Brieven aan gemeenten Deel 2 - 7 Belangrijke balanzen ! 1996

Deze brief is in augustus 1996 verstuurd aan het leiderschap van christelijk centrum zeeland, toendertijd Dolf de voogd van der Straaten en aanverwanten. Uiteindelijk heeft het leiderschap niet geluisterd naar deze boodschap en is God met Zijn oordeel over deze gemeente gekomen. De scheve balanzen genoemd in deze brief zijn evengoed van toepassing op alle andere charismatische gemeenten in Nederland. Bekeerd u van uw hoererij, zegt de Heer !

Deze brief bevat hele belangrijke principes voor u als individu om toe te passen in uw leven. We hebben het dan over geestelijke seizoenen en balanzen. De balanzen die in deze brief besproken worden zijn:

  1. balans afzondering-samenkomst
  2. balans zelfonderzoek-anderen onderzoeken
  3. balans stilte-aktie(spreken, handelen)
  4. balans stof-geest
  5. balans aandacht aan jezelf/toezien/onderzoek etc-aandacht aan God
  6. balans aandacht aan anderen-aandacht aan God
  7. balans feest-onderwijs
7 Belangrijke balanzenGeliefde broeder van CCZ,


Van meneerX hoorde ik dat u een gesprek met mij zou willen over de geestelijke situatie wat betreft Vlissingen & CCZ.
Ik acht het van belang om eerst de zaken helder op papier te zetten, zodat u een duidelijk en herleesbaar overzicht heeft over wat er nu eigenlijk gaande is.

Via meneerY ben ik me al een tijdje open gaan stellen voor deze situatie, en kwam erachter dat Vlissingen/CCZ een strategisch punt is in de hemelse gewesten. God heeft strakke en grote plannen met CCZ, maar er staan dingen in de weg.
God heeft mij de tegenaanval van de duivel laten zien. Ik zou graag de subtiele systemen van satan willen belichten, die Hij subtiel boven uw kerk heeft geplant. Dit systeem zal eerst afgebroken moeten worden, voordat u de waarheid en overwinning in handen zal krijgen.

In een droom kwam ik de gemeente binnen. De voorganger omhelste mij, aarzelend, maar toch vol liefde. Ik zag de gemeente in twee delen. Het ene deel stond vol stoelen, maar die stonden scheef, of los van elkaar. Het andere deel stond leeg.
De Heer plaatste mij in het lege gedeelte. Hierin kwam ik 2 personen tegen:
Een vrouw, met abnormaal grote ogen, met diepe spleten, waarin de pupillen heen en weer rolden. Ze had een enorm grote mond, met enorme lippen, maar met hele kleine oren.
Een man, die uit de gemeente keek en wees uit het raam naar grote, mooie bungalows. Hij zei dat hij op zoek was naar een groter en mooier huis.

Deze droom laat ons zien dat God een aantal balansen weer in evenwicht wil zien. Elke gemeente heeft in de hemelse gewesten met die weegschalen te maken. Het gaat erom dat wij die onderkennen en weer rechtzetten. De Bijbel spreekt van zowel goede wegers als slechte wegers, zuivere pasloden en onzuivere pasloden zijn er in de omgang. Wij hebben een ZUIVERE gave van EVENWICHTS-ONDERSCHEIDING nodig !

De vrouw laat in iedergeval al een paar balansen zien:

Het oog wordt in de Bijbel beschreven als iets waarmee we andere bekijken. Haar oog was te groot, rolde voordurend door de gemeente heen. De Bijbel leert ons dat elke blik die we slaan op iemand anders moet voortkomen vanuit een blik op onszelf -> zuivering van onze ogen (Matt. 7). Hiervanuit kunnen we de ander zuiver bekijken. Afzondering is dus van belang. In de Bijbel zien we voortdurend dat mensen zich afzonderen. Dit is ook wat het woord 'heiliging' betekent: afzondering tot reiniging.


Zelfs in het huwlijk wordt deze golfbeweging door Paulus aangekaart als hij naar de korintiers schrijft. Overal moeten we deze golfbeweging eerlijk & zuiver toepassen. Er moet gevast worden op relaties ! TOT UITZUIVERING ! Wij moeten hiervoor tijd vrijmaken, anders ontstaan er onhygienische connecties. Net zoals je je kleren in de wasmachine stopt voor schoonmaak, zo moeten we ook elkaar erin stoppen, en zelf onder de douche springen. Alleen op deze manier blijft de gemeente hygienisch.


Het fundament voor iedere vermaning naar anderen toe, of oordelende gedachtes/ gevoelens etc. is dus ZELFTUCHT ! Paulus zegt: 'Ziet toe op uzelf !' en 'Ik tuchtig mezelf en houd mezelf in bedwang !' etc.
Is dit fundament er niet, of niet geheel, dan is je oordeel/ vermaning/ irritatie een uitvlucht ! Zelfverdediging door PROJECTIE ! Daar waar je tuchtigende gedachtes over anderen hebt gekregen, zou je eigenlijk tuchtigende gedachtes over JEZELF moeten krijgen. Zo speel je dus SUBTIEL 'verstoppertje' voor God.

De vrouw kijkt teveel naar de ander, te weinig naar zichzelf. Let wel: DIT IS EEN SYMBOOL ! De vrouw in die droom is het symbool voor een paar scheve balansen in de gemeente. Zij laat nog een balans zien.


Haar mond is te groot, haar oren te klein. Dit is uit evenwicht. De gemeente zal de stilte in moeten gaan, aan de voeten van Jezus gaan zitten, zoals in de Bijbel Maria dat deed: LUISTEREN ! Martha rende overmoedig rond om allerlei zaken te regelen, maar Jezus zei dat Maria het beste deel had gekozen.
Dit is ook de lijn die Prediker aanwijst: hfdst. 5 -> Ga naar het Huis van God om te horen ! Horen is beter dan offerande ! Hierop wordt alles gebouwd wat God wil doen. Zo werkte Jezus ook (zie joh.): Hij zei alleen iets als Hij het eerst van de Vader hoorde, en deed alleen iets als Hij het eerst de Vader zag doen. Vandaag de dag wordt Hij hierin vrijwel niet meer gevolgd.

Lees verder in Prediker, want daar zitten vele anti-stoffen in waarmee we de hedendaagse ziektes kunnen verslaan ! hfdst. 7 -> Het is beter de bestraffing van een wijze te horen, dan het lied van de dwaas.
En in de volgende hoofdstukken wordt duidelijk gemaakt dat de stad te gronde gaat als er niet naar de wijzen wordt geluisterd.
In Jes. 30 staat dat rust en stilte -> redding en kracht gaan brengen.

Dit is dus wat anders dan wat er telkens gedacht wordt: 'Wij moeten groter worden, meer doen, mensen redden, door de best mogelijke middelen' etc.

Dan komen we op het volgende symbool van Satans strategie in de gemeente: de man met grootheids-gedachtes, in het stoffelijke.

Dan komen we hierbij op:


Jezus zei: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.' Hij ging de kribbe in, aan het kruis, en stapte vervolgens in de hemelvaartwolk en verdween weer om ons de weg te wijzen naar de plaats waar Zijn koninkrijk dan wel is: in de geestelijke wereld. Gehoorzaamheid is de sleutel. Wij winnen de mensen niet door aardse methodes zoals grote kerken bouwen, media-ministries etc. Neen, Jezus redde in Zijn Zwakheid de wereld door de weg van het Verborgene te bewandelen. Willen wij Hem daarin navolgen ? De mensen zijn te vinden aan de overkant van onze gehoorzaamheid, aan de overzijde van ons kruis. Daar moet de nadruk op liggen, en vandaaruit maakt God stappen in het natuurlijke. Let weer op die golfbeweging in Gods Woord, en pas dat toe in uw leven & gemeente.

Het lege deel in de gemeente is er vanwege zonden en wonden. Satan wil die leegte op zijn manier invullen. De man in de droom staat er om egoisme te vertegenwoordigen, ik-gericht denken. Het kruis, de tucht, het lijdende Lam is dan een 'sta in de weg', maar dat wordt dan 'netjes' op de ander geprojecteerd: de valse man koppelt zich aan de valse vrouw, zodat er een vals voortplantingssysteem in de gemeente ontstaat. Let op: dit is een beeld, een symbool, een gelijkenis.

Het kind wat ik hieruit voort zie rollen, komt dan tot uiting in de rommelige, onevenwichtige stoelenmassa's, oftewel ONHEILIGE, ONZUIVERE RELATIES. Het kind kan wel heel schattig lijken, maar in egoisme & projectie kunnen moeilijk goede & heilige relaties wortel schieten. Let wel: Hiermee wil ik die zuivere relaties niet ontkennen, want die zijn er natuurlijk wel. Zelfs een klein beetje zuurdeeg zal weg moeten, want anders zal het gehele deeg ZUUR zijn. Zie de helpende Hand in deze brief.

In mijn gebedsstrijd voor Vlissingen en CCZ kwamen er bepaalde demonische machtstructuren aan het licht. Ik kan hier nu nog niet veel over zeggen, want er is eerst een reactie nodig van uw kant op het geschrevene. In ieder geval heeft ONREINHEID een hoge plaats in dit valse machtssysteem, en deze geest heeft vele harten onder z'n klauwen en wil de gemeente onder valsigheid & leugens brengen, oftewel onder Gods oordeel, zodat hij het in z'n geheel kan verslinden.

Over valse relaties gesproken: die tasten de hemelse relaties ook aan. 1 Joh. zegt dat God onze relatie met Hem afmeet aan onze relaties met onze naasten. Het staat allemaal dicht bij elkaar.


Aandacht aan God lijkt vroom, maar vaak is het een uitvlucht, om je zonden niet onder ogen te hoeven komen, om de tucht te ontlopen. Valse paradijsen worden dan geschapen. Als je 's nachts in het bos loopt, moet je niet alleen recht vooruit schijnen, maar ook vlak voor je, om te zorgen dat je nergens over struikelt. ER ZIJN VOORWAARDES OM IN HET HEILIGDOM DIENST TE KUNNEN DOEN !


Weer lijkt veel aandacht aan God vroom, maar je kunt zo voorbij gaan aan je taken. Als God ineens in je broeder of zuster verschijnt, dan wordt het ineens allemaal moeilijker. Dan zul je jezelf nog meer moeten geven. En, oh, wat is er dan opeens veel leed. Neen, dan verstoppen we ons liever. Maar, lieve mensen, wat is die zogenaamde aanbidding dan nog waard ? Het breekt de heilige contacten tot op de grond af.

Bij deze balans-besprekingen komen we tot deze conclusie: Als je 'tot God' komt, terwijl je tot je naaste en jezelf moet komen, kom je helemaal niet tot God, maar tot allerlei valse Goden en valse jezussen en valse Heilige Geesten, waar Paulus in o.a. 2 Korinth. zo voor waarschuwt. 2 Tessal. is ook een welbekend overzicht wat al die bedrieg'lijke zalvingen kunnen doen: valse wonderen scheppen, schijnheilige tekenen etc. Je zou dus zo het mes kunnen trekken door de charismatische wereld.

Zo komen we op de laatste weegschaal/balans die ik wil bespreken (voorlopig):


Feest is eigenlijk bedoeld als kroon op het onderwijs, als diploma. Geen loze bezigheid dus. Feest kan een spijbel-geest zijn, vaak verkleed in een vroom jasje. Er is een groot gebrek aan onderwijs & kennis. De geest van feest komt voort uit gemakszucht & streven naar macht, eer & geld etc. Zulke geesten versperren de weg voor wijsheid, zodat alles nog erger wordt. Gods School wordt verbrand. Vandaar dat echt goede werkers ook uitblijven.

Voor het geval u mij terug wil schrijven:

Met hartelijke groeten,

Br. T.J. Strijker

Artikels die hier goed op aansluiten zijn:
De Faq Informatie en Contact

De Faq over het structureren van onderwijs