Profetie, Profeten, Toetsen, Profetische Leven Hoe moet ik Toetsen - Inleiding tot het Toetsen 1994

Inleiding tot de ware toetsprincipes voor het bijbels toetsen van uw willen, motieven, verlangens, gevoelens, gedachtes, spreken, handelingen enz of ze uit God zijn of uit satan want er is geen tussenweg wat dat betreft. ! Niet toetsen AAN de Bijbel, maar toetsen met toetsprincipes UIT de Bijbel ! Een verschrikkelijk belangrijk onderwerp en de weg naar een diepe levenswandel met God. Dit is slechts het eerste deel, hierna zullen er nog meer delen volgen en er worden ook toetsprincipes besproken in andere artikels. Links daar naar toe zijn te vinden onderaan dit artikel.

Voorheen onderdeel van de serie De Eindstrijd in de Vijfde Dimensie.

 

In dit nummer :


* Kennis: de kracht om te toetsen

* De bloed-kennis van God

* Het vuur van Gods bloed-kennis


Kennis: de kracht om te toetsen


Als ik zo m'n Bijbel doorlees, dan wordt ik telkens weer bepaald bij de Kracht van Gods KENNIS. Wij denken vaak dat kennis bestaat uit structuren en systemen van woorden en gedachten, maar in Gods Woord kom ik de Ware Kennis van God telkens weer tegen als een Goddelijke Kracht, die Goddelijke Bescherming brengt tegen het kwaad (2 Petr. 1 :3-6).

'Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in Kracht.' 1 Korint. 4:20.

Het is verbazingwekkend hoe het boek Spreuken de Kennis beschrijft: als een Persoon. Het is de persoonlijkheid van God. Kennis is een Kracht die wordt verkregen in de relatie met Hem. Dit zal langzaamaan tot uiting komen in gedachtes en woorden. Langzaamaan gaat Hij steeds meer met je delen en laat Hij je Zijn Hart zien. Langzaamaan gaat Hij je vertrouwen en Zich meer uiten. Kennis is een Kracht. Niet allereerst een woord, want dan zouden Jan en Alleman het kunnen krijgen.

Richt je op de Kennis, als een Persoon. Het gaat om de relatie.

'Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.' Spr. 29 :18.

'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.' Hos. 4 :6.

We hebben het dan over geopenbaarde kennis, broeders en zusters, die kennis waarvan de Heere Jezus zegt: 'aan kinderkens geopenbaard' (Matt. 11 :25). Als we ons gedragen als Gods kinderen in Nederigheid en Vertrouwen, in volmaakte afhankelijkheid aan Hem, dan zullen we die kennis in ons hart ontvangen.

In 2 Korint. 2 :14-16 staat dat de reuk van de kennis van Christus een doodslucht ten dode is voor het kwaad. Voor het goede is het een levensgeur ten leven. In 2 Korint. 4 :6 staat dat de kennis van Gods heerlijkheid een licht is wat Hij in ons hart wil schijnen om de duisternis te verdrijven.

De kennis van God is dus een Kracht, die Hij geeft aan degenen die Hem werkelijk liefhebben. Aan deze Kracht kunnen we alles toetsen. Vandaar dat satan de kennis wil uitdoven. Dat doet hij eerst als hij wil aanvallen, want die Kennis staat hem nog in de weg :

'de redeneringen en elke schans ( = wal,verhoging ) die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, SLECHTEN ( = neerhalen, doden ).' 2 Korint. 10 :5a.

Als wij willen gaan toetsen en overwinnen, dan zullen we eerst iedere schans, iedere bedekking die satan op de kennis heeft gelegd neerhalen en doden. Satan wil schansen opwerpen, waar de golven van kennis op stukbreken, maar dat moeten we door bekering tegenhouden en vernietigen, zodat de kennis kan doorstromen om z'n werk te doen (2 Korint. 3 :16 & 4 :3-4). Daarna is de kennis weer in staat te toetsen, en moeten we dus elk bedenksel gehoorzaam in de handen van Christus leggen, onder de stolp van Zijn kennis :

'elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.' 2 Korint. 10:5b.

De bloed-kennis van God


'Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus ( .. ) ons bewustzijn reinigen van dode werken.' Hebr. 9:14.

Het Bloed van Jezus geeft ons een nieuw bewustzijn, m.a.w. nieuwe kennis. Het Bloed van Jezus brengt ons een nieuw en heilig denken. Het Bloed van Jezus is onze Onderwijzer ( Hebr. 12 :24- 25). Het Bloed van Jezus is onze Kennis. Daarmee trekken we de lijnen waar satan niet overheen mag komen.

Kennis is een Kracht. Een Kracht die door het Bloed van Jezus, alleen door het Bloed van Jezus, werkt. Als uw kennis ver reikt, dan reiken de grenzen ook ver en blijft de duivel dus ver van u vandaan.

Farizeeërs zoeken het dode, lege woord, wat ze zelf kunnen opblazen in hun vormen, om het als een paard voor hun eigen karretje te spannen, maar ware discipelen van Jezus zoeken de Kennis van het Bloed van Jezus en ontvangen het Levende en Volle Woord, dat hen één maakt met God en Zijn volk. Laten we wachten op de Kracht van God die ons zal leiden naar de steden van Zijn Woord :

'En zie, Ik doe de Belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met Kracht uit den Hoge.' Luc. 24: 49.

Dit wachten is dus niet een passieve aangelegenheid. Neen. Het is een weg van bekering die we behoren te gaan. De Kennis van God is door satan zo ondergesneeuwd, dat we eerst zullen moeten puinruimen. Onze zonden geven satan het recht om al het goede in ons uit te doven en te bedekken, ja zelfs om het weg te stelen :

'Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan hebt gij tegengehouden.' Luc. 11 :52.

Als wij deze sleutel weer in handen krijgen door ons te bekeren van onze specifieke zonden en van de voorgeslachtelijke zonden, dan kunnen we daarmee de deuren van de Waarheid openen om zo iedere leugen te ontvluchten. Vele leugens hebben een plaats in ons leven of proberen een plaats in ons leven te krijgen. Vandaar dat we de sleutel van kennis ook voor onszelf nodig hebben om de Waarheid te verstaan en om zo VRIJGEMAAKT te worden ( Joh. 8 :31-32 ) . We spreken over BLOEDKENNIS, want het is DE KENNIS DOOR HET BLOED VAN JEZUS! Andere kennis hebben we niet nodig, want die leidt tot opgeblazenheid ( 1 Korint. 8 :1-3). Door bekering gaat deze Bloedkennis tot ons komen en opbloeien tot een keurmeester.

'Tot een toetser heb Ik u onder Mijn volk gezet, een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt kennen en toetsen.' Jerem. 6 :27.

Het vuur van Gods bloed-kennis


In Hem hebben wij de verlossing door Zijn Bloed. 'Efez. 1:7.

'Door kennis worden de rechtvaardigen gered. I Spr. 11:9.

'Geliefden, laat de vuurgloed. die tot beproeving ( toetsing ) dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. (. .) Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods ; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods ? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen ?' 1 Petr. 4 :12-18.

'Indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden (gaan we in een ander artikel op in), doch hij zelf zal GERED WORDEN, maar als DOOR VUUR HEEN.' 1 Korint.3 :15.

Laten we onszelf onder dit Vuur, het Vuur van Gods Bloed-kennis, plaatsen, om getuchtigd en gezuiverd te worden ( 1 Korint. 11 :31- 32 ). Plaats uzelf eronder met zowel uw hart als uw mond ; Spreek het dus uit ( Uw tong is uw stuur -> Rom. 10 :10 ; Jak. 3 :2-5 ). Uw leven bestaat uit vele afdelingen, vele structuren en bezigheden. Het moet allemaal uitgezuiverd worden, want God heeft niets aan besmette en besmeurde instrumenten. Hij is heilig, en Hij verwacht van ons ook dat we heilig worden ( 1 Petr. 1 :14-16 ).

'wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, maar met het kostbare Bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. (. .)

Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de Waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief.' 1 Petr. 1 :18-22.

De reiniging door het Bloed wordt hier in één adem genoemd met de reiniging door de Waarheid, door de Kennis dus. God vraagt of we gehoorzaam willen zijn om ons door dit Vuur te laten toetsen en reinigen. Het is een daad van gehoorzaamheid, 'door gehoorzaamheid'. Het gaat er dus om dat u door gehoorzaamheid, door bekering. op alle gebieden van uw leven gereinigd gaat worden door dit Goddelijk Vuur van Gods Bloed-kennis. Zo komt er overal in uw leven ruimte vrij voor de Kennis en zal dat uw Sterkte en Bescherming zijn :

'Door Kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en lieflijk bezit. Een wijs man is sterk, een man van kennis betoont kracht.' Spr. 24 :4-5.

Dit is een proces. Net als Jozua zult u gebied voor gebied, stapje voor stapje, voor de Heer moeten winnen. Maar Hij geeft u deze belofte :

'Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. (. .) Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig. ' Joz. 1 : 3-6.

Begin met de levens-elementen en houdingen die nu in uw leven spelen. De Heer heeft het tot u gebracht, naar de oppervlakte van uw leven, om het onder ogen te komen vanuit het Licht van Zijn Kennis. Begin met datgene wat nu voor ogen ligt. Breng het in het Vuur van Gods Bloed-kennis en kijk wat er gebeurt. Zoals we al hadden gezien is de reuk van Zijn Kennis een levensgeur ten leven en een doodsgeur ten dode. Als u die Goddelijke Reuk in u toelaat en de gedachtes, houdingen en gevoelens die u nu heeft eronder drukt, dan gaat er dus iets gebeuren : De Heiligheid van Zijn Kennis duldt nl. geen leugens. Hij zal het leugenachtige werk van u wegnemen, oftewel : verbranden. Het kwaad zal dood neervallen voor Zijn Heiligheid. Het goede in u, uw heilige bezigheden, zullen tot leven komen en in u opstaan. Het zal bevestigd en bekrachtigd worden door de Heiligheid van Gods Kennis. Hetgene wat in u zit zal of doodgaan of leven. Er zullen geen kamertjes meer zijn waar het goede met het kwade opgescheept zit ( 2 Korint. 6 :16 - 7 :1 ).

Als u ervaart dat het toetsen en zuiveren allemaal niet zo soepel loopt, dan kan het volgende aan de hand zijn:

mogelijkheid 1. bekeringsloosheid:
    U bent nog ongehoorzaam op bepaalde punten. Zoek de Heer met bidden en vasten. Zet datgene recht wat rechtgezet moet worden. Geef uzelf helemaal over aan Jezus : 'Waaruit komt bij u strijden en vechten voort ? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten ? Gij begeert, doch gij hebt niet ; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen ; gij vecht en gij strijdt.' Jak. 4 :1-2.
mogelijkheid 2. gebedsloosheid:
    U vertrouwt nog op uzelf. U leeft niet door gebed. Start ermee om elke adem, elke beweging die u maakt, vanuit gebed te laten voortkomen : 'Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.' Jak. 4 :2.
mogelijkheid 3. oppervlakkigheid:
    U bent niet specifiek. U kunt niet met één hamerslag twintig spijkers in de muur slaan. Neem de spijkers in je hand, kijk goed waar je slaat en sla ze er één voor één in. U moet probleem voor probleem aanpakken. Gebied voor gebied. En desnoods stukje voor stukje. 'Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt.' Jak. 4 :3.

Met Liefdevolle groet,

Br. T. Strijker, predikant/ apostel

Meer over het toetsen kunt u lezen in de volgende artikels

Profetie - Speelgoed of Dynamiet
De Strijd tegen de Territoriale Machten Deel 4 - De Gaven van onderscheiding
De Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen Online
Apostolisch Historisch Journaal De Put van de kerkgeschiedenis Deel 1
De Bediening van Innerlijke Genezing - De Weg van de Vlinder Part I
Veel Gestelde Vragen over Profetie en Toetsen
Veel Gestelde Vragen over Loslaten en Overgave
Veel Gestelde Vragen over het structureren van onderwijs