Diverse Artikels van Gastschrijvers Trouwen - Scheiding - Hertrouwen 25 november 2009

Ton Kerssens schreef deze studie voor de IHAO Community.

"Omdat ik het wel belangrijk vind hoe iemand over het huwelijk denkt en ook weet welke consequenties eraan verbonden zijn."

10-02-2008 - Door: Ton Kerssens

TROUWEN - SCHEIDING - HERTROUWEN

Het huwelijk staat op de dag van vandaag zowel in de wereld als ook bij de christenen sterk onder druk. In veel kerken en gemeenten zijn voor 80% relatie problemen in het huwelijk. Heel wat diakenen en hulpverleners zijn veel tijd hiermee kwijt.In deze studie wil ik het speciaal over het huwelijk als instelling van God hebben, Die dit als heilig en onschendbaar beschouwd, door er een verbond van te maken, tot de dood dit scheidt.Het hebben van een echtscheiding en wat de gevolgen daarvan zijn en wat ze kunnen betekenen voor je leven, en of je na een echtscheiding mag hertrouwen, zijn vragen die ik door een korte heldere uiteenzetting en met een samenvatting wil bespreken.De stof hierover is ingewonnen door gesprekken met voorgangers en diakenen, het lezen van boeken over dit onderwerp, en mensen die hiermee te maken hebben gehad. Wel moet ik aangeven dat er pro en antivoorstanders zijn, die een visie erop nahouden van een wel hertrouwen na echtscheiding, en een niet hertrouwen ervan. Zelf geef ik hierbij aan dat het soms heel eenzijdig wordt belicht door de voor- en tegenstanders, en ik probeer hierin een breder beeld te geven op de veel gestelde vragen.

God heeft in den beginne de mens uit stof geformeerd en geschapen naar Zijn beeld, blies Zijn adem in de mens en gaf hem zo het leven. Maar omdat Hij zag dat het niet goed was voor de mens dat hij alleen was, bouwde Hij uit de rib van de mens, Adam geheten, de vrouw die een hulp werd voor hem.Adam was blij want hij zag dat zij been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees was. En hij noemde haar mannin, omdat zij uit de man genomen is. Er was toen een duidelijk verschil in het begin van de schepping tussen Adam de man en Eva de vrouw, hij uit stof zij uit (zijn) vlees. Toen God hen samen-voegde ontstond zo het eerste huwelijk en leefde er in de man een behoefte waaraan alleen een vrouw kan voldoen en omgekeerd ook. De voortplanting van de gehele mensheid werd een feit, waarin zij door elkaar lief te hebben dit tot stand kwam.God ging een verbond aan met Adam, (niet met Eva) en gaf hem de wijsheid om aan alle dieren namen te geven, de gewassen en het geboomte. Na de zondeval, werd eerst de slang vervloekt, toen als het mooiste dier in het Hof van Eden, en kort daarna Eva. Aan haar werd vijandschap gegeven tussen haar zaad en het Zijne ( Godszaad) en Het zal het de kop vermorzelen (de slang), en gij zult het= (Adam en Eva) de hiel vermorzelen. Satan heeft ons in zijn macht zolang wij in de wereld leven, en we lopen dus mank onder deze erfzonde. Tegen Eva werd gezegd dat zij met moeite kinderen zou baren en zij niet meer een gelijke was, maar onder het gezag van haar man Adam kwam. Gen. 3:16. Door deze zonde werd ook Adam vervloekt. Hij zal moeten werken in het zweet des aanschijns op vervloekte grond. Tevens werd de dood een feit.

God heeft het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw omwille van het zaad Gods. Alleen op deze wijze kon God een eigen volk bezitten en uit Zijn plan zou uit "het zaad Gods" de Messias geboren worden. Een onheilige verbintenis zou dit onmogelijk maken, en dat is de reden dat God de echt-scheiding haat. Matheus 19 : 6a ; hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet.Zijn verbond is eeuwigdurend en is ook geldig voor de mens.Maleachi zegt 2 maal toe: Wees op uw hoede voor uw hartstocht en wees niet ontrouw, met name aan de vrouw zijner jeugd. Maar vanwege onze zondigheid is het onontkoombaar dat de situatie van echtscheiding is ontstaan.Maleachi profeteert tegen Israël tweeërlei kwaad; dat zij heidense vrouwen huwen en echtscheiden.Hij noemde dat trouweloos handelen en het ontheiligen van het verbond onzer vaderen. Mal.2:10-11 Ook bij Ezra en Nehemia was er een strijd tegen dit kwaad "Joden die asdodische vrouwen, Ammonietische en Moabitische vrouwen bij zich hadden doen wonen Neh. 13: 23 en Ezra 10:5Nehemia zag in die tijd dat de Judeeërs, Asdoditsche- Amonistische- en Moabitische vrouwen gehuwd hadden, en de helft van hun kinderen konden niet eens Judees spreken, en hij vervloekte hen, sloeg enigen van hen, trok hun de haren uit, en bezwoer hen bij God.Het was een groot kwaad en ontrouw tegenover God van het Joodse volk. In Ezra 10:19 liet Ezra de oversten der priesters en geheel Israël zweren, dat zij naar dit woord zouden handelen. Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen wegzenden, volgens de raad van mijn heer en van hen die beven voor het gebod van onze God; en laat er gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust een taak; wij zullen met u zijn; wees sterk en handel!

In dit gedeelte wordt de nadruk gelegd om te scheiden van vrouwen die vreemde goden achterna liepen, en dit werd ook door de Here God sterk ontraden. Er was dus sprake van een ongeldig huwelijk tussen mannen en vrouwen van het volk Gods.Dit soort huwelijken wat zij hadden met dochters die een vreemde god erop nahielden, waren van een ander karakter dan het huwelijk van Boaz en Ruth.

HET HUWELIJK IN 2000

Met behulp van de kerk, gemeente of vanuit de maatschappelijke zorg wordt zonder gewetensbezwaar het huwelijk ontwricht omdat er geen alternatieven en heel weinig oplossingen worden aangeboden. De kerk wil soms een losse bijbeltekst uit zijn verband halen, om van daaruit de toestemming of een verbod mee te verkrijgen in je evt. verdere levenskeuze.Vooral de reden als hij christen is, en zij niet, of andersom geeft een niet onderbouwde bijbelse bevestiging om te kunnen scheiden en/of te kunnen hertrouwen. 1 Cor. 7 vers 15; Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Maar de duidelijkheid in vers 10 ervoor geeft duidelijk aan dat niet Paulus beveelt, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten- is dat tóch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen - en een man moet zijn vrouw niet verstoten, ondanks dat hij of zij zich erin bewilligt om samen te wonen, daar een van hun ongelovig is. 14.Want de ongelovige is geheiligd in de gelovige.God is getuige geweest van zowel het ongelovige huwelijk als wel van het gelovige huwelijk Mal 2:14 en dit is geen reden om de veronderstelling aan te nemen dat het ongelovige huwelijk voor je bekering daarmee ongeldig is.

De trend die al jaren aan de gang is en voortkomt uit een echtscheiding van de ouders is het samenwonen, met of zonder notariële akte, en het geregistreerd partnerschap bij de gemeente wat wettelijk de rechten vastlegt van o.a de A.O.W en het overlijden. Dit is dan een wettelijke vorm van samenwonen. Uit onderzoek blijkt dat 85 % van de samenwonende na verloop van tijd uit elkaar gaan, meestal zonder de rompslomp van advocaten. Het gaat makkelijker en kost veel minder, maar het verdriet en de verwer-king hiervan is net zo groot als bij een echtscheiding in gehuwde staat. Het is en blijft een omschreven vorm van hoererij die de Bijbel aangeeft als er geen huwelijkse band is.

WAT ZEGT DE BIJBEL

Er worden veel pro en anti boeken geschreven over het huwelijk, scheiding en hertrouwen, maar uitein-delijk geeft de Bijbel het antwoord op deze vraag.Gods normen zijn wetten ten leven Deut. 32:47 en dit werkt ook heilzaam.Ook God heeft het eeuwig durende verbond met Zijn volk verbroken door een tijdelijke scheiding, want in Jes.50:1 staat: Waar toch is de scheidbrief uwer moeder, waarmede Ik haar verstoten heb? Of wie van mijn schuldeisers is het, aan wie Ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder verstoten. Toch is Zijn liefde voor deze verstotene nooit afgedaan, maar neemt Hij op Zijn tijd Zijn volk weer aan. Want sinds 14 mei 1948 is er weer een hereniging van God met Zijn volk door de staat Israël.In de tijd dat Israël geleid werd door Mozes werden o.a. de huwelijkswetten voorgeschreven. De straf daarop bij een overspel eindigde soms in een steniging voor een of beiden, of er werd een geldboete geëist;

1. wanneer een man een vrouw huwt en een afkeer van haar krijgt, (door een vals getuigenis van haar maagdelijkheid) moest hij na beraad met de oudsten van de stad voor de rest van zijn leven bij haar blijven en haar vader 100 zilverlingen geven.2. Bij overspel werden beiden gestenigd3. Als het ongetrouwde meisje in de stad geen hulp had ingeroepen bij een verkrachting, stierven beiden4. Als het ongetrouwde meisje verkracht werdt op het veld, stierf de man5. Als een ongehuwd meisje werd verkracht, dan moest er 50 zilverlingen aan de vader betaald worden en hij zal haar tot vrouw moeten nemen, en nimmer mogen wegzenden. Deut. 22:13-306. De zoon zal de vrouw van zijn vader niet nemen7. Niet het aangaan met iemand van hetzelfde geslacht Lev. 18: 22

God spreekt in het O.T over een zegen en vloek als men niet gehoorzaamd naar Zijn geboden.Teksten uit de Bijbel ;Math 5:27 dit is een tekst als men reeds getrouwd is en gaat echtscheiden omdat er een ander is die beter of begeerlijker is. Dit is echtbreuk te noemen.Math. 5:31-32 Er is ook gezegd: al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. 32. Maar ik zeg u: Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt, en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk.Math. 19:3-9 Wat God heeft verbonden scheidde de mens niet.Maleachi 2:16 Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, daarom, weest op uw hoede voor uw hartstocht en weest niet ontrouw.Het is voor velen en niet God die de mens samenvoegt, maar de vleselijke ik. Ondanks dat Gods Geest in een beeld of visioen jou een waarschuwing geeft, stel ik de vraag of God dan toch een zegen verbindt aan het huwelijk van beiden? Toch ben ik er van overtuigt dat wat God samenbrengt eeuwigheids-waarde heeft. Dat heeft niet met "gevoel" te maken, maar met een voelbaar samenbrengen waar je zelf nooit aan had gedacht en had gekund door je eigen ( vleselijke) inzicht. Zie Boaz en Ruth en Hosea en Gomer de ontuchtige vrouw, die ook door God zijn samen gebracht.

TEKSTEN DIE SOMS UIT ELKAAR WORDEN GERUKT

-En de Here God zei: Het is niet goed dat de mens alleen zij.Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Gen 2:18 -Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. 1Cor. 27b In 1Cor. 7:8 staat dat voor hen die hun partner moeten missen door sterfte, het bijna niet mogelijk is om datgene wat zij in hun verleden hebben ervaren, dit terug te kunnen vinden in een mogelijke andere partner. -En ik ontdekte iets, bitterder dan de dood; de vrouw, die een valstrik is: Pred. 7;26 en wier hart een net is, wier handen boeien zijn. Hij, die aan God welgevallig is, ontkomt haar. Een uitspraak door Salomo die aangeeft dat er ook vrouwen zijn met een totaal andere instelling dan wat Gods bedoeling is. Zie ook Spreuken 5

Voor sommigen hoeft een relatie niet en kunnen makkelijk zonder, deze mensen kiezen er bewust voor.1 Cor. 7: 32 Anderen kunnen niet tegen de leegte wat de eenzaamheid voortbrengt en willen graag een relatie. Via internet of bemiddelingsbureau is het beter om een christelijke wederomgeboren partner te zoeken, bid wel aanhoudend hiervoor!

Problemen van echtscheiding waarop niet altijd een antwoord is:

1. als er homofilie in het huwelijk ontstaat2. verslaving van drank, gokken en porno is een ondermijning ervan3. mishandeling, verkrachting en incest binnen het huwelijk.4. Bigamie5. de leugen die verzwegen werd voor het huwelijk a. er voor 2de keer getrouwd is geweest en wettig gescheiden b. reeds hebben van buitenechtelijke kinderen c. openstaande schulden die erg belastend zijnd. psychische ziekten die zich in het huwelijk voordoen en al reeds aanwezig waren. 6. in een misleiding van een schijnhuwelijk verbinding7. in het geval als er een transseksuele verandering optreedt.8. de schuldige partner heeft t.a.v. dit overspel geen berouw getoond, en volhardt in zijn boze weg.9. de betrokkene heeft zelf niet het initiatief genomen tot de echtscheiding, maar die ander.10. De betrokkene heeft zich zolang mogelijk tegen de echtscheiding verzet tot de noodgedwongen uitspraak van echtscheiding en schikking11. de andere partner is hertrouwt waardoor de weg van verzoening is afgesneden. 12. Onwettig huwelijk: als men nog een ander huwelijk heeft bv. in het buitenland13. In geval van opzettelijke duurzame verlating van een der partners

De Bijbel geeft geen uitleg over deze situaties die waarschijnlijk toender tijd niet bestond.Deze nieuwe ontwikkelingen die in een ander tijdperk ontstaan, geven geen antwoord op de Bijbel, maar naar enige studie hierover, is het ook niet Gods bedoeling dat goed is dat de mens maar alleen moet zijn . Door het beschadigen van trouw en eerlijkheid in elkaar, kan het ook niet zo zijn dat de een zonder schuld in het gebeuren daardoor veroordeeld wordt om alleen te blijven tot de dood scheidt, en de kinderen verder opgroeien zonder een vader of een moeder. Uiteindelijk worden zij de dupe van hem of haar die daar de oorzaak van is.

Verdere problemen die voortkomen door een in stand gehouden huwelijk is, waarin de indruk of schijn naar buiten toe "goed of gered" moet zijn. Dit betekent in sommige gevallen wel een veroordeling van een levenslange gevangenisstraf voor een van de partners of beiden. De trouwringen worden dan de boeien van dat huwelijk. Ook de financiële afwerking van alimentatie en het komen in de bijstand waarin de levenstandaard onder de norm van de levensgrens komt, is een mogelijke instandhouding van het huwelijk. Op dat vlak is er veel innerlijk verdriet, dagelijks terugkomende spanningen, zorgen en een ongezonde psychische druk die de levensduur verkort.

Is het Gods bedoeling dat er door echtscheiding ook de kinderen daarmede worden gestraft? - Nee, ik denk van niet. Moeten zij dan boete voor het gebroken ouderschap, waar zij veelal part noch deel aan hebben?- Nee, zeer zeker niet.Door de echtscheiding is er een innerlijke sociale en psychische storing aanwezig bij het kind dat een soms levenslange uitwerking heeft op een ontwricht denkbeeld in het hebben van een relatie.De consequenties voor het kind, samen met de verlatene wordt niet besproken in de Bijbel.Ook de verlaten man of vrouw kampt meestal met een psychische of traumatische ervaring die kan leiden tot een borderline-syndroom of een post traumatische stress stoornis met symptomen van depressiviteit, zelfmoord en agressie. De genezing kan soms jaren duren of helemaal niet als er geen deskundige hulp wordt gezocht.

Wist u ook dat door deze traumatische ervaringen die deze kinderen mee maken er later 50% van hen ook in een echtscheiding eindigen, de keuze van samenwonen dit bevordert en het huwelijk als hoek-steen van de samenleving niet serieus meer wordt genomen en ook door hen wordt veracht.Dat ook deze kinderen door het ontbreken van een vader of moeder een sociale breuk vertonen van o.a.:- het voelbaar gemis van een vader of moeder, - de begeleiding tot volwassene, - het voorbeeld niet hebben meegekregen van wederzijdse liefde van een vader en moeder. - de beleving missen van een complete gezinssituatie waarin liefde, vreugde en verdriet, problemen en de steun met elkaar gedeeld worden, - de regelmaat van een dagelijks ritme en structuur missen, - het gemis van het sociale gedrag met elkaar, bevordert niet het groei- en welzijnproces van een kind.

Natuurlijk moeten wij ons houden aan wat de Bijbel ons zegt, maar ondanks dat ik in deze studie niet een vrijwaring geef om te mogen hertrouwen, moet je in iedere situatie goed bekijken om een inzicht te kunnen krijgen en te kunnen bepalen, als hij of zij toch weer aan een levenspartner wil beginnen. Dit laatste is dan het beste door dit in het gebed te brengen en Zijn beschikking en bevestiging hierin vragen. Uit de statistieken blijkt dat er 50% van elk 2de huwelijk strand doordat het oude verdriet nog niet verwerkt was, of de herinnering vast houdt van de mooie jaren van voorheen. Het is dan ook heel belangrijk om "het oude verleden" een plaats te geven in je leven voordat je iets nieuws begint.

notities
De Schrift en de hulpverlening; Een huwelijk is meer kapot door een pijnlijke voortzetting, dan door een noodzakelijke scheiding,schreef John Milton in 1643.

Geplaatst door TonKerssens in de voormalige IHAO Community op 10-02-2008.

IHAO verklaring

Uitspraken, meningen, studies en artikelen in het Forum of in de extra onderdelen zoals studies van gastschrijvers zijn ingezonden en geplaatst door leden van de IHAO Community en staan los van meningen en uitspraken van IHAO. Iedereen is zelf verantwoordelijk (ook geestelijk) voor zijn uitspraken die hij doet. Probeer ten alle tijde door de Geest naar andere te kijken en te spreken en ook te luisteren in Wijsheid.