De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 1 - Inleiding en voorbereidende principes 1998
In dit nummer:
  • Troost mijn volk
  • Vervolging in de Hemelse gewesten
  • De komst van de territoriale gaven
  • De komst van de rechters/richters
  • 7 sleutels tot het aanwakkeren van de territoriale gaven
  • De komende ijstijd in de gemeente Gods


In dit nummer :

* Troost mijn volk

* Vervolging in de Hemelse gewesten

* De komst van de territoriale gaven

* De komst van de rechters/richters

* 7 sleutels tot het aanwakkeren van de territoriale gaven

* De komende ijstijd in de gemeente Gods


Troost mijn Volk

Al geruime tijd hoor ik de stem van God roepen: troost mijn Profeten, troost mijn volk velen gaan op 't moment door diepe dalen heen en sommigen zijn de wanhoop nabij.

De tijd waarin we leven wordt beschilderd in Openb. 11 waar 2 getuigen opstaan om het werk te doen. Deze 2 getuigen worden door velen gezien als het herstel van de profetische en de apostolische bediening. Velen hebben zich bewogen in de vrijgekomen Gaven en Ambten van zowel de profetische als de apostolische stroming. In vers 4 wordt er gesproken over twee kandelaren, m.a.w. twee uitingen des geestes. Het lijkt erop dat deze 2 getuigen het werk van de geest tot volle glorie brengen, alsof het niet meer stuk kan, maar dan lezen we verder in vers 7 een afschuwelijk feit: het beest dat uit de afgrond komt zal hun overwinnen en hen doden. Ware getuigen zullen door de geest van de duivel aan het kruis worden genageld.

Laten we ons goed realiseren dat onze overgave aan God de Toorn van de geest van de duisternis oproept. Dat wist mordechai uit het Boek; Esther ook. Hij boog niet voor Haman , de valse leider, waardoor Haman alle leiders van zijn gebied opriep om Mordechai en zijn mensen uit te roeien.

Laten we ons ervan bewust zijn dat de duivel versterking zoekt en aanslagen op plan heeft gesteld. Naarmate het volk van God zal opstaan zal ze te maken krijgen met de sterkere leiders uit het rijk der duisternis.

Er wordt ons in het woord van God een zekere voorbereiding hierop gegeven. God ontwijkt deze onderwerpen zeer zeker niet, daar om behoren wij dat ook niet te doen. Een goede dokter zal eerst een goede diagnose moeten stellen, d.w.z. het vaststellen van de ziekte, we moeten het rijk van de duisternis en hun strategieën leren kennen, onderzoeken, anders kunnen we niet gericht strijden en overwinnen. Pas als de diagnose is gesteld kan het geneesmiddel uitgezocht en ontvangen worden. We stuiten hierbij op een belangrijke balans in ons leven


Vervolging in de hemelse gewesten

Voel je je aan de kant gezet, voel je je verslagen, voel je je bedrogen, weet dan dat dat ook bij Gods weg hoort, de vervolging.

Openb. 13:7: En hem het( het beest) werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren hen te overwinnen.

Paulus zegt dat we door grote verdrukkingen heen moeten om in Gods koninkrijk te kunnen komen.

Er zal een oude van dagen ten tonele verschijnen die uiteindelijke recht zal verschaffen aan de heiligen, de beesten uit de hel zullen verslagen worden. Dit lezen we in Daniel 7. Hij wekt samen met duizenden, en het gebeurt allemaal nadat de boeken worden geopend. Het volk van God zal in een nieuwe dimensie van kennis binnentreden en niet alleen de beesten gaan ontmoeten, naar ook de engelen die daar tegenover staan en daar een gepast antistof tegen hebben. Alles heeft een tegenpool, voor elke ziekte bestaat een geneesmiddel, maar doorvoor zullen er eerst boeken geopend moeten worden. Openb 14 zegt dat er een engel ten tonele zal treden - Hij komt vanuit het centrum van de Hemel - en hij zal een eeuwig evangelie verkondigen. Nu, in de tijd, zijn wij hier aan toe.


De komst van de Territoriale Gaven

Matth. 12:29 zegt dat alles we het Huis van een sterke binnengaan, kunnen we alleen de huisraad roven als we eerst die sterke verslaan.

Ik geloof dat wij ons op dit terrein moeten gaan begeven, we moeten gaan leven vanuit overzicht en van daaruit de kleine hoekjes bekijken. Als we willen werken in een terrein moeten we zowel de negatieve als de positieve oppermacht kennen. De zegen die wij ineen een stad willen brengen als extra doorwerken als we de engel ontmoeten die god als stadhouder heeft aangesteld.

Aan beide kanten werkt men met hiërarchieën. Ook boven gemeentes kunnen we deze hiërarchieën leren onderscheiden en ons voordeel ermee behalen. God werkt door middel van engelen en de duivel werkt door middel van demonen. Als we hier vat op krijgen kunnen we meehelpen regeren en zuiveren, hetgeen Gods woord ook aan ons toeschrijft.

Voor het gemak noemen we dit de territoriale geestesgaven. Deze territoriale gaven besturen de normale geestesgaven.


De komst van de Rechters/Richters

Er zal een nieuwe stroming van Gods Geest nodig zijn om orde te brengen in de zijn gemeente. De oude van dagen zal recht verschaffen (Dan. 7:22) Gods volk heeft rechters nodig, zoals in de tijd van Simson, rechters die deze territoriale gaven bezitten en verspreiden. Ook hierin wordt er dus onderscheid gemaakt tussen gaven en ambten. Niet iedereen zal een rechter zijn, maar iedereen zal zicht wel open moeten stellen voor de rechterlijke gaven.

Is dit dan echt zo belangrijk allemaal ? Ja, want de New Age beweging is al verschrikkelijk ver in deze dingen.

Wij moeten tegengewicht geven op dit gebied, anders zullen we geheel ingenomen worden. De komede tijd zal God profeten en apostelen roepen tot rechter en zal er een weg gewezen worden tot rechterlijke gemeentes en rechterlijke scholen. Staan wij hier open voor, of gaan wij verder verdrinken ?


7 sleutels tot het aanwakkeren van de Territoriale Gaven.

1. Stoppen met vooroordelen

Vooroordelen laten u te snel een terrein of persoon betreden, waardoor u het overzicht verliest. Het is belangrijk te leren wachten in ons denken, om te denken in tussenstappen. Zo behoud u het originele uitzicht op een situatie, zo is er een gezonde afstand om scherp en helder te kunnen zien. Wij moeten leren onze gedachten te behoeden. Dit kan door de wetenschap dat we door te snelle gedachtes het overzicht verliezen.

2. Stoppen met aandachtsconcentratie, idoolvorming

Als wij ons teveel op een leider, een popster, of op een ander persoon richten en daarbij andere belangrijke mensen uit het oog verliezen, dan komt er een opstopping in het lichaam. een bloedprop, oftewel: geestelijke trombose. Dit gebeurt ook als wij ons teveel op een wet, regel richten en de andere passages uit het oog verliezen. En als wij ons teveel op God richten en daarbij de mensen waardoor God tot ons komt uit het oog verliezen. Zo verliezen we overzicht. Het antwoord hierop is aandachtsverdeling, waardoor het geheel, en daardoor de heersers weer in het zicht komen.

3. Je eigen interesses, verlangens en status loslaten

De twee getuigen werden door hun problemen gebracht tot de wolk waarin ze tot de hemel kwamen. Het is dezelfde wolk waarin Jezus vertrok naar het verborgene, om in het verborgene te dienen. Hij gaf zijn plaats op aarde op. Als christen zullen we onze plaats telkens weer los moeten laten in Gods Handen, om zo verder te kunnen komen. Als we aan het aardse en de eer plakken hebben we geen overzicht. Verloochen jezelf en deel jezelf uit aan de mensen, giet jezelf uit over de vlakte, dan krijg je overzicht.

4. Het scheppen van een achtergrond in je gedachten

Rom. 12:7 zegt dat we profeteren, geestelijk zien, naarmate we geloven. Geloof maakt gebruik van de dingen die we al weten. Zo creëer je als het ware de bodem waar in het zaad van profetie wortel kan schieten. Als wij bidden is het van belang om de gebedsterreinen zeer levendig voor te stellen, zodat God de ruimte krijgt, een decor krijgt, om daarin de realiteit van de hemelse gewesten neer te zetten. Maak voor elk gebedsonderwerp een kamer vrij in je gedachten, waarin god de ruimte krijgt om ons dingen te laten zien en te geven. Ordening schept inzicht en overzicht.

5. Begin met kleine gebedsterreinen die God in je gedachten legt

Als wij ons toeleggen om in zo'n gebedsterrein te gaan werken, dan zal de regerende engel van dit gebied ons tegemoet komen. (Dan. 10:12) Wij mogen dan ook om die engel vragen, want deze is ten dienste van ons gesteld (Hebr. 1:13-14 ). Aan de andere kant krijgen we te maken met de regerende demonen van dit terrein. Wij hebben in onze gebeden met deze partijen te maken, of we ons dat nu bewust zijn of niet. Toen Jezus een bezeten man wilde vrijmaken sprak hij de demon aan een vroeg hem naar zijn naam. In de bevrijdingsbediening heb ik gemerkt dat ondervragingen de tegenstander verlammen. Dit is iets anders dat het raadplegen van dode en boze geesten waar de bijbel ons voor waarschuwt. Merk het verschil op. Tijdens het ondervragen wordt de heersende demon van het desbetreffende gebied meer en meer zichtbaar, en moet hij macht prijsgeven. Een betrapte dief heeft z'n kracht verloren. Een belangrijke opmerking : demonen kunnen liegen en zullen van elke gelegenheid gebruik maken om ons om de tuin te leiden, wees daarom kort in het ondervragen en bindt hun leugenmacht. Wees je bewust dat je voor openbaring bij God moet zijn.

6. Het overwinnen van de angst tegen territoriale strijd

Territoriale demonen hebben meer macht over je naarmate je minder tegen hen strijdt.

7. Herkenning

Leer de situaties in je leven te benoemen, hen territoriale oorsprong te ontdekken. Leer te denken in lijnen, in oorzaak en gevolg. Leer te zien wat de consequenties van je keuzes en handelingen zijn in de territoriale wereld. Iedereen heeft bewust of onbewust te maken met de territoriale strijd. Daniel was als gevolg hiervan veel ziek en krachteloos, dit behoorde tot zijn heilige opdracht. Ook moet ik denken aan Maarten Luther en John wimber, die in hun leven veel ziekte en zwakheid te verduren kregen tijdens hun territoriaal werk. Laten we daarom moedig voorwaarts gaan, ondanks alle territoriale onderdrukking.

De Komende ijstijd in de gemeente Gods

Veel wordt er de laatste tijd gesproken over Gods vuur een velen zeggen dit vuur gevoeld te hebben. Sommigen hebben zich opgesteld om dit vuur te verspreiden. Alhoewel ik zeer zeker geloof in de werking van Gods vuur wil ik hierbij toch een belangrijke opmerking plaatsen. De bijbel spreekt heel duidelijk over iets wat daaraan vooraf gaat: Gods ijs. We lezen in Ezechiel hoe Ezechiel Gods heerlijkheid ontmoet. Ezechiel ontmoet Gods engelen die hem wijzen op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal (vs.22). Pas achter dat uitspansel ziet hij een troon met een wezen van vuur. Gods troon is omgeven met ijs. Iets soortgelijk komen wij tegen in openbaring 4:6 Ijs wijst op afzondering. Zonder afzondering is er geen vuur, geen genezing.

Er zullen diensten georganiseerd moeten worden in orde van Gods ijs. Wij zullen een ontmoeting met Gods ijs moeten krijgen, zodat we daadwerkelijk ook de kracht hebben om los te komen van de wereldse begeertes. Veel mensen die in vuur-diensten komen lijden aan allerlei vormen van seksuele onreinheid en andere soorten van wereldgelijkvormigheid. Men heeft de kracht niet om los te komen van deze dingen. Als Gods vuur komt, dan is het vermengd met ijs (Openb. 15:2 ) Dit zal een ware verfrissing geven aan Gods volk.

Tim Strijker, predikant