Nieuws en overdenkingen van onze reporter Deel 1 - Een zeer merkwaardige brief 2001
Weer die christelijke geldmarkt. De wereld in de kerk, de kerk in de wereld, het is toch allemaal te gek voor woorden. Onze reporter verbaast zich nergens meer over. Behalve dan misschien over een wel heel vreemde brief.
Onze reporter op pad brengt verslag uit van merkwaardige gebeurtenissen, personen en situaties. Kijkt u met hem mee ?


Hoe zouden Paulus, Jezus en Jesaja hier over denken ?

De Stichting Bijbel, Geschiedenis en Archeologie stuurde mij de volgende brief. Hij toont duidelijk aan dat vele christelijke organisaties plannen maken zonder de Ware HEILIGE Geest daarbij te betrekken. Waait de Geest waarheen Hij wil ? Vele christelijke organisaties hebben een soortgelijke werkwijze als in deze brief geschreven wordt. Een werkwijze overgenomen uit de wereld, gebouwd op wereldse (demonische) principes en niet de profetische wetten van Gods Koninkrijk. En je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat er nog meer christelijke organisaties, Bijbelscholen enz diep in de financiële schulden zullen komen en uiteindelijk het werk zullen moeten stoppen.

Gods Oordeel over de christelijke geldmarkt

Ja Gods hand zit hier achter ! Gods oordeel rust op deze hele christelijke geldmarkt. De Bijbelschool van In De ruimte was niet de eerste die ten onder ging en we zullen de komende tijden blijven lezen in het blad Uitdaging over organisaties die weer met een tekort van tienduizenden guldens zitten en ja, soms zelfs richting de miljoen. Ook de Evangelische Hogeschool valt hieronder en oliebollen verkopen helpt niet meer en met spoed wordt er weer een brief geschreven naar de achterban met acceptgiro om het werk toch maar weer te willen steunen want Gods werk mag niet verloren gaan.

De Heer regeert !

Mensen het is God die erachter zit, maar feitelijk laat hij hun slechts het resultaat zien van hun zondige grootdenkerij. De meeste Bijbelscholen en christelijke bladen zijn overgegeven in de handen van satan. God geeft satan alle ruimte te doen met hen hoe hij het goed dunkt. Bij sommige zal dat als resultaat hebben een nog wereldsere manier van denken en schrijven, totdat er geen onderscheid meer is met andere bladen (die daardoor vaak nog interessanter zijn ook) en bij anderen zal de financiële strop toeslaan zodat het blad ophoud te bestaan.De brief in kwestieAan de heer...,

We ontvingen van u een schrijven waarin u mededeelt dat u het abonnement op BIJBEL, GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE wilt opzeggen.

Zoals bij alle bladen gebruikelijk is, kan een abonnement uitsluitend opgezegd worden voor het begin van een nieuwe jaargang, dus voor 1 januari. Dit is ook wettelijk zo geregeld, zodat we recht hebben op het abonnementsgeld over geheel 1999.
Als ieder op een willekeurig tijdstip het abonnement zou kunnen beëindigen zouden bladen niet meer uit te geven zijn en zat de redactie met een financiële strop. Een abonnement is een overeenkomst tussen de redactie en de abonnee. Die overeenkomst dient voor het begin van een nieuw jaar opgezegd te worden.

We hebben een contract met de drukker en de PTT voor het gehele jaar. Als iedere abonnee na het begin van het jaar het abonnement zou opzeggen, wie moet dan de kosten betalen van de drukkosten van de overige nummers en de contractkosten met de PTT voor de gehele jaargang? Die moeten wel betaald worden over het gehele jaar en zijn voor een deel al vooruit betaald!

We hopen dat u zo spoedig mogelijk aan uw financiële verplichting over 1999 zult voldoen door het abonnementsgeld f 16,- over te maken op girorekening 1.374.415 t.n.v. adm. BIJBEL, GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE te Amersfoort via bijgaande acceptgiro.

We zullen uw opzegging noteren per 31-12-1999.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Hoogachtend,

H. Venema, administrateur van BGA


Onze Reporter (deze keer was dat Br. ha-ell, apostel & hedendaags-kerkhervormer )