Diverse Artikels van Gastschrijvers Wandelen met God 1995
(door gastschrijver Br. B. Hoogewoning)
Voorheen onderdeel van de serie De Orkaan.


Wandelen met God, je zou kunnen zeggen 'meegaan met God'. Je kunt natuurlijk ook alleen gaan wandelen, maar als je met iemand meegaat, of iemand met jou, is dat wel gezelliger, samen trek je op.
Verschillende schriftgedeelten, zowel in het Oude als Nieuwe Testament spreken over wandelen. Ga je met iemand wandelen, dan is dat over het algemeen geen onbekende van je. je kent hem, misschien oppervlakkig, maar je bent al eens eerder met hem/haar in contact gekomen.
Dat is hier ook het geval, want laten we eerlijk zijn, het gaat hier over 'GOD'.
En als je mensen vraagt of ze in God geloven krijg je als doorsnee antwoord: "ik denk wel dat er een God is, maar ik geloof er niet in."
Men kent Hem ook wel als Schepper, maar daar blijft het bij. Maar deze 'Schepper', God, maakt, heeft geschapen. Dit noemt men 'scheppen', voortbrengen uit het niet. Dus God schiep de hemel en de aarde uit het niet. Hij heeft gemaakt.
En God wil de mens betrekken in Zijn geweldige plan wat hij heeft met deze wereld. Hij zoekt mensen die met Hem willen wandelen. Vanuit dit gezichtspunt wil ik enkele punten met u behandelen.

1. God maakt

Dat God maakt, wordt ons direct duidelijk als wij de bijbel openslaan. Laten we eens lezen in Gen. 1:4: "En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis." Wat mij enorm opvalt is, dat 'God zag' en 'maakte scheiding". Waarom zou God dit doen ? Laten we ook eens lezen wat Johannes zegt in hoofdstuk 1:4: "In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen." In deze twee verzen Genesis 1:4 en Johannes 1:4, komen wij enkele begrippen tegen die van groot belang zijn in ons leven, namelijk:

LICHT - DUISTERNIS <-> WOORD - LEVEN.

Toen er alleen duisternis was over de vloed, Genesis 1:1-2, was er ook geen leven. Hieruit kun je de conclusie trekken dat 'duisternis' niets anders is dan 'dood'. Als je hierover na gaat denken ontstaan er twee groepjes van drie woorden, namelijk:

1. LICHT - LEVEN - LIEFDE

en

2. DUISTERNIS - DOOD - SATAN.

Merkwaardig is dat allebei de schriftgedeelten beginnen met hoofdstuk 1 vers 4, zowel in het Oude als Nieuwe Testament. Nu is het Johannes Evangelie niet het eerste hoofdstuk waar het Nieuwe Testament mee begint, maar je zou het denkbeeldig best als eerste kunnen plaatsen gezien het feit dat Johannes (de geliefde discipel van Christus) diep ingaat op de beeldspraak van het 'vleesgeworden Woord' . Maar ook Johannes de Doper speelt een belangrijke rol in dit gebeuren, hij is de 'profeet' die de overgang meemaakt van het Oude naar het Nieuwe Testament. Hij nam de bediening van 'profeet' mee. Een bekende uitspraak van hem is nog steeds Johannes 1:23b: "maakt recht de weg des Heeren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft." En het lijkt wel alsof God wil zeggen: "Denk erom, dit blijft bestaan, deze opdracht verandert niet." God heeft de mens vrij gelaten om te kiezen tussen dood of leven, licht of duisternis.

Het valt mij op dat er in de Evangelie├źn veel wordt gesproken over licht en duisternis. Ook door Jezus worden voorbeelden gebruikt die steeds weer wijzen op Hemzelf. Wat ons doet denken aan teksten als Johannes 8:12: "Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben." En psalm 119:105: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Ook hier komen wij die begrippen weer tegen: Licht-Duisternis-Woord-Leven. Maar wij zien ook dat er gesproken wordt over: 'een licht op mijn pad' en 'wandelen'. Bovendien zien wij hier dat God Zelf een scheiding maakt, een onderscheid tussen duisternis en licht. Licht speelt een hele belangrijke rol in het leven van ieder mens. Stel je eens voor hoe het zou zijn zonder licht, de zon schijnt niet meer, stroom is er niet meer, en alle andere mogelijkheden om licht te maken zijn uitgeput. Kortom, er is niets meer waarmee je licht kunt maken. je vraagt je af of er dan nog leven mogelijk is, natuurlijk leven, menselijk bestaan. Want vergis je niet, als de zon niet meer zou schijnen, is het aarde donker, je kunt geen hand voor ogen zien. Denk maar eens aan de 'doka', de donkere kamer, waar absoluut geen licht bij mag komen anders zijn je foto's mislukt.

Maar gelukkig leven we nu in een tijd dat alles aan het licht zal komen. God gaat alles aan, of in het licht brengen wat door mensen verborgen is gehouden, want anders is er geen gezond geestelijk leven mogelijk. Denk maar eens aan een broeikasje. Als je daar jonge plantjes inzet en de kas afdekt zodat alles in het donker staat, zal er niets groeien, alles gaat dood, want duisternis is dood.
Maar gelukkig hebben wij licht, je hoeft de schakelaar maar om te draaien en je hebt licht, wat een uitvinding, je moet er niet aan denken dat het er niet meer zou zijn.
Hoe je het ook bekijkt, natuurlijk of geestelijk, LICHT, daar kun je niet buiten. Kortom, zonder licht is niet te leven, want leven is licht, licht is leven, want het is ontstaan door het woord. God sprak, er was licht.
Hieruit blijkt dat woorden van God 'leven' inhouden. Gods woorden zijn leven, eeuwig leven, gesproken uit liefde. God maakt zelf een scheiding tussen licht, leven en duisternis (dood) , uit liefde,en Hij zag dat het goed was, en het licht schijnt in de duisternis, het is ook sterker. Als je dit weet vraag je je af waar de mens dan het lef vandaan haalt om wat door God wordt gekenmerkt als duister, licht te laten zijn, iets wat slecht is, goed te praten. Hoe kunnen mensen die een licht zouden moeten zijn, in de duisternis wandelen; daar waar geen leven mogelijk is, maar slechts dood. Het is niet de duisternis waardoor je ogen geopend worden. Het is niet het eten van de 'verboden vrucht' in het Paradijs waardoor je ogen open gaan om te kennen goed en kwaad (licht en duister), maar het eten van het levende brood, Jezus, Gods Woord. Niet de opbrengst van de aarde wordt door God aangenomen, maar de opheffing van de ziel, het offer van de lofprijs aan God in en door Jezus Christus. Wat is hierin de taak van de profeet ? Datgene wat duisternis is aan het licht brengen ."Maak recht de weg des heeren." De weg waarop gewandeld wordt met God, en God roept u !

2. God roept

Roepen wil zeggen, je stem luid verheffen om iets mee te delen, te verkondigen of te schreeuwen. Een voorbeeld hiervan vinden we in Genesis 3:8: Toen zij (de mens) het geluid van de Heere God hoorden....
"Maar dat was een hele andere situatie", zou u kunnen zeggen. "Dat was nog in het paradijs en daar was toch alles heel anders." Dat is ook zo, daar hebt u gelijk in, maar was dit voor de zonde of na de zonde ?
God nadert juist tot zondige mensen. Daar klopt hij aan het hart. Kunt u mij een mens noemen (buiten Jezus Christus) die zonder zonde is ? Maar ik ga nu niet praten over het zonde vraagstuk, maar over 'het roepen van God'. Als je daar over na gaat denken kom je al gauw in Genesis 12 terecht. De 'roeping' van Abraham. In dat hoofdstuk lees je duidelijk dat Abraham geroepen werd en gezien het feit dat wij kinderen van Abraham zijn, geldt deze roeping ook voor ons.
God roept nog steeds mensen. Dat de mens die stem niet verstaat is een gevolg van het feit dat hij niet wandelt in Gods wegen, maar steeds zijn eigen weg gaat.

Waarom roept God de mens ? Omdat wij de kroon van Zijn schepping zijn. Kroon wil zeggen: 'Hoofdsieraad van vorsten' als teken of zinnebeeld van hun waardigheid. Je zou dus kunnen zeggen: 'het hoofdwerk van God. Als we in dit licht Psalm 8 vers 6 lezen. Gaan wij nog meer begrijpen van de geweldige Schepper. Het is niet zomaar dat boven deze psalm staat: "De mens, de kroon der schepping Gods." Deze hele psalm getuigt van de geweldige heerlijkheid van God die hij gelegd heeft in de schepping en vooral in de mens. Is het niet opvallend dat vers 2 en 10, het begin en het einde beginnen met:

"O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde."

Ziet u ook hier weer de geweldige uitspraak van God: "ik ben God, de Almachtige" ? Dit is een psalm van David, de man naar Gods hart. Was hij een onberispelijke ? Nee, maar hij beleed zijn zonden en God gaf hem vergeving. Dat geldt ook voor ons, nu in deze tijd.
De reden waarom God de mens gemaakt heeft is toch duidelijk: Hij wilde iemand bij Zich hebben die bijna gelijk was aan Hem, om alles mee te delen, om Zijn plannen aan bekend te maken.

Alles wat in God was heeft hij BIJNA (allemaal) in de mens gelegd. "Toch hebt Gij hem bijna Goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Wat een geweldige situatie moet dat geweest zijn in de hof van Eden, dat je gewoon met God kon wandelen in de avondkoelte en dat de mens wist dat God er was. Nu zeggen we vaak, waar twee of drie bijeen zijn in Zijn naam, is Hij in ons midden, maar ervaren wij dat ook ? Als u zegt dat het zo is, waar is dan de vreze des Heeren ? Maar het is geweldig, en je kunt Hem daar alleen maar voor prijzen, door het Bloed van Zijn Zoon en de reiniging van onze zonden, is de toegang weer vrij om met God te wandelen. Als wij op deze wijze wandelen met God, zal hij dan verbergen wat Hij van plan is te gaan doen ? Ik geloof dat God alles wil bekend maken, maar dat doet aan hen die in oprechtheid met Hem wandelen. Genesis 18:17: "En de Heere dacht: Zou Ik voor.... verbergen wat Ik ga doen ?" U mag zelf uw naam invullen op de plaats die nog open staat wanneer u de beslissing neemt om God gehoorzaam te willen volgen en met Hem te wandelen in Al Zijn wegen.
Lieve mensen, schrijf dit op de tafel van uw hart, dit is niet voor de enkeling, het geldt voor alle kinderen Gods, u en ik, voor alle gelovigen: GOD ROEPT. Hoeveel geven hieraan gehoor ?

Gastschrijver Br. B. Hoogewoning

WAAROM HEB IK ZOVEEL PIJN, NU IK GELOOF ?

GELOOF IS ALS JODIUM IN JE WONDEN

JE GAAT ZELFS NOG DIEPER DE PIJN IN.

JE WONDEN MOETEN ONTSMET WORDEN, VOORDAT GOD ALLES LAAT DICHTGROEIEN.

Je wonden moeten gereinigd worden, voordat God iets met je wonden kan doen.
Je wonden moeten schoongemaakt worden, anders kunnen er infecties en bloedvergiftigingen optreden, en dan ben je nog verder van huis.

T. Strijker, herder/ predikant