Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven Profetie - Speelgoed of Dynamiet ! 1993
Naast de doorbraak van de profetische gaven om ons heen met de geweldige getuigenissen daarvan, komen er ook schokkende berichten binnen over ellende en de verwarring rond de pseudo-golf van profetie:

Valse profetieen ! Valse profeten ! Mensen vallen daardoor van hun geloof af ...en glijden weer terug in de wereld ! Mensen raken 'bezeten' en komen in hysterische toestanden terecht ! Chaos ! Vernietiging ! Waar loopt dat op uit ? ....de vijand gaat woester tekeer dan ooit tevoren. We leven in gevaarlijke tijden van stress en misleiding.

Deze boodschap wil als een schuilplaats zijn, waar u veilig bent voor leugen en onheil. Naast de nodige waarschuwingen zal God u uit elke dwaalsituatie en misleiding halen en u in Zijn waarheid planten, waar u zal opgroeien tot een ware vruchtdrager van Hem.
Een belangrijke profetische boodschap voor profeten en hen die ernaar streven te profeteren en hen die er naar streven de woorden van God te spreken en te handelen volgens de wil van God in het dagelijks leven + een studie over toetsen !


Inhoud:

Voorwoord

Inleiding

* Wereldwijd herstel van de profetische bediening
* Profetie is noodzakelijk
* U bent gewaarschuwd door God, door Zijn Woord !
* Rampzalige ongelukken door valse profetenwoorden !
* Profetische boodschap voor profeten en mensen die willen profeteren

Hoofdstuk 1 Wat is de wortel van valse/ foutieve profetie ?

* Tijd voor algehele vernedering
* Alleen op God vertrouwen
* Zonde bevrucht de mens en laat hem leugen baren
* Genezing voor u !
* Eerst afrekenen met de wortel, anders dweilen met de kraan open
* 'Als Jezus zijn' is het veiligst : niets kan er fout gaan !
* De duivel is degene die nog de plaats van Jezus in uw leven bezet !
* Drie levensgevaarlijke golven van zonden in dit land
* Klaagliederen
* Satan komt vaak als een Engel des Lichts !
* Wettelijk recht
* Wortel Nr. 1 : Hoogmoed
* Manipulatie is satans aanval op Gods veelzijdigheid
* God werkt niet met manipulatie !
* Manipulatie = Mishandeling !
* Manipulatie = Godslastering !
* U werkt altijd vanuit een geestelijke kracht !
* Wortel Nr. 2. : Irritatie
* Wortel Nr. 3. : Eerzucht
* Vermaning = Liefde
* Ga de strijd aan !
* Machtige ommekeer in uw leven en in uw omgeving !

Hoofdstuk 2 Hoe perfect te profeteren/prediken ?

* Stop met 'profeetje spelen' !
* Overmoed trekt ons uit Gods bescherming en zaait verderf !
* Profeteren is koorddansen op een smal koord
* Eerst uzelf onder handen nemen
* Het geheim van 'alles toetsen'
* Hoe te toetsen ?
* Hoe moeten we de geesten toetsen/ onderscheiden ?
* Zonde sluit de deur voor 'de gave van toetsing' !
* De toetsing der geesten schud de hemelse gewesten !
* Pas op voor de wolf in schaapsklederen !
* Uw hart is de deur waardoor God beweegt
* Zoek vol enthousiasme de verborgen schatten van God !
* Pas op voor valse smoesjes !
* Vruchten en gaven zijn Gods Geesten : Gods veelzijdige, Heilige Geest ! (*zie beneden)
* Hoe de gaven aan te wakkeren ?


Voorwoord

Naast de doorbraak van de profetische gaven om ons heen met de geweldige getuigenissen daarvan, komen er ook schokkende berichten binnen over ellende en de verwarring rond de pseudo-golf van profetie:

Valse profetieen ! Valse profeten ! Mensen vallen daardoor van hun geloof af ...en glijden weer terug in de wereld ! Mensen raken 'bezeten' en komen in hysterische toestanden terecht ! Chaos ! Vernietiging ! Waar loopt dat op uit ? ....de vijand gaat woester tekeer dan ooit tevoren. We leven in gevaarlijke tijden van stress en misleiding.

Deze boodschap wil als een schuilplaats zijn, waar u veilig bent voor leugen en onheil. Naast de nodige waarschuwingen zal God u uit elke dwaal-situatie en misleiding halen en u in Zijn waarheid planten, waar u zal opgroeien tot een ware vrucht-drager van Hem.

Inleiding

Wereldwijd herstel van de profetische bediening

Wij zijn allen blij, dat God de profetische bediening aan't herstellen is, ook hier in Nederland. Het is nu de tijd dat God Z,n Geest uitstort op alle vlees; en onze zonen en dochters zullen profeteren (Hand. 2:17). In Amos 3:8 roept de Heere iedereen op om te profeteren: 'de Heere Heere heeft gesproken, - wie zou niet profeteren ?'
Profetie is de hoogste gave van de Heilige Geest, waar we het meest naar moeten streven (1 Korinte 14). Dit is een gebod des Heeren. Nemen we hem serieus ? Lieve broeder en zuster, als u er niet naar streeft te profeteren, bent u de Heere op dit punt ontrouw en mist u dus een vrucht van de Geest: U mist trouw. Wilt u voor 100 % trouw zijn aan God en Zijn Werken doen ?

Profetie is noodzakelijk

De gave van profetie wil God ons ten volle geven om Zijn gemeente te stichten (1 Korint. 14:3-5). Het Griekse woord voor 'stichting' is 'oikodomeo' hetgeen betekent 'steen voor steen het huis bouwen.' Profetische woorden zijn dus B O U W S T E N E N E N ! Als er gaten in onze geestelijke beschermmuren zitten, dan dienen die gaten opgevuld te worden met Gods Woord, anders kan de vijand binnenkomen en doen wat hij doen wil (zie Spr. 29:18, Hos.4:6, Jes. 56:9-10). Mensen, weet u dat profetie een onmisbaar deel van de geestelijke wapenrusting is ? Het is het zwaard wat u nodig heeft, om de vijand van u weg te slaan en weg te houden. Het is het door Gods Geest ingegeven Woord van God (Efez. 6:17, 1 Tim. 1:18, Hebr. 4:12).
Een keer was er een bezeten meisje voor hulp bij ons gekomen. De Heere zei me, dit ik eerst een profetie over haar uit moest spreken. Toen ik dit bevel gehoorzaamde begonnen de demonen door dat meisje heen te schreeuwen en te huilen. Ze zeiden dat ik moest stoppen met profeteren, omdat ze anders hun werkt niet meer konden doen. Ze schreeuwden dat de profetie als een vruchtenboom in het meisje werd geplant, zodat ze geen ruimte meer hadden... Het meisje werd wonderbaarlijk bevrijd en ze profeteert nu zelf ook heel veel.

Een gemeente zonder geestesgaven is als een garage zonder gereedschap, als een schip zonder bodem, als een huis zonder fundament, kortom:
E E N L E V E N S G E V A A R L I J K E G E M E E N T E !

Profetieen/ profeten zijn noodzakelijk om het fundament van de gemeente te leggen en daar op door te bouwen (Ezra 5:1-2, Jes. 28:23-29, Hos. 12:14, Efez. 2:20).

U bent gewaarschuwd door God, door Zijn Woord !

Een gemeente die functioneert of wil gaan functioneren in de gave van profetie krijgt onherroepelijk met de duivel te maken. De duivel is ten eerste ontzettend bang voor profetieën en ten tweede is bij verschrikkelijk jaloers op Gods Geest van Profetie die door de profeten spreekt. De duivel zal er alles aan doen om die gave uit te doven en/ of Gods Geest te vervangen door zijn duivelse leugengeesten. Laten we hierontrend niet onwetend of nonchaland zijn.

Rampzalige ongelukken door valse profetenwoorden !

Er zijn of vele verschrikkelijke op fatale brokken gedijkt daar profeten die hier geen rekening mee hielden,.. mijn vrouw en ik profeteren al jarenlang en we komen op vele profetische conferenties. Er zijn vele valse, onware profetenwoorden over ons uitgesproken, dik door bekende profeten. We hebben mensen zien terugvallen doordat er foutieve vermaningen en levensbeschrijvingen over hen werden uitgesproken. De profeten zelf horen hier vrijwel nooit iets van, maar wij hebben de mensen in het publiek gevolgd. Er zijn ontzettend veel verwarringen en teleurstellingen bij vele mensen gekomen, doordat de profeten te overmoedig zijn met hun zg. profetieën. De profeten die bekend staan als grote mannen Gods zijn vaak onvolwassen en hebben niet geleerd om de Stem van God te onderscheiden van de stem van de duivel ... en geven zo de duivel vrijbaan om z,n vernietigend werk te verrichten.

Profetische boodschap voor profeten en mensen die willen profeteren

De Heere heeft me de ellende de de wortels daarvan laten zien. Er is een diepe nood in profetisch nederland een gevaarlijke pseudo-stroom van PROFETIE IS door een scheur in de gemeente binnengekomen om z,n slag te slaan gaan we terugslaan OF laten we het van kwaad tot erger worden ? Hoeveel kapotte mensenlevens moeten er nog komen ? Hoeveel moeten er nog afvallen van hun geloof ? Hoeveel vloeken moet men nog meedragen door nog zo,n overmoedig vals profetenwoord ? Hoeveel nog, lieve mensen ?

'Dood en leven zijn in de macht van de tong wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.' (Spr. 18. 21)

Ook al lijken de profetieën nog zo vroom en zo religieus als de woorden van de vrienden van Job. ...Job zei hoelang nog zult gij mijn ziel grieven en mij met woorden verbrijzelen ?') Job 19. 1-3 ) Job werd gekweld ! Laten we voorzichtig zijn met onze woorden. Profetie is geen speelgoed !

Hoofdstuk 1 Wat is de wortel van Valse/ foutieve profetie ?

Tijd voor algehele vernedering

We zijn met z'n allen zo ver afgedwaald, dat God zegt, dat er geen enkel mens verstandig is; allen zijn afgeweken... Onze vaderen waren allen met leugengeesten bezeten. We komen uit een duister, zeer duister voorgeslacht (Jerem. 16:19; Rom. 3:9-8). Wij hebben allen een verduisterd verstand door de zonden van onze voorouders en door onze eigen zonden. De Bijbel zegt dat het gehele hoofd 'ziek' is (Jes. 1; Rom. 1:18-32, 12:1-2; Efez.4:17-23). Kijkt u maar om u heen; het ene hoofd is nog zieker dan het andere; het ene verstand weet het nog beter dan het andere... en ze slaan elkaar met hun bevindingen/ theologieen -en meer van dat soort ziektes- de hersens in !

Hoe dwaas ! Wie kan nou van zichzelf zeggen, dat hij het recht heeft om te spreken ? wie kan nou van zichzelf zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft ? We zijn toch allemaal grandioos afgeweken ? Of niet soms ? ... Of weet u het me beter te vertellen ?
Waar haalt u uw rechten vandaan ? U, professor, leraar, voorganger, theoloog, of misschien wel profeet ! Waarom zou u het beter weten dan anderen ? Waar basseert u uw recht om te spreken op ?
Op uw hoofd vol 'gezond' verstand ? ...Niemand is verstandig, zegt de Bijbel. Het verstand is verziekt en verrot, ja zelfs bezeten (1 Tim. 4:1-2; 1 Petr. 1:18). ...Oh, u heeft studieboeken gelezen... ik ook ! Duizenden ! Maar ik kwam telkens weer die kronkels tegen in het verstand van de mens !

Alleen op God vertrouwen

Ja, lieve vriend of vriendin, het is waarheid wat 1 Korintiers 1:21 zegt: door onze eigen ziekelijke, vleselijke, betweterige, traditionele wijsheid, dat afgedwaalde, verduisterde en bezeten verstand, hebben we God NIET gekend ! ...Daardoor bleef Zijn wonderbaarlijke, liefdevolle nederige en zachtmoedige wijsheid voor ons onbereikbaar !
Houd uzelf niet voor de gek ! U bent vooor uzelf niet te vertrouwen ! ...Ik zal het nog sterker vertellen: ...U bent voor uzelf en voor anderen LEVENSGEVAARLIJK ! ...U heeft God nodig ! U moet God leren kennen en zo Zijn woorden doorgeven (1 Joh. 2:27 ; 1 Petr. 4:11; Jerem. 17:5-8; 2 Sam. 23:2).

Zonde bevrucht de mens en laat hem leugen baren - Psalm 7:15

De Bijbel zegt, dat 'zonden' de deur hebben geopend voor 'dwaalgeesten' in allerlei vormen en maten. Dwaalgeesten, die het Woord van God bedekken en verdraaien (zie Jes. 29:9-14 ; 2 Korinth.3:14-16 ; Hebr. 12: 14-15 ; Jak. 3:14-16 ; 2 Petrus. 3:17-18 ; Dan. 12:10 ; Hebr. 3: 7-13 ; Spr. 14:22a, 22:5 ; Ps. 106:35-36).

Van mensen die niet onberispelijk/ geheiligd leven, mogen we dus geen Godsspraak verwachten. Weest met zulke mensen extra op uw hoede (1 Tim. 1:5-6, 3:9-10 ; Titus 1:5-9 ; Matth. 7:3-5).

Genezing voor u !

We hebben te maken met een wereldwijde ziekte: verstandsverduisternis ! Gods Woord geeft ons het medicijn:
'Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.' Spreuken 3:7-8

Eerst afrekenen met de wortel, anders dwijlen we met de kraan open

We gaan de wortel van alle leugens, alle ellende eerst weghalen. Zonde is de wortel ! Zowel de zonden van onszelf, als de zonden van ons voorgeslacht houden de vlammen der leugen brandende.

Als u tot Jezus komt, bent u uit die draaikolk gestapt, maar loopt dan nog wel met DE SYMPTOMEN van die noodlottige draaikolk

Zonden zijn vurige kolen, die leugens uitstralen en daarmee vernietiging aanrichten naar geest, ziel en lichaam. In deze afgevallen wereld wordt alles van kwaad tot erger (2 Tim. 3:1-4). Ik zeg u: Deze wereld draait in een draaikolk van ellende en kwaad ...en wordt steeds dieper naar onderen gezogen. Als u tot Jezus komt, bent u uit die draaikolk gestapt, maar loopt dan nog wel met DE SYMPTOMEN van die noodlottige draaikolk.

'Als Jezus zijn' is het veiligst: niets kan er fout gaan !

...Zeg eens eerlijk: bent u al een perfecte gelijkenis van de Heere Jezus ? Hoort u God de Vader al, zoals Jezus Hem dag en nacht verstond ? Is dezelfde Liefde, Ontferming en Nederigheid zoals Jezus die heeft al in u ? Dat is Gods wil voor u ! Dat u in Jezus voetsporen treed, ...Hij die geen zonde doet (1 Petrus 2:21-22 ; 1 Johannes 2:3-6 ; Johannes 14: 12-14 !)

De duivel is degene die nog de plaats van Jezus in uw leven bezet !

Ziet u nog andere dingen in uw leven, symptomen van de duivel, dan weet u wat u te doen staat ! U hebt een strijd te voeren ! Zoals de Israelieten ook een strijd hadden te voeren tegen een hele rits vijanden in het Beloofde Land. Voor God bent u het Beloofde Land ! U bent de tempel, waarin Hij wil wonen ! U bent de tempel van de Heilige Geest (1 Korinth. 3: 16-23 ; 2 Korinth. 6:16-18) ! Deze tempel was zo diep in de drek gedaald, dat de Heilige Geest zich flink moest terugtrekken uit de mensheid. ...Wie kwam daarvoor in de plaats ? Laten we er geen doekjes om winden : de duivel met z'n boze geesten. ...Het kwaad is geen 'onpersoonlijke invloed'. Neen ! Het is de duivel ! Het zijn boze geesten !
Tegen deze knakker moeten we strijd voeren, zegt de bijbel. Niet tegen vlees en bloed, dus niet tegen onszelf of tegen andere mensen ! Neen ! Tegen: 'overheden', tegen 'machten', tegen 'wereldbeheersers dezer duisternis', tegen boze geesten in de hemelse gewesten'. (Efez. 6:12 ; Gen. 4:7 ; 1 Joh.3:7-8 ; Rom. 7:20 ; Num. 5:14)

U sleept deze bende mee vanuit al uw voorgeslachten ! Er zitten vijanden in u, in Gods tempel

U sleept deze bende mee vanuit al uw voorgeslachten ! Er zitten vijanden in u, in Gods tempel (Klaagl. 5:7 ; Ex. 20:5 ; Deut. 12:28 ; Dan. 9:16 ; Jes. 58:12) ! U moet ze gaan ontmaskeren/ onderscheiden, want ze zitten en werken heimelijk, d.w.z. stiekum in u (Efez. 5:11-14 ; Spr. 16:2 ; 1 Korint. 12:10) ! Daarna moet u ze eruit schoppen in Jezus naam en al hun bolwerken vernietigen (Kol. 3:5-11 ; Jak. 4:7 ; Deut. 7 ; Jozua 23 & 24) !
Dan zullen we verder zien wat de Heere gaat doen ! Hij heeft wonderlijke, machtige plannen. Onthoud dit: de weg, die 'Jezus Christus' heet, is een smalle, lange weg... We hebben nog een lange reis te gaan. Een reis naar het paradijs ! Een reis naar onze oorspronkelijke staat... ja, zelfs mooier dan dat (Filipp. 3:12-21 ; 1 Tim. 6:11-14 ; 1 Korint. 2:9).

Drie levensgevaarlijke golven van zonden in dit land

De Heere heeft mij de 3 gevaarlijste en subtielste zonde-balken laten zien, die de deuren hebben opengebroken voor legioenen leugengeesten over dit land. Iedere leider/ profeet, ja zelfs ieder mens heeft hiermee te maken ! De duivel is -als een brullende leeuw- legers van valse geesten aan het uitzenden. Vooral naar de leiders en profeten van dit land. Met veel succes !
Denkt u dat de duivel gek is ? Denkt u dat hij net zo lauw is als u ? Denkt u dat hij beneden in de hel kolen op het vuur aan het gooien is, met z'n drietand speelt en verloren zielen pest ? Denkt u dat hij alleen maar te vinden is in donkere grotten, kastelen en satans-kerken ? ...Lees dan uw bijbel nog eens goed en kijk eens goed om u heen. ...Kijk, als ik m;n hoofd in het zand steek, dan zie ik ook niets. ...De duivel vervolgt ons, met veel succes ! hij is er in geslaagd de eenheid van God kinderen te verbrijzelen ! Hij heeft ons uit elkaar kunnen rukken en kon - door de gaten die zo ontstonden - binnenkomen... ...in de tempel van God ! ...En wat hij daar allemaal heeft gedaan en doet... Het is ronduit: VERSCHRIKKELIJK ! ...

Klaagliederen

Heeft u wel eens iemand horen preken over het bijbelboek: 'Klaagliederen' ? Ik nog nooit ! Maar het is nu de tijd dat dat boek gelezen en gepredikt gaat worden ! Het schetst precies de gehele situatie waar 'christelijk' Nederland zich in bevindt ! God heeft dit boek niet voor niets geschreven !

Natuurlijk zijn we in Christus 'vrij' verklaard, maar deze vrijheid moeten we uitwerken/ uitvoeren ! Het geloof is geen toverstokje ! We moeten hetgene wat we geloven UITWERKEN !

De vijand is de afgelopen eeuwen diep in de gemeente van Christus binnengedrongen. Ook in u. De mensen geloofden het niet. Ze dachten dat ze 'vrij' waren (Klaagl. 4:12-14) ! ...Natuurlijk zijn we in Christus 'vrij' verklaard, maar deze vrijheid moeten we uitwerken/ uitvoeren ! Het geloof is geen toverstokje ! We moeten hetgene wat we geloven UITWERKEN ! Geloof zonder werken is dood ! Als u alleen maar simpel gelooft dat u vrij bent, dan is uw geloof als een lichaam zonder Geest, oftewel: DOOD (Jak. 2:26).

Als mijn huis in de fik staat, dan zal er niet van over blijven als ik alleen maar 'geloof' dat er een brandweer bestaat ! ...Dat geloof redt me echt niet ! M'n huis zal afbranden ! ...ik moet ze VANUIT DAT GELOOF opbellen en hen toestaan de brand te blussen ! BEWERKT uw behoudenis met vreze en beven (Filipp. 2:12-16).

Satan komt vaak als een engel der lichts !

Uw vijand, de duivel, zit achter zaken waarvan u het niet zou verwachten. Hij is een uitgekiend, subtiel meesterbrein. Wist u dat hij de grotste specialist alles tijden is ? Hij en z'n trawanten hebben duizenden jaren ervaring in het verleiden van Gods mensen ! Hallo ! Wordt wakker ! Hun strategieen worden steeds gewiekster ! Ze doen zich vaak voor als Gods Geest ! Ze zijn meester-imitators van de bovenste plank en velen trappen in hun leugens (2 Korint. 11:2-3, 11:13-15). Uw vijand is de vader der leugen' en werkt met z'n legers hoog georganiseerd, gestructureerd volgens strakke, perfect uitgemeten plannen ! Ze zijn koortsachtig bezig, zonder lauwheid of pauzus, om u te misleiden en onder Gods oordeel te brengen ! Hallo ! Wakker worden ! Het is oorlog ! En onze vijanden zijn ONZICHTBAAR !

Wettelijk recht

De zonden die wij hebben toegelaten geven satan WETTELIJK RECHT om ons te misleiden, zoals we al zagen (Rom. 7:11).
Ik ga nu voor u de drie grootste en subtielste leugen-producers opsommen. Het zijn -naast alle meer herkenbare zonde-machten- de wortels van de leugenboom in uw leven en dat van de gehele christenwereld en mensheid:

Wortel nr. 1.: Hoogmoed

Deze geest werkt met 3 pseudo-vruchten (dat is het verraderlijke ervan):
 1. Blijdschap over eigen-kunnen -> opgeblazenheid (1 Korint. 8:1-3)


 2. Tevredenheid over je 'beter' zijn/ weten dan een ander -> betweterigheid (Matth. 23:12)


 3. Vrede over eigen-macht -> zelf-vertrouwen (Jerem. 17:5)
Het vel over deze vrucht is manupulatie/ machtsuitoefening. U herkent ze zo. Deze manupulatie-golf is grotendeels overgewaaid vanuit Amerika. Vele leiders en profeten zijn erdoor verstrikt ...En verstrikken de mensen, hun schaapjes... ...wie aan haar toegeeft, zal haar vruchten eten... (Spr. 18:21)
...Het zijn de predikers die vaak de menigte DWINGEN om hen na te doen (imiteren noemen ze dat): 'doe dit, doe dat, geef je buurman een hand en zeg: ...' ( en dan volgt er een cliche-matige zin) 'kom uit je stoel en dans' of 'sta op, steek je hand in de lucht en zeg: ...' en ga zo maar door. Zorg er goed voor dat je telkens zo hard mogelijk 'amen' zegt, anders wek je de irritatie van de prediker op !

Manupulatie is satans aanval op Gods veelzijdigheid

Manipulatie, broeders en zuster ! Manipulatie ! Alles voor de vorm ! We worden gedrild tot ROBOTTEN ! Er is niets 'spontaans' meer bij ! Naar het hart wordt niet meer gekeken. God heeft geen unieke schepselen meer. Het is saai geworden in de kerk. De duivel heeft Gods veelkleurige wijsheid in de gemeente vernietigd door geesten van MANUPULATIE ! Is dat niet verschrikkelijk ?
Juist die veelkleurigheid van Gods gemeente zal de duivelse macht vernietigen (Efez. 3:10-11). Dat is Gods eeuwige voornemen ...vandaar dat de duivel daar zo bang voor is en koortsachtig zijn beste leger-machten op de leiders afvuurt om hen vol te pompen met macht en manupulatie !
De geest van manipulatie wil marionetten van ons maken. Een ieder die daarop ingaat wordt aan hun touwen vastgemaakt en wordt een gebonden mens !
De kerkdiensten van vandaag de dag zijn min of meer 'play-back-shows' geworden ! God gruwelt ervan ! De Geest van God play-backt niet; we hebben hier te maken met vrome geesten van de vijand ! Religieuze geesten ! Ze zijn op zoek naar mensnelevens die ze kunnen verslinden ! (1 Petr. 5:3 ; Amos 5:21-27 ; Pred. 4:17, 9:13-18)

De Heere liet mij eens een beeld/ gezicht hierover zien:

(ZIET EN HUIVERT !)


Als u het zaad van manipulatie in de mensen zaait, dan kweekt u vrome en religieuze geesten in hen ! Dan bent u een vloek voor de mensen, oftewel: LEVENSGEVAARLIJK !

God werkt niet met manipulatie !

Gods weg om mensen tot Hem te leiden staat beschreven in 1 Korintiers 14:3. 'Maar wie profeteert, spreekt tot de mensen stichtend, vermandend en bemoedigend.'

1. Vermaning
  a. wijs de zonden aan/ ontmasker ze
  b. Laat hen de zonden afleggen/ zoep op tot bekering !
2. Bemoediging
  a. Laat hen Gods Geest zoeken
  b. Laat zien wat God al in hun leven heeft gedaan en doet !
  c. Vertel hen Gods Liefde en Verwondering over hen !
3. Stichting
  a. Zaai het Zaad/ Gods Woord !
  b. Onderwijs hen over het Goddelijke Leven !
  c. Laat hen zien wat Jezus van hen verwacht !
Wacht nu af ! Laat de zaadjes wortel schieten ! Geef het de tijd om te groeien ! Zo zullen uw schaapjes/ mensen gezond worden in God ! Moedig hen aan ! En u zal de vrucht en de gaven van de Geest zien, i.p.v. de 'vrucht' en 'gaven' van mensenvlees/ demonen.
Zo bewaard u de mensen voor vormendienst/ vrome geesten/ stress !

Manipulatie = Mishandeling !

Als u de mensen op uw eigen 'drill & dwang - manier, bewerkt, dan bent u net als die chinezen die de voeten van hun vrouwen opbinden & in kleinere vormen plaatsen, omdat hun voeten kleiner moeten zijn ! ...Grote misvormingen komen hierdoor !
U bent dan net als die vader die z'n kind vanuit de kleuterschool naar de 5e klas zond... verward, huilend, gestresst en verwond kwam de kleine jongen thuis ! Manipulatie is ronduit: mishandeling !

Manipulatie = Godslastering !

Manipulators verloochenen de kracht van God met een schijn van godsvrucht (2 Tim. 3:5) ! Ze maken Gods Woord krachteloos door met eigen kracht en geweld (eigen disciplines, eigen ordes) te werken (Matth. 15:6-14) !

Bent u overtuigd door Gods Geest dat u een manipulator bent ? ...dan is hier een woord van God voor u:

'U bent religieus ! U bent een vrome farizeeer ! ...U kent een rank van de wijnstok niet door uw eigen kracht en geweld vrucht laten voortbrengen !'

Dit zegt God tot u:
 1. 'Snoei Hem -> vermaning
 2.  Zet hem in 't zonnetje -> bemoediging
 3.  Voed hem/ geef hem water etc. -> stichting
(leiden betekent niet heersen/ manipuleren, maar dienen !) Dan komen de vruchten vanzelf wel. Dan wordt het een gezonde rank ...daar hoeft u zich geen zorgen om te maken.'

Ga er dus niet mee lopen jengelen, want dan gaat hij dood, lieve broeder of zuster. Mensen zijn teer en breekbaar als glaswerk. ...Ga er dus niet op dansen, want dan breekt het !

U werkt altijd vanuit een geestelijke kracht !

Het is of Gods Geest de door u spreekt/ beweegt, ...of het is een valse/ boze geest ! Een neutrale tussenweg is er niet ! U bent vanuit uzelf een leeg en nietskunnend vat. U kunt alleen KIEZEN vanuit welke geest u werkt. God heeft ons als afhankelijke wezens gemaakt (Filipp. 4:13, Joh.15:5, 5:30a, 14:10, 2 Korint.3:5, 4:7).
U moet bij elk woord/ elke beweging uzelf bewust zijn van Gods leiding: Gods Geest die door u werkt (1 Petrus.4:11) ! ...zo niet, dan werken er boze/ valse geesten door u heen, die uw publiek onder vloeken brangen (Jak.3) !

Het is of Gods Geest de door u spreekt/ beweegt, ...of het is een valse/ boze geest ! Een neutrale tussenweg is er niet ! U bent vanuit uzelf een leeg en nietskunnend vat. U kunt alleen KIEZEN vanuit welke geest u werkt.

Wortel Nr. 2.: Irritatie

Deze geest werkt met 2 pseudo-vruchten:
 1. Rechtvaardigheid om geergerd en 'boos' te zijn -> bitterheid (Pred.7:9, Jer.4:14).


 2. Reinheid om koud/ kil en hard te zijn -> afstandelijkheid (Matth. 25:41-46).
Het vel over deze vrucht is liefdeloosheid/ onvriendelijkheid. U herkent ze zo. Vele leiders/ profeten hebben zo'n geest. Ze hebben een bodem waar het leugenzaad snel en gemakkelijk wortel kan schieten. ...Levensgevaarlijk zijn zulke mensen. Het gaat lijnrecht tegen het karakter van Jezus in ! Zulke mensen halen Gods oordeel in huis en laten de tegenstander alles verderven ! Als u predikt of profeteert met deze valse vruchten in u hart, dan bent u een gevaar voor de mensen. De dwaalgeesten rollen over u tong en zijn van plan om van u de grootste leugenaar aller tijden te maken ! Wees gewaarschuwd ! (1 Korint. 10:10, Jak.5:9, 1 Joh. 2:11)

Wortel Nr. 3.: Eerzucht

Deze geest werkt met 1 pseudo-vrucht:
 1. Trouw om jezelf te bewijzen -> streberigheid (Gal. 1:10).
Het vel van deze vrucht is mensenvrees/ mensenvlees behagen. U herkent ze zo. Preken/ vertellen wat mensen plezierig vinden, ook al hebben ze op dat moment een flinke vermaning nodig. U bent bang, dat mensen kritiek op u zullen hebben of dat mensen u zullen uitlachen of zelfs verwerpen. U speelt spelletjes met de mensen, met God en met de eeuwigheid. U bent een Farizeeer. U bent levensgevaarlijk:

'Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere ontvangt de mens zijn recht.' Spr.29:25-26

Mensen naar de mond praten brengt vloeken met zich mee. Juist dan wordt het van kwaad tot erger. Door uw menselijke overleveringen en tradities die u in ere wil houden onteert u God en berooft u Zijn Woord van z'n kracht. (Matth.15:6-9) U wilt de duivel in de mens niet van z'n voetstuk schoppen, omdat u denkt dat u anders de mens pijn doet .......dan zal u wel nooit een dienstknecht en een volgeling van Jezus kunnen zijn, lieve vriend of vriendin, want Jezus deed vrijwel niets anders dan mensenvlees (d.w.z. de duivel) op z'n nummer zetten. Jezus noemde onverbloemd het beestje bij z'n naampje ! Dan pas wordt satans macht verbroken, als een dief die op heterdaad wordt betrapt en bij z'n naam en adres wordt genoemd.

Vermaning = Liefde

Jezus had ware liefde voor de mensen. Hij tuchtigde hen reeds vroeg. Hij liet hen niet stikken in hun zonden, maar trok hen eruit. (Joh.5:14), Spr.1:23, 8:32-36, 13:1,24, 20:26,30, 27:5-6)

Ga de strijd aan !

Trek deze wortels, deze pseudo-vruchten uit uw leven in Jezus Christus Naam, zodat ze hun leugenachtige stank niet meer kunnen verspreiden !

Nadat u dit heeft gedaan, bent u in staat om het volgende hoofdstuk te lezen en het uit te voeren !

Machtige ommekeer in uw leven en in uw omgeving !

U zult nooit meer dezelfde zijn ! U zult als Jezus wandelen en dezelfde machtige relatie met God hebben als Hij dat heeft ! Kunt u u dat voorstellen ? Het is Gods plan met uw leven ! U zult onberispelijk zijn en nooit meer leugens verkondigen/ profeteren (Zef.3:13) ! Is dat niet geweldig !

Er komt een machtige opwekking in Nederland en verder overal ! ...wilt u Gods zuivere kanaal daarvoor zijn ?

Hoofdstuk 2 Hoe perfect te profeteren/ prediken ?

Stop met 'profeetje spelen' !

Pas op met profetie, broeder en zuster ! Sommige mensen zijn bezig met 'profeetje spelen' en maken daardoor afschuwlijk grote problemen ! U speelt met vuur ! Profetie is geen speelgoed, waarmee je maar raak kan experimenteren ! Het is dynamiet, mensen ! Ik heb mensen 'bezeten' zien raken, doordat ze er een spelletje van gingen maken ! Ik kan u daarover afschuwelijke verhalen vertellen ! Profetie is dynamiet: Ga het niet als een blinde zomaar overal naar toe werpen, want u maakt er veel door kapot ! Er moet weer een ontnuchtering komen op dit gebied, anders gaat het allemaal grandioos mis !

Overmoed trekt ons uit Gods bescherming en zaait verderf !

De bijbel waarschuwt ons voor overmoed. We mogen geen dingen doen waar we nog niet aan toe zijn (Deut.18:20, Dan.5:20-21, Ps.131, Rom.12:3). Doen we dat wel, dan lopen we Gods Geest voor de voeten, ...wijken van Zijn pad af en worden misleid door valse, leugenachtige geesten (Obadja:2-4). We brengen dan wanorde en onrust in de mensen om ons heen (Spr.29:8).

Door overmoed produceerde Abraham: 'Ismael', een volk dat altijd voor veel pijn en ellende heeft gezorgd in het leven van Gods volk. Hij kon niet wachten op Gods geschenk en nam genoegen met een namaak-geschenk van de duivel, wat hem veel leed bracht. Nog steeds zien we daarvan de gevolgen !
De mensen van Babel bouwden een toren naar de hemel, terwijl God vanuit de hemel naar hen wilde toekomen. Verwarring en chaos ontstond, want God pikte deze overmoed niet.
Overmoed van mensen (in eigen kracht dingen opzetten) brengt verstrooing en scheuring tussen mensen ! Mensen kunnen vaak niet op Gods Geest wachten en gaan het zelf ondernemen en uitvogelen ! Dat is niet het werk van Gods Geest, maar het werk van valse, boze geesten ! Weest gewaarschuwd, broeders en zusters ! Overmoed/ ongeduld trekt boze geesten aan, die de zaakjes wel even zullen regelen ...op hun manier: om te stelen, te slachten en te verdelgen (1 Joh.10:10) !
Reken met deze geesten af, anders rekenen ze met u af !

Profeteren is koorddansen op een smal koord

Ga heel voorzichtig, stapje voor stapje, Gods koord van profetie op. Het is een heel smal koord. U bent afhankelijk van Gods Geest. Hij moet u in evenwicht houden. Als u sneller gaat, dan Hij gaat, dan valt u, ...net als Abraham en de torenbouwers van Babel. Zorg telkens ervoor, dat u Jezus in het zicht heeft en dat u Hem in vol vertrouwen vasthoud. Als u Hem niet meer in 't oog heeft, dan betekent dat, dat u Hem vooruit bent gaan lopen ...en dat is levensgevaarlijk ! Begin niet direct over iedereen te profeteren met ingewikkelde vermaningen en voorspellingen. Begin simpel met algemene bijbelwoorden die God u ingeeft. Spreek als eerste Gods Woord tot uzelf. Begin bij uzelf.

Profeteren is koorddansen op een smal koord

Eerst uzelf onder handen nemen

'Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt u niet ? Hoe kunt gij dan tot uw broeder zeggen (profeteren): 'Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen,' terwijl zie, de balk in uw ookg is ? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het ook van uw broeder weg te doen. ' (Matth. 7:4-5)

Haal de balk van de zonde en leugen eerst uit uw leven en laat de Heere uw oog herstellen. Ik ben ervan overtuigd, dat de Heere daar nu al heel sterk mee bezig is.
Uw oog moet weer gaan zien, zoals het is. Uw oog moet weer gaan zien, zoals God ziet. Als er een balk in onze ogen zit of heeft gezeten, dan zien we - door de kwetsuren en beschadigingen - dingen die er helemaal niet zijn. We zien alles anders en vandaar dat de Heere ook zegt: 'toets alles en behoudt het goede !' en 'weest nuchter en waakzaam !'. U moet nu leren onderscheid te maken tussen Gods woord en dat van de duivel ! U moet leren toetsen ! (Ps.119:66, 1 Tim.4:16, 1 Petr.5:8-11)

Het geheim van 'alles toetsen'

Weet u wat het loon van het toetsen is ? ->

'Toets alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. (en dan:) En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw; hij zal het ook doen.' (1 Tess.5:21-24) Prachtig is dat ! De vrucht van het toetsen is 'zijn zoals Jezus'; ...zonder zonden en leugens leven; leven in Gods volheid.

Hoe te toetsen ?

Laten we het pad van de 'onderscheiding der geesten' betreden. Zoals we gezien hebben, hebben we niet met 'losse flodders' te maken; niet met een bosje toevallig voorbij-vliegende, onpersoonlijke invloeden. Ook niet met allerlei opgegroeide meningen en factoren die zijn ontstaan door opvoeding, milieu en andere levensomstandigheden. Neen ! De bijbel doet hier niet moeilijk over, zoals we zagen: we hebben te maken met geesten (2 Tim. 1:7, Spr.16:2, 1 Joh.4:1, Matth.16:21-23, etc.).

Hoe moeten we de geesten toetsen/ onderscheiden ?

2 Korintiers 10:3-6 geeft ons de sleutel:

We moeten elk bedenksel/ idee/ gevoel als krijgsgevange maken en het brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ook al klinkt de gedachte/ emotie 'goed' ...want vergeet niet dat satan zich bij christenen veel vaker voordoet als een Engel des Lichts, dan als een brullende leeuw ! Hier zijn vele christenen aan voorbij gegaan, met alle gevolgen daarvan !

We moeten elk bedenksel/ idee/ gevoel als krijgsgevange maken en het brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ook al klinkt de gedachte/ emotie 'goed' ...want vergeet niet dat satan zich bij christenen veel vaker voordoet als een Engel des Lichts, dan als een brullende leeuw !

Zonde sluit de deur voor 'de gave van toetsing' !

Wie mogen en kunnen het pad van 'de onderscheiding der geesten' niet betreden ? Vers 6 zegt: 'zodra uw gehoorzaamheid volkomen is !' Alleen mensen die onberispelijk/ geheiligd zijn, mogen en kunnen de geesten beproeven, anders zouden ze misleid kunnen worden in hun toetsing ! Er is dus een voorwaarde verbonden aan het toetsen. ...mensen toetsen maar te pas en te onpas en zaaien zo verwarring en verderf !

De toetsing der geesten schudt de hemelse gewesten !

Toetsen betekent: 'door het vuur laten gaan.' Wat niet uit God is, wordt verteerd en er blijft niets meer van over ! Daarom is het ook zo belangrijk om alles te toetsen, zoals de bijbel ons dat ook opdraagt ! Het is een gebod van de Heere, om het kwade uit te zuiveren en om ons te beschermen voor onheil en leugens (1 Korint.3:12-15, Matth.3:11-12, Hebr.12:26-29, 1 Petr.4:12, Efez.5:10-13). Alles zal zo aan het licht komen ! Geen leugengeest zal zich nog verborgen kunnen houden !
Ik zeg u: er gaat iets gebeuren als u de dingen op Gods manier gaat beproeven. Breng ze in het vuur van God ! ( = de gehoorzaamheid aan Christus ! ) Dit is een louterend en reinigend vuur ! Er zijn dan 2 mogelijkheden:

1. Als het Gods Geest is
 • De gedachte/ emotie wordt sterker/ zuiverder !
 • Bovennatuurlijke rust, vrede en blijdschap daalt op u neer !
 • Gods Geest gaat in u opstaan en doet zijn werk !
2. Als het een valse geest is
 • De gedachte/ emotie gaat trillen/ gek doen en/ of afzwakken/ verdwijnen !

 • U neemt er afstand van !

 • God geeft u Zijn gedachtes/ emoties !
Als er helemaal niet opmerkelijks gebeurt, wil dat zeggen, dat u gehoorzaamheid nog niet helemaal volkomen is. ...Er zit dan NOG iets tussen u en God in (Jes.59). Het is dan een teken, dat u uzelf moet vernederen voor God. U heeft iets over het hoofd gezien. Zoek God met vasten en bidden. Vraag wat er nog mis is in uw leven en Hij zal antwoorden. Wees nederig en wacht op God (Jak.4:1-10, Joel 2:12-32, Hosea 12:7, Ps.37:34).
Als er wel iets gebeurt, dan bent u een stap dichterbij gekomen. ...U gaat nu leren de stem van God te horen en te verstaan (1 Joh.10:27) en u gaat nu beter de stem van de duivel weten te ontmaskeren.
Later zult u merken, dat u steeds sneller toetst. Op een gegeven moment bent u zo vertrouwd met Gods Geest geworden, dat het een 'zeker weten' is geworden. Je WEET dan direct of iets uit God is of uit Satan ! ...Maar u heeft een weg te gaan, waar u de vijanden moet overwinnen. Zonde-, misleidings- en onderdrukkings-machten ! ...iedere profeet, ja ieder mens heeft hiermee te maken en moet ermee afrekenen !

Pas op voor de wolf in schaapsklederen !

1 Joh.4:1 -> 'Geliefden, vertrouwt niet iedere geest (gedachte/ stemmetje/ emotie/ aandrang), maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; ...want vele valse profeten (ook: valse gedachtes/ emoties) zijn in de wereld uitgegaan.'

Een 'vroom', 'heilig-lijkend' woord is niet per definitie uit God ! De duivel kan u zelfs bijbelteksten doorgeven. Zelfs de Heere Jezus had hiermee te maken (Matth.4:1-11) ! Wist u dat de satan de bijbel gebruikt om mensen kapot te maken ? (zie ook: 2 Petr.3:14-18) ...heel de 1e brief van Johannes waarschuwt ons voor mensen/ geesten die allerlei vrome dingen zeggen, maar ze doen het goede niet. Het zijn valse geesten ! Leugenaars ! Misleiders !
Een woord is als een beker; het gaat niet om het omhulsel, maar om hetgeen wat erin zit ! In een 'mooie' beker kan evengoed vergif zitten (Openb.17:4, Matth.23:25-33) ! Weest daarom nuchter & waakzaam ! Toets alles en behoudt het goede, ...zodat het goede ook u kan behouden !

De wolf komt. Hij heeft zich verkleed als een schaap. ...het is satans succesvolste taktiek om de mensen te pakken te nemen. Op die manier worden nog steeds vele mensen, gemeentes, groepen, ja zelfs vele landen door hem verstrikt.

Uw hart is de deur waardoor God beweegt

'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaatst inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hen doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.' (Joh.10)
Probeer de deur te vinden, waardoor de goede herder tot u komt en spreekt. De wolf, satan, komt en spreekt altijd vanuit een ander punt. Hij komt door de ramen die u open heeft laten staan ! De bijbel zegt, dat uw hart (uw geest) de deur is waardoor al het goddelijke leven en overvloed tot u vloeit (Spr.4:20-23, Rom.8:16). Leef vanuit uw hart ! Niet vanuit uw hoofd ! Uw hoofd is nog veel te veel verziekt ! Laat God vanuit uw hart regeren ! God spreekt en handelt vanuit uw hart. Luister goed daarna ! Dat is echte nederigheid: buigen tot het hart van God, dat in uw hart klopt en spreekt. Geef uzelf aan Hem over, zodat u met Hem kunt samenwerken tot vernieuwing en her-indeling van uw leven in God (Rom.5:17, 1 Korint.2:10-16). Het is: afstand doen van ons eigen inzicht en onze eigen plannen en ideeen (Spr. 3:5-8). Onderwerp uw zieke hoofd -evenals uw zieke buik- aan het hart van God, die in uw hart troont ! Laat het hart weer het centrum van uw leven zijn: de pomp, de levensbron, die uw leven bestuurt en weer rechtzet !

Zoekt vol enthousiasme de verborgen schatten van God !

Laat uw hart vol zijn met lust en begeerte naar de gave van profetie en verder naar iedere andere gave en vrucht, zodat we daardoor - zoals de bijbel ons dat zo mooi zegt - deel zullen hebben aan de goddelijke natuur en zodat we daardoor zullen ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Prachtig zeg ! Dit staat allemaal in 2 Petrus 1.
Vers 10 zegt, dat we ons daarom moeten beijveren, om onze roeping en verkiezing te bevestigen; want als we dit doen zullen we nooit meer struikelen. We moeten jagen en streven naar de vrucht en de gaven van de Geest (1 Korint.14).

Pas op voor valse smoesjes !

U moet 'trachten uit te munten tot stichting van de gemeente', zegt de bijbel. ? U moet zo lopen, dat u de 1e prijs behaald (1 Korint.9 & 10). Dit betekent, dat u niet moet achterblijven door lauwheid en zonden. U moet niet blijven steken door ongehoorzaamheid. Als de duivel u niet overmoedig en roekeloos kan maken, dan maakt hij u sloom en bang. ...Sommige 'lauwen' en 'luien' zeggen: 'Ik zoek de gaven niet, maar de gever,' en gebruiken dit smoesje om hun talenten te begraven. ...Hun lot zal zwaar en afschuwelijk zijn (Matth.25) ! Dwaze mensen ! Ze begraven Gods Geest ! Ze hebben geen olie in hun lamp ! Oei ! Ziet u: de gaven zijn niet zomaar kleine prulletjes die er voor de aardigheid bijbungelen ! Het zijn niet van die waardeloze jojo's die u gratis bij twee pakken chocolade-melk krijgt ! Hallo ! Wordt wakker: de gave is onze liefdevolle, tedere, wonderbaarlijke Heilige Geest, God zelf ! Ik ervaar Gods verdriet over de mensen die zo ongeinteresseerd over Gods gaven, over Gods Heilige Geest praten. De tranen schieten me in de ogen. We vertrappen en vernederen Gods Geest daardoor ! We doven Hem daardoor uit. Hij vliegt dan weg als een geschokte, angstige duif (1 Tess.5:19-20) !

Sommige 'lauwen' en 'luien' zeggen: 'Ik zoek de gaven niet, maar de gever,' en gebruiken dit smoesje om hun talenten te begraven.

Vruchten en gaven zijn Gods Geesten: Gods veelzijdige, Heilige Geest !
 • Gods Geest is de gave van profetie (Openb.19:10) !
 • Gods Geest is de gave van wijsheid (Spr.8:12) !
 • Gods Geest is de gave van inzicht (Spr.8:14) !
'Er is verscheidenheid in genade-gaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.' (1 Korint. 12:4-6) God is liefde ! God is nederigheid ! Als we daar niet naar jagen en streven, zullen we nooit dichter bij God komen ! Het is dus van levensbelang om te streven naar Gods gaven !

Hoe de gaven aan te wakkeren ?

Het boek 'Spreuken' laat heel duidelijk zien dat gaven 'persoonlijkheden' zijn. Gods Geest bestaat uit vele karaktereigenschappen/ Geesten ! We moeten ze 'roepen'. We moeten tot ze 'spreken', want het zijn onze 'vertrouwelingen'. Zie Spr.2:3-5, 7:4-5. Zo zullen we de genade-gaven uitnodigen in ons leven, om ons te vullen, te leiden en te beschermen.

Maak kennis met de gaven, met Gods Geest, en dan zal Hij u leiden tot de Volle Waarheid, tot Jezus, tot God de Vader en Hij zal u ondoorgrondelijke dingen verkondigen, plus de toekomst !

'Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.'(2 Tim.1:6-7) Door onze RELATIE met de gaven, met de Heilige Geest, zullen we ook veel vrucht dragen ! Bouw dus eerst een vriendschap op. Maak kennis met de gaven, met Gods Geest, en dan zal Hij u leiden tot de Volle Waarheid, tot Jezus, tot God de Vader en Hij zal u ondoorgrondelijke dingen verkondigen, plus de toekomst (Joh. 15 & 16, Dan.2:21-22, Jer.33:3) !

Met Liefdevolle Groeten

Br. T.J. Strijker, predikant/ profeet


* Sommige lezers zullen nu direct de 'pen' pakken om ons te mailen van 'hé, klopt niet, valse leer', maar bedenk dan dat wanneer er in veel christelijke kringen gebeden wordt tegen de 'duivel' ze daarmee ook zijn aanhang, zijn demonische legermachten bedoelen. Op dezelfde manier wordt ook het woordje 'God' gebruikt, daarmee worden ook Zijn Heilige engelen bedoeld die dicht bij Hem leven en Zijn opdrachten uitvoeren. En soms refereert het zelfs naar 'de hemelse gewesten/ de geestelijke wereld'.