Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven De Vreze des Heeren - Kruis-profeet of Speelgoed-profeet ? 2005
Evangelisatie is een gevaarlijke bezigheid als het niet onder leiding van de Heilige Geest gebeurt. Hetzelfde geldt voor genezing en profetie. Mogen wij zomaar mensen met de Waarheid vrijzetten ? Ook prediking is zeer gevaarlijk wanneer de Heere ons niet roept. Wij moeten in deze dingen geleid worden door de Geest van God, en de doorn niet voor zijn tijd weghalen, op wat voor gebied dan ook. Profeten horen dit te weten. Vaak zijn profeten als spuit elf bezig de gemeente te beladen met de wonderschoonste profetieen van Gods verborgenheden, terwijl Gods Geest Zich als een hoer begint te voelen, alle prachtige zeldzame parels voor de zwijnen uitgestort. Met deze boodschap wil ik een waarschuwing geven, vooral wanneer de Heere u met een profetische gave heeft begiftigd : verspil de gave niet ! Trek u terug ! Wacht op God !
Ook al ziet u om u heen mensen wegzinken in misleiding, angst, verwarring en traumatische verwonding : Zet een wachter voor uw mond, en spreek het woord van genezing en bevrijding niet voor Zijn tijd, ook niet als bemoediging. Vaak zit het in het hart van de profeet om anderen te helpen, en wel zo vlug mogelijk, maar dat kan ook een valstrik voor de profeet zijn, want bij God gaat het niet vlug vlug. We hebben met heilige dingen te maken. We behoren allemaal ons kruis te dragen om zo tot de verborgenheden van God te komen om te worden ingewijd in de dingen van de hemel. Als het kruis op wat voor manier dan voor Zijn tijd wordt weggenomen, dan stort alles in. Er mag dan misschien tijdelijk veel vreugde zijn van een genezing, maar het zal de boze geesten aantrekken op een verschrikkelijke manier. Luister niet naar hen die een vlug evangelie prediken, want daardoor worden mensen misleid, en komen in allerlei desillusies terecht. We hebben het evangelie te eenvoudig gemaakt, en komen zo met onze papieren scheepjes de oceaan niet over. Het is belangrijk dat wij ons hierover verootmoedigen. Profetisch Nederland loopt gevaar ! Er worden veel podium-profeetjes gecreeerd die meer kapot maken dan ons lief is, en er wordt een simpel exorcistisch programma gepredikt waarin wordt geleerd hoe we snel over demonen kunnen zegevieren. De goede boodschap is erg belangrijk, maar we moeten niet overdrijven, want velen worden misleid.

In de geest zie ik piranha's komen boven Nederland, veelal vanuit Amerika, maar ook vanuit Afrika, en van piranha's is het bekend dat zij in korte tijd veel puinhoop kunnen aanrichten. Wij als profeten dienen onze harten te behoeden, en aandacht te geven aan het kruis. Wij als profeten dienen onszelf af te zonderen, en worden door God afgezonderd, om niet deel te hebben aan het gelach der dwazen (zie prediker). Al heel lang geleden vertelde de engel Michael mij dat als ik dit soort boodschappen zou prediken, over het kruis en de afzondering, dat ik als liefdeloos bestempeld zou worden, en dat is inmiddels al vaak gebeurd, maar de boodschap des Heeren is mij heilig. Wij zijn niet geroepen om profeetje en kerkje te spelen, en ook niet om zustertje en doktertje te spelen en vadertje en moedertje ! Neen ! De gemeente van Christus heeft een bitter medicijn nodig om terug te gaan naar de woestijn, haar eerste liefde, waar haar Christus aan het kruis hangt. Ziet u het voor u ? Een stel zotte bruiden lopen feest te vieren in een drukke straat, terwijl hun mannen in de wildernis buiten de stad lijden. Dat is de situatie van de gemeente vandaag ! Maar ik zal u vertellen : die stel zotte bruiden die door de straten van de stad dansen zijn niet de bruid van Christus. Zij zijn de bruid van de valse Christus. De ware kerk lijdt met Christus aan de voet van het kruis, diep in de wildernis. De zotte bruiden hebben het kruis van zich afgeworpen. Vaak zijn wij bezig met kerkje bouwen, terwijl de Heere ons roept tot Zijn verborgenheden.

Ik heb het al wel eens eerder gezegd : Wij als christenen spelen teveel in de zandbak, en houden ons bezig met ijdelheden (zie prediker) ! Waarschuwende profeten zijn over het algemeen niet geliefd, en wij maken ons door deze boodschappen ook niet geliefd, omdat het ons daar ook niet om te doen is. (wee wanneer iedereen wel over u spreekt) Alom geliefd zijn is iets van valse profeten. Ware profeten maken zich meer druk om het hart van God. Zij zijn de wachters van Gods hart, en laten het niet toe wanneer Hij aangevallen wordt. Zij staan voor God op de bres, en geven hun leven voor Hem. Zij tellen hun leven niet, want zij weten dat zij alleen kunnen leven in Hem. De ware profeten zijn dwazen in de ogen van de wereld, en zelfs in de ogen van de (valse) kerk, omdat ze mensen niet naar de mond praten. Ze laten zich leiden door Gods Geest, en Gods Geest is strategie die niet parallel loopt met de wijsheid van de wereld. God zoekt naar zulke profeten, en God vormt zulke profeten. Ook vraagt God van deze profeten dat ze niet overmoedig hun boosheid over anderen uitgieten. God is meer gediend door stilte en lijdzaamheid, lankmoedigheid (longsuffering in het Engels).

Denk niet dat je de macht krijgt anderen in de vernieling te brengen als je zo'n profeet wordt. Je gaat namelijk zelf de vernieling in, krijgt zelf een ontmoeting met het kruis, en zal tot het punt moeten komen van vreze om nog een woord van veroordeling over een ander uit te spreken. God wil je wegleiden van de massa. God wil niet dat je een gladiator wordt in allerlei illusie-creeerende farizeeistische stelsels. God wil een geestelijk strijder van je maken, iemand met strategie, iemand met wijsheid, en we weten dat dit alleen maar kan door de Vreze des Heeren. Ware profeten krijgen op een punt in hun leven een ontmoeting met de Vreze des Heeren, zo'n intense ervaring dat ze erdoor gebroken worden en niet zomaar nog een woord durven te spreken. Ze kijken wel beter uit, want boven vreselijk is het om in de handen van de Levende God te vallen. Ze zullen de Heere smeken om die wachter voor hun tong. Zo zal de Vreze des Heeren op alle gebieden van hun leven toegepast moeten worden. Dus prijs God voor de angst ! Zonder die angst worden we gepakt door de vele valstrikken van de wereld en de valse kerk om een gladiator van hen te worden in plaats van God. Prijst God voor het lijden dat de banden van zulke slavernij kan verbreken ! Het lijden weegt niet op tegen de eeuwigheid en de heerlijkheid die God voor ons heeft weggelegd ! Prijst God voor het gebrek aan moed ! Want moed is vaak overmoed die ons geestelijk leven en onze gevoeligheid voor God lamlegt. Ware profeten hebben vaak gebrek aan moed, en dat is maar goed ook. Ze kijken vaak de hel recht in de ogen, en hebben leren leven met het kruis van angst, om zo gevoelig te zijn voor de Geest van God. Ze kennen Christus in Zijn Getsemane-angst, in Zijn Gabbatha-angst en in Zijn Golgotha-angst, en hebben die beker niet aan hen voorbij laten gaan. Ware vrienden delen in angst, en dan is stoerheid een brug te ver.

Stoere profeten die op een podium rondhuppelen met allerlei grootspraak hebben hun doel misgelopen, hun Christus verkocht. Daarom spreek ik liever over kruis-profeten. Waar zijn zulke profeten vandaag nog te vinden ? Gods Hart roept het uit, en Zijn ogen gaan over de aarde, om zulke kruis-profeten te roepen en te vinden. Er zijn al genoeg speelgoed-profeten, en zij zullen uiteindelijk niet standhouden wanneer de grotere stormen gaan komen. We hebben niks aan soldaatjes in papieren scheepjes. Er zijn mensen die zeggen altijd Gods stem te verstaan, en altijd Gods zalving te voelen. Een vriend van mij zei eens : God heeft schoothondjes, maar ook herdershonden. De schoothondjes houdt hij altijd bij zich omdat die niet veel aankunnen, maar de herdershonden zendt Hij uit naar gevaarlijke gebieden voor moeilijkere opdrachten. Er is niks mis met het zijn van een schoothondje. Soms hebben we zulke tijden nodig, maar dan wordt het tijd dat God ons voor de grotere opdrachten roept. Denk aan Jezus Christus die als grootste opdracht had om voor God te lijden, en denk eraan hoe diep dat ging ( Mijn God mijn God, waarom hebt gij mij verlaten). Vaak zitten wij al middenin zulke grotere opdrachten. Laten we het koesteren wanneer God ons tijden geeft waarin we Zijn Stem zo overduidelijk horen en Zijn Aanwezigheid zo intens voelen, maar laten we ook beseffen dat dat niet het beste is wat Hij voor ons heeft. Ware profeten worden uiteindelijk altijd als herdershonden uitgezonden naar de wildernissen, waar ze slopende gevechten hebben met de geesten van de afgrond, zoals de engelen dat ook hebben. Vaak worden ze verscheurd door emotionele en mentale problemen om een diepere ontmoeting met God te hebben. Vaak gaan ze ten onder in zelf-worstelingen, om zo onderscheid te maken tussen vlees en geest, en ook suicidale worstelingen zijn hen vaak niet vreemd. (denk aan Elia na zijn grote overwinning over de valse profeten, en denk ook aan Jeremia die wilde dat hij nooit was geboren.) Ware profeten zijn geen gladde glippers die met gemak en lachend aan alle problemen van het leven schijnen te ontkomen. Neen, zij worden er eerder door gegrepen, en dit alles om de Heere in al Zijn heerlijkheid en mysterie te ontmoeten.

De Heere zondert Zijn profeten af, en leidt hen langs vreemde paden. Valse profeten worden vaak met gejuich ontvangen, maar ware profeten worden vaak afgewezen, zoals Jezus Christus werd afgewezen, en zovele andere profeten en apostelen. Waar is die afwijzing goed voor ? Voor de afzondering ! Die afwijzing is ervoor om de slavenbanden te verbreken, en om de profeet terug te brengen tot de schoot van de wildernis. Hier wordt de profeet onderwezen. Hier kan de profeet leren Gods Zuivere Stem te verstaan. Hier kan de onzuivere inmeng van de wereld en de valse kerk niet komen. Door de afwijzing leert de profeet het af om doktertje te spelen en om vadertje goedheid te spelen. Daar is een profeet niet voor geroepen ! De profeet is ervoor geroepen om door verbrokenheid gevoelig te worden voor Gods Geest, en om door Gods geest geleid te worden. Hierin is het kruis de beste genezing. De profeet deelt daarom kruizen uit in plaats van de rol pepermunt in de kerk. De profeet roept op tot nuchterheid in plaats van allerlei fantasie-verhalen rond te vertellen over zijn macht over demonen en ziektes. De gaven van de Geest is allemaal goed en wel, maar met nadruk op de Geest. Het zijn de gaven van de Geest die alleen de Geest Zelf kan hanteren. Die gaven groeien voort vanuit het kruis. Daarom hekelen wij het charismatische niet, maar wel het kruisloze charisma. Het vuur van God is allereerst een lijdensvuur waardoor we aangesloten worden op het kruis van Christus, waar we Zijn lijden ervaren en doormaken. Daarom moeten we ook geen brandweertje gaan spelen. Laat het vuur allereerst branden zoals het brandt. Onze taak is tot God te gaan, en dat kan alleen wanneer wij ons gaan afzonderen. Ook als het vreemd vuur is : Laat maar lekker branden ! Onze taak is tot het kruis te gaan, ons te verootmoedigen, om in het kruis binnen te gaan, om daar te wonen, zodat God ons kan wassen door Zijn bloed, en Gods Geest zal gaan stromen. We moeten stoppen met politietje te spelen, omdat er veel belangrijkere dingen zijn. Al die dingen kunnen gebeuren, maar dan alleen door Gods Geest, alleen door Gods Geest. Ik hoop dat die woorden ook als het ware in uw hoofd getatoeeerd worden : Alleen door Gods Geest, alleen door Gods Geest !

Wij moeten niks ! Als wij nog denken allerlei dingen te moeten, dan hebben wij nog geen ontmoeting met de Vreze des Heeren gehad. Daartoe moeten wij ons uitstrekken !

Klik hier voor het artikel
Cursus Profetie - Het verstaan van de stem van God