Profetisch Info-blad De Vloedgolf Deel 3 - Profetieen en getuigenissen over Toronto 1995

Citaat: (..) de gave van de onderscheiding van de geesten. Ieder die deze genadegave mist of niet tot een gemeente behoort waar van de voorgangers deze gave hebben, loopt het gevaar in dwaalleer verstrikt te raken. (..) Tegenover demonische machten der verzoeking schiet de normale geestelijke ervaring van de christenen menigmaal tekort om verleiders, dwaalgeesten en huichelaars te onderscheiden van de ware leiders van de Gemeente van Jezus Christus. En zeker is dat niet meer voldoende voor de laatste tijd, waarvan geprofeteerd is dat er onherkenbare gecamoufleerde verleiders zullen zijn, waarvan wij in onze dagen al de tekenen zien.

OVER DE VLOEDGOLF-SERIE

De Vloedgolf is een blad dat een golf van Gods Licht wil zijn in deze tijden van duisternis en angst. We hebben van de Heere de opdracht gekregen om de Weg te banen voor de Heere Jezus en om de mensen de Weg te wijzen naar Hem en hen ook naar Hem toe te dragen. We streven ernaar om Gods Zuivere Woord door te geven voor deze tijd en voor de situaties waarin Gods volk zich bevind. Wij hebben dan ook de roeping om de hedendaagse gevaren aan de kaak te stellen. Wij zijn daarbij niet bang om, als het moet, algemeen aanvaarde zonden te ontmaskeren en te bestrijden. Het gaat om Gods Eer en Heiligheid, die we hoog moeten houden.

Alles wat wij uitgeven en verspreiden is gratis en mag gecopieerd en doorgegeven worden, volgens het gebod van de Heer: 'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ' ( Matt. 10 :7-8 )In dit nummer:


* Profetieen over de Toronto-golf

* Getuigenissen

* Een boodschap van de bekende schrijfster zr. Bassilea Schlink


Profetieen over de Toronto-golf

 

Een profetische boodschap, uitgesproken door Tim Strijker, 1/1 1995:


'Ja, Mijn kinderen,' zegt de Heer. 'Ik ga u verrassen met een Woord vanuit Mijn Geest. Een Woord van Troost. Een Woord van Bemoediging. Ik ga u vertellen hoeveel Ik van u houd.
Ziet, Mijn volk, dat Mijn aandacht op u rust.

Het vuur van de Liefde


Mijn volk, weest klaar voor de schalen van Mijn vuur. Mijn vuur gaat komen om u te beproeven en samen te smelten. Ik duld de onenigheid in Mijn Heilige Samenkomsten niet meer.
Ja, ziet,' zo spreekt de Heere, 'Ik ben Mij een volk aan 't bereiden vol van ootmoed, vol van Rust. Een volk dat durft op te komen voor de zwakken en durft te lijden voor deze gevallen mensheid.

Mijn oordelen staan klaar, klaar om te komen, klaar om te zuiveren. Beeld u niets in, dat u zal kunnen blijven doorgaan in uw oude vorm van leven en godsdienst.
Mijn kinderen,' zegt God. 'Ik heb u lief. Ik heb u zo lief dat Ik u wil laten delen in Mijn Heerlijkheid. Maar eerst zult u daarom moeten delen in Mijn verdriet en pijn. Dit is nodig om Mij te leren kennen en zo tot Mijn diepste Wezen door te dringen.

Zou de Liefde stilstaan in deze wereld ? Zou de Liefde Zich berusten in de ondergang van de mensheid ? Neen. De Liefde vecht. De Liefde lijdt. De Liefde draagt. Als een Vader. Als een ware Held. Geeft acht daarop, Mijn geliefden.

Toronto-geest is vals !


'Luistert naar Mijn Woord: De opwekking uit Toronto is vals. Mijn Geest is geen hoer die zich zomaar aan een ieder overgeeft. Mijn Kracht is gebouwd op een heilig hart. Een hart dat geen onreinheid en trots kent. Een hart dat volkomen naar Mij uitgaat. Luistert naar Mijn Woord, Mijn volk. Luistert naar Mij.

Kom tot de Bron. Blijf het niet zoeken in oppervlakkigheden, maar speur dieper naar Mijn Geest. Kom in Mijn schuilplaats. De deuren gaan bijna dicht. Kom binnen in de Ark van Mijn Woord. Het water begint al te stijgen. Het water van misleiding. Het water van verderf. Het lijkt zoveel op Mijn Levend Water.'

Een profetische boodschap, uitgesproken door Lisa Strijker, 1/1 1995:


Zo zegt de Heere: 'Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Velen van Mijn kinderen hebben twijfels en raken hun vertrouwen in hun leiders kwijt. Omdat deze leiders geen onderscheid kunnen maken tussen de wolven in schaapsklederen en de ware herders en profeten, nemen ze van alles in huis, en hun schaapjes worden bedolven onder allerlei vreemde winden van leer.
Maar wees niet bang, Mijn kinderen, want Ik, de Heere, ben opgestaan. De zonen Gods zijn opgestaan. Ik heb jullie smeekbede om de Waarheid te mogen verstaan gehoord. Ik zal met Mijn Zalvingen komen. Ik zal jullie van alle valse leringen verlossen om jullie één te maken. Dan pas zal de wereld zien wie Christus is.

Getuigenissen

 

Getuigenis, door Daniël van Maasdam:


Waarschijnlijk weten jullie wel van de drie golven van de Heilige Geest. Deze drie golven zijn deze eeuw over de wereld gegoten om vernieuwing te brengen. Nu zal er een vierde golf komen, van zelfverloochening en heiliging. (* link naar juli nummer meer info vierde golf) De Heer liet me zien dat de Heiliging en zelfverloochening ons niet zo ligt en geduld is ook niet onze sterke kant. Zo liet God mij Mozes zien, die de berg opging om de Wet te halen (zonder Wet geen heiliging), het volk dat daar niet op wachten kon, en toen het gouden kalf maar gemaakt heeft en daar als onheiligen om heen gingen dansen.
Zo zie ik ook de gemeente, die het geduld en de heiliging niet kan opbrengen, en nu die pseudo-golf (New-Age golf) - die veel beter naar het vlees luistert - volgt. Het gouden kalf is herboren ! Ik heb hier veel verdriet over. De mens wil veel liever bij de goedkope genade leven en is bang wakker geschud te worden. Welaan, maak ons goden, die voor ons uitgaan - Exodus 32:1 ! Hoe gevaarlijk is het 'niet kunnen wachten'. Kijk Saraï - ze kon niet wachten. Kijk het volk Israël - ze konden niet wachten op Mozes en gingen het gouden kalf vereren.

Zeg nou niet: 'wij kunnen niet zo misleid worden.' Aaron was bij hen, de Wolkkolom en het Vuur was bij hen. Ze waren door de rode zee gegaan en zagen veel meer wonderen dan wij meegemaakt hebben. Hogepriester Aaron was bij hen; Dan zou je zeggen: 'ze kunnen niet de fout in' , maar toch !

Zo gaan er vandaag de dag velen de fout in; Zelfs grote voorgangers, omdat ze niet kunnen wachten, niet weten hoe te toetsen, gaan ze in hun hoogmoed de fout in. Géén berouw, inkeer en bekering... Maar alleen zó kan er een opwekking komen, zoals er ook opwekking kwam toen Mozes van de berg kwam met de wetten, en niet eerder ! Eerst moeten wij onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn aan Gods Heilig Woord.
Zij aten, dronken en dansten -
EX, 32:6
De Toronto-geest is vals !
'Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun gegeboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: Dit is uw god, Israel, die u uit Egypte heeft gevoerd.' (vers 8)
Wij moeten bidden dat God Zijn Heilige Toorn laat varen ! (vers 9-14)

Getuigenis, door Esther v. Maasdam:


'Blijf gij echter nuchter onder alles...' 2 Timoteus 4:5

De Heer heeft ons de laatste maanden in de stilte geplaatst en leidde ons door Zijn Woord en Geest voortdurend naar het belang van berouw, omkeer (elke dag opnieuw), rust, wachten (Jes. 30:15). Hij toonde ons onze zonden (als gemeente wereldwijd, onze afvalligheid, gebrek aan overgave, ongehoorzaamheid, opstandigheid, en rebellie, eigenzinnigheid, wereldgelijkvormigheid etc.), kortom: dat er bekering in de gemeente Gods moet komen. Er kon geen opwekking komen zonder bekering !
Hij liet ons zien dat Zijn kerk "snelle paarden' wilde hebben en die zouden ze krijgen ook, maar dat zou ook hun ondergang worden Jes. 30:16 - De Heer heeft ons nog zo gewaarschuwd over deze tijd. Als wij vastbesloten iets willen, zal God het ons geven, ook als dat goed voor ons is. Waarom ? Omdat we zo begerig zijn (Num. 11), of omdat ons 'IK' nog op de troon zit van ons hart, i.p.v. Jezus; Dan gaat het er niet om wat God wil, maar wat wijzelf willen. Wil je opwekking, nou dan krijg je je opwekking. Maar wat is je motivatie ? Zijn we klaar voor een opwekking; Zijn we de Heer welgevallig ? Is de opwekking misschien het doel op zich geworden, of onze bediening ?
Wat ik u wil vertellen is dat de Heer een valse opwekking heeft gestuurd: snelle paarden uit Egypte, kwartels vanuit zee, hoe u het ook noemen wil. Waarom ? Omdat men de waarheid niet wilde. Men wilde "de weg van het Kruis" niet, men wilde niet apart staan.

Wat betreft de "Toronto-opwekking" hebben we niet alleen het Woord van de Heer, maar ook persoonlijke ervaring opgedaan. In een gemeente bij ons in de buurt werd er veel aandacht aan besteed. De leiders gingen samen met anderen naar Toronto "om het vuur op te halen". De eerste zondagavond nadat zij terugwaren vertelde één van hen zijn bevindingen en gaf "het vuur" door in de gemeente. Mijn man was erbij, maar kwam zo uit de vredige rust en stilte, waar hij tot op dat moment met de Heer in had verkeerd. Al toen hij onderweg was, kwam er verwarring over hem heen, en tijdens de dienst werd dat erger en erger. Langzaam maar zeker begon de Heilige Geest hem waarheden te tonen over de "vernieuwing" in de kerk. Hij kreeg ook drie dromen die hem allemaal hetzelfde vertelden: 'Ga er niet naar terug.' De verwarring begon te wijken en hij kwam weer tot rust.
Hij kreeg daarna nog een droom, waarin iemand van die gemeente hem de handen oplegde en voor hem bad, en hij voelde zich er zo heerlijk bij, maar toen vroeg hij: 'Heer Jezus, bedek mij met uw Bloed.' Hij zei dat drie keer achter elkaar en van het ene op het ander moment verdween het "heerlijke gevoel. Het was ontmaskerd !

Zo smeek ik u : Ga toetsen uit welke geest alles komt, door het Bloed van Jezus aan te roepen.'

Nawoord :


Debora, een dochter van Esther, ging vaak naar de jeugdgroep van die gemeente in de buurt. Maar toen de Toronto-golf ook daar binnendrong werd ze onwel. Ze ervoer in haar hart dat het gevaarlijk was en ze vertrok. Evenals andere gezinsleden is ook zij bevrijd geworden van vele valse en misleidende machten. Ze is inmiddels nog meer gegroeid en gebloeid, tot een lieflijke bloem van de Heer. Hij is er zó blij mee ! Hij zegt: 'Debora, dank je wel voor je grote liefde.'

Een boodschap van de bekende schrijfster zr. Bassilea Schlink (1904-2001) (ter nagedachtenis aan !)

 

Teken van het aanbreken van Gods heerschappij in de kerkgeschiedenis en in deze tijd.

Door Zr. Basilea Schlink

 

Belangrijke stukken uit haar boek: 'Waar Gods Geest werkt'

Voor meer info/ contact : Protestantse gemeenschap van Mariazusters 'Klein Kanancentrum'
Tollenstraat 24 7442 TZ Nijverdal Tel. : 05486-17502
Website: http://www.kanaan.org/


De gemeente van Christus werd - zoals het boek Handelingen ons laat zien - gebouwd door de werking van de Heilige Geest, door Zijn krachten en de gaven die bij Hem behoren. Het Woord van God zegt ons dat de gaven van de Geest onvervangbaar zijn en nodig om met gezag te kunnen optreden zoals in die tijd, zo ook thans.
Een christenleven "met betoon van geest en kracht", met de volmacht voor de dienst voor Jezus Christus - dat is het wat de goede Herder de Zijnen wil schenken. Want deze toerusting is levensbehoefte voor de Gemeente in de strijd tegen de machten der duisternis, nu evenzeer als toen. Daarmee verleent het Hoofd Zijn leden de kracht om de machten van verleiding, in allerlei gedaante, te weerstaan.

In deze tijd rust Hij hen uit met de gave van onderscheiding van geesten, nu nieuwe, misleidende geestelijke stromingen van buiten af de Gemeente binnendringen. In deze dagen begiftigt Hij hen met de gaven van het geloof en het verrichten van wonderen, juist ook met het oog op een dreigende atoom oorlog. En nu zich, in onze tijd, tekenen vertonen van anti-christelijke machtsontplooiing, laat de Heer de Gemeente door de gave van profetie het juiste woord voor deze situatie vernemen, om haar te doen ontwaken en voor te bereiden.

De oorspronkelijke Gemeente, die op buitengewone wijze door de scheppende kracht van de Heilige Geest in het leven geroepen werd, had de geestesgaven nodig om opgebouwd te worden. Hoeveel te meer hebben wij die dan nodig in deze tijd, in het veelal dode bestaan van gemeenten en gemeenschappen. Men sluimert in bij tradities en gewoonten of werpt zich op het schriftonderzoek, in hoofdzaak vanuit het menselijk denken. Maar alleen de Heilige Geest kan leiden tot diepere kennis.

Echter, de Heilige Geest spreekt Zich niet uit buiten de genadegaven om. En die kunnen niet vervangen worden door menselijk vrome pogingen om het Woord van God te leren kennen en te begrijpen. Alleen de Heilige Geest kan verlichten, kan de harten aanraken en tot berouw, verootmoediging en verzoening leiden. Alleen de Heilige Geest bewerkt dat men de tekenen der tijden onderkent en beseft dat men in de bres moet gaan staan voor een door ondergang bedreigde wereld. Dat alles komt niet tot stand door het formeel belijden van het geloof, door gebedsgroepen en door trouw bidden op een bepaalde manier, wanneer zich dat afspeelt binnen de grenzen van ons menselijk pogen. Zonder de Heilige Geest is dat een levenloos gedoe en kan het geen leven voortbrengen. Alleen de levendmakende Geest kan de Gemeente toebereiden voor de komst van de Heer. Alleen waar Hij Zichzelf schenkt met Zijn gaven kan Hij de Gemeente de kracht verlenen om door te stoten tot midden in de duisternis van de wereld. (..)

Profetie hebben we nodig in deze tijd - mensen die, krachtens een Goddelijke opdracht, het woord voor dit uur van de wereldgeschiedenis doen horen. Wij hebben mensen nodig die de stromingen van deze tijd doorzien, hetzij het om het nationaal-socialisme ging of om de situatie vandaag. Profetische woorden met geestelijk gezag moeten de Gemeente oproepen om de juiste weg te gaan. Zij moeten temidden van de nevelen het licht van de Heilige Schrift helder doen stralen.

Maar er is een genadegave die gerekend moet worden tot de belangrijkste voor onze tijd, nu wij een tijdperk van verwarring der geesten - naar we mogen aannemen, het laatste tijdperk - binnengaan. Dat is de gave van de onderscheiding van de geesten. Ieder die deze genadegave mist of niet tot een gemeente behoort waar van de voorgangers deze gave hebben, loopt het gevaar in dwaalleer verstrikt te raken. (..)
Tegenover demonische machten der verzoeking schiet de normale geestelijke ervaring van de christenen menigmaal tekort om verleiders, dwaalgeesten en huichelaars te onderscheiden van de ware leiders van de Gemeente van Jezus Christus. En zeker is dat niet meer voldoende voor de laatste tijd, waarvan geprofeteerd is dat er onherkenbare gecamoufleerde verleiders zullen zijn, waarvan wij in onze dagen al de tekenen zien.

Slechts door de gave van onderscheiding van de geesten is het mogelijk zulke verleiders van de Gemeente te ontmaskeren.

Aan deze gevaren van de verleiding staan echter niet alleen de voorgangers en leden van de gemeenten bloot, maar ook de geestesgaven zelf - zoals te allen tijde, zo ook nu.
Juist dat brengt de Gemeente in deze tijd in verlegenheid, dat ze satanisch nageaapt kunnen worden. Tot op deze dag weten wij van genezingen, waarover schijnbaar de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is uitgeroepen, maar die in werkelijkheid occulte bezweringen zijn. (..)

Als dan de apostel Paulus zegt: "Onderzoekt alles en behoudt het goede" (1 Thess. 5: 21), dan geldt het ook voor onze tijd, dat de normale geestelijke ervaring van de christenen, in vele grensgebieden, niet voldoende is om de genadegaven van de Geest en de vermenging daarvan met wat uit het eigen zieleleven opkomt, of zelfs de demonische vervalsing, te onderscheiden. Anderzijds zal het, waar de gave van onderscheiding ontbreekt, altijd weer voorkomen, dat echte genadegaven van de Geest uitgekreten worden als werken van de satan, zoals dat al eeuwen geleden gebeurde. Velen die Jezus oprecht liefhadden zijn ten offer gevallen aan de kettervervolgingen door de zeer vromen, die zich daar bij niet bewust waren dat zij strijd voerden tegen de Heilige Geest en Zijn gaven. (..)

Ter herinnering en bemoediging


In hetzelfde boek van zr. Basilea wordt een profetische boodschap vermeld die al tientallen jaren geleden uitgesproken werd broeder Riedinger, die mede de grondslag gelegd heeft van de zustergemeenschap:

De Heer had hem iets vertroostend getoond, namelijk dat de Geest van God, naarmate de eindtijd voortschreed, over al over de aarde verspreid kleine priesterlijke gemeenschappen zou doen ontstaan, als kleine vuurhaarden. Priesterlijke gelovigen zouden zich aaneensluiten om de nood van hun dorp, hun stad of hun volk op te dragen, om door berouw, inkeer en liefde in de bres te gaan staan en zo nog veel genade te verwerven voor hun omgeving. Dit begint steeds meer uit te bloeien !

Twee andere boeken van zr. Basilea Schlink:

 

Een blijde boodschap

De dagelijkse omkeer als bevrijdende oplossing en bron van voortdurende vreugde. Een geweldig boek ! Veel mensen denken dat berouw en omkeer iets negatiefs is. Maar wat is er voor negatiefs aan als je van je zonden wordt bevrijd ? Het is het meest positieve, wat ik me kan voorstellen.

In de voetsporen van het Lam

Zr. Basilea's stem is een van de meest betekenisvolle profetische stemmen van onze tijd. Haar boodschap omvat een onvoorwaardelijke oproep tot omkeer en berouw en een proclamatie van de blijde boodschap van het Koninkrijk der hemelen. Door haar liefde tot Jezus is zij velen tot zegen geworden.
In dit boek denkt zr. Basilea met ons na over het lijden van Jezus. Zij leert ons de weg van het kruis te gaan, en voert ons naar de eenheid met allen die Hem liefhebben.

Met Liefdevolle groeten van:

T.J. Strijker, predikant/ apostel in de Wil en Autoriteit van God
L. Strijker, profetes
En van het Team

Wij zegenen u in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Klik hier voor deel 4

Joshua, Ouweneel, en een Kritische Noot bij de Evangelisch-Pinksterlijke Beleving