Profetisch Info-blad De Charismatische Oorlog Deel 1 - Hocus Pocus toestanden 1995

Kort geleden kreeg ik een droom van de Heer, over een christelijke conferentie, maar waar ik Yomanda aan het werk zag.

VOORHEEN ONDERDEEL VAN PROFETISCH INFO-BLAD "DE VLOEDGOLF"

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10:7-8 )


Voordat ik in de bediening kwam werd ik ook gegrepen door een aantal hocus-pocus toestanden. Ik zou erin gebleven zijn, als ik niet gestopt was met m'n eigen leven en begeertes.

God wil dat we bouwen op Zijn fundamenten. Hebben we nog fundamenten van satan in ons leven, dan hebben we nog veelal te doen met uitspattingen van hem. Wat in ons binnenste zit, dat komt nu naar buiten. Dat wat we al die tijd gezaaid hebben, zijn we nu óók aan het oogsten.

Sommige mensen hebben de zalving overgedragen gekregen door Benny Hinn, Morris Cerullo, Kathryn Kuhlmann of Reinhard Bonnke. Beseft u wel dat deze mensen producten zijn van deze tijdsgeest ? Ik wil niet zeggen dat ze helemaal geen Zalving van God hebben of hadden. Ik wil zeggen dat deze mensen voortkomen vanuit een scheefgegroeid christendom. vanuit een leven dat helaas op vele verkeerde fundamenten zetelt.

Beseft u wel wat het betekent om leider of voorganger te zijn over een groep mensen ? De Heilige Geest wil speciaal op u rusten, want u heeft een grote verantwoordelijkheid. Dit wil óók zeggen, dat de demonen naar u toe zullen komen en daar waar u gaten heeft binnenkomen. De grootste, leidinggevende demonen komen bij u. U bent voor hen een kanaal waardoor zij hun macht het beste kunnen uitoefenen, want u heeft vele mensen onder u, die naar u luisteren.
Beseft u het wel, beste broeder, of misschien wel zuster ? Nu u weet dat de kerk op vele verkeerde fundamenten zetelt, die kanalen voor satan vormen, wie denkt u dat hij het meeste volpompt ? de kerkleiders natuurlijk! Die zijn voor hem het belangrijkste, omdat hij door hen de meeste macht kan uitoefenen.
En dat zien we. De meeste onenigheid, de meeste scheuring, de meeste haarkloverijen en misleiding vinden we bij de leiders. Wie denkt u dat het meest bevrijding nodig heeft ? De voorganger/ leider natuurlijk. Daar bevinden zich de demonen die de gemeente in de greep houden ! Wordt wakker !

Daar heb ik ook mee te maken gehad. Ik heb een strijd op leven en dood moeten voeren...en nog steeds.

De kerk van vandaag is zó ziek, dat mierzoete snoepjes haar niet kunnen helpen. Neen. Ze heeft een bitter, maar krachtig medicijn nodig om van haar sterfbed af te komen. Vandaag de dag worden er in de kerk toverballen uitgedeeld en men is er dolenthousiast over, want: 'het werkt!'
De waarheid is helaas dat de kerk warrig aan het ijlen is. Mensen beginnen te schudden, te lachen, te gieren en te brullen. Men spreekt erover dat de kerk in beweging is gekomen. maar in feite is het zo dat de kerk aan het ronddraaien is op haar sterfbed.

Als we vanuit ons medelijden met God Zijn Hart troosten, dan zal Hij verlichting ontvangen. Laatst ervoer ik heel duidelijk dat mijn medelijden naar God Zijn Hart raakte. Er welde een enorme blijdschap in Zijn Hart op en die stroomde ook tot mijn hart. Ik heb een hele tijd lang gelachen in de Geest. Vanuit Zijn lijden kreeg ik nl. deel aan Zijn Heerlijkheid en de Geest van God begon op me te rusten (1 Petr. 4:13-14) .Ik begon in te zien dat Jezus lijden zoet is. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht (Matt. 11:28-30 ). Ik voelde me diep geworteld in Zijn kruis en ik werd gebaad in Zijn Zalige en dierbare Bloed. Ik had daar géén loze ervaring, maar ik ervoer een diepe reiniging en heiliging in mijn leven.

'Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God.' Opb 7:13-15

Waarom ben ik er zo zeker van dat dit echt de Heilige Geest is ? Lieve broeders en zusters, ik heb aan de levende lijve meegemaakt wat het is om in een schijnheilige golf te spartelen. Ik ben er bijna in ten onder gegaan. Voordat ik in de bediening kwam, ben ik ook verstrikt geweest in een leugenachtige zalving. Het leek allemaal zo mooi.
Alhoewel ik oprecht met God bezig was, had ik zoals iedereen niet geleerd de geesten te onderscheiden. Omdat de fundamenten van het christendom nog niet waterdicht zijn kon ik misleid worden, zoals ieder ander mens.
Maar omdat ik de Heer ernstig zocht en geen brokken wilde maken, ben ik me gaan vernederen voor God en trok me terug om te vasten en te bidden. Ik zei tegen de Heer: 'Als er nog kwaad in mij zit, openbaar het dan en haal het weg. Ik wil mezelf totaal verloochenen, zodat U door mij heen totaal verheerlijkt kan worden.' Het liep op tot een heuse strijd tegen misleidende machten, die na een lange strijd in nederigheid, qeloof en liefde werden overwonnen.

De Heere begon me toen te laten zien vanuit Zijn Woord, dat Zijn fundamenten eerst goed gelegd moeten worden, voordat iemand Zijn Stem en Aanwezigheid kan onderscheiden van satans misleidingen. De Heer liet mij strakke toetsingsmethodes zien vanuit Zijn Woord, en toonde me de voorwaarden: totale overgave en gehoorzaamheid. (*)
Hij liet me zien dat de waarheid doorleefd moest worden, voordat we ons uitgeven voor voorganger of profeet. En toen begon het pas: De Heer liet me naar de bibliotheken gaan om de valse fundamenten van de kerk op te speuren en de ware fundamenten te ontdekken en terug te brengen.

'Zo zegt de Heere: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel.' Jerem. 6:16

Toen begon de strijd tegen de demonen die eeuwenlang de kerk in hun greep hadden. Ik heb eerst ten bloedens toe moeten toetsen, strijden en overwinnen, voordat ik de Stem van de Heer begon te verstaan en Rust begon te vinden in mijn leven. Het kostte me alles.

Veel wordt er vandaag gesproken over de zg. Toronto-blessing. Het blijkt dat er een opwekking is losgebroken in Toronto, Canada. Vele leiders, vanuit de hele wereld vliegen nu naar Toronto om in hun koffertje 'de zalving' op te halen.
De symptomen zijn opmerkelijk: mensen beginnen spontaan te lachen of te huilen en rollen stuiptrekkend over de grond of waggelen als beschonkenen door de zaal heen. Zelfs door videobandjes en cassettes worden de mensen erdoor aangestoken en komen erdoor in 'hogere' en extatische sferen

Alhoewel er al velen hierdoor in verwarring zijn gekomen en zich hebben teruggetrokken, blijven toch velen vasthouden aan deze inmiddels zeer omstreden zalving. Men zegt dat deze zg. verfrissing een overdosis zachtmoedigheid en liefde bezit. Maar dat is geen goed bewijs, want de Nederlandse heks Yomanda, die telkens overvolle zalen trekt, brengt deze 'vruchten' ook overvloedig, evenals de extatische uitingen.

Kort geleden kreeg ik een droom van de Heer, over een christelijke conferentie, maar waar ik Yomanda aan het werk zag. De Heer sprak toen tot me:

'De geest van Yomanda is tot diep in de gemeente doorgedrongen ! Vele genezingen die plaatsvinden in de christelijke diensten zijn demonische genezingen !'


Kort na die droom sprak iemand tot me over de Toronto-diensten, dat sommigen, net zoals bij Yomanda, spastische bewegingen maakten en krom liepen, zelfs de dagen na de diensten. Ook waren er klachten dat voorgangers als apostelen werden uitgezonden om 'het vuur' naar andere plaatsen te brengen, maar nooit oog hebben gehad voor hun eigen schaapjes. Dit heeft allemaal niets te maken met God, maar met satan, die zich voordoet als een engel des lichts. Vele schaapjes zijn geschrokken van de wanordelijke uitspattingen en zijn uit de gemeentes gevlucht, weg uit Babylon (Openb. 18:4-5).

De omstreden zalving vanuit Toronto zwiept deze tijden zeer vurig z'n vonken over de wereld. Op allerlei fronten blijkt het dat de Toronto-blessing geen grenzen kent. Elke leider die er voor open staat, ontvangt het in grote mate en krijgt direct de zalving om ook andere mensen in die extase te brengen. Het vreemde van deze zalving is dus dat het zichzelf aan iedereen geeft. Ook onheilige leiders, die niets van zelfverloochening willen weten, worden door deze zalving in dienst gesteld, zonder enige voorwaarde.

Laten we beseffen dat de God van Israël heilig is. Onze God is toch geen hoer ? De Heilige Geest geeft Zich niet aan de eerste de beste. Hij geeft Zichzelf aan degenen wiens harten volkomen naar Hem uitgaan:

2 Kron. 16:9: 'Want des Heeren Ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.'

En Hij geeft Zijn Heilige Geest alleen aan hen die Zijn geboden gehoorzamen:

Hand. 5:32: 'De Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Joh. 14:21: 'Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader, en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.'

Door T.J. Strijker

Zie ook
Apostolisch Front-nieuws De Orkaan Deel 6 - John Wimber 'terug' uit Toronto ! - De strijd tegen schoolziekte