De Weg van de Vlinder Deel 2 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part II 2001


Hoofdstuk 5. Een Ernstige en Schokkende Profetie voor Deze Tijd

  • De Duivelsverzen
  • Pilaren van de Valse Bijbel
  • Lijst van Gevaarlijke Demoon-soorten

Er stond een man voor me ... met een zwarte jas ... Hij zei me dat hij me moest vermoorden, omdat hij iemand anders had vermoord. Hij zei : "Een moord maakte me schuldig, een tweede moord zal me onschuldig maken."

PART II


Ik weet dat ik nu dingen ga aansnijden waarbij vele christenen achter me staan. Ook weet ik dat fundamentalistische christenen me dit niet in dank zullen afnemen, maar ik ga het toch doen, omdat het daar nu de tijd voor is. Ik ga in de Naam van de Heer enkele valse fundamenten van de hedendaagse bijbel blootleggen die door geesten van fundamentalisme en onfeilbaarheid ziekelijk met hand en tand worden verdedigd. Ik doe het toch, omdat de opdracht van de Heer mij heilig is, mij gesteund voelende door Hem, Zijn heilige engelen en de vele christenen die al zo lang onder deze wantoestanden lijden. Hiervoor zullen we teruggaan tot de verre geschiedenis van de Bijbel. En ik proclameer daar direct innerlijke genezing.

Hoofdstuk 5. Een Ernstige en Schokkende Profetie voor Deze Tijd

 

De duivelsverzen


De Heer zegt : "Mijn Wil is rede. Ik zal u de bewijzen geven om Mijn Woord zevenvoudig te louteren, want door de eeuwen en geschiedenissen heen zijn velen gekomen om in Mijn Woorden te infiltreren, zoals Ik al sprak : Mijn Tempel is diep verontreinigd. Mijn Heilige Wetten zijn besmeurd, door hem die zou komen om de heilige toonbroden om te werpen, de antichrist, die er op uit zou zijn om tijden en recht om te draaien. Weet, dat ik het u ten laste ga leggen, als ge uw onheilige beredeneringen en standpunten niet terugdraagt naar de plaats waar u het vandaan hebt gehaald," spreekt de God van Israel.

Ja, zo spreekt de Heere Heere der legerscharen : "Elke geest die zich zal opstellen om Mijn Woord tegen te houden en te verdraaien zal aan het vier-voudige zwaard ten prooie vallen. Ik zal hem ten schande zetten in Mijn Heilige Tempel, want Ik, de Heere, laat niet met Mij spotten."

Zo kwam het Woord des Heeren tot mij. De Heer wil zeker dat u de volgende woorden zal toetsen. God is bij de verbrokene en nederige van hart. Het is geen schande om te twijvelen, want God weerstaat de hoogmoedigen en de betweters, hen die te zeker zijn van hun zaak. Tegen deze onheilige verbonden brult Zijn Geest, brult de Leeuw van Juda. het Woord des Heeren is bezoedeld, oh volk ! Kom tot inkeer, opdat uw smekingen gehoord zullen worden, wanneer de engel des Heeren deze streken zal gaan bezoeken. Oh, volk, hoort het Woord des Heeren. Onderzoekt uw ingangen en uitgangen, want het land van de Heere is bezoedeld. Zijn Woorden zullen gereinigd moeten worden, vanwege de vijanden in het heiligdom, zeggen de psalmen. Kom tot inkeer, laten uw gebeden en smekingen het land heiligen.

De Woorden van God trillen in Mijn Mond. De Woede van de Heere over het onrecht wat wordt gedaan in deze streken en in Zijn Heilig Woord. Oh, de verdraaiingen, oh de leugens, al vanaf de beginne is het kwaad binnengegleden, zoals de slang in het paradijs, om de mensheid en Zijn heilig volk te beproeven en voor te bereiden.

Oh, heilig volk, luistert tot dat wat De Geest tot de gemeente en de Zijnen wil spreken. Oh, volk, luistert tot Zijn Woord. De Woorden des Heeren kleven aan mijn lippen en kleven aan mijn tong en branden als een verterend vuur, tegen alles wat onheilig en onrein is. De Toorn des Heeren spreekt in Heilige Razernij om het bloed wat vergoten is. Onschuldig bloed !

Ga uit ! Spreekt God, ga uit van Babylon, want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemelpoorten ! De onreine gebeden schreeuwen tot de heiligen van God. Maar Ik zal de onheiligen van Mijn Beker van Wraak laten drinken. Ik zal deze beker rond doen gaan, van huis tot huis, van geslacht tot geslacht en van kerk tot kerk.

Ik zal u drie wegen voorhouden, de goede weg, de slechte weg en de neutrale weg. Kiest dan heden wie gij dienen zult. De leugen of de Waarheid. Ik zal uwen huizen bezoeken, spreekt God, om uwen harten en werken te testen. Oh, zal Ik nog geloof en liefde vinden, zal Ik nog reinheid en puurheid vinden, wanneer Ik wederkom ?

Oh, volk, luistert naar uw God, luistert naar Zijn Woord.

Dit zijn de dingen die Ik tegen het hedendaagse woord heb, spreekt de God van Jeremia, Ezechiel en Jesaja :

  1. de bloedoffers


  2. landroof


  3. erf-schuld


  4. plaatsvervangende schuld

Luistert, zegt de Heere uw God. En toets mijn woorden. Veracht de profetieen niet. Ik ben een werk in u begonnen, in Mijn Heilig volk. Ik heb lieden laten opstaan om valse fundamenten en infiltraties af te brokkelen. U hebt gezien dat ik onheilige concilies tegenspreek. Ik heb u laten zien dat u het mes in de zogenaamde canon kunt zetten om het te ziften en te laten groeien. Mijn werk is nog niet klaar. Er zullen meerdere reformaties moeten komen om het Woord te zuiveren. Er is een valse kerk, maar deze is gestoeld op een valse bijbel. Ik zal de valse duivelsverzen in de Bijbel laten zien, en dan zult gij kiezen wie gij dienen zult.

Mozes was mijn dienstknecht, maar ook hij werd door twee geesten geleid. De voorschriften voor bloedoffers komen niet voort uit Mijn Verlangen. De dood van onschuldigen is Mij geen welbehagen, spreekt de Heilige God van Israel. Het is Mij geen lieflijke reuk in Mijn neus als onschuldige dieren worden vermoord in de tempel. Ja, deze altaren zijn een schande. Het is Mij een afschuw. Ik zal u de wortels van deze afgoderij laten zien. Mozes werd ook geleid door de geest van de bloedoffer-religies, waar de afgoden bloed eisen. Dit was niet om de zonden van de mens te bedekken, maar om hen machtiger te maken. Ik geef u de tijd dit te overdenken, maar deze afgoden, deze valse god van Israel staat schuldig aan moord ! Mozes droeg deze geest door zijn achtergrond en zijn verblindingen met zich mee. De valse goden hebben de mensheid misleid en bang gemaakt door te zeggen dat er een erfschuld bestaat die betaald moet worden. Dit hebben ze gebruikt als een middel om kostbaar onschuldig bloed te laten vergieten op de altaren, zodat zij hun zielen daarmee konden verrijken. Dit geloof is gestoeld op afgoderij van duistere oerreligies, waar de mens in zijn dwalingen nog niet mee had afgerekend. Dit geloof is gestoeld en is bewaard gebleven door vele oerleugens, en verricht nog steeds enorme geestelijke slachtingen. Ieder mens wordt alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld voor zijn eigen schuld, en kan deze schuld alleen zelf goedmaken, door de voetstappen van Mijn Zoon Christus Jezus te bewandelen. Er is dus geen sprake van erf-schuld en al helemaal niet van plaatsvervangende schuld.

Ja, er is plaatsvervangende zonde, er is plaatsvervangende ziekte en verder plaatsvervangend lijden, maar dit is ten voorbeeld gebracht, om de mensheid te leren voor elkaar te zorgen, om de mensheid te leren voor elkaar op de bres te staan, om de mensheid te leren samen te dragen, maar plaatsvervangende schuld is samen met erfschuld een leugen vanuit de hel, geinfiltreerd in de valse canon.

Ik duld de god van dit valse evangelie niet langer, spreekt God, en zal dit heerschap aan de kaak stellen. Ik zal hem bezoeken met de heilige hamer en al zijn wortelen blootleggen. Ja, Ik zal Mijn volk trachten los te kopen uit deze leugen, maar velen zullen niet luisteren, omdat Ik velen reeds heb verhard. Maar degenen die dit evangelie blijven verkondigen zullen schuldig staan aan moord en verder verderf.

Ja, Mijn volk, vele misleiders in schaapgedaanten zijn tot u gekomen. Ik heb uwen altaren gezien. De erf-schuld bezadelt mensen met valse schuld, en het valse evangelie bezadelt mensen met een valse bevrijding, en dit alles is gebouwd op de dood van vele onschuldige dieren, en vele onschuldige mensen. Want ook de volkerenmoorden zijn niet uit Mijn Geest geweest. De landroof is niet uit Mijn Geest geweest. Er is veel land gestolen en herbouwd op het bloed van lieve mensen en lieve kinderen, ja, uw broeders en uw zusters, terwijl hun bloed nog steeds ten hemel schreit.

De priesters van zulke schandelijkheden zullen aansprakelijk worden gesteld in de Grote dag des oordeels. Reeds nu gaat Mijn roep uit : Bekeert u van deze afgoderij. Mijn komst zal zwaar zijn en zwaar heten. Alle schuilplaatsen van het leugengebroed zullen vernietigd worden en openlijk worden tentoongesteld. Ik, oh Ik, spreekt God, zal niet met Mij laten spotten.

Nu, oh gij onheiligen, verstopt u uzelven nog achter uw valse aanbidding. Ik wil gehoorzaamheid zien ! Uw gruwelijke liederen zijn Mij een afschuw ! Ik wil recht zien stromen en Ik wil zien dat gij uw leugengeesten ten slachting wegdoet ! Gij hebt uw gebroedsel opgespaart tot de Grote Dag des Oordeels die Verschrikkelijk zal heten. Dan zult gij u niet meer achter uw voorspoeds en leugen-evangelie kunnen verstoppen. Dan zal het geld roesten in uw zakken, en uw sieraden wegkwijnen in daglicht. Ja, dan zullen uw boze ogen wegbranden in de nacht, want gij hebt elkaar belogen ! Gij hebt onrecht gepleegd in het Huis des Heeren ! Ik heb het geroddel gezien, hoe gij uwen broeder bespot hebt, hoe u uwen zuster uitgelachen hebt ! Maar wie nu lacht, zal straks wenen, luidt het heilige Woord des Heeren dat brandt van Vuur en Zwavel !

Uw erf-schuld evangelie is verrot !

Ik zal mijn dienaren vanuit de hoeken der aarde roepen om mijn schalen uit te gieten. Mijn Wederkomst zal Verschrikkelijk zijn.

Maar u, die de Heere kent, zal getroost worden. Ik zal vele tranen afwissen en u leiden tot wateren van Heilige Genezing. Ja, Ik zie het onrecht u aangedaan, Ik ken u bij name, en zal Mijn Hart aan u tonen.

En het Woord des Heeren kwam wederom tot mij in kracht :

Ja, luistert Mijn volk, erf-schuld en plaatsvervangende schuld bracht onschuldige dieren aan het spit tot een afgodische barbecue. Oh, hoe kunt gij van de dood leven, terwijl Ik u heb voorgehouden : gij zult niet doodslaan. Hoe kunt gij denken dat gij kunt leven door andermans dood ? Dit, Mijn kinderen, was de duivel komende in godsgewaad. Dit waren de duivelsverzen. Als u denkt dat een ander voor u moet sterven, dan is het kwaad reeds geschiedt en dit is hoe de oerdemonen parasiteerden op bloed. Het is een vampiristische leugen, een vals fundament van de bijbel, klaar om weggesneden te worden. In deze cirkel van erf-schuld en plaatsvervangende schuld houdt de duivel de mensheid gevangen in een voortwoekerende kanker, en blijft de ware reden van Christus' komst, van Zijn lijden en sterven op de achtergrond. Zo kan hij de leugen dieper laten doordringen in het hart van de nietsvermoedende gelovige of pasbekeerde, en waar de kwaadbedoelende predikanten dan ook gretig gebruik van maken. Kies dan nu heden wie gij dienen zult. De erfschuld en plaatsvervangende schuld, gekleed in lange gewaden, met valse onfeilbaarheid in de hand, zijn de advocaten van een lange geschiedenis van bloedoffers en landroof, waar alle valse bloed-religies zich achter verstoppen. Oh, de onheiligste geesten worden zo als goden aanbeden. Dit is het satanisme in priestergewaad."

Tot zover ...


Het valse woord is gebouwd op diepe haat, diep racisme en volkerenmoord. Zelfs het doden van onschuldige babies. Hier bouwde de Katholieke Kerk op voort met z'n afschuwelijke martelingen, waar wij nu de oogst van zien.

Als iets de hel is ... dit is de hel ....

Laten we dat met z'n allen onder ogen komen.

Racisme is een kwalijke vorm van vampirisme, want het verscheurt niet alleen het lichaam, maar ook onderhuids : de ziel en de geest .... aan flarden.

Ik kan er boeken over schrijven hoeveel goddeloos racisme ik in de verschillende kerken ben tegengekomen, in allerlei vormen, onderhuids en bovenhuids. Het is om te huilen, en ik weet waar het allemaal vandaan komt : vanuit dit zwarte gat.

We moeten het bij de wortels aanpakken. Dat dieren en volkeren geofferd moesten worden voor een volk is een vreemd soort kaste-systeem. Is het uniek zoals sommigen denken ? Nee, durf eens de geschiedenis van godsdiensten en religies te bestuderen en zie dat er altijd al verhalen van erfschuld, en plaatsvervangende schuld in de vorm van christus-verhalen in de omloop waren. Geschiedkundig is het christendom dus helemaal niet uniek. De mensen die dat zeggen hebben niet goed op de wereld en in de geschiedenis rondgekeken, maar nemen allerlei slappe praatjes van een trotse oppervlakkige kerk aan, die het vaak zelfs verbieden om andere religies te bestuderen. "Ik houd het bij de bijbel," zeggen ze dan. Kijk daar ga je al, want je moet altijd de context in de gaten blijven houden, en dingen op waarheid onderzoeken. Dat is net zoals mensen van de Koran zeggen : "De Koran is de waarheid !" Waarom dan ? "Omdat de Koran dat zegt." Dit zijn cirkelredenaties, en dit brengt ons geen stap verder.

Er stond een man voor me ... met een zwarte jas ... Hij zei me dat hij me moest vermoorden, omdat hij iemand anders had vermoord. Hij zei : "Een moord maakte me schuldig, een tweede moord zal me onschuldig maken."

Dit is wat het valse woord leert, maar heeft niets met werkelijkheid te maken, ...het vergroot alleen de bloedschuld, en dat is waar de duivel op uit is. En hij bouwt zijn koninkrijk voort op bloed.

Denkt u hier eens over na ? Waar gelooft u in ? Is het niet zot ?

Wij zijn vaak zo verdoofd en verstijfd dat we de horror hiervan niet eens meer bemerken ... zo ver is de duivel al met ons ... Is dat niet verschrikkelijk ?

Het verheffen van een ras boven een ander ras staat gelijk aan afgoderij en wordt een bloed-afgoderij wanneer er andere rassen en levensvormen aan geofferd worden. Dit is het afschuwelijke van de hedendaagse Israel-Verafgoding. Het is gebouwd op kilometers bloed. Ik wil met u deze geesten bespreken. Ik wil dat u deze verrotte bloedlijn door de geschiedenis leert kennen en leert afknippen, want het is de kanker die voortwoekert. Denkt u niet dat het Liefde is ... het is haat.

Van demonen is het sinds heugenis bekent dat zij rustig gemaakt en goed gestemd moesten worden door bloedoffers. Dit was om hun eigen schuld te bedekken. Zij moeten allemaal rekenschap afleggen aan God, maar dit noemen we verstoppings-technieken. Ook omkeertechnieken zijn in het satanisme populair, dit alles om hun schuld te verstoppen.

De mens, vaak hulpeloze en onwetende hulpjes in ogen van demonen, werd het slachtoffer. Vandaar de angst die meespeelt in al die rituele offerdiensten. Heeft niets met liefde te maken. Het is haat, werkende met projectie : plaatsvervangende schuld. Hierdoor werden de demonen en de mensen luier en luier, want alles werd op de nog kwetsbaardere wezens gedumpt : offerdieren, offerkinderen etcetera. Zo ontstonden er rangen door het recht van de sterksten (machtigsten). Door deze geest werd helaas ook Mozes ten dele geleidt, naast natuurlijk Gods Geest zelf.

Meer historisch achtergrond materiaal betreffende dit onderwerp op
IHAO Eclasta - De site waarin de wortels van de Bijbel en Christendom blootgelegd worden.

Verder kunt u meer lezen over het Ware-bloedgebruik en de betekenis van het bloed van Christus in de serie Operatie Eindtijd - Speur uw ontbrekende schakel op.

Pilaren van de Valse Bijbel

1e Pilaar

Schuldbedekking, een werk van smokkel-demonen, oplicht-demonen en lok-demonen, werden bestuurd door een opperheer van het rijk der duisternis genaamd :

STALTEN-ATMIR

Opperheer van Infiltratie en Spionage

Kwam van buiten deze zonnestelsels tot Aquarius en de Zon, en later tot Orion waarvanuit hij de aarde bestookte.

geest van valse onschuld en handel

_______________________________________________

2e pilaar

VATEN

Opperheer van Erfschuld

Terrein : Zon, Orion

Zette de Ras-Verafgoding op met bijbehorende gruwelen van bloedoffers.

_______________________________________________

3e pilaar

Hebezeen

Opperheer van Valse Gods-schriftuurlijke Architectuur

terrein : Zon, Orion

Volkerenmoord, Landroof, Prosperity, Bezit, Architectuur, Valse Oorlogsvoering.

Deze geest zat in Mozes en heeft de duivelsverzen geinstalleerd. Hij is verantwoordelijk voor de Valse Bijbel.

_______________________________________________

4e pilaar

SOLMAN

Opperheer van Valse Christussen

Deze is verantwoordelijk voor de Israel-Verafgoding, en werkt dus nauw samen met Vaten.

Valse Christus : Plaatsvervangende Schuld en Reddings-Slavernij met als gevolg minderwaardigheids-complexen of meerderwaardigheids-complexen.

terrein : Orion

_______________________________________________

5e pilaar

Konau

Opperheer van Valse Vadergoden en Valse Godsbeelden.

Dit is een vader-demoon geliefd bij vele demonen, omdat hij ze troost en van kracht voorziet, als ze verwond en belast zijn.

werkterrein : Zon, Aquarius, Telescopium-Zuid, Mercurius, Orion

geest van valse onfeilbaarheid

Je kunt hem ook wel de Vader van Toronto noemen. Hij werkt dan ook zwaar door John Arnott heen (Grote leider van de Toronto-Beweging).

_______________________________________________

6e pilaar

TAPAS

Opperheer van Valse Heilige Geesten

Werkterreinen : Reticulum, Backwards, Talls, Orion

geest van racisme, slavernij en omwaarts-technieken

Naast Jom en Beuse : Verschrikkelijkste geest die ik ooit in levens-heugenis ben tegengekomen. Dit ding berijdt de draak, iets waar God nog niet over uitgesproken is.

_______________________________________________


Lijst van gevaarlijke demonen-soorten

de backwards
(de omkeerders)-

zijn er in uw buurt mensen die alles omdraaien wat u zegt, of u altijd verkeerd begrijpen ? of heeft u misschien zelf last in uw gevoel van omkeer-technieken ? dat uw gevoel alles wat u in uw verstand weet omdraait, of net andersom ? dan heeft u hoogstwaarschijnlijk met backwards-geesten te maken.

de talls
(de langen)-

heeft u het gevoel dat mensen op u neerkijken ? voelt u zich totaal machteloos in situaties ? ziet u geen uitweg meer ? spreek dan dit soort geesten eens aan : "ga weg uit mijn leven, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Geest, in de Naam van Jezus Christus."

de orions
(van het orion-sterrenstelsel)

chronische achtervolgers, geestelijke stalkers, en meester-bedriegers

voelt u uzelf vies, verworpen, minderwaardig ? orions gebruiken verschillende geestelijke substanties om mensen zo te laten voelen. verbreek de verschillende "vliezen" die ze over u heen proberen te hangen, en roep de schoonheid en waardigheid van de Heer aan.

zodra een mens uit deze cirkels weet te ontsnappen komen ze met hogere middelen aanzetten, zoals overmoed, macht en manipulatie.

weet een mens daaruit te ontsnappen, dan komen ze met misleiding en drogredeneringen, met valse rust en vrede, via oplichtingen en smokkelarijen, met als resultaat valse prosperity en vermaak.

orion kent vele stappenplannen en maatregelen om de mensen in de kooi te krijgen en te houden.

de reticuli's
(slavendrijvers- van het gelijknamige sterrenstelsel)

zeer gevaarlijke geesten die mensen bewust of onbewust bedreigen en chanteren. heb je het gevoel dat je je alleen waardig en zeker kan voelen door werelds en materieel te leven, naar de standaard van de mensen om u heen. dan bent u hard op weg om een slaaf van reticuli te worden, en een voorwerp in hun handen om ook anderen tot slaven te forceren. dit doen ze op allerlei manieren : spot, minachting, omkeertechnieken, jaloezie etcetera. bent u iemand die hier last van heeft of zo benaderd wordt door anderen ? dan is er hoogstwaarschijnlijk een "slavendrijver" naast u gezet. bestrijd hem totdat hij loslaat !

Jomieten

Volgelingen van Jom, klaaggeesten, emotionele manipulatie. Kunnen huilen als baby's om enorme golven van medelijden en empathie los te kweken. Woekert voort als de kanker. Kweekt enorme, ziekelijke afhankelijkheid.

Machts-Teken : Jankende Katten

terreinen : zon, polaris (noorderlicht), grote beer, venus

Beusieten

Volgelingen van de demoon "Beuse"(masochisme). Werken veelal vanuit Telescopium-Zuid en Pluto. Dezen veroorzaken angst en depressie om mensen in de kooi te houden. Grote Bolwerken in traditionele kerken : Gereformeerde Gemeentes, en de Bonders vooral. De zonde tegen de Heilige Geest is een geliefd onderwerp van deze geesten, om mensen onder hun klauwen te houden.

Tanyanieten

Machtswellustigen onder de demoon "Tanya", tweede moeder van Delfio, die zich veel met zijn opvoeding bemoeit. Tanyanieten zijn geesten die het reddings-complex verspreiden. "geesten van de roze kerk".

terrein : polaris (noorderlicht), de poolster in de Kleine Beer

Kozeminieten

geesten der lichten.

Tot zover ...

H. Strijker