Profetisch Info-blad De Vloedgolf Deel 4 - Joshua, Ouweneel, en een Kritische Noot bij de Evangelisch-Pinksterlijke Beleving 2005

Al meerdere malen vroegen mensen ons hoe wij denken over T.B. Joshua. Wij hebben ons lange tijd van een antwoord onthouden maar zowel hij als W.J. Ouweneel kwamen ondertussen steeds meer onder vuur te liggen. Bij deze ervaren we dat het onze profetische opdracht is het voor hen op te nemen en hen de nodige verkoeling te geven. Ook willen we u het een en ander uitleggen van wat er gaande is. Wij borduren hierbij verder op eerdere delen van de Vloedgolf-serie. Gods Zegen bij het lezen van dit nieuwe deel van de Vloedgolf serie en ook het hieropvolgende deel wat hier nog verder over doorgaat.

OVER DE VLOEDGOLF-SERIE

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10 :7-8 )Woord en Gebed


Doe je ogen dicht, de Heere is hier, laat de wereld los, en volg Hem dalende in je hart, daar waar Hij spreekt, waar duivelse stemmen doven, waar mensenstemmen niet kunnen komen. Doe je ogen dicht, en bidt, want de wereld kan niet helpen, heb vertrouwen in God, die werkt boven denken. Boven gedachtes daar zweeft Zijn Geest, boven alle problemen daar is Hij, geen put te diep, niets ontziet Hij. Hij omhult jou, broeder en zuster, Hij kent jou, lieve vriend, lief mens, houd moed, want de dag van bevrijding komt. Geef nooit op, want tijd is maar voor even. Laat je kruis niet los, zoek het niet in de wereld. Houd vast aan je kruis als aan de Heere, want laat je los dan is alles verloren. Alleen het kruis is de brug over die woeste zee voor je. Speel geen spelletjes, de Heere valt niet te misleiden, verzaak ook het strijden niet, maar strijd in de geest, door de geest, in de geestelijke wereld. Doe geen broeders en zusters onnodig pijn. Luister naar elkaar, maar meer nog naar de Heere, kom voor Zijn aangezicht, en geef je leven weg, je bent gegeven om uit te delen, dat is het doel waar je voor moet leven. Maar alles door Zijn Geest, anders is alles overbodig en ijdel geweest. Doe je ogen dicht, de Heere is hier, laat de wereld los, en volg Hem die in je hart daalt, nederdaalt, om je leven in alle diepte te vervullen, wees niet oppervlakkig, maar kom daar waar Hij alles omhult, waar geen mens spreekt, waar geen duivel toe door kan dringen, op die heiligste plek diep in je binnenste. Verlies geen tijd, ren er naartoe, nu. God wil je leren veilig te profeteren, door Zijn Geest is alles goed. Wacht op Hem, luister naar Zijn Stem, Hij houdt van je, zal altijd van je houden, maar wacht op Hem, op Zijn liefdeskoorden waardoor alles veilig wordt. Wordt gebonden door de Geest, anders is alles voor niets geweest. Loop nooit voor Hem uit, maar vrees. Want buiten het smalle pad van de Geest lopen de roofdieren, zoekende wie zij kunnen verslinden. Zij wachten daar op hen die van het pad zullen afwijken. Houd vast aan de rode draad door God gegeven, in je leven verweven. Wijk niet af van Zijn Woord, de stille woorden ongehoord, het koninkrijk van God bestaat in kracht. Niet door woorden, maar door de Geest, als een Persoon leer je Hem kennen. Keer om van de heilloze weg, bidt weer, en weest stil. Zoek Hem en de dingen van boven, want beneden zal alles vergaan. God zal zuiveren met Zijn vuur, en wie kan dan nog bestaan ?

Kom tot de vlam van Zijn Geest, luister naar de stilte van binnen, de kracht komt voort van het kruis, ons tot de diepte leidende. Heer, geef ons kracht het kruis te omhelzen. De doornenkroon die dragen wij ook, opdat ons verstand zal zwijgen, en de Geest zal spreken. Ook het spotkleed dragen wij, niet de wereldse mode. Heere leer ons het onderscheid te maken tussen het goede en het kwade. Wij klemmen ons aan het kruis vast, totdat de doornen veren worden, totdat wij vliegen over de woeste zee met de vleugelen van Uw Geest. Oh Heere, open uw woord, en neem ons aan.

Wees stil, en luister naar de Heere, Zijn Hand is op u, wanneer u tot Hem komt. Nooit zal de Heere voor eeuwig slaan. Hij is met hen die Zijn Woord vrezen. Wees stil, en luister naar de Heere, die Zijn werk niet zal verlaten, die getrouw is om Zijn werk te volmaken. Wees stil voor de Heere, Zijn Geest zweeft boven alle duisternissen van gevoel, boven alle emoties en verwarring, boven alle chaos, wanneer Hij spreekt is er licht, om ook het Genesis in u te laten ontwaken. Maar zullen wij Hem verstaan wanneer Hij zal spreken als wij nog luisteren naar de boze ? Keer om van uw boze wegen en van het luisteren naar de boze ! Wij kunnen niet naar God luisteren en naar de boze ! Luister niet naar mensenvlees, want dan zal de Geest wijken. Wanneer de Geest wijkt komt Hij niet zo snel weer terug ! Gods Geest is gevoelig en voorzichtig, en als Zijn vertrouwen eenmaal geschaad is en de relatie met Hem verbroken, dan is dat bijna niet meer recht te krijgen ! Alleen door berouw en boetedoening, alleen door oprechte tranen kunnen we weer heel langzaam beginnen het contact met Gods Geest op te bouwen ! Bij God zijn er altijd meerdere kansen, maar naarmate het vaker voorkomt dat u Gods Geest bedroeft zal het steeds moeilijker worden om Hem terug te krijgen ! God is geen gekke pietje ! God heeft een hart, en zal dit hart niet keer op keer laten breken ! Mensen die te makkelijk met God omgaan worden ook met gemak overgenomen door boze geesten die zich voor doen als Gods Geest, terwijl Gods Geest zelf allang is geweken. Zonde en het bedroeven van Gods Geest, zoals het volgen van mensenvlees heeft consequenties ! Als het al zover is wil dat niet zeggen dat er geen weg terug meer is, maar ik zeg dit omdat bij velen de Geest van God door onvoorzichtigheid allang is geweken terwijl ze dat niet weten. Ze hebben het onderscheid niet, en zijn verkeerd voorgelicht. Ze gebruiken 'God' als een soort hoertje die telkens wel weer komt opdraven. Ik kan u vertellen dat dat God niet meer is, maar een boze geest die het spelletje meespeelt, een huichelende geest ! Gods Geest is een persoon ! Gods Geest heeft emoties en gevoelens, en trekt Zich op een moment echt terug ! Velen zijn verkeerd voorgelicht en leiden hierdoor schade aan hun ziel !

Joshua en Ouweneel


Ik raad u aan tot intens berouw te komen, en de Geest van Berouw dan ook te zoeken ! Als er geen berouw meer is op te brengen, dan is dat een teken dat Gods Geest al geweken is, en zelfs de Geest van Berouw, en dan ben je ver heen ! Alleen boetedoening is dan nog mogelijk door de Geest van Boetvaardigheid, om zo weer heel langzaam, door het Bloed van Christus, het vertrouwen van Gods Geest terug te winnen. Maar dit mag niet snel gaan ! Heb respect voor Gods gevoelens ! Heb respect voor alle tussenstappen die God nodig acht, en dwing Hem niet ! Van slavernij en manipulatie schrikt de Geest van God en vlucht weg ! God verlangt dat we het met Hem goedmaken, stap voor stap. De relatie met God is een wisselwerking. Wees gevoelig voor Gods Geest en behandel Hem als een persoon. Weet ook dat als we de personen om ons heen mishandelen zonder dat daar enige vorm van profetie aan te pas komt, we dat Gods Geest Zelf aandoen en dat hetzelfde effect heeft ! Velen in Gods Kerk staan schuldig aan het geestelijk mishandelen van anderen en daardoor het mishandelen van Gods Geest ! Wij behoren naar de gebondenheid door Gods Geest te streven, want dat is de enige veilige manier om met Gods Geest om te gaan ! Wij mogen absoluut niet zondigen in de Heilige Aanwezigheid van Gods Geest, en wij zullen altijd blijven zondigen totdat we gebonden worden in de Heilige Geest. Wij dienen naar die ervaring te streven, God daarom te smeken. Dit is wat wij al jaren leren als het vervolg op de pinksterlering over de doop in de Geest. T.B. Joshua leert dit ook, en wordt door velen op dit punt afgewezen ! Pinksterleiders, weet waar u mee bezig bent ! De doop in de Geest is pas het begin ! De Geest heeft T.B. Joshua gebruikt om de dogmaticus W.J. Ouweneel de geestelijke beleving te laten relativeren, en open te stellen voor de meer mystiekere, persoonlijkere omgang met Gods Geest. Joshua en Ouweneel zullen beiden geenszins al wezen waar ze zijn moeten, maar het is wel een begin, en daar mogen we blij en dankbaar mee wezen ! Spugen in de bron waar we vandaan komen mag ook, want de oude gevestigde kerkelijke bronnen zijn onzuiver ! Handen af van Ouweneel dus, en knecht hem niet meer. Laat hem vrij.

Ik bid voor Ouweneel dat hij nog meer tot bevrijding mag komen, en wij behoren allemaal voor Ouweneel te bidden in plaats van hem terug te roepen tot de oude gevestigde farizeeistische orders. Laat die man vrij ! Laten we ook ophouden te zaniken over T.B. Joshua, die hele belangrijke dingen te vertellen heeft over het gebonden worden in de Geest plus de profetie, waar de pinkstergemeente is opgehouden te groeien. We moeten ons richten op de prioriteiten en niet op de bijzaken ! Laten pinksterleiders hun handen in eigen zakken steken in plaats van te leuteren over iemand die de sleutels heeft hen uit te leiden tot een nieuwe dimensie met God, namelijk de gebondenheid door de Geest, met als uiterlijk teken de dwaasheid van God. Laten we voor T.B. Joshua bidden dat hij onder deze hoge druk niet zal vallen. Dit is dus even een kritische noot bij het hedendaagse pinkster-gebeuren. Laten we net als bij John Wimber ook niet bij T.B. Joshua het kind met het badwater weggooien. Laten we blij zijn met iemand die in deze tijd radicale dingen durft te zeggen, en Gods kinderen vrijzet van de dogma's van pinksteren en de evangelische beweging. Het apostolische tijdperk is ervoor de boodschap te relativeren, door te vertalen, toepasselijk te maken, en het zo een meer mystieke betekenis te geven, dat wil zeggen persoonlijker, want God is een Persoon, en geen machine. God is een Persoon met gevoel en emotie, die niet wetmatig benaderd moet worden. Daarvan schrikt de Geest van God, en vlucht weg, dikwijls om nooit meer terug te komen. God duldt het niet meer dat mensen eigenmachtig Zijn Geest proberen op te sluiten in een statisch, clinisch en steriel wetboek.

Het valt me op dat met name vanuit de Toronto-hoek er zoveel kritiek is op Joshua. Als er ergens demonen aan de gang zijn dan is het wel bij de Toronto-blessing, en dat zeg ik vanuit de exorcistisch-profetische bediening. Ik heb die geesten aan de lijve meegemaakt. Ik wil me geenszins in allerlei broederlijk gevit storten, maar ik kom op voor Gods Geest. Laat Joshua vrij, en steek eerst de hand eens in eigen boezem ! Hoe kun je de splinter er bij Joshua uithalen, als je zelf met een balk loopt ? Ik ben vroeger ook voor Wimber opgekomen, en dat doe ik nu ook voor Joshua, voor het eerst. Ik heb daar jaren mee gewacht. Er is daar een werk van Gods Geest aan de gang, om de gemeente Gods over te brengen van de doop in de Geest naar de gebondenheid in de Geest. Dat is de Bijbelse weg, door Paulus gepredikt, en ook door ons en Joshua. Laat de kinderen tot die Zegen komen, en verhindert hen niet ! U kunt niet vanuit één of andere pinkster-bijbelstudie een broeder gaan aanvallen. Dat werkt gewoon niet. U moet door Gods Geest geleid worden, en dan begint de aanval op uw eigen vlees, en de worsteling met God in het toetsen. Wij zullen eerst tot de gebondenheid in de Geest moeten komen om recht van spreken te hebben. Met theologische discussie begeef je jezelf op glad ijs, want we kunnen de Bijbel niet eigenmachtig gaan uitleggen in een oorlog tegen andersdenkenden. Waar zijn we mee bezig ? Wiens gladiator bent u eigenlijk ?

T.S. / 2005

Klik hier voor deel 5

Het Bloed van Christus-De Grieks-Romeinse Kerk en de Leer van de Onfeilbaarheid