Terug naar de Basis Deel 1 - De Hel, Eeuwige straf of Alverzoening, of is er nog een derde mogelijkheid ? 1 november 2004
In het eerste deel gaan we het hebben over de hel in al haar facetten. Eeuwige straf of Alverzoening, of is er nog een derde mogelijkheid ? De fout van zowel de Alverzoening als de Traditionele Leer. En zijn er ook nog andere soorten hellen ? Een nieuwe serie !
In dit nummer o.a. :
 • De fout van de traditionele leer - De Lawine aan het woord
 • De aard van het vuur en zwavel
 • Onbekeerlijkheid / Verharding van het diepste hart
 • Persoon - verteren - vernietiging - de fout van de alverzoenings leer
 • De hel en de hel
 • Hel in de eerste betekenis van het woord - Gehenna
 • Hel in de tweede betekenis van het woord - mythologie / heldimensies / machten die tronen in de hel
 • Hel in de derde betekenis van het woord - ervaring/perspectief: de hemel als hel en de hel als hemel
 • Hel in de vierde betekenis van het woord - spreektaal
 • Hel in de vijfde betekenis van het woord - de hel als intelligentie systeem
 • Nog een zesde hel ?
 • Nawoord
 • In het volgende nummer
Welkom bij het eerste deel van deze nieuwe serie Terug naar de Basis. Een serie geboren uit noodzaak waarin onderwerpen aangesneden zullen gaan worden die anderen liever laten liggen omdat ze ook niet weten hoe het zit of omdat het hun theologie of macht over de gelovigen ondermijnt. In dit deel gaan we het hebben over de hel in al haar facetten. Een eindeloos, altijd maar doorgaande straf (probeer je het eens voor te stellen) zoals de traditionele leer dat leert bleek onbijbels te zijn. Hier tegenover komt de alverzoeningsleer die zegt dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden. Ondanks dat we van het beste van de mens uit kunnen en zouden willen gaan is dit helaas niet de realiteit. In het diepste hart worden alle keuzes gemaakt voor goed of voor kwaad en veel mensen willen het goede niet doen en kiezen voor het kwaad. Dit gaat veel gemakkelijker dan u denkt. Het is de breede weg waar de bijbel over spreekt. Bij de leer van de alverzoening komt de vrije wil dus in het geding. Stapje voor stapje zullen we dit onderwerp gaan ontleden en kijken wat dan de derde mogelijkheid is.

Over het hel-vraagstuk schrijven we o.a. in de Lawine deel 1. Daar ontmaskeren we de leer dat het naar de hel gaan een altijd, nooit eindigende straf zou zijn, een leer die niet bijbels is en berust op incorrecte vertaling. De bijbel neemt ook duidelijk het woord vernietiging in de mond. Laten we eerst is kijken wat hierover geschreven werd in de Lawine:

De fout van de traditionele leer - De Lawine aan het woord

De Lawine deel 1: "De geest van masochisme: En of deze geest met canonisatie samenwerkt. Dit staaltje bangmakerij houdt de kooi goed in de gaten. Waar opening dreigt te ontstaan wordt weer even flink gedreigd. Je durft gewoon niet meer te denken en te onderzoeken. Bang om voor altijd te moeten branden in de hel. Laat ik even duidelijk zijn : De hel bestaat, jazeker, en er lopen hier mensen op de aardbodem rond die nooit in de hemel zullen komen, omdat ze liever wat anders doen, maar deze leerstelling is gebouwd op een slim systeem namelijk : machtsbehoud. Intimidatie is de behouder van macht. De hel zoals de Bijbel hem in z'n context beschrijft is een dienaar van rechtvaardigheid en orde, gezeteld op een loonsysteem genaamd : loon naar werken en dus straf naar werken. Als iemand het Grieks niet kent kan men in de war raken met het woordje "eeuwig". In de Griekse grondtekst is dit het woordje "aeon" wat niets anders dan "eeuw" of "tijdperk" betekent. Dit wordt met name duidelijk als we zien dat de Bijbel spreekt over meerdere eeuwigheden ( bijvoorbeeld : "van eeuwigheid tot eeuwigheid", en "tot in aller eeuwigheden").

"Ja, maar die worm dan ?" vroeg iemand mij eens. Hij bedoelde de worm waarover de bijbel spreekt die in iedere helbewoner woont, en die niet sterft. Nee, die worm die zal niet sterven, omdat deze door God daar is geplaatst om terug te nemen wat de zondaar stal, en zal dooreten totdat alles "terug" is. Deze worm sterft niet omdat het Gods Rechtvaardigheid vertegenwoordigt.

Sommige canons hebben helaas het woordje "Gehenna" geschrapt uit de Griekse grondtekst, hetgeen "hel" betekent als "plaats der vernietiging". Zonde wordt namelijk niet voor altijd in stand gehouden. Het doel is "vernietiging". God is geen Masochist. De geest van masochisme dient overboord gegooid te worden. Er zijn net als op aarde gevangenissen in Gods Koningrijk, jawel, en die zijn nodig, maar deze zijn puur voor de beveiliging, en om de mensen grenzen te leren. Degenen die overbodige marteling blijven verkondigen. en hiermee gevoelige mensen geestelijk onder hun hete ijzeren tangen blijven houden, zullen hierover verantwoording moeten afleggen. Ik heb vele van mijn broeders en zusters onnodig zien lijden onder deze verdrukkingen, en ik kom bij deze voor hen op door te zeggen : Laat hen los ! Als u problemen op dit gebied heeft, neemt u alstublieft contact op met ons netwerk. Tegen de onderdrukkers wil ik nogmaals zeggen : Laat los ! U doet anderen en uzelf hier veel kwaad mee. U gaat andere dingen prediken vanaf nu, op een andere manier, of God zal u ten tijde bezoeken, en u de rekening op een schaaltje laten zien. Het is buigen of breken. God laat niet met zich spotten (...)".

Tot zover de Lawine aan het woord.

De aard van het vuur en zwavel

Broeder Noordzij schrijft iets heel interessants over het vuur en zwavel van de hel. Ik citeer van zijn website uit het atikel Van dood tot Leven:

"Maar hoe zit het dan met een tekst als Openbaring 21:8 ? "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood". Wat is de poel des vuurs, de tweede dood ?

Om dit te verstaan is het nodig te weten, wat de betekenis is van vuur en van zwavel. De traditie leert ons dat de "poel die brandt van vuur en zwavel" een plaats is, waar het merendeel van de mensheid terechtkomt en eindeloos wordt gepijnigd en gekweld door de duivel en zijn demonen. Deze theorie is niet alleen onwaar, maar bovenal een grove belediging jegens Gods wijsheid, liefde en heerlijkheid.

Eerst dus iets over de betekenis van vuur. In het Grieks is vuur: pura. Bijvoorbeeld in Handelingen 28 vers 2: "Zij staken een groot vuur aan". Pura, waarbij Paulus en de andere van kou versteende drenkelingen zich konden warmen.

Maar "toen de pinksterdag aanbrak vertoonden zich aan hen tongen als van vuur" (Hand.2:1-3). Hier wordt niet het woord pura gebruikt, maar pur. En pur duidt op het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest. Hij is immers een verterend vuur (Heb.12:29). Dit vuur is in de "poel des vuurs" in Openbaring 21 vers 8, hetzelfde vuur, waarin de Heer Jezus Zijn discipelen zou dopen (Mat.3:11). Andere plaatsen, waar het woord pur wordt gebruikt zijn bijvoorbeeld Mat.3:12, 5:22, Hand.2:19, 1Cor.3:13 en 15, Heb.1:7, Op.3:18, 8:5 en 14:10.

Nu de betekenis van zwavel. "De poel van vuur en zwavel" (Op.20:10) betekent: de poel, die van zwavel brandt (Op.19:20). Het woord zwavel duidt op de aard van het vuur. Het Griekse woord voor zwavel is theion. Zwavel (of sulfer) was in de oudheid iets heiligs voor de godheid en werd gebruikt om te bewieroken, te zuiveren, te louteren. Het werkwoord dat van theion is afgeleid, is theioo, wat betekent: heiligen, goddelijk maken, aan god opdragen. "De poel van vuur en zwavel" betekent: "een plaats van loutering voor God", van scheiding (=oordeel) van goed en kwaad, teneinde aan God te kunnen worden opgedragen. In deze "poel des vuurs" worden allen die geen deel hadden aan de eerste opstanding dag en nacht gepijnigd in "de aionen der aionen" (Op.20:6, 10, 13-15).

Ook het woord "pijnigen" vereist de nodige aandacht. Het Griekse woord is vertaald met pijnigen (Op.20:10), hevige pijn hebben (Mat.8:6), teisteren (Mat.14:24), aftobben (Marc.6:48), kwellen (2Pet.2:8), barenswee├źn hebben (Op.12:2). De oorspronkelijke betekenis van het werkwoord is: testen door op een toetssteen te wrijven. Dan betekent het: zien of iets zuiver is of niet. Deze betekenis komt harmonisch overeen met "loutering voor God" (theion - zwavel). De pijniging is het oordeel (scheiding van goed en kwaad door "vuur") en de toets, die moeten aantonen of er loutering is tot stand gebracht in de gekwelde. Het is een groot mysterie,dat in de poel des vuurs iedere kwelling en pijniging een geboortewee zal zijn, door Gods genade. "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Op.21:5). "Hem is de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is de Here, tot eer van God, de Vader" (Fil.2:10 en 11).
Het staat onomstotelijk vast dat de poel des vuurs een geestelijke realiteit is, met hetzelfde vuur, waarmee de discipelen werden gedoopt op de pinksterendag."

Tot zover het citaat uit het artikel van de website van Br Noordzij.

Onbekeerlijkheid / Verharding van het diepste hart

Wat impliceert bovenstaande gedeelte nu ? Broeder Noordzij sluit zich aan bij het standpunt van de Alverzoening die zegt, nog geen eens op grond van bovenstaande, maar op grond van alleen maar het aion gebeuren, dat uiteindelijk dus alle mensen gered zullen worden. Want: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Op.21:5). "Hem is de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is de Here, tot eer van God, de Vader" (Fil.2:10 en 11)."
De vraag is, geschied dit buigen en belijden op vrijwillige basis ? Ja, God maakt alle dingen nieuw, maar, wil dat dus zeggen dat uiteindelijk iedere ziel, na een verblijf van aionen in de hel, gered zal worden ? Dit brengt ons bij een ander onderwerp: bekering. Er zijn nu al mensen die niet kunnen begrijpen dat er mensen zijn die bewust tegen God kiezen, toch zijn ze er, velen zelfs. De bijbel spreekt over een hard en onbekeerlijk hart ! Een hart wat door deze personen zelf verhard is tegen God.

De bijbel spreekt over mensen die begerig zijn het kwaad te doen, die er vreugde in stellen, die niet anders willen, die het kwaad zoeken, ze smeden kwaad, ze jagen het na.

Spr 13:19 Een vervulde begeerte is zoet voor de ziel, het is de dwazen een gruwel van het kwaad af te wijken.
Spr 21:10 De begeerte van de goddeloze gaat uit naar het kwaad; zijn naaste draagt hij geen genegenheid toe.
1 Sa 6:6 Waarom toch zoudt gij uw hart verharden, zoals de Egyptenaren en Farao hun hart verhard hebben? Lieten zij hen niet trekken, toen Hij hun zijn macht liet gevoelen, en zij gingen?
I sa 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
Jer 4:22 Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet.
Jer 9:3 zij spannen hun tong als hun leugenboog en niet naar billijkheid oefenen zij de macht in het land, want van het ene kwaad gaan zij over op het andere, en Mij willen zij niet kennen, luidt het woord des Heren.
Jer 17:23 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen.
Jer 19:15 Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israel: zie, Ik breng over deze stad en al haar steden al de rampspoed die Ik tegen haar heb uitgesproken, omdat zij hun nek hebben verhard om niet naar mijn woorden te horen.
Ps 55:19 God hoort en Hij zal hen vernederen (Hij, die van oudsher troont) sela; hen, die onbekeerlijk zijn en God niet vrezen.
Mark 3:5 En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.
Mark 6:52 want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard.
Mark 8:17 En toen Hij dat bemerkte, zeide Hij tot hen: Waarom spreekt gij erover, dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart?
Joh 12:40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.
Hand 19:9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus.
Rom 11:7 Wat dan? Hetgeen Israel najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard,
Rom 11:25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
2 Cor 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.
Efe 4:18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
2 Petr 2:14 zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij.
Rom 2:5 Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,
Rom 2:8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.

Persoon - verteren - vernietiging - de fout van de alverzoenings leer

 • Na een zoekopdracht te hebben gedaan in het Oude Testament blijkt dat het woord vernietiging en vernietigen praktisch (bijna) altijd betrekking heeft op het kwaad, dus vernietiging van het kwaad. Let wel, slaande op personen, goden, volkeren. Met andere woorden het kwaad en de persoon zijn op een gegeven moment niet langer van elkaar de onderscheiden als twee afzonderlijke zaken. Ze groeien samen.
 • De bijbel laat zien dat het mogelijk is, zelfs voor een gelovige, om schade te lijden aan de ziel. 1Cor 3:15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
  Opb 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Dan rest ons ook deze vraag: 1Petr 4:18 En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen ?
 • Het antwoord hierop: Hebr 10:27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Nee, dit is geen knap staaltje inlegkunde. We pakken hier juist de grote lijnen van de bijbel. Nog enkele teksten: Jes 33:14 De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan. Wie onzer kan verkeren bij een verterend vuur; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed ? Ook de relatie tussen de zondaar-vuur en verteren zien we door heel de bijbel. Deutr 4:24/ Hebr 12:29 Want de Here, uw God, is een verterend vuur.
 • Het NT spreekt over de worm, hierboven al besproken. Wat doet die worm ? Hierover is weer het OT heel duidelijk: die verteerd ! Jes 51:8 Want als een kleed verteert hen de mot en als wol verteert hen de worm; maar mijn gerechtigheid duurt eeuwig en mijn heil van geslacht tot geslacht. Ook wordt hier de ralatie gelegd met de mot, die ook verteerd. Jes 50:9 Zie, de Here Here helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren ? Zie, zij allen vergaan als een kleed, de mot zal ze verteren.
Conclusie, geen redding zoals de alverzoening zegt, maar ook geen altijddurende pijniging maar uiteindelijke vernieting van de gehele persoon. Let op het woordje uiteindelijk. Wij vertegenwoordigen dus niet het standpunt van de jehova getuigen van een instant niet-bestaan voor de zondaar want dat zou inhouden dat er inderdaad geen prijskaartje aan zondigen hangt behalve dan dat je na je dood ophoudt te bestaan. Alles moet terugbetaald worden en je komt niet zomaar in de diepste verharding terecht. We weten niet hoeveel aionen of tijdperken hier over heen kunnen gaan. Als iemand zich ten diepste blijft verharden tegen God tegen het goede, met andere woorden hij blijft kiezen voor het kwaad en gaat daar steeds verder in, dan is hij bezig zichzelf te vernietigen in de tweede dood. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest !

De hel en de hel

De hel, een onderwerp waar we nog niet over uitgepraat zijn. Laten we hier nog is de diepte ingaan. Als je verschillende studies over de hel leest dan kom je eigenlijk na alles goed op een rijtje te hebben gezet op minstens vijf verschillende soorten hellen uit.

Hel in de eerste betekenis van het woord - Gehenna

Hel in de eerste betekenis is een plaats in de bijbel genaamd gehenna, de poel des vuurs, de plaats van vernietiging voor zielen die zich verharden tegen God. Dit is een heilige plaats waar Gods heilige vuur brand. Let wel, deze plaats is door de bijbelvertalers aangeduid met het woordje hel.
Zoals met alles werkt God met symboliek, uitbeelding van geestelijke waardes en wetten in plaatsen en voorwerpen. Dit gehenna is dus wel degelijk een plaats of verzameling van plaatsen bij elkaar in de geestelijke wereld aangeduid door God als gehenna. Gehenna spreekt over de diepste toestand van een mens zijn ziel. We zijn gewend om alles een plaats in de tijd te geven en plaatsen gehenna aan het eind van de bijbel in de (verre) toekomst aan het einde van het boek Openbaringen, maar God werkt zo niet. Die bevindt zich buiten de tijd en Hij kijkt dan ook heel anders naar mensen. Wanneer de Heilige Geest ons gaat leren om te kijken met Zijn ogen naar mensen dan zien we dat er mensen zijn die al leven in de tweede dood. Het vernietigings oordeel is al werkzaam in hun leven en delen van hun ziel worden al aangetast door de zonde. Onbijbels zult u zeggen. Ik dacht het toch niet. Waarom zegt de bijbel dan:

Matth 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel ? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

1 Cor 3:15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

Opb 2:11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Wanneer we dieper kijken dan duidt dit dus zelfs op de mogelijkheid om deels schade te lijden aan de ziel en toch uiteindelijk behouden te worden.

Hel in de tweede betekenis van het woord - mythologie / heldimensies / machten die tronen in de hel

U kent misschien wel dat opwekkingslied met die zin: 'iedere macht die troont in de hel'. En steeds meer mensen komen tot de ontdekking van he wacht eens even dat klopt niet want de duivel en zijn trawanten zullen zelf in de hel gegooid worden en het is dus niet hun favoriete plaats momenteel om in de vertoeven.
Kijken we in de geschiedenis dan blijkt dat het woordje hel geimporteerd is vanuit de heidense mythologieen in het taalgebruik van het christendom. Nu maken we even een omschakeling naar deze mythologieen. Zijn zij verzonnen of beschrijven zij ook gebeurtenissen in de hemelse gewesten van strijden tussen goden (demonen) ? Als dat zo is dan zijn de plaatsen die zij beschrijven ook werkelijkheid in de geestelijke wereld. Dit houd dus in dat er wel degelijk hellen zijn waar machten tronen. Zie hier een nieuwe weg in territoriale oorlogsvoering.
Van tijd tot tijd geeft God ons een kijkje op plaatsen in de geestelijke wereld waar werkelijk je haren recht van overeind gaan staan. Als u eens wist wat een verschrikkelijke heldimensies er bestaan, meest gruwelijk om voor woorden te beschrijven. Hoe zouden deze dimensie tot stand zijn gekomen. Hierin zijn twee wegen te vinden:

We lezen in de bijbel dat de satan uit de hemel geworpen is maar als we dieper kijken dan zien we een nog gruwelijkere weg namelijk dat gehele hemelen naar beneden zijn geworpen. Deze hemelen stonden onder het toezicht van de engelen die gevallen zijn en door hun keuzes hebben ze met hun zonde niet alleen zichzelf maar ook hun hele omgeving meegenomen in hun gruwelijkheden en is deze zo verkracht en bedorven dat God geen andere keus had dan ook deze hemelen met hen uit Zijn mond te spuwen. Je gaat inzien dat dit mogelijk is wanneer je beseft dat als een wezen door God aangesteld is over een bepaalde dimensie hij ook geestelijk verbonden is aan die plaats. Is het niet logisch eigenlijk ? Hoe komt satan anders aan zijn eigen ruimte in de geestelijke wereld als alles oorspronkelijk van God was voordat er een val was. Natuurlijk brengt ons dit bij diepere vragen en bij de essentie van het kwaad. Is het kwaad verbonden aan personen zo van iemand moet eens verkeerd gekozen hebben en daardoor kwam het kwaad "in de wereld" of "in het universum" of is het kwaad een op zichzelf staand iets, iets wat nu eenmaal moet zijn omdat het goede er ook is ? Als alles ooit in een begin, aan het begin van de schepping alleen maar volmaaktheid was hoe kon het kwaad dan ooit de wereld inkomen ? We weten dat de vrije wil bij God het hoogste goed is en dat God alleen maar vrijwilige dienaren wil. Bezat God kennis van het kwaad die hij ook voorhield aan zijn dienaren zodat ze in ieder geval de keuzemogelijkheid had of was het kwaad een externe factor buiten God om zo van als God er is dan moet er ook een soort van anti-god zijn ? Dit brengt ons uiteraard bij nog veel diepere vragen zoals bijvoorbeeld wie is God ? Waarom is Hij God ? Wat houd het in om God te zijn ?

De tweede weg is dat de zonde de dood baart. Je zou dus kunnen zeggen dat zonde ook schept. Zonde brengt zonde voort. Het is een kettingreactie. De zondeval van adam en eva had al tot gevolg dat deze gehele aarde en haar lijn in de geschiedenis meegesleurd werd in een diepe ravijn van ellende en verderf. Deze zondeval was al verschrikkelijk maar er ging een nog veel grotere zondeval aan vooraf namelijk die van de satan en zijn engelen. Welke kosmische gevolgen zou het dan hebben gehad toen de satan met zijn engelen besloten voor het kwaad te kiezen en hun val door maakten ? De bijbel zegt dat de zonde dood, leugen en verderf voortbrengt. Dat is de scheppende kracht van de zonde. De zondeval van satan heeft dus niet alleen een bederving van heel veel goeds voortgebracht maar ook een schepping van heel veel nieuwe leugendimensies, een kettingreactie. Om hier nog maar niet te spreken over de gevolgen die uw zonden voorbrengen in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten. Uw zonde baart kinderen in de hel, uw zonde schept nieuwe dimensies. Denk niet dat dit een voorrecht was wat alleen aan satan gegeven was.

Hel in de derde betekenis van het woord - ervaring/perspectief: de hemel als hel en de hel als hemel

Satan bestempelt de hemelen van God als hel en zijn hellen als hemelen. Dit is hetzelfde als dat voor demonen het goede kwaad is en het kwade goed. God is voor hen de satan en de satan is voor hen God. Het kwade is fijn voor het kwade en verschrikkelijk voor het goede, het goede is verschrikkelijk voor het kwade. Hiermee kunnen we ons zelfs afvragen aangezien de satan zich voordoet als God/ de Heilige Geest, als de Engel Des Lichts en het kwade voorgedaan wordt als goed, of de hemelen die u kent, of de beelden die u kent van de hemel dan wel werkelijk de vertegenwoordigers zijn van de ware hemel. Uw gehele theologie zal misschien op de kop moeten. Wat is goed en wat is kwaad ?

Hel in de vierde betekenis van het woord - spreektaal

U kent allemaal wel de uitdrukking: 'Het was een hel', waarmee aangeduid wordt dat het verschrikkelijk was. Dit is de vierde betekenis van het woordje hel, gebruikt in de spreektaal om verschrikkelijke gebeurtenissen of situaties aan te duiden.

Hel in de vijfde betekenis van het woord - de hel als intelligentie systeem

De hel als intelligentie systeem is een combinatie van bovenstaande betekenissen. Het is spreektaal, maar dan over de het rijk van de duisternis en hoe het daar te werk gaat. Het kwaad heeft altijd twee gezichten een gruwelijk en een liefelijk. De satan als de briesende leeuw en als de engel des lichts. We spreken dan ook over 'iemands ware gedaante' en 'dan laat hij zijn ware gezicht zien' of 'wat zit erachter ?', 'welke structuur zit erachter'. We schrijven hier ook wel over in andere artikels. De satan is meester in vermomming, meester van de misleiding. Hiermee maakt hij gebruik van begrippen als schoonheid en mooi en kleuren en zacht en zoet enz. En niet alleen dat, het is ook wetenschap tegen wetenschap, kennis tegen kennis. We moeten de hel niet langer zien alleen in de vorm van duisternis, maar ook in de vorm van hoge intelligentievormen die alles perfect weten na te bootsen.

Nog een zesde hel ?

Laatst had ik een droom. Ik speelde mee in een spel. Als ik verloor dan ging ik naar de hel. 'Zo'n God hoef ik niet die mensen zomaar naar de hel stuurt'. Precies en zo is God nou juist ook niet. Gods spelregels zijn anders dan de spelregels van satan. In welke hel kom je dan terecht zoals ik in de droom, in de hellen van satan, in kerkers en gevangenissen. Hier zou je dus zelfs nog een zesde hel in kunnen onderscheiden. De hel voor alle ware gelovigen !

Nawoord

Hiermee besluiten we het eerste deel van deze nieuwe serie Terug naar de Basis. Zoals u ziet doen we God en de bijbel te kort door een veel te simpele voorstelling van zaken van hemel en hel. De bijbel spreekt over het dodenrijk, over hogere en lagere hemelen en zelfs over hen die niet zonder ons tot de volmaaktheid kunnen komen.

Persoonlijk vind ik het interessant om nog is te kijken waar al die gruwelijke ideeen nu vandaan komen die we in ons hoofd hebben over de hel die beter aansluiten bij de besproken hel dimensies dan bij het bijbelse gehenna. Dit is natuurlijk weer een stukje onderzoek naar de kerkgeschiedenis. Een goed artikel hierover is te vinden op de website van Thidee genaamd: Geschiedenis van de hel. Ook de volgende site waar diverse invalshoeken over de hel vanuit de geschiedenis besproken worden wil ik zeker aanbevelen:
http://www.omroep.nl/nps/radio/supplement/96/9611/inferno.html (zie menu daar aan de linkerkant !).
Het een en ander over de grondwoorden Sheol, Hades, Gehenna en Tartarus en enkele interessante uitspraken, is te vinden in dit discussie forum.

In het volgende nummer

In een volgend deel willen we het onder andere gaan hebben over erfzonde, uitverkiezing, vrije en slaafse wil, de natuur van de mens, de zondeval, en hoe het nu werkelijk zit. En natuurlijk schrijven we ook door over de onderwerpen besproken in dit eerste deel want is hiermee het laatste woord geschreven over gehenna en over de hellen, over verloren gaan en wat zijn de consequenties voor de hemel-kant ? De bijbel spreekt onder andere over gradaties in oordeel. En hoe zit het nu toch met het evangelie wat in het dodenrijk gepredikt werd en met de wolk van getuigen ? Ook over het diepste hart zullen we nog dieper over doorgaan. Vooralsnog zou u in het licht van dit huidige artikel de delen van de Lawine nog is kunnen lezen.

Voor nu, Gods rijke Zegen toegebeden
ha-ell, Apostel / Apostolisch Leraar

Inmiddels is er een Deel 2 uit van de Serie Terug naar de Basis genaamd: Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber