Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven Mooi-weer-profeten, slecht-weer-profeten en weer-profeten 1996
Ontdek Gods Woede en Haat over de zonde. Leer te delen in Zijn Grimmigheid. Oordeelsprofeten alleen voor het oude testament ? Wij vinden dat nergens terug. En erger nog ; In Openbaring lezen we dat God allereerst terug gaat komen om te oordelen. Mozes, Elia en Jozua, die toch al bekend staan als keiharde profeten zullen lieverdjes zijn vergeleken met de oordeels-profeten die nu in de maak zijn. Openbaringen 11 laat zien wat de eindtijd-profeten zullen doen: water in bloed veranderen. De hemels sluiten en een ieder die tegen hen ingaat verteren door Hemels vuur. Ezechiël 9 zegt dat er doden gaan vallen in het huis van God !
Oordeelsprofeten alleen in het Oude Testament ? Wij dachten het toch niet. Ontdek Gods Woede en Haat over de zonde - De Oordeelsprofeten van de Eindtijd.


Er zijn van die mensen die hebben alles lief. Ze hebben het hele leven lief. Van dat soort mensen kunnen we nooit hoogte krijgen. Het doet God niet zoveel als wij tegen Hem zeggen dat we van Hem houden. Want we kunnen van meerdere dingen houden. Neen, Hij is meer geïnteresseerd in hetgeen dat we haten en verafschuwen. Als een man tegen z,n vrouw zegt: 'Oh, ik houd van je,' terwijl hij er meerdere vrouwen op nahoud, dan walgt die vrouw van z,n liefde. Zo,n vrouw zou meer gediend worden als haar man zou zeggen: 'Ik haat overspel. Ik haat echtbreuk. Ik walg ervan.'

God zit in een tweestrijd. Hij haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Tòch zend Hij Zijn vloek over de zondaar. Waarom? Om de zondaar met het grootste geweld los te rukken van zijn zonde. Dat is de enigste manier met mensen die in zonde vastgegroeid zijn.

Willen wij ook delen in Gods Woede en Haat ? Willen we ons leven geven en inzetten om datgene wat hij haat en waarvan Hij walgt kapot te maken? Dat is èchte vriendschap ! De profeten van de tijd van de Bijbel leefden met die toorn en wraak van God in hun hart ! Willen wij werkelijk voor God vechten ? Echte vrienden staan op de bres voor elkaar, en slaan de vijanden van elkaar weg !

Ik vroeg aan de Heer om Zijn woede te laten zien. Hij liet me er direct een glimp van zien. Ik deelde in Zijn woede en ik walgde. Hij zei toen: 'Vecht voor Me !' Ik ervoer dat God in me op kwam zetten met Zijn vloek. Ik moest de vervloekingen in het Oude en Nieuwe Testament proclameren. Ik ervoer grote schoonmaak en verlichting in de hemelse gewesten. datgene waar ik van tevoren niet over walgde en toornde, terwijl het tòch verkeerd was, daar kreeg ik nu een enorme verbolgenheid over ! Het ging me door merg en been. Ik werd boos op de zonde. Heel boos.

Ik hoor wel veel gepraat over het gedoopt worden in vreugde en blijdschap en in allerlei zoetsappige dingen, maar ik hoor nooit dat we gedoopt moeten worden in grimmigheid en toorn, terwijl dat wèl zo duidelijk in de Bijbel staat ! We moeten gedoopt worden met Geest en Vuur. Maar dat vuur is niet een gezellig knetterend openhaard-vuurtje waarbij vrolijke liederen worden gezongen en waarbij patat wordt gegeten. Neen. Het is een Vuur van Gods Gramschap en Wraak, een Vuur waarin je de Woede van God ontmoet en waarbij niets kan staan voor Zijn AAngezicht ! De Bijbel is een boek van vervloekingen ! Van scheldpartijen en bespottingen ! Hiervanuit straalt een enorme Tederheid, die we dan ook volop in Gods Woord mogen beleven.

Wij moeten de duivel niet als een gentle-man behandelen. De zonde is geen prins die we netjes en eervol moeten behandelen. We moeten hem de huid vol schelden en direct laten struikelen als hij binnenkomt.

Nu gaat er nogal eens de kreet rond dat Nieuw-Testamentische profeten geen oordeelsprofeten zijn. Deze gedachte is mij vreemd. Het heeft geen enkele Bijbelse grond. Kijk eens naar Petrus die twee bedrieglijke naam-christenen dood liet neervallen. Kijk eens naar Johannes de Doper die sommigen weigerde te dopen en ze voor adderengebroed uitschold. En kijk eens naar Jezus die met een zweep de tempel binnenkwam en alle geldwissellarijen en handelszaken de ruimte uitzweepte. Zijn we soms blind voor deze dingen ?

Als er ooit oordeelsprofeten nodig zijn, dan is dat wel vandaag de dag. Openbaringen 11 laat zien wat de eindtijd-profeten zullen doen: water in bloed veranderen. De hemels sluiten en een ieder die tegen hen ingaat verteren door Hemels vuur.

In Openbaring lezen we dat God allereerst terug gaat komen om te oordelen. Ezechiël 9 zegt dat God begint in en rondom de tempel, daar waar de oudsten en leiders van godsdienstigen zich bevinden. Hij komt als eerste terug om 'het paleis van de hogepriester' te oordelen (Joh. 18 : 12-27). Alle Anassen en Kajafassen zullen aangepakt worden, tot tucht of tot vernietiging. Gods Toorn begint te vuren in Zijn Huis (1 Petr. 4 : 17-18). Het is de raad van oudsten, overpriesters en schriftgeleerden die het eerst door de Heilige God onder handen genomen gaat worden. In de hof van de hogepriester, tussen alle dominees, profeten, voorgangers en andere theologen zei Jezus: 'Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de Rechterhand der Macht en komende op de wolken des Hemels.' (Matt. 26: 57-75)

In de kerken, tempels, op de preekstoel zal de Here Jezus beginnen met terug te komen. Maar niet om vrede te brengen MAAR HET ZWAARD ! Hij komt terug om de gemeente, de preekstoel en allerlei andere hooggeplaatste zittingen te oordelen, onder vuur te brengen (2 Petr. 3).

Ezechiël 9 zegt dat er doden gaan vallen in het huis van God ! Ook in Openbaring worden er geen zoete broodjes verkocht aan de ouderlingen, diakenen en predikanten. Neen. Het barst direct los met allerlei waarschuwingen en oordeelsaankondigingen. En als het boek op dreef is krijgen ze het werkelijk naar hun hoofd geslingerd. De stoomwals gaat er overheen en er blijft niet veel meer over ! Het gaat in het boek Openbaring allemaal over tweesnijdende zwaarden, vurige schalen en verschrikkelijke plagen. Het hof van de farizeeërs mag zich klaar gaan maken. God komt terug op de preekstoel ! Maar niet zoals zij denken. Neen. Het zal allemaal nog veel erger zijn dan we dachten. Mozes, Elia en Jozua, die toch al bekend staan als keiharde profeten, zullen lieverdjes zijn vergeleken met de oordeels-profeten die nu in de maak zijn. Daar kunnen we niet om heen.

Laten we open staan voor wat God op dit terrein met ons aan het doen is, maar laten we ook heel voorzichtig zijn, want ook de geïnfiltreerde New Age-beweging, is zowel in als buiten de kerk bezig oordeels-profeten klaar te stomen. En deze invloeden hangen ook in de lucht om de ware christenen te misleiden. Sommigen zijn zo afgeknapt op de kerk en zo verbitterd geraakt dat ze maar wat graag 'oordeelsprofeetje' willen spelen. Maar er komt heel wat bij kijken voordat we onszelf dat ambt kunnen aanmeten. Verbittering en oppervlakkigheid hierin brengen al snel misleidende gevoelens van superioriteit en vernietigingszucht.

Niet alleen mooi-weer-profeten zijn gevaarlijk, maar ook de slecht-weer-profeten kunnen heel gevaarlijk zijn. Het gaat erom een getrouwe weer-profeet te zijn.

Heeft u goede of slechte ervaringen op dit gebied, schrijf het ons dan. Wij komen graag met u in contact !

Geloofd u dat God u roept voor de profetische bediening of het profetenschap, lees dan eerst Profetie Speelgoed of Dynamiet ? dat hier uitgebreid op ingaat.

Br. T. Strijker, predikant