.

Ezech. 34:
'Zo zegt de Heere Heere: wee de herders van Israël, die zichzelf wijden ! Moeten de herders niet de schapen weiden ? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet, zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij.
Zij raken verstrooid, omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds, zo raken zij verstrooid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt.
Daarom, gij herders, hoort het woord des Heeren. Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Heere Heere, opdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is - want mijn herders vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet - daarom, gij herders, hoort het woord des Heeren.
Zo zegt de Heere Heere: zie, Ik zal die herders ! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. Want zo zegt de Heere Heere: Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden (..).'

GOLGOTA'S WAPEN-ARSENAAL

Giet het lijden in de juiste vorm !

Grote golven van onderdrukking overspoelen de wereld vandaag de dag. Het buldert van ellende. Ook in de kerk. Men heeft het vaak niet meer in de hand. Velen bezwijmen van vrees en angst en velen worden in het verderf weggezogen. Velen zijn radeloos (Luc. 21:25-26). Christenen worden niet automatisch geherbergd voor deze toestanden. In het koninkrijk van God werkt niks automatisch:

Luc. 21:36: 'Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.'

We moeten het lijden weer kunnen plaatsen. Anders worden we er door overspoeld. De rivier van het lijden mag niet overstromen, maar moet in z'n bedding blijven. We moeten het lijden weer de juiste plaats aanwijzen in ons leven, opdat we gezond zullen blijven. Wij hebben een diepere openbaringskennis van Gods Woord nodig als wij niet te gronde willen gaan (Spr. 29:18, Hos. 4:6, 2 Petr. 3:17-18).

Daniel 11 en 12 spreekt over de verstandigen die op zullen staan om het volk tot inzicht te leiden. Zelfs de aartsengel Michael zal opstaan om het volk van God veilig door de grote verdrukkingen heen te leiden.

En zullen doorbrekers komen die door de voorgeslachtelijke en hedendaagse puinhopen heen de weg banen naar de Schuilplaatsen van God (Micha 2:12-13).

7 apostelen in Nederland op komst!

Ook in dit land zullen zulke mensen op gaan staan. De Heer heeft aan sommigen onder ons al dingen hierover getoond. Nederland wordt nu klaar gemaakt om een poort te zijn voor vele andere landen.
De Amerikaanse profeet Tim Woodson heeft in het voorjaar van 1993, in zijn betere tijden, eens een Woord van de Heer doorgegeven wat betreft Nederland. Dit is door enkele anderen bevestigd: Er zullen zeven apostelen in dit land door de Heer worden opgericht om de reformatie door te zetten
Dit zal met harde hand gebeuren, want ons zondige vlees zal niet vanzelf wel een keertje doodgaan. Neen. Het moet doodgeslagen worden. Want anders slaat het ons dood (Rom. 7:11).

Gods Hardheid is Zijn Tederheid

Hebr. 12:5:
'Acht de tuchtiging des Heeren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heere.'

Als wij denken dat Hij ons pijn doet, dan heeft Hij ons juist lief. Wij leven op de kop ! Alles wat God ons hard aandoet is juist zoet en zacht. Doordat wij op de kop leven zien we alles omgekeerd ! Als wij lijden, dan hebben we gemeenschap met God ! Lijden is bemint worden ! Dit lijden is zacht en licht. Dit lijden is zoet.

Matt. 11:28-30:
'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'

Het zware lijden is voor de zonde-macht die in je woont !

Voor je vlees is dit een hel. Een ruw-houten, bloederig kruis. Keihard en meedogenloos. En dat maakt het voor je nieuwe mens extra heerlijk ! Het vlees teert geheel weg. De nieuwe mens zal er nooit meer last van hebben:

1 Petr. 4:
'Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen mat dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.'

Maak duidelijk onderscheid en geniet ! Indien u dit principe niet kent, dan is het lijden voor u zwaar. U kent het onderscheid tussen vlees en geest niet. Uw geest is dan nog zwak, zodat uw vlees als een brullende leeuw tekeer gaat. Uw vlees moppert, voelt zich niet lekker en blijft zeuren. U denkt dat u het bent, maar het is uw vlees !

Rom. 7:20:
'Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet, maar de zonde, die in mij woont.'

Het is uw zondige aard die zich zo rot voelt onder de tuchtigingen van God. Uw wedergeboren geest in u voelt zich heerlijk, maar die is nog onmondig en heeft niet veel in te brengen door gebrek aan kennis (Gal. 4, Hos. 4:6).

Al het zware en vervelende lijden mag u op uw vlees afwentelen. Rol het maar op de zonde-macht die in u woont. Het is nl. niet bestemd voor uw wedergeboren persoonlijkheid.

Zoals we hebben gezien :
Het juk van Jezus is zacht en Zijn last is licht, elk hard juk en elke zware last is bestemd voor uw zondige natuur ! Onderdruk uw goddeloze vlees maar !

Luister: laat deze gedachte in u gestalte krijgen ! Het is uw wapen ! Uw zondige vlees voelt zich naar, omdat het z'n ondergang tegemoet gaat.

Het vlees krijgt het hier op aarde zwaar te verduren. Het krijgt harde en rake klappen van het Kruis ! Maar u voelt uzelf heerlijk !

Deze woorden werken als een zwaard die uw oude mens en nieuwe mens van elkaar lossnijden, zodat uw oude mens u niet meer kan bedriegen (Hebr. 4:12-13):

U wordt bemint door de Heilige Geest als u lijdt. Hij trekt u nl. los van de poel van het verderf. Het lijden is een medicijn om u beter te maken. Uw vlees kan daar ziek van worden, maar dat is een goede zaak. Laat uw vlees maar ziek worden ! Laat het maar sterven ! U moet uw vlees haten en al het slechte toewensen !

Je problemen zijn je wapens !

2 Tim. 2:3:
'Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.'

God geeft ons het lijden als een wapen om het vlees mee te vernietigen. Leer je pijnen te zien als je wapens waarmee je het demonische vlees uitroeit ! Leer je tranen te zien als atoombommen die de akkers van het vlees opblazen. Laat het Lijden van Christus door je leven stromen als de vuren van een machinegeweer. Het vlees gaat eraan ! Het vlees kan niet tegen de tucht. Het vlees kan niet tegen het lijden. Het vlees wil zich vrij voelen, losbandig. Maar juist de tucht en het lijden maakt ons vrij : vrij van zonden.

Het lijden is het doodsvonnis aan het adres van de duivel. Met hem wordt niet gerekend. Juist het vlees gaat zo tekeer bij de begrafenis van de duivel. Als u lijdt, dan is de duivel op weg naar z'n graf.
Het vlees heeft het daar maar moeilijk mee. Het brult om z'n vermoordde meester. Als je pijn lijdt, dan is dat de pijn die je vlees heeft. Dan ben je al aan het overwinnen.

Als je lijdt, weet dan: GOD BRENGT JE WAPENS ! Het Lijden van Christus is je wapenarsenaal ! Golgota is je kernraket !

LEER TE VECHTEN ! JE WAPENS ZIJN JE PIJNEN ! LIJDEN = STRIJDEN !

Laat deze boodschappen diep tot u doordringen. Laat het gestalte en vorm in uw leven krijgen.

Br. T. Strijker, predikant

Gods Zegen toegebeden ! Zijn Tedere Zorg is over u !