Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis Deel 2 - De kerk weggevlogen op de vleugels van satan 1 augustus 1998

In deel twee gaan we nog even door over de feesten en het kerkelijk jaar met wat meer historische achtergronden. Verder bespreken we "de geest van Jerobeam" en als laatste vragen we ons af welke zegeningen we tot ons mogen nemen.

Voorheen onderdeel van de serie De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie.

 

In dit nummer:


* Op de vleugels van geloof

* De kerk weggevlogen op de vleugels van satan

* De geest van Jerobeam

* Elke christen is een jood


Op de vleugels van geloof


'Nu weten wij, dat de wet bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen.
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. (. .) Waar blijft het roemen dan ? Het is uitgesloten. Door welke wet ? Der werken ? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. ' (Rom. 3 :19-22.. 27-28)

Er wordt hier gesproken over twee wetten : de wet van werken en de wet van geloof. Het is belangrijk om hiertussen een groot onderscheid te kennen en vanuit het juiste oogpunt Gods Woord te lezen, anders komen we in allerlei verwarringen en misleidingen terecht (2 Petr. 3:14-18).

In Galaten en Romeinen komt heel duidelijk naar voren, dat de wet voor ons een tuchtmeester is, én een overtuiger van zonden. De wet is voor ons een sprekend en eisend plafond waartegen we steeds weer ons hoofd stoten tijdens het springen. We willen er allemaal zo graag boven komen. We willen dat de wet de vloer is waarop wij kunnen wandelen. Of is dat niet uw wens en verlangen ?

'Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.' (Rom. 2:13)

De wet bracht niet alleen tucht en beschuldiging met zich mee, maar liet ons ook op een hele eenvoudige manier zien wie God is en hoe Zijn Koninkrijk eruit ziet. We mochten a.h.w. alvast de schaduwen van de Hemel bezichtigen en erin schuilen :

'Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte der dingen zelf.' (Hebreeën 10:1)

Nu is God Zèlf gekomen, door Zijn Zoon Jezus Christus, en mogen wij de poorten van de Hemel binnentreden en de schaduwen achter ons laten. Dit gaat stapje voor stapje. Er is een wet van geloof die ons in Christus plant, in Hem Die Gods geboden volmaakt bewandelt. Die wet geeft ons de vleugels om in het hoge en veilige nest van Gods geboden en beschermingen te komen :

'Stellen wij dan door het geloof de wet de wet buiten werking? Volstrekt niet ; veeleer bevestigen wij de wet.' (Rom. 3:31)

'Meent niet, dat Ik gekomen om de wet of de profeten te ontbinden ; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u : Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één Jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.' (Matt. 5:17-19)

Jezus kon in het begin nog niet komen. Daar was de mensheid nog niet aan toe. Dus Hij zond Zijn schaduw. Een soort plaatjesboek. Nu Christus is gekomen is die schaduw weg, de aardse uitbeeldingen, maar niet het Karakter ; Dit is juist voller geworden. Nu is Hij gekomen om ons dat karakter te geven door het geloof, door de Heilige Geest te geven. We moeten nu leren vanuit Hem te leven.
Satan wil natuurlijk maar wat graag dat we weer teruggaan naar de kleuterschool, in het voorportaal van de hemel. En hij wil dat we op eigen houtje proberen in de hemel te komen. Dat is de wet der werken, die de duivel dus op twee manieren gebruikt :

A. De terug-naar-de-melktandjes-manier:

  • besnijdenis (Gal. 5:2-6)
  • gaven en offers met hun spijzen, dranken en onderscheiden wassingen (Hebr. 9:8-12)
  • stukken (! !) van feestdagen, nieuwe maan en sabbat ( Kol. 2:16-17 )

B. De doe-het-zelf-manier:

  • voorschriften van mensen ( raak niet, smaak niet, roer niet aan ) (Kol. 2:18-23)
  • vanuit eigen kracht de wet houden (Efez. 2:8-10)
De wet des geloofs =


Afleggen van het lichaam des vleses door het geloof AAN DE WERKEN GODS (Kol. 2:6-12).

Verschil :

 

  • wet des geloofs -> houdt de wet door het geloof


  • wet der werken -> probeert de wet te houden door eigen rituelen

Als u de Bijbel leest over 'werken', dan is het belangrijk om in het oog te houden over welke soort werken het gaat : de werkingen van het vlees of de werkingen van God. De wet des geloofs kent nl. geen werken van het vlees, maar wél de werken van de Geest :

'(..) Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.' (Jak. 2: 14-26)

...Wat is er dan in de loop der tijden met de kerk gebeurd ? ...

 

De kerk weggevlogen op de vleugels van satan


De twee manieren waarop satan de mens onder de wet wil houden zijn in de kerk uitgegroeid tot twee grote vleugels waarmee de kerk uit de Hand van God is weggevlogen.
We kunnen de geschiedenisboeken erop nalezen. Zo'n beetje alle belangrijke fundamenten hebben we losgelaten. Satan heeft het voor elkaar kunnen krijgen om loze tradities en nietszeggende rituelen ervoor in de plaats te drukken.

De anti-christ zou zich in de tempel van God, de gemeente, zetten, om iedereen te laten zien dat hij een God is (2 Tess. 2:3-4) . Paulus waarschuwde er al voor. Hij profeteerde zelfs dat de kerk in latere tijden verscheurd zou worden door wolven in schaapsklederen (Hand. 20:28-30). Scheuringen zouden er komen, opdat zou blijken wie de toets kan doorstaan (1 Korint. 11:19). Om de ware gelovigen te scheiden van de namaak-gelovigen. Daartoe worden de misleidingen en oordelen naar de kerk gestuurd: om de kerk te zuiveren. Ook Johannes profeteerde over de anti-christussen ( boze geesten ) die vanuit de gemeente opstaan. Ook Petrus profeteerde dit in zijn brieven (2 Petr. 2). Ook Daniël, van het Oude Testament, gaf aan wat de anti-christ zou komen doen : tijden en wet veranderen en de gemeente lange tijd in de greep houden (Daniël 7:25).

Lieve broeders en zusters: Dit is al tijden bezig (2 Tess. 2:7). Als we de kerkgeschiedenis bestuderen, dan zien we dat de ellende al snel begon na het heengaan van Paulus, zoals hij dat had geprofeteerd.
De wet en de tijden zijn stapje voor stapje - en héél subtiel - ècht veranderd. Daarvan is 'het kerkelijk jaar', het jaarlijkse kringloop-systeem van kerkelijke feesten en dagen wel het duidelijkste bewijs. Dit goddeloze stelsel heeft men 'heilig' en zelfs 'goddelijk' verklaard !

God gaf ons de Wet, Zijn Heilige Feesten en Dagen om Zijn Koninkrijk te bouwen en om ons in relatie ( -> hartsrelatie !! ) met Hem te brengen. Hij gaf ons de gebruiksaanwijzing en de middelen om Hem te ontmoeten. Niets werd aan de toeval of de fantasie van de mens overgelaten. Alles was perfect uitgebalanceerd door de Schepper van hemel en aarde. Vandaar dat zelfs de tijden van de feesten en dagen op Gods Tijden moesten plaatsvinden. dit -> om scheefgroeiingen en botsingen in de hemelse gewesten te voorkomen. God is een God van orde. En die Orde is Heilig en dient tot ons behoud.
Laten we daarom niet van Zijn Plannen en Kringlopen afwijken. Acht Gods Schema's en Structuren, zoals die in de Bijbel staan opgetekend, als Heilig.

'(...) Op zulken sla Ik acht : op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Mijn Woord beeft. (...)' Jes. 66:1-4

Het kerkelijk jaar met z'n eigentijdse en modebewuste vroomgeesterijen heeft niets meer met het evangelie van Jezus Christus te maken, maar is dan ook een duivels werk van de anti-christ, de geest der wetteloosheid, die zichzelf tot god heeft gemaakt: met eigen wetten en eigen systemen.
Tradities/ overleveringen van mensen beroven Gods Woord van Z'n Kracht (Matt. 15:6). Dat zien we overal om ons heen. Allemaal afgoderij: God dienen op eigen manier. Dit begon al in het begin, toen Kaïn op z,n eigen manier offers bracht aan God. God nam dat niet aan. Het was een gruwelijke stank in Zijn neus.

Wat heeft het kerkelijk jaar gedaan met de wet en de profeten ? Antwoord: Precies datgene waarvoor de anti-christ zou komen Sommige feesten en dagen werden ruw verschoven naar andere tijdstippen. Andere feesten werden geschrapt en vervangen door heidense dagen en feesten.

...Hoe kon dit nu allemaal gebeuren ? ...

 

De geest van Jerobeam


Toch geeft de kerkgeschiedenis ons genoeg redenen waarom er buiten de kerk en de kerkganger een plekje voor God en Zijn Woord werd bereid :

  1. Het christendom werd door de vleselijk-Joodse autoriteiten en de heidenen gezien als een Joodse sekte. Dit leidde tot vervolging van de kerk door de autoriteiten. Voor hen was de nieuwe leer onaanvaardbaar. Vele christenen maakten zich hierom los van hun Joodse wortels. Ze wilden niet vervolgd worden en verloochenden zo hun Joodse Heer, Jezus Christus. Na de Joodse opstanden tegen Rome ( 66-73 en 132-135 ) maakten de meeste christenen zich los van het Joodse leven wat ze voorheen leefden. De Joodse christenen hadden geweigerd de opstanden te steunen en werden sindsdien als nationale vijanden gezien. Er traden nog maar weinig vleselijke-Joden toe tot het christendom.


  2. Joden werden van al hun rechten beroofd en kregen extra belastingen opgelegd. Ook degenen die als Joden leefden, de christenen dus, kwamen onder deze stolp terecht. Steeds meer christenen sloten zich daardoor af van alles wat Joods is. Men ging het steeds meer zien als een plaag. Kerkelijke leiders wilden de Bijbelse, Joodse feesten en dagen van God niet meer vieren, dat zou een strop worden voor de kerk.


  3. Oók vanwege machtswellust en eerzucht hebben kerkleiders elke Bijbels-Joodse binding radicaal afgezworen. Ze dachten dat de kerk vol zou lopen en tot staats-kerk zou uitgroeien als ze de wereldse en heidense ( afgodische ) feesten, dagen en rituelen zouden invoeren.

Dit soort handelingen en redenen vinden we ook terug in de Bijbel wat betreft de geschiedenis van Jerobeam, die ook uit eigen beweging een feest voor het volk invoerde. Buiten de Heere om rommelde hij ook aan Gods Heilige Wetten en Feesten, wat de oorzaak werd van veel ellende. God zond Zijn profeten om het huis van Jerobeam daarvoor zwaar te straffen (1 Kon. 12:25 & 14:20).

De geest van Jerobeam ligt diepgeworteld in het hart van de gemeente. Deze geest strekt z'n hand uit tegen de ware profeten van God om hen te grijpen, maar die Jerobeam-handen zullen volgens Gods Woord verstijven (1 Kon. 13:4) .

...Heeft het Jood-zijn dan iets met het christen-zijn te maken ? ..

 

Elke christen is een jood


Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een niet-christelijke Jood ! Alleen in Christus zijn we waarlijk Jood:

'Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.' (Rom. 2:28-29)

'Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht zijn, maar: Door Izaak zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen : niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods. maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht.' (Rom. 9:6-8)

Jakob ontving de naam 'Israël' toen hij z'n vlees aflegde en vervuld werd met de Heilige Geest. Het gaat niet om een of andere cultuur! Neen! Het gaat om de natuur van Jezus Christus! Dat is de betekenis van 'Israël' ! Door de wet en de feesten liet God Zichzelf zien aan de mens! Hij bond de mens niet aan een cultuur vast! Neen! Hij wilde de mens binden in Zijn Heilige Geest, zoals Hij dat o.a. bij Paulus en Jeremia kon doen! Dan zijn we vrije mensen! Vrij van het slavenjuk van de zonde !

'Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.' (Gal. 3:16)

God had heus niet een of andere vleselijke geslachtslijn op het oog van een bepaald aards ras. Als we de geschiedenissen van Gods volk lezen, dan zien we juist dat de geslachtslijn geestelijk getrokken wordt dwars door alle grenzen van de verschillende menselijke volken heen. Rachab en haar familie, en Ruth, een Moabitische vrouw, zijn voorbeelden van mensen die om hun liefde voor God en zijn volk zijn overgestapt vanuit hun niet-Jood-zijn tot Jood-zijn. En om het voor ons nòg duidelijker te maken is uit deze mensen de Heere Jezus voortgekomen. Hij is het zaad van Abraham; Hij is Israël ! En een ieder die vanuit Hem geboren wordt behoort ook tot Israël :

'Want gij zijt allen zonen van God, door het Geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk; gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.' (Gal. 3:26-29)

Nu u dit weet, zult u eindelijk het Woord van God persoonlijk tot u nemen, in plaats van alle zegeningen op een of ander aards ras af te schuiven.

Met Liefdevolle groet,

Br. T. Strijker, predikant/ apostel

Wilt u weten in welke geloofskooien u nog meer gevangen kunt zitten en uit bevrijd kunt worden ?
Ga dan snel door naar Het Hermitatisch Nieuwblad De Lawine Deel 1
Zie ook de Veel Gestelde Vragen over de Put van de Kerkgeschiedenis
Meer Kerkgeschiedenis onderzoek op IHAO Eclasta