De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie Deel 2 - Gods engelen in aktie 1994
Waar zijn de engelen gebleven ? Waar bent u gebleven ? Met een studie van de vier 'hoogste' engelen rangen.
Gods engelen in aktie


In dit nummer :

* Waar zijn de engelen gebleven ?

* Meerdere soorten engelen, meerdere engelensoorten ?


Waar zijn de engelen gebleven ?

Luc. 12 : 9: 'Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.'

Wij worden stukje bij beetje van de engelenbedieningen losgesneden naarmate wij ons verharden in het verloochenen van de Heer. Wij denken al snel dat wij de Heere niet verloochenen, maar dat denken wij dan vanuit een geest van oppervlakkigheid. Je kunt met een schijn van godsvrucht de Kracht van God, en dus God Zelf, verloochenen ( 2 Tim. 3 : 5 ). Als we zondigen, dan verloochenen we de Heere Jezus ( Jud. : 4 ).
Willen we weer de Zegen van de engelen gaan ervaren, dan moet de Heere Jezus weer werkelijk Heer worden in ons leven. Alle facetten en onderwerpen van ons leven zullen volledig onder Zijn controle en leiding behoren te staan :

Joh. 1 : 52: 'Gij zult de Hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen.' ( op de gemeente dus, daar waar de Heere Jezus Zich bevind. ) Als u dus aan God vraagt : 'Waar zijn de engelen gebleven ?' , dan vraagt Hij aan u : 'Waar bent u gebleven ?'

Meerdere soorten engelen ?

Ja, er zijn een heleboel engelensoorten, zowel in de engelenlegers van God, als in de engelenlegers van satan. De Bijbel maakt ons duidelijk dat de hemel dezelfde soorten heeft als de hel. ...Alleen de hel gebruikt het ten kwade ; dat is het verschil.
Laten we een kijkje nemen in de Bijbel wat betreft de verschillende ordes in de wereld van de engelen. Het is belangrijk om deze dingen te weten, zodat we ook weten wat we moeten doen :

1e ORDE : DE ZONEN GODS

God grondvestte de aarde, terwijl 'al de zonen Gods jubelden' (Job 38 : 4-7 ) dit kunnen onmogelijk mensen geweest zijn, want die bestonden toen nog niet. De Zonen Gods zijn engelen van de hoogste orde, want in Job 1 vers 7 kwamen ze tot God, waaronder ook satan. Satan, één van de oppermachten in het rijk van de duisternis, was vroeger een zoon Gods in het Koninkrijk van het Licht, maar gebruikt nu die positie en macht om het tégen God te gebruiken. In Genesis 6 lezen we dat de 'zonen Gods' zagen dat de 'dochters der mensen' schoon waren, en daartoe afdaalden. Door die eenwording tussen engelen en mensen ontstonden er reuzen, die hoge posities op aarde ontvingen ( vers 4 ). Judas vers 6 spreekt over 'engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten'. Niet alle zonen Gods zijn de Heere dus trouw gebleven.
Een zoon Gods die God wel trouw is gebleven is 'Michaël' ( Dan. 10 : 13 ). In Judas vers 9 wordt hij 'aartsengel' genoemd, wat duidt op een leidinggevende rol. Dit komt ook heel duidelijk naar voren in Openbaring 12 vers 7 en Daniël 12 vers 1, waar Michaël wordt vermeld als een groot leider in de hemelse gewesten. De Zonen Gods zijn dus heel duidelijk de leidinggevende engelen, de aartsengelen.

2e ORDE : DE MORGENSTERREN

De Morgensterren worden genoemd naast de Zonen Gods. God schiep de wereld, 'terwijl de morgensterren tezamen juichten' ( Job 38 : 7a ). In het boek Openbaring vallen er heel wat van die sterren naar beneden. Ook niet alle Morgensterren zijn bij de Heere gebleven. Maar gelukkig komen we in de Bijbel ook trouwe en heilige morgensterren tegen.
2 Petrus 1 vers 19 zegt : 'En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten.' In Openbaring 22 vers 16 zegt de Heere Jezus : 'Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht van David, de Blinkende Morgenster.'
De Morgenster-engelen hebben dus de machtige en reusachtige taak om het profetische woord aan de mensen te brengen en om zo het Licht van Jezus Christus te brengen. Ze zijn de wegwijzers van God, van de profetische orde. Zij banen in onze harten de Weg voor de Volle Openbaring en de Komst van Jezus Christus, de Zoon van God.

3e ORDE : DE CHERUBS

Genesis 3 vers 24 spreekt over 'Cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.' Cherubs zijn beschutters ( Ez. 28 : 14-16 ). Dit komt ook duidelijk naar voren in Exodus 25 en 37, waar de Cherubs de ark in bescherming nemen. Psalm 91 vers 11 en 12 zegt : 'Geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen ; want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen ; op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.' Cherubs zijn dus dragers. In 2 Samuël 22 vers 11 wordt de Heere voortgedragen door een Cherub.

Mijn vrouw en ik zijn in oktober van het jaar 1992 door tussenkomst van een Cherub op 't nippertje aan die verschrikkelijke vliegramp in de Bijlmer (in Amsterdam) ontkomen. Vlak voordat het vliegtuig neerstortte liepen wij op die desbetreffende straat af. We hadden wat mensen bezocht in die buurt en moesten 's avonds met zware weekend-tassen weer naar de metro toe. We waren erg moe en de kortste weg was via die desbetreffende straat.
De duivel wilde ons vermoorden; hij had z,n plannetjes al klaar. Maar gelukkig had God grotere en sterkere Plannen: Mijn vrouw kreeg de ingeving dat we naar rechts moesten afslaan. We werden werkelijk door een enorme Kracht die kant op geduwd. We liepen achter de flatten langs, met een omweg. Plotseling was er een vuurbal van onmetelijke omvang, vlak naast ons. Het greep overal om zich heen. Ik greep m,n vrouw en rende er van weg. Overal gegil, overal rook en vuur. Verschrikkelijk. Ik huiver nog, nu ik dit schrijf.
U kent de afloop: Vele doden. En wij leven nog, anders had ik dit boekje niet kunnen schrijven. Gods plannen falen niet.
In mijn leven heb ik vaak de dood recht in de ogen gekeken. Telkens weer zond God Zijn Heilige engelen om mij te redden. Het is Zijn Kracht waardoor Ik kan leven; dat besef ik bij iedere hartklop. Het is een groot Wonder dat ik nog leef. Vandaar dat ik zeg: Heer, het is Uw leven. Ik ben geheel van U. Doet u met mij wat U wil.

4e ORDE : DE SERAFS

Jesaja 6 vers 6 en 7 spreekt over de Serafs : 'Eén der Serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had ; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide : Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt ; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.' Het zijn de reinigers van God ( seraf = branden ). Ze bannen het kwaad uit en dus ook de afvalligen. Het zijn verderfengelen, waar Psalm 78 : 49 over spreekt.
Ook zijn het engelen die heiliging brengen, die scheiding maken tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad. Ze brengen Gods Heerlijkheid op aarde : 'Serafs stonden boven Hem ( God ). (..) En de een riep de ander toe : Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, de ganse aarde is van Zijn Heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.' ( Jes. 6 : 2-4 )

Met Liefdevolle groet,

Br. T. Strijker, predikant/ apostel

Meer over de bediening der engelen is te lezen in de Veel Gestelde Vragen - Diverse Vragen Deel 1 met daarin ook een aantal verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Over de voor-bijbelse of beter gezegd hogere engelen soorten wordt geschreven in de parelduikers studies zoals Engelen en Demonie en Digitale Innerlijke Genezing Bedienaar. Deze zijn te vinden op het wachtwoordbeveiligde gedeelte.