Diverse Artikels van Gastschrijvers Gods huidige en volgende reformaties Deel 3 - De Hermitatische Orders verder aan het woord 2001
Hier geven we onderwijs over op deze site en we ontmaskeren de demonische krachten die dit proces proberen tegen te gaan en te overschaduwen.

De Hermitatische Orders verder aan het woord

Bovenstaand reformatie-proces was al weer enkele tientallen jaren geleden begonnen en is nogsteeds niet af. Ook zijn er veel gemeentes die er bewust voor kiezen mee te gaan in één van de pseudo-golven en ze trekken daarbij vele schaapjes met zich mee in het verderf. In mijn profetische bediening heb ik veel meegemaakt dat God mij opdracht gaf gemeentes een ultimatum te stellen. Negeerden ze dit dan moest ik hen van de Heer onder Zijn oordeel brengen, net als in het oude testament wanneer koningen of leiders of het gehele volk Israël niet wilden luisteren en niet besloten zich te bekeren van hun zonden en God hen profeten stuurden om ballingschap of rampspoed over hen te profeteren. Voor veel gemeentes in Nederland en buitenland is de tijd van waarschuwen allang voorbij en vanwege hun verharding en bekeringsloosheid, van vaak een satanisch leiderschap (geloof ons, u moest eens weten wat er zich achter de schermen van veel gemeentes afspeelt) hebben ze zich bewust onder het oordeel van God geplaatst. Vaak moeten de schaapjes hieronder lijden omdat ze niet weten wat er aan het leiderschap gezegd is. Toch probeert God ook hen op de een of andere manier te bereiken.

Gods volgende reformaties

Harold Eberle vatte bovenstaande reformatie (uit het vorige artikel) samen in 1 punt namelijk het herstel van de vijfvoudige bediening in de gemeente en de noodzakelijke verandering die het met zich meebrengt. Naar zijn zeggen is dit slechts het 1e punt van Gods 7-voudige reformatie plan met Zijn gemeente, voordat Hij terug kan komen en Zijn gemeente klaar is om Hem te kunnen ontmoeten. Hij wil Zijn Bruid niet half-klaar ontmoeten, maar haar brengen tot volle glorie en wasdom. Ze moet klaargestoomd worden voor de grote dag. Om daar te willen komen zal er nog veel moeten gebeuren. Wij bouwen voort op deze verdere reformatiepunten ! Gods plannen gaan verder; wie mee wil gaat mee, wie niet mee wilt blijft achter.

In het offensief

Een van deze reformatiepunten is : het terugbrengen van het bovennatuurlijke in de kerk zoals het was in de tijd van de Bijbel. Er wordt veel gewaarschuwd vandaag de dag tegen de gevaren van de New Age en het occultisme. Natuurlijk is dit heel goed, maar het is niet voldoende en het is nooit voldoende geweest om tot een overwinning te komen. Het wordt tijd dat christenen in het offensief gaan in plaats van in het defensief te blijven. Alles wat wij niet weten als christenen zal door de satan en zijn demonen tegen ons gebruikt worden. Waarschuwen alleen is dus niet genoeg, er moet ook verteld gaan worden hoe het dan wel zit. Wij moeten verder leren anders zal dit volk ten onder gaan door gebrek aan kennis. De satan en zijn demonen en de New Age hebben een voorsprong van vele eeuwen op de kerk, die ergens in de middeleeuwen is blijven steken door haar zonden. Wij ondervinden daar nu de gevolgen van. (zie ook de De Veel Gestelde Vragen over het Geestelijk Reizen vanaf vraag 7 en het artikel De Bronnen van ons Onderwijs.

Waarschuwen alleen is dus niet genoeg, er moet ook verteld gaan worden hoe het dan wel zit

Apostolisch fundamenten

Onze gemeente is een profetische gemeente, die inmiddels is uitgegroeid tot een apostolische gemeente met een apostolisch netwerk. Dit is fundamenteel voor een gezonde en goed georganiseerde christelijke samenleving ( Efez. 2 :19-22 ). Met het woord 'apostolisch' richten we ons op de fundamenten die God door Zijn apostelen heeft opgetekend in Zijn Woord, zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Vandaag zien we om ons heen dat die fundamenten veelal worden losgelaten. hetgeen veel verdriet en scheuring brengt. Het is zo belangrijk dat we op dit punt eerst wortel schieten, vóórdat we verder gaan met het 'vruchtdragen' ( Jes. 37 :31-32). God heeft nl. niets aan bomen met grote takken en geweldige vruchten als er geen sterke, diep uitgeslagen wortels zijn. Dan zou nl. het hele zaakje omstorten, zoals we dat nu veel om ons heen zien gebeuren.

Apostolisch leven

In onze gemeente streven we naar de noodzakelijke balans tussen 'wortelschieten' en 'vruchtdragen'. Daarbij zoeken we naar wegen om dit, 'apostolisch' te activeren, wat betekent dat we ons daarbij alleen open stellen voor datgene wat God tot ons zendt ( apostel = gezondene ) ook door andere mensen heen. Natuurlijk heeft niet een ieder het ambt van een apostel, maar God roept ons wel allemaal op om apostolisch te leven, als van God gezonden. Daarom leven we naar het gebod van 1 Korintiërs 14 vers 26 : 'een ieder heeft iets'.

Toetsing staat voorop

Een goede toetsing staat hierbij voorop. Wij kennen de imitaties van satan, die hebben we aan den levende lijve ondervonden. We zijn ons bewust van het gevaar dat op de loer ligt en strekken ons dan uit naar de gave van onderscheiding der geesten, die alleen ontstaat in totale overgave, gehoorzaamheid en de vreze des Heeren ( voorzichtigheid ). Wij zijn ons bewust dat tengevolge van de wereldsgezindheid van de gemeente vele valse toetsingen plaatsvinden. Vele valse geesten van onderscheiding zijn door een spleet de kerk binnen gegleden. Vandaar dat een ieder het beter denkt te weten dan de ander. Van deze gruwelen moeten wij ook loskomen. Berouw, bekering en tuchtiging staan bij ons daarom ook hoog aangeschreven.

Van wereldse misleiding naar christelijke misleiding

Veel christenen hebben vanaf het begin van hun bekering verder gebouwd op verkeerde fundamenten en zijn opnieuw opgevoed met verkeerde fundamenten, of in hun onwetendheid al snel meegesleurd in dwaalleringen.

Waarschuwen en onderwijs

Twee van de redenen voor deze website zijn WAARSCHUWEN en ONDERWIJS met als doel ons beter te kunnen weren tegen de aanvallen vanuit het rijk van de duisternis, doordat haar activiteiten en strategieën ontmaskerd worden en aan het licht gebracht worden waardoor ze haar kracht verliezen.
En natuurlijk ook het bespreken van de strategische tegenaanvallen vanuit Gods Koninkrijk. Dit alles om u te helpen een ware vruchtdrager in Zijn koninkrijk te worden.

Onderwerpen die hierbij besproken zullen worden zijn:

 • De gaven, krachten, werkingen en bedieningen van de Heilige Geest.
 • Zalvingsgebieden.
 • De profetische, apostolische, rechterlijke, hermitatische en daaropvolgende bedieningen.
 • Het profetische, apostolische, rechterlijke en hermitatische leven.
 • Geestelijke wetten en principes.
 • De principes van het lijden.
 • De link tussen zonde, ziekte en misleiding en verblinding
 • De principes van tucht,en oordeel.
 • Zegen en vloek.
 • Demonie en bevrijding.
 • De geheimen van dankbaarheid.
 • Geestelijke seizoenen en klokken.
 • Belangrijke balansen in het christenleven.
 • De infiltratie van de NewAge/satanisme in de christelijke kerk.
 • Het toetsen van de geesten, hoe te toetsen, de bijbelse opdracht daartoe en de noodzaak daarvan.
 • De Strijd in de hemelse gewesten.
 • De demonische kant en de goddelijke kant van de charismatische wereld.
 • Geestelijke oorlogsvoering.
 • De geestelijke wapenuitrustingen.
 • Territoriale oorlogsvoering.
 • De territoriale wapenuitrustingen.
 • Onderzoek van de kerkgeschiedenis. Onderzoek van de valse fundamenten waar het hedendaagse christendom op gebouwd is.
 • Het wezen van de mens, zelfverloochening, de nieuwe mens en de oude mens, vlees en geest, het diepste hart.
 • Het werk van de Heilige Geest in andere religies.
 • Uitleg over de Geestelijke Wereld/ de hemelse gewesten.
 • Wetten en principes.
 • De dodenrijken, de lagere aardse gewesten, de helse gewesten.
 • De hemelen, het paradijs en de hof van Ede.
 • Engelenleer en Demonologie.
 • Engelen, demonen, geesten, entiteiten en
  andere wezens in de Geestelijke Wereld.
 • Schokkende kerkgeschiedenis.
 • Het ontstaan van de bijbel.
 • Hoe om te gaan met de bijbel.
 • Het wezen van God.
 • De schepping en de oorsprong van de mens.
 • Hiërarchieën, onderverdelingen, hogere
  en lagere niveau,s van macht en kracht in het Koninkrijk van God en de koninkrijken van het Rijk van de Duisternis (jawel, meervoud).
Moge deze website u helpen om te groeien in de Volle waarheid en u helpen te groeien in een diepere ware hartsrelatie met God en uw medemens.


Voor meer informatie zie de Veel Gestelde Vragen over Informatie en Contact waarin ook het "gemeente zijn" verder besproken wordt.
Zie ook:
De serie: Over ons en het onderwijs

IHAO Europe

Toegewijd Aan en In Nagedachtenis Van John Wimber (1934-1997), de Vader van de Profetische Gemeente, en Loek Kooiman (1910-1989), Oprichter en Grootvader van ons netwerk. Wat zij ons gaven zal nooit vergeten worden.