Profetisch Info-blad De Vloedgolf Deel 1 - De noodzaak van profetische gemeentes & De vernietiging van de evangelische markt 1994

Profetisch of demonisch, aan u de keuze ! En: Wat zou Jezus vandaag doen met de Evangelische Handeldrijvers ?

Citaat: Elke gemeente behoort daarom een 'profetische' gemeente te zijn ; iedere gemeente zal z'n eigen vleselijke structuren moeten verliezen om via het oog van de naald onder Gods orde en bescherming te komen.

OVER DE VLOEDGOLF-SERIE

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10:7-8 )In dit nummer:

 

De noodzaak van profetische gemeentes


* Groot gevaar rondom ons !
* Hoe kunnen we aan dit gevaar ontkomen ?
* Door het oog van de naald !

De vernietiging van de evangelische markt


* Het woord van God is niet voor de verkoop !
* Satans strategie
* Gods strategie


De noodzaak van profetische gemeentes

 

Groot gevaar rondom ons !


1 Petrus 4: 11:
'Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God ; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de Heerlijkheid is en de Kracht, in alle eeuwigheid ! Amen.'

De atmosfeer rondom ons explodeert bijna vanwege de afgrijselijk grote afmetingen van de demonische legermachten die satan als nooit tevoren stationeert. Ze vuren voortdurend beelden, gedachtes, gevoelens en aandrangen op de mens af, met als doel om en machts-positie te krijgen op aarde. Ze zoeken wanhopig naar een lichaam waarin ze kunnen wonen. De mens, die speciaal gemaakt is met een open en ontledigd hart waarin God zou kunnen wonen, willen ze innemen. Ze willen de plaats hebben die God toebehoort: gelijk worden aan God, de Allerhoogste (Jes. 14: 12-14).

Hoe kunnen we aan dit gevaar ontkomen ?


De Heere Jezus kende dit gevaar maar al te goed en zei daarom:

Johannes 5: 19:
'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen ; want wat Deze doet, dat doet de Zoon evenzo.'

Johannes 14: 10:
'De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet ; maar de Vader, die in Mij blijft doet Zijn werken.'

Jezus stond alleen open voor de beelden, gedachtes, gevoelens en aandrangen van Zijn Vader, en handelde alleen vandaaruit. Zo gaf Hij Zijn Vader alle eer en alle ruimte om te kunnen regeren.

Door het oog van de naald !


Jezus, ons grote voorbeeld, roept ons op om deze zelfde weg te bewandelen, om totaal onder Gods Orde en Bescherming te komen. We zullen onze eigen eer, reputatie, positie, wil, ideeën, begeertes, plannen etc. Moeten verliezen, want deze zorgen alleen maar voor wanorde en verwarring en banen de weg voor satans komst en regering op aarde.
Jezus is de enigste weg om in het paradijs te komen. We zullen dus allen door het oog van de naald moeten gaan om binnen te kunnen komen ; de poort is eng (Luc. 13: 23-24). Alleen als we onszelf geheel verliezen in Hem zullen we zó klein zijn dat we door het oog van de naald kunnen kruipen (Luc. 9: 23-26).

Hij laat ons dit weten:

Johannes 15: 5:
'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.'

Zien wij net als de Heere Jezus de noodzaak in, dat ons gehele leven door God ingegeven behoort te zijn en te worden ? Hij wil weer ons hart openen en ontledigen, zodat Hij weer in ons kan wonen en door ons de wereld weer kan rechtzetten en besturen.

Welke komst verwachten wij ? . . .
De komst van de Heere Jezus Christus of de komst van satan ?
Voor wie banen wij de weg ?

'Profetisch' betekent: door God ingegeven (2 Petr. 1: 21).
'Profetisch' betekent: de weg banend voor Jezus Christus (1 Petr. 1: 9-13).

Elke gemeente behoort daarom een 'profetische' gemeente te zijn ; iedere gemeente zal z'n eigen vleselijke structuren moeten verliezen om via het oog van de naald onder Gods Orde en Bescherming te komen.

Nu moet er gekozen worden:

P r o f e t i s c h o f d e m o n i s c h ?

Aan u de keuze !De vernietiging van de evangelische markt

 

Het woord van God is niet voor de verkoop !


Mattheus 10: 7-8:
'Gaat en predikt en zegt: het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet (= g r a t i s) hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Wij bedrijven geen handel met het woord van God, want zo heeft de Heere Jezus ons dat niet geleerd ; Hij dreef de handeldrijvers met een zweep uit zijn huis, smeet hun geld op de grond en gooide hun tafels op z,n kop (Joh. 2: 14-16). Deze handeldrijvers verkochten vee en wisselden geld. . . Maar vandaag de dag verkoopt men het Heilige Woord van God: Bijbels, Evangelische boeken, tijdschriften en lidmaatschappen, toegangsbewijzen voor Evangelische conferenties en Bijbelscholen etc.
. . . Wat zou Jezus doen als Hij vandaag in zijn huis, de gemeente zou binnenkomen ?

Satans strategie


Christenen denken vaak dat ze voor de Heere moeten werken en een zo goed mogelijk product moeten leveren, zodat er zoveel mogelijk mensen achter hen aan komen. Ze gaan met haastige spoed massa's peperdure boeken, tijdschriften en andere evangelische attracties ontwerpen. Omdat er vaak geen geld is, of omdat men voor de moeite beloond wil worden, moeten hulpbehoeftige ontvangers voor de kosten opdraaien die op de prijskaartjes vermeld staan.

  • Vroeg Paulus geld voor z,n brieven en conferenties ?
  • Verkocht Jeremia z'n openbaringen op de profetenkermis ofzo ?
  • Kwam er niemand bij Noach in z'n ark omdat hij zoveel geld vroeg voor een plaatsbewijs ?

Laten we even normaal blijven doen, alstublieft, anders komt Jezus terug om er weer met de zweep doorheen te slaan ! Jezus zegt:

Johannes 2: 16:
'Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis Mijns Vaders niet tot een verkoophuis.'

Jezus zegt dat als we het Eeuwige Leven willen beërven, dan moeten we handelen zoals de barmhartige samaritaan (Luc. 10: 25-37) ; deze verbond de wonden van een beroofde en mishandelde man, goot er wijn en olie overheen, waar geen prijskaartje aanhing. Hij zette de man op z'n eigen rijdier, bracht hem naar de herberg en verzorgde hem.

Lucas 10: 35:
'En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze vergoeden, op mijn terugreis.'

Ik wordt altijd zo warm van binnen als ik dit verhaal lees. Het spreekt van èchte Liefde. Dan zie ik Jezus zoals hij werkelijk is: Barmhartige, Vrijgevende Liefde ! De Liefde, die zichzelf niet zoekt. De Liefde, die niet denkt: 'ja maar ik dan', of: 'hoeveel zal ik er nu weer eens voor vragen'. Neen ! De Liefde wordt juist verzadigd door te geven zònder er iets voor terug te krijgen. De Liefde vergeet zichzelf en vind z'n ware geluk in het blijmaken van de ander. Als we op onszelf gericht blijven, dan zullen we nooit de ware Liefde van Jezus Christus kunnen ervaren en dan kunnen we nooit ècht gelukkig zijn.

'Geven' baant de weg voor de komst en regering van de Heere Jezus op aarde. Er ontstaan dan kanalen, waardoor Hij kan komen om Zijn Leven en Overvloed in deze wereld te brengen. 'Nemen' baant de weg voor de komst van satan op aarde. Er ontstaan dan kanalen, waardoor de vorst van de duisternis kan komen om zijn dood en verderf af te leveren.

De geest van overmoed (Rom. 12: 3), behorende tot de categorie van de hoogmoed, is uitgezonden om mensen op te blazen met plannen en krachten om dingen op te zetten waar ze nog niet aan toe zijn ! Hij is de oprichter en de grote baas van de gehele evangelische Markt !

Hij kweekt de geest van zelfzucht (Fil. 2: 3-8), die de uitgehongerde consumenten dan de rekening geeft en beloond wil worden voor het gedane werk, om de gemaakte kosten te dekken en zelfs te overtreffen.

Tezamen kweken ze de geest van eerzucht (Joh. 7: 18-19) en de geest van geldzucht (1 Tim. 6: 2b-21), die hun producten wil laten groeien op de evangelische Markt.


Laten we deze demonische markttent, die men in het Heiligdom van de Heere heeft opgezet, weer omver werpen en vernietigen. Laten we deze boze geesten weer met de zweep uit Gods tempel drijven: uit onszelf ! Uit de gemeente !

Gods strategie


We moeten allemaal weer leren wachten op Gods Geest en alleen datgene wat we hebben ontvangen van God geven. Dan zal God alles kunnen vermenigvuldigen en dan is er volop voor iedereen. Geduld is een schone zaak !
Toen de Jeere Jezus eens tot een grote groep mensen had gesproken (Marc. 6: 34-44), wilden de discipelen hen zelf het voedsel laten kopen. Maar Jezus zei: 'geeft gij hun te eten'. Ze moesten in puur geloof en vertrouwen luisteren en handelen naar Jezus woorden ; Hij voorziet altijd !

Filippenzen 4: 19:
'Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn Rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus'.

De discipelen moesten dat kleine beetje gaan uitdelen wat ze hadden. Doordat ze door dat 'enge poortje' heengingen, konden ze in Gods Koninkrijk van Vermenigvuldiging en Overvloed komen en kreeg iedereen genoeg te eten. Ja, er bleef zelfs volop over.

Ook moet ik denken aan Petrus, die op eigen houtje ging vissen en niets ving (Luc. 5: 1-11). Maar toen de Heere Jezus hem de opdracht gaf om te gaan vissen, haalde hij zóveel vissen binnen dat de netten bijna scheurden. We moeten leren wachten op Gods seintje ; op Zijn Tijd !

Spreuken 25: 6-7:
'Ga niet (vanuit jezelf) staan op de plaats der groten ; want het is beter, dat men tot u zegt: kom hierheen, hoger op !'

2 Korintiers 9: 7-11:
'Een ieder doe, naardat hij zich in z'n hart (door de Heilige Geest) heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: Hij heeft uitgedeeld, aan de armen g e g e v e n (dus niet: 'verkocht'), Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid.
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid (. . .)'  

Ps. 131

'Heere, mijn hart is niet hovaardig,

Mijn ogen zijn niet trots ;
Ik wandel niet in grootse dingen,
Nog in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.
Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht
Als een gespeend kind bij zijn moeder ;
Als een gespeend kind is mijn ziel in mij.
Israël hope op de Heere

Van nu aan en voor immer.'

 

Gods rijkelijke liefde toegebeden,

T. J. Strijker, apostel in de Wil en Autoriteit van God.

Klik hier voor deel 2

De komst van de Vierde Golf