Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven Profeten - Poortwachters van God 2005
Dit is een ernstige oproep aan profetisch Nederland, een oproep tot bezinning. Als poortwachter wil ik alarm slaan over de dingen die ik heb gezien. Ik hoop dat u deze boodschap dan ook wil toetsen en er tijd vrij voor wil maken (veracht de profetieen niet, maar toetst alles en behoudt het goede.) Er is iets bezig in de kerk wat ik profetisch materialisme noem. Daar waar de duivel de kerk niet aan aards materialisme kan binden, daar probeert de duivel de kerk aan geestelijk materialisme te binden, ook wel dogmatisme en farizeeisme genoemd. Veel profeten zeggen niets van dogmatisme en farizeeisme te willen weten. Velen van hen willen afrekenen, terecht, met traditionele en religieuze geesten. Maar vanuit het profetische leven dat ze leiden worden ze wel vaak weer geheel opgeslokt door het materiele in een andere vorm, namelijk onder de mantel van accurate profetie.
Accurate profetie is een golf die u heel nauwkeurig kan vertellen waar u last van heeft, wat er met u is gebeurd, en wat er met u gaat gebeuren. Op zich is daar niks mis mee. Vaak gaat er in deze vorm van profetie van alles mis, en daar worden de profeten dan ook vaak op gewezen. Meestal moet dit gebeuren door buitenstaanders, maar als de profeten te vaak falen dan worden ze over het algemeen ook door de gemeente zelf aangesproken. Tot zover : daar is op zich ook niet direkt iets mis mee, en vaak is dit ook noodzakelijk. Toch is het zo dat veel mensen niet de verschillende vormen van profetie kennen, en daardoor in verwarring raken. Er is verschil tussen letterlijke profetie en symbolische profetie, herroepelijke profetie en onherroepelijke profetie. De Bijbel geeft veel voorbeelden van deze vier stromen van profetie. Niet altijd is het voor de profeet en de toehoorder duidelijk om welke vorm van profetie het gaat. Gelukkig zijn er veel gemeentes die min of meer een goede uitleg hebben op dit gebied, maar wanneer komen we dan op het gebied van echt 'valse' profetie ? Letterlijke, of beter : accurate profetie kan het gevaar in zich hebben dat de toeschouwers teveel gericht zijn op het materiele. Ze willen dat de profeet hun naam doorkrijgt van God, hun adres, of een wonderlijk detail in hun leven. Natuurlijk kan dit als reden hebben om zo te weten of God echt bemoeienis heeft met hen, of in sommige gevallen : of God bestaat. Al gauw kan zo'n profeten-bijeenkomst uitgroeien tot een soort van prijzenslag waar de werkelijke betekenis en bedoeling van God verloren kan gaan. Vaak zien we dat iemand die op zo'n manier door 'God' wordt aangeraakt, door de machtige gave van de man Gods, heel enthousiast wordt, en ook helemaal opgaat in zo'n gave alsof er niets anders bestaat. Er worden eenvoudige wegen van bevrijding en genezing gepredikt, en men toetst alles aan het accurate, oftewel het materiele. De waarheid wordt zo verlaagd tot een spelletje : 'ik zie ik zie wat jij niet ziet,' en de geestelijke, stichtelijke boodschap die ons deel moet laten hebben aan het lijden en de noodkreet van God wordt uitgedoofd. Begrijp me niet verkeerd : ik geloof in de accurate gave van God, en heb het dikwijls in mijn eigen leven mogen meemaken, maar er is balans nodig. God is een symboliek, een mystiek, en een cryptiek die ons juist van het materiele probeert af te leiden, om zo tot de diepte der dingen te komen. Maar goed, dit is de eigenlijke boodschap niet. Ik probeer ergens naartoe te werken.

Ik heb profetie altijd aangeprezen, en ik heb altijd gewaarschuwd tegen het charismatische zonder profetie, want dan raken we echt de controle over het stuur kwijt ( zie Toronto-blessing ). Profetie is de basis van alle andere gaven, zoals genezing, bevrijding, etc., maar profetie moet getoetst worden, en moet parallel lopen aan het kruis. Ik wordt er altijd bang van als gemeentes genezings-cursussen geven zonder een degelijke cursus profetie, want daar begint alles mee. Genezing moet door de Geest geschieden, en die werkt door profetie, Zijn Spreekbuis. God wil met ons samenwerken. Hij is de chirurg. Maar dat wordt gevaarlijk als Hij niet kan spreken. Dan gaat er van alles mis. Profeten die wel profetische cursussen geven, zonder een degelijke studie over het toetsen lopen eveneens gevaar. Er zijn namelijk genoeg valse profetische geesten die het roer maar wat graag willen overnemen. Men heeft gelijk wanneer men zegt : profetie en toetsen is vaak subjectief. Maar als de kennis hierover vermeerderd, dan zal God het stuur in handen krijgen, en er meer eenheid komen. Ons standpunt is altijd geweest : het toetsen gebeurt altijd door het lijden, en de afzondering, omdat dat altijd het principe van de Heere Jezus is geweest. Omdat veel hedendaagse profeten niet weten wat afzondering en lijden is (lijdzaamheid als in medelijdend en gevoeligheid tot God) mogen we ons afvragen of hun toetsen wel zuiver is. Ook hen die over het toetsen prediken : kennen ze de ware principes van het toetsen ? Wij mogen hierin niet dogmatisch zijn, geen farizeeers die vanuit het vlees anderen onderdrukken.

Woorden zijn maar woorden, methodes zijn maar methodes. God vraagt ons waar ons hart van vol is. Is je hart vol van het toetsen ? Dan zal daar je mond van overstromen. Is je hart vol van profetie ? Dan zal daar je mond van overstromen. Waar is je hart op gericht ? Toetsen is ervoor om profetie zuiver te houden, en daarom is het belangrijk dat ons hart daar vol van is. Het gaat op dat gebied niet om het creeeren van wetten en dogma's, om als het ware toets-farizeeers te worden. Neen. Het gaat om het aanhangen van de weelderigheid van het toetsen als een deel van Gods Persoon. Wij moeten Gods toetsende vuur door het bloed van Christus uitnodigen in ons hart om de wachter te worden van onze mond en onze gedachtes. Er is een veelvuldigheid in het onderwijs over Gods Toetsen, en het maakt niet zoveel uit in welke bewoordingen u deze weelderigheid van God uitstalt, als het maar gebeurt, en het is zo jammer dat het zo weinig wordt gedaan. Er wordt een grote ophef gemaakt over cursussen profetie en cursussen genezing, maar waar zijn de cursussen toetsen, als de grote basis van alle gaven Gods ? Werd er maar meer over gesproken, dan had de Geest van God meer ruimte. Maar goed, dit is nog niet eens waar ik naartoe wil. Ik wil naar het lijden van God. Wij dragen allemaal min of meer doornen in ons die ons contact brengen met onze lijdende Heere. Hij hangt daar helemaal alleen aan het kruis terwijl Zijn discipelen slapen. Waar zijn Zijn profeten ? Zij behoren zich af te zonderen om God te zoeken, af te zonderen van de valse kerk, het Grote Babylon, en ook van de ware kerk dienen zij zich af te zonderen om alleen voor God te verschijnen, om zo zonder menselijke invloed tot Gods verborgenheden te komen om een persoonlijke ontmoeting te hebben met God. Zij dienen met lege handen voor God te verschijnen, alles opofferende, alles achter zich latende, om zo alleen op God te vertrouwen, alleen God te dienen, en vandaaruit met Hem te worstelen, om zo niet met valse goden te worden meegesleurd. Dat is een persoonlijk lijdensproces.

Eens kreeg ik een visioen waarin ik profeten zag die door vreemde vliegen werden gestoken. De angels van die vliegen waren heel lang en dun, en zodra die profeten die angels eruit probeerden te krijgen splitste die angel aan de onderkant zodat het een weerhaak werd, en zo werd de pijn alleen maar erger. In deze situatie waren die profeten gedoemd om het lijden dan maar te accepteren. En God zei tegen mij dat als de profeten van de kerk blijven doorgaan met het voortijdig verwijderen van de doornen in de levens van henzelf en van anderen, dan zal God steeds meer zulke vreemde vliegen zenden met weerhaak-angels. De Heere is het spuugzat dat profeten het lijden niet meer leren, en het kruis van anderen verwijderen, als een poort voor allerlei boze geesten. God had juist de profeten geroepen om poortwachters te zijn, en niet voor hun tijd de poorten te openen, en Jan en Alleman binnen te laten. De Heere is vertoornd op zulke profeten. (Zie ook het artikel 'De Vreze des Heeren - Kruis-profeet of Speelgoed-profeet')

En de Heere liet mij zien dat vele profeten hun taak als poortwachter verzaakten, en dat zo goddelozen de taak als poortwachter op zich namen als een vloek voor het land (Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen). De gaven die de profeten niet wilden, omdat ze zo niet meer geliefd en geeerd zouden zijn, werden zo gegrepen en misbruikt door hen van de wereld, en zij gingen over het volk van God heersen. Denk aan de goddelozen in de politiek, het medische systeem, de justitie, etcetera. Het volk van God is door hen geknecht, omdat de profeten hun taak niet op zich wilden nemen. Het volk van God is overgeleverd in de handen van de vijand, de onderdrukker, en zal alleen vrijkomen wanneer de profeten hun taak als poortwachter weer innemen. Het volk van God heeft richters nodig ! Profeten, neem uw taak op !

Klik hier voor het nieuwe artikel
De Vreze des Heeren - Kruis-profeet of Speelgoed-profeet