Profetisch Info-blad De Vloedgolf Deel 2 - De komst van de Vierde Golf 1994

U heeft misschien wel eens gehoord van de drie golven van de Heilige Geest, waar de laatste tijd veel over gesproken en geschreven wordt. Deze drie golven zijn deze eeuw over de wereld gegoten om vernieuwing te brengen. Het is nl. Gods bedoeling dat wij veranderen 'van heerlijkheid tot heerlijkheid' (2 Korint. 3: 18). Satan heeft deze eeuw getracht om niets anders te doen dan deze golven te kruisen en af te breken. Vele pseudo-golven heeft hij uitgezonden om de mensen te misleiden, zodat ze aan Gods Paradijs voorbijgaan.

Citaat: Ze zingen en dansen veel 'om de Heere te loven en te prijzen' en ze zien dat als een graadmeter om te zien hoe vol iemand van de Geest is. Als iemand niet met hen mee doet en er 'somber' en 'treurig' uitziet, dan klopt er volgens hen iets niet met zo'n persoon.: Deze houding is de Here een gruwel !!!

OVER DE VLOEDGOLF-SERIE

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10:7-8 )
In dit nummer:

 

De komst van de vierde golf


* De eerste drie golven
* Een nachtgezicht
* De golf van zelfverloochening en heiliging

Ter herinnering en bemoediging


* Zeven apostelen om orde op zaken te stellen

Jezus sprak over verbrokenheid


* Het kapot slaan van de fles
* Vier sleutels om tot verbrokenheid te komen
* De verbrijzelde en nederige van geest


De komst van de vierde golf

 

De eerste drie golven


U heeft misschien wel eens gehoord van de drie golven van de Heilige Geest, waar de laatste tijd veel over gesproken en geschreven wordt. Deze drie golven zijn deze eeuw over de wereld gegoten om vernieuwing te brengen. Het is nl. Gods bedoeling dat wij veranderen 'van heerlijkheid tot heerlijkheid' (2 Korint. 3: 18).

De eerste golf kwam aan het begin van deze eeuw oprijzen vanuit de opwekking in Wales en werd bekend als 'de pinksterbeweging'. Er kwam een herleving van het spreken, bidden en strijden in de Geest, oftewel de tongentaal.
In het midden van deze eeuw kwam er een opwekking van geloof, wat zich uitte in verbazingwekkende wonderen en tekenen. Mannen als T.L Osborn en Oral Roberts werden in deze golf machtig door de Heere gebruikt om vele probleembergen te verzetten.
In onze dagen zag Gods Geest kans om een derde golf te sturen. John Wimber en Paul Yonggi Cho zagen bedekkingen van Gods Woord wegvallen en sloegen een blik in Gods Schatkamers van Openbaring en Wijsheid. Deze golf bracht een nieuwe dimensie in profetie. Visioenen en dromen konden weer grip krijgen op Gods volk. Al deze golven brachten vele mensen dichter bij Gods Paradijs.

Satan heeft deze eeuw getracht om niets anders te doen dan deze golven te kruisen en af te breken. Vele pseudo-golven heeft hij uitgezonden om de mensen te misleiden, zodat ze aan Gods Paradijs voorbijgaan. Deze nepgolven van de vijand bereiken vandaag de dag hun climax en hebben al veel succes geoogst; Velen zijn langs het Goddelijke Doel voorbijgeschoten, en zijn zichzelf tot doel geworden.

Een nachtgezicht


In een nachtgezicht wat de Heere me gaf, zag ik een groep hardlopers, die elkaar eruit wilden rennen. Voorop liep een wereldbekende prediker. Zodra iemand hem wilde inhalen drukte hij die persoon terug.

De Heere sprak tot me, dat het een opkomende groep van predikers voorstelt, die zichzelf op de voorgrond willen plaatsen. Ze willen gezien en verheerlijkt worden door de menigte. Ze hebben de drie golven van Gods Geest in hun leven; Ze spreken veelal in tongen, profeteren en doen grote wonderen en tekenen. Het lijkt dus dat ze goed aankomen in Gods Paradijs.... Maar een valse golf van zelfverheerlijking zorgt ervoor dat ze erlangsheen glippen.

Deze predikers hebben de volgende kenmerken:

1. Het verkopen van het Woord van God
  Ze verkopen Woord en Geest van God aan hun schaapjes (boeken, magazines, audio en video-casettes, cd's, cursusdeelnames, consumpties, etc.) of vragen een 'vrije gift', ......terwijl Petrus al ging bestraffen als iemand 'vrijwillig' de dingen van de Geest wilde kopen: 'Uw geld zij met u ten verderve' (Hand. 8:4-25).
2. Het bedelen om geld
  Ze bedelen om geld voor henzelf en hun werk, terwijl Paulus zei: 'Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd' (Hand. 20: 33) en 'Niet dat ik dit zeg, Als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen' (Filipp. 4:11).
3. Zelfverheerlijking ipv Christusverheerlijking
  Ze plaatsen foto's met hun gezicht in hun uitgaves, alsof ze supersterren zijn. Dit is pure zelfverheerlijking ! Richt de aandacht van de mensen niet op uzelf, maar op Jezus Christus ! U behoort een leeg vat voor God te zijn. Als u uzelf niet verloochent, dan kunt u niet een discipel van Jezus zijn. Mensen moeten u niet leren kennen naar het vlees (2 Kor. 5:16). Paulus zegt: 'Gaan wij weder onszelf aanprijzen ?' (2 Kor. 3)
4. Machtsuitoefening
  Ze dragen hetzelfde verdoemde kledingsprul dat de wereld gebruikt om macht uit te oefenen: de stropdas. U stropt uzelf met hoogmoed en macht. Dit zijn de geesten die de stropdas hebben gemaakt zoals die nu is. Het slaat nergens op !
5. Verachting van de verbrokenen van hart
  Ze zingen en dansen veel 'om de Heere te loven en te prijzen' en ze zien dat als een graadmeter om te zien hoe vol iemand van de Geest is. Als iemand niet met hen mee doet en er 'somber' en 'treurig' uitziet, dan klopt er volgens hen iets niet met zo'n persoon.: Deze houding is de Here een gruwel !!!

  Wat zegt Gods Woord hier eigenlijk over ?

  Amos 5: 21-27:
  Ik haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen, en uw vredeoffer van mestkalveren wil Ik niet aanzien. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen, maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.'

  Jakobus 4:8-9:
  'Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.'
Als deze kenmerken zich nog in uw leven en werk bevinden, verwijder ze dan, ...voordat ze u verwijderen !


In een volgend artikel gaan we dieper in op de oorsprong en het kwaad van vleselijke foto's en van de stropdas. Wilt u snel meer weten over satans misleidende golven, lees dan ook het belangrijke artikel: 'Profetie - Speelgoed of Dynamiet'.

De golf van zelfverloochening en heiliging


Blijf koers houden, lieve broeder en zuster, opdat u 'niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle' (1 Tim. 3:6) ! Staar u niet blind op de eerste drie golven ! U heeft meerdere golven nodig die u bijsturen en veilig laten aankomen in Gods Haven !

Matth. 7: 20-23:
'Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en in uw Naam boze geesten uitgedreven en in uw Naam vele krachten gedaan ? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.'

Let op het woordje 'velen' ! Laat dit een ernstige waarschuwing voor u zijn !

Luister: het zegt niets, maar dan ook helemaal niets, als u machtig wordt gebruikt in een of meerdere van de drie golven van geestelijke gaven ! Niet aan de gaven kennen wij de boom, maar aan de vruchten !

Er zal een wereldwijde golf komen van zelfverloochening en heiliging; de vierde golf. Deze golf zal zo verschrikkelijk hard inslaan op het menselijke vlees dat velen zullen afhaken en het als 'belachelijk' bestempelen. Vele predikers en christenen die fanatiek meededen en meejuichten met de eerste drie golven zullen geen deel uitmaken van deze vierde golf.

Ter herinnering en bemoedigingZeven apostelen om orde op zaken te stellen


In de maranatha-gemeente van Amsterdam sprak Tim Woodson, een bekend en geliefd profeet uit Amerika, de volgende profetie uit over Nederland (voorjaar 1993):

'God is in dit land zeven apostelen aan het voorbereiden, die orde op zaken gaan stellen.'

De Heere liet me zien, dat deze apostelen een groot leger van profeten gaan toerusten en leiden. Vervolgens zullen ze naar alle werelddelen worden uitgezonden.

Nadat de Heere me in het voorjaar van 1993 dit woord gaf, ontving ik een bandje van Kim Clements, een Zuid-Afrikaanse profeet die overal machtig door de Heere wordt gebruikt. Hij profeteerde in 1989 in de maranatha-gemeente precies hetzelfde.

Jezus sprak over verbrokenheidHet kapot slaan van de fles


Een tijdje terug kwam de Heere Jezus heel speciaal tot me, om met me te spreken over de verbrokenheid die er in ons leven behoort te zijn. Hij vroeg me of ik het op wilde schrijven, want het is een belangrijke boodschap voor Zijn volk.

Dit was wat Hij zei:

'In het paradijs was alles bovennatuurlijk, goddelijk en onsterfelijk ; zowel geest, ziel als lichaam van de mens. Na de zondeval werd alles ondernatuurlijk, demonisch en sterfelijk; zowel geest, ziel als lichaam van de mens. De wanden van geest, ziel en lichaam zijn sindsdien het evenbeeld van de zonde geworden; ze hebben niet de capaciteiten om goddelijk te leven in Gods paradijs.

Het doel van het christelijk leven is de weg te begaan die leidt tot het verbreken van de oude geest, ziel en lichaam en het opstaan van de nieuwe geest, ziel en lichaam. Dit kan tijden duren. Als je blijft vasthouden aan je eigen krachten, het demonische, en niet totaal door God ingegeven wilt worden, dan zal Hij hardere methoden moeten gebruiken om je tot verbrokenheld te leiden. Je oude, zondige krachten, die je van geslacht tot geslacht overgedragen kreeg (1 petrus 1:18) kun je pas echt zien wegstromen als de fles kapotgeslagen wordt. Dit is de totale opoffering van het eigen, duivelse leven.

Je kunt veel dingen opgeven voor God, maar je geeft jezelf pas totaal over als de fles stukgeslagen wordt, want dan loopt werkelijkwaar al het oude eruit ! En kan God je nieuwe flessen geven: een nieuwe geest, ziel en lichaam, wat leeft tot Zijn Eer en Glorie, en onder gehele controle van Hem.

Wat zal de wereld er toch mooi uitzien, als iedereen geheel werd bestuurd door God. David bad het al: schep mij een rein hart, oh God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, oh God (Psalm 51).

Toen David had gezondigd, was dat het eerste wat hij vroeg. Net als David heb je een nieuwe geest nodig: de basis van een nieuw leven. De oude geest, die nog veel oud, demonisch leven bevat: begeertes, leugens, valse aandrangen etc. Dient als een fles kapotgeslagen te worden, zodat het oude geheel kan wegvloeien. De graankorrel moet kapotspringen, zodat er nieuw leven kan komen (Joh. 12: 24).'

Vier sleutels om tot verbrokenheid te komen


Nadat de Heere Jezus mij dit met een hoorbare stem verteld had, gaf Hij me vier sleutels om tot verbrokenheid te komen:

Sleutel 1


'Johannes 12:25 zegt: wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten Eeuwigen Leven.

Dit leven wat je nu hebt is vaak aards en demonisch. Je moet het haten. Dit is de eerste stap om het kapot te laten springen, zodat er nieuw leven kan komen. Je geest moet verbroken worden. Je hebt nog een aardse geest, waardoor je veel dingen nog niet begrijpt en nog niet kan.

Sleutel 2


1 Korintiers 15: 35-58 zegt: er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam (oud leven) gezaaid, en een geestelijk lichaam (nieuw leven) opgewekt.

Wees bereid om je sterfelijke, oude, demonische leven los te laten, zodat je het onsterfelijke, nieuwe en volmaakte leven kunt ontvangen. Zaai het ! Laat het los ! Dit is de tweede stap die je moet doen.

Sleutel 3


Marcus 11:24 zegt: al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen. En het zal geschieden.

Bid om de verbrokenheld en geloof dat je het hebt ontvangen. Dit is de derde stap.

Sleutel 4


Romeinen 10:10 zegt: met de mond belijdt men tot behoudenis.

Spreek uit dat je verbroken bent en dank God ervoor. Belijd het, zodat het ook daadwerkelijk gebeurt. Stuur het zo met je tong. Met je tong kun je jezelf tot verbrokenheid leiden (Jakobus 3:4-5). Dit is de vierde stap.

De verbrijzelde en nederige van geest


Toen sprak Hij verder:

De kracht van God is vaak opgesloten in een mens. Als je leven verbroken is, dan kun je werkelijk vervuld worden met Gods Geest en dan zullen er werkelijk stromen van levend water uit je binnenste vloeien.'

Jesaja 57: 14-15:
'Hij zegt: verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg Mijns volks.

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en Wiens Naam de Heilige is: In den Hoge en in het Heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart van de verbrijzelden te doen opleven.'

Gods Rijkelijke Liefde toegebeden,

Uw dienstknecht in de Heere: Br. Tim Strijker, apostel naar de Wil van God.

Klik hier voor deel 3

Profetieen en getuigenissen over Toronto