Profetisch Info-blad De Charismatische Oorlog Deel 3 - Goddelijke omgang met ziekte en genezing 1995

Belangrijke genezings-voorschriften. Niet langer hoeven we in het duister te tasten over dit onderwerp.

VOORHEEN ONDERDEEL VAN PROFETISCH INFO-BLAD "DE VLOEDGOLF"

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10 :7-8 )


De Heere Jezus bracht hoofdzakelijk het Evangelie aan evangelielozen, mensen die het evangelie niet kenden en verstrikt zaten in eigen religies en afgoderijen. Het volk waartot Hij predikte kende Hem bijna niet. Als Hij ergens kwam, genazen vele mensen van hun ziektes en problemen en soms zelfs allen die aanwezig waren. De apostel Paulus bracht hoofdzakelijk het Evangelie aan kerkmensen, mensen die de Heere Jezus al kenden. Dat spreekt heel duidelijk uit zijn brieven aan de verschillende christengemeentes. Maar velen genazen niet en moest hij ziek achterlaten : Velen bleven zwak en ziekelijk en velen stierven daaraan (1 Korint. 11 :30). Paulus zei: 'Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete. (2 Tim. 4 :20) En Epafroditus een medearbeider van Paulus was zo ziek dat hij bijna doodging (Filipp. 2 :25-27) .

Zelfs Paulus zelf was lichamelijk (!) ziek en bedankt de gelovigen te Galaten dat ze hem niet daarop hebben gewezen (Gal. 4 :13-15). Laten we deze teksten onder ogen komen ! God geneest de gelovigen niet zomaar. Een christen met een hard, zondig, of ongelovig hart is gevaarlijk. Vandaar dat de tuchtigende ziektes nog moeten blijven, zoals Paulus dat zegt in 1 Korintiërs 11 vers 32, nadat hij de ziektes en problemen van de gemeente opgesomd had: 'Maar onder het oordeel des Heeren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.'

Paulus ging niet zomaar op iedereen de handen leggen om te genezen. Hij waarschuwde de gemeenteleiders en werkers juist daarvoor : 'Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen dat gij daaraan de hand houdt, zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op. Heb ook geen deel aan de zonden van anderen houdt u rein. (1 Tim. 5 :20-22)

Als u mensen de handen oplegt voor genezing, terwijl de Heere ze juist tuchtigt om hun zonden, dan keurt u in wezen hun zondig leven goed en krijgt u daar dan ook deel aan. Zo vindt er overdracht van geesten plaats. Dit moeten we dus niet uiterlijk beoordelen, want God ziet het hart aan en werkt stap voor stap. Het gaat erom dat u leert te onderscheiden of iemand zondigt uit een hard hart, of uit een hart dat onwetend is of kapot gemaakt is door anderen.

Sommige mensen zitten werkelijk opgesloten in hun zonden, terwijl ze dat niet willen. Ze zitten vast, en die mensen wil de Heere juist genezen, ook al doen ze de gruwelijkste dingen. Probeer de pijnen van de ander te proeven en te ervaren. Kijk niet naar omstandigheden, maar probeer te tasten in de dieptes van iemands hart. Vele mensen hebben liefde nodig. Omhels ze. Leg de handen op hen en ga bezig met het bidden voor innerlijke genezing. Maak hen vrij van demonische onderdrukking ! Velen zijn zichzelf niet meer, maar schreeuwen in hun binnenste om hulp! Ze zijn ten einde raad. ZE WORDEN GELEEFD ! Maar als er iemand is die z'n wil achter een bepaald zonde heeft gezet, dan is zware tuchtiging de enige oplossing.

Bij zo'n persoon moet eerst bekering plaatsvinden, voordat die ziekte kan vertrekken. Als bij zo'n persoon de ziekte eerder verdwijnt dan de zonde, DAN IS DE GENEZING DEMONISCH.

Ik waarschuw voor die samenkomsten waar men gebedsrijen zonder onderscheid bij iedereen de handen oplegt en de genezingskracht dwingt om op alle mensen te komen. BOZE MACHTEN ZIJN IN HET SPEL !

Mensen die de zonde willen vasthouden in hun hart, maar de ziektes en problemen willen wegduwen stellen zich open voor de bedriegelijke wonderen en tekenen van satan (2 Tess. 2). Gebedsgenezers en bevrijders moeten hiervan op de hoogte zijn anders kunnen ook zij kanalen worden van de boze. De boze steelt dan de tuchtingen van God en dat brengt op den duur misleiding op misleiding met zich mee !

Als men de Geest van God niet kan aanvoelen in tucht en genezing en dus geen besef heeft van Gods Tijden en Aangelegenheden, dan kunnen er soms mensen voor het oog genezen worden, maar ze worden meer en meer gebonden in afvalligheid, vroomgeesterijen en misleiding. De trots is een geest die komt als mensen de tuchtigingen van God en het daarbij behorende lijden niet willen aanvaarden. Ze willen niet door Gods dalen heen om Nederigheid te leren. Neen. Ze willen oppervlakkig blij zijn en genezen worden. Ze roepen dan in wezen de geest van trots op en die komt dan direct om hen uit het dal van Gods Handen te rukken en zet hen op een hoog voetstuk. De geest van trots heeft nauwe verbanden met de geest van toverij. Ze werken samen in de bediening der genezing. Grote wonderen en tekenen doen. Ze werken met zware krachten: Laten armen en benen aangroeien, genezen mensen van kanker, astma, leukemie, m.s. en noem maar op. Deze valse bedieningen glijden vandaag de dag door de gemeente van Christus met bakken tegelijk. Maar laten we speuren naar meer diepgang en ons omhullen met het Woord van God: 'Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden.' ( 2 Tim. 4 :5 )

Door T.J. Strijker

Een artikel wat hier goed op aansluit is:
De Reddingsboei Deel 1 - De strijd tegen geestelijke abortus - De waarheid over het welvaarts-evangelie