Terug naar de Basis Deel 2 Aanvullende Antwoorden bij studie Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jacob Lorber 14 maart 2006
 
Deze brief is onderdeel van de serie Terug naar de Basis Deel 2 - Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber en hoort bij de brieven die verstuurd zijn naar diverse mensen voor meer informatie en antwoorden over de werken van Emanuel Swedenborg en Jacob Lorber.


Vraag 1
Ik ben zelf ook opgegroeid in een christelijk gezin in de hervormde kerk en later wel in een pinkstergemeente terecht gekomen en vele andere gemeentes bezocht en doorgewinterd in het christendom doch....nooit in die kringen iets gehoord over Swedenborg of Lorber. Kunt u dat verklaren. Kan u mij vertellen wat er geschiedkundig gebeurt is dat Swedenborg en Lorber nooit hun ingang gevonden hebben in het mainstream christendom ? Is het omdat daar niet in voorgaande openbaring of wordt geloofd ? Was Nederland en europa zo christelijk, zo hervormd of reformatorisch beter gezegd dat Swedenborg en Lorber er nooit tussen zijn gekomen ? Of zijn er nog andere redenen ?

Vraag 6
Denkt u dat de werken van Lorber en Swedenborg ooit nog is ingang zullen vinden in het traditionele (alleen de bijbel) christendom of denkt u dat er altijd die vervelende scheiding zal blijven tussen het fundamentele christendom en het voortgaande openbaring christendom ?

Antwoord
Ten eerste: De reden daarvoor is VOOREERST dat JEZUS ZELF beslist wie hij met de werken doet in aanraking komen, denk ik.
Ten tweede: Bij Lorber staat er echter ook geschreven dat "de werkers van de avond nog een grote verspreiding zullen geven aan de werken".
Lees het boek van Kurt Eggenstein er eens op na. (zie www.lorber.nl onder 'overige werken'). Een goed boek daar is ook dat van Ralf Schuchardt "Alleen de bijbel ?" Persoonlijk vind ik deze beide boeken een MUST. Net als het boekje van Irmgard Demetriadres "Reïncarnatie" (dat bijlnge niet louter over reïncarnatie gaat.
Daar komen diverse visies aan bod.
Ten derde: Bij Lorber wordt iets fundamenteels anders gesteld dan wat de mainstream kerken beweren over enkele belangrijke punten :

 1. Het boekje "de brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Laodicea". Deze brief door Lorber ontvangen ( www.lorber.nl ), en zelfs in de bijbel VERNOEMD, maar ZELF ALS BRIEF NIET OPGENOMEN in de bijbel is opnieuw door Lorber aan de mensheid gegeven. Dit is een dun boekje, lees het eens en het zal je al wat duidelijker worden waarom de huidige kerken met al hun ceremonieën, deze brief indertijd allicht niet hebben opgenomen rond 350 na Christus (Concilie van Nicea). In deze brief wordt nogal van leer getrokken tegen het ceremonieel worden van de christenen in Laodicea.
 2. Een van de belangrijkste zaken is het feit dat er geen eeuwige verdoemde zielen in de hel bestaan. Dit is inderdaad een contradictio in terminis. Een oneindig barmharitge en vergevingsgezinde God is oneindig barmhartig in het Hiernamaals. Er is dus wel Hemel en een eeuwige hel, doch van de hel kan men nog naar de Hemel. Om het wat simplistisch uit te drukken : de hel volgens de Lorbergeschirften is iets zoals het vagevuur uit de leer van de RKK : men kan nog naar de hemel in het hiernamaals ook.
  MAAR de hel zoals gedefinieerd in de zin van het "Laatste Oordeel" of zoals de RKK zegt 'waar men voor eeuwig verdoemd in kan terechtkomen' is fundamenteel MIS, aldus de Lorbergeschriften.
  Dat men vanuit de hel nog naar de hemel kan, of beter de terugkeer van alle dingen tot de Schepper, wordt ook soms 'apocatastase' genoemd. Een kerkhistoricus, Origines uit de 3° eeuw meen ik, hing die visie ook aan, doch die visie is verworpen op het Concilie van Nicea.
  In het boek van Ralf Schuchardt wordt overigens gewezen op een aantal belangrijke teksten uit het Oude Testament die erop wijzen dat de Schepper ONEINDIG barmhartig/vergevingsgezind is (en dus ook in het Hiernamaals) : Zo bijvoorbeeld Psamen 100 vers 5, Psalm 106 en 107 vers 1, Klaagliederen 3 vers 31, en op het einde van Micha staat dat 'de Heer nooit eeuwig verstoot, of nooit eeuwig zijn toorn vasthoudt" en "Zijn goedertierendheid/barmhatigheid/vergevingsgezindheid duurt eeuwig voort". Dit blijkt in strijd met "Het Laatste Oordeel" zoals dat uit het N.T. naar voor komt.
  In het boek van Kurt Eggenstein staat overigens een citaat uit een Lorbertekst waarbij Jezus zegt "Deze verkeerde leer (= de leer van voor eeuwig verdoemen in de hel), heeft al heel wat mensen Mij en Mijn leer de rug doen toekeren".
  Tientallen jaren geleden stonden priesters in hoog aanzien bij de mensen en van de kansel werd enorm veel over de hel gepreekt, en men had een grote machtspositie als priester in de RKKerk MAAR ook in de maatschappij, doch dit is aan het veranderen.
 3. In het boek van Kurt Eggenstein staat ook een citaat uit een Lorbertekst die iets als het volgende stelt : "Zij (vermoedelijk de RKK) zullen een concilie houden over hun dokterswijsheid, doch dan zal IK komen met Mijn wijsheid (of de Hamer van Mijn wijsheid) en ze gaan veranderingen tegemoet die heel anders zullen uitvallen dan ze verwacht hadden".

Ten vierde: Het is NIET zo dat de Lorberwerken nog niet een ingang hebben weten te vinden in diverse kerken. Zo werd in Tielt al een aantal keren een toneelstuk in de Katholieke Kerk aldaar opgevoerd rond Pasen, gebaseerd op een Lorberwerk, evenzo met het boek 3 dagen in de tempel. 1 Zwaluw maakt de lente nog niet, maar als je het boek van Kurt Eggenstein leest zul je merken dat al heel wat theologen er zich over gebogen hebben.
Ten vijfde: Dat er tegenkanting is, is duidelijk. Volgens de schrijver van DE EERSTE VERTALING (zie voorwoord of nawoord) van het Jakobusevangelie/De Jeugd van Jezus, nl. de vertaling uitgegeven door ANKH-Hermes (NIET DE VERTALING VAN DE STER), heeft hij heel wat tegenkanting gekend en is het zo dat in bepaalde katholieke kringen Lorber al veel bestudeerd is.Ik zal het misschien eens opzoeken en de pagina dan opgeven waar dat precies staat. Deze vertaling wordt echter niet meer uitgegeven, en is door een andere vertaler opnieuw vertaald in het Nederlands, en dan door de Ster uitgegeven.
Ten zesde: In de Lorberboeken staat dat het niet de bedoeling is dat men een sekte gaat maken met een eigen ceremonieel e.d. : men mag in zijn eigen kerk blijven. Er wordt overigens gesteld dat men niet van hoog moet kijken naar zij die die Lorberteksten nog niet kennen en hun val te verwachten. Beter is zich in te scharen in de bestaande kerk waar je al heengaat en als de tijd rijp is mensen in je omgeving aldaar met de werken in kontakt te brengen. Het kan best dat dat onmogelijk wordt natuurlijk : Stelt dat de RKK verdwijnt door een Schisma of zoiets, ja dan kun je er moeilijk nog naartoe, hé ?
En nog iets : Men mag ons gerust Lorberianen noemen., we zijn in de eerste plaats mens en trachten christelijk te leven.
Het is aan ons niet echt sektarisch te gaan worden.

Vraag 7 Over de copyrights en waar de werken online te lezen zijn ?

Antwoord
Ik denk dat het juist is wat je zegt als het gaat over teksten die beweren van God te komen : Moet men ervoor betalen als het toch van God komt ?
In de bijbel staat : "Je hebt om niet gekregen en zult ook geven om niet", MAAR in de bijbel staat ook "De arbeider is zijn loon waard"........

1. In het Nederlands:
Vroeger bestond www.cker.nl en kon men deze boeken ook downloaden op www.cker.nl . Later ging www.cker.nl op in www.nieuweopenbaring.nl .
Om redenen die de beheerders u allicht kunn'en vertellen heeft men beslist dat ze niet meer downloadbaar zijn in het Nederlands, maar enkel daar te lezen, en ook niet alle boeken
verder zeer interessante site over diverse mystici :
http://www.vergeestelijking.nl
Er is ook een zeer grote linkenpagina die zeer interessant is met onlinebijbels en nog diverse mystici

2. In het Duits:
In het Duits kun je de werken online vinden onder www.lebensstufen.de , alwaar men ook de werken van een zekere "*Bertha Dudde" kan vinden.
Een heleboel van deze laatste (Dudde) kun je ook vinden online en zelfs downloaden. http://www.jezuskomt.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=40

*NOOT : Wat Dudde en Lorber schrijven komt voor 95% met elkaar overeen. Dudde geeft echter in haar boekje 'De oorsprong van het kwade' enkele fouten aan, of beter enkele zaken die bij Lorber op de ene plaats juist staan en op een andere plaats verkeerd. Het betreft hier vnl. de val van de geesten en of dit alles "volledig vrije wil geweest is" (=juist) of gedeeltelijk er een prikkel tot overtreding werd gegeven, en of de Hemelse Vader alleen goede eigenschappen heeft (=juist) of een goede orde tussen positieve en negatieve eigenschappen. En er is nog iets.

Eveneens in het duits : www.jesusoffenbarungen.ch : omzeggens alles online leesbaar, vermoedelijk ook downloadbaar
Klikken op het BLAUWE WOORD Neuoffenbarung waar een oranje pijltje bijstaat om de boeken te vinden.

De Duitste uitgeverij vind je op : www.lorber-verlag.de

3. In diverse talen:
Vooreerst : www.j-lorber.com
Klik op de vlaggen voor diverse talen
Inzake het engels : Er zijn zes volumes van het Groite Johannes Evangelie. Het betreft hier VERKORTE VERSIES van de 11 delen origineel in het duits.
Op de Nieuwzeelandse site staat geloof ik echter wel de engelse vertaling van het Grote Johannes Evangelium Vol I VOLLEDIG.

Ten tweede : bij het Lorberverlag in Duitsland kun je een overzicht vragen van alle vertaling naar welke taal er al klaar zijn en bij hen bestelbaar. En dat zijn er toch al een heleboel. Ik denk evenwel nog niet in het Chinees, mocht je dat machtig zijn : (knipoog)