Terug naar de Basis Deel 4 - De Satan, gevallen engelen en Demonen 14 april 2008
In dit deel gaan we het hebben over de Satan, Gevallen Engelen en over Demonen. Weer zullen enkele heilige huisjes omver worden geworpen. Zo gaat bijna iedereen er vanuit dat demonen gevallen engelen zijn, maar is dat zo ? Verder onderzoeken we de structuur van het rijk der duisternis en bespreken we zaken als hiërarchie, oorlogen, verwonding, oordeel en demonische rassen en demonische principes in het rijk der duisternis. Belangrijk hier om op te merken is dat de voetnoten een belangrijk onderdeel uitmaken van dit artikel ter onderbouwing en voor belangrijke en leerzame achtergrond informatie. Gods zegen bij het lezen van deze studie.
Welkom bij weer een nieuw deel van de serie Terug naar de Basis. Een serie geboren uit noodzaak waarin onderwerpen aangesneden zullen gaan worden die anderen liever laten liggen omdat ze ook niet weten hoe het zit of omdat het hun theologie of macht over de gelovigen ondermijnt.

In dit nummer:

- Gevallen engelen en demonen
- De val van Satan
- Het Rijk der Duisternis
- Demonologie
- Demonen een neutraal woord
- Geen weg terug voor demonen ?
- Nawoord
- Bronnen/Voetnoten
- Nog even verder lezen


Gevallen engelen en demonen

We dachten, laten we maar met de deur in huis vallen. In bijna iedere standaard christelijke bijbelstudie die je tegenkomt wordt er gezegd dat demonen gevallen engelen zijn (1). Hier is echter geen Bijbelse grond voor. We vinden dit nergens in de Bijbel terug. Ja, de Bijbel spreekt over gevallen engelen (2) en ja de Bijbel spreekt over demonen. Maar niet in 1 zin als zijnde hetzelfde. Er zijn dus inderdaad gevallen engelen en er zijn demonen. Meestal wordt demonen (daimonion in de grondtekst) in de Nbg-vertaling vertaald met boze geesten, in de Statenvertaling met duivelen en in de Nieuwe Bijbel Vertaling met demonen (3), maar over hun oorsprong is minder bekend. Ja, van gevallen engelen is het duidelijk, het woord zegt het al (2), maar boze geesten oftewel volgens de grondtekst demonen is minder bekend. Wel zijn er verschillende theorieën over:
 1. Dat ze de ontlichaamde geesten zijn van bewoners van de pre-adamitische aarde. (1)(4)
 2. Dat ze voortgekomen zijn uit de gemeenschap tussen de Zonen Gods en de Dochters der Mensen zoals beschreven in Genesis 6 en nu ontlichaamde geesten zijn. (1)(5)
 3. Dat ze geschapen zijn door God in de schemering van de 6e dag op de Sabbatdag. (6)
 4. Dat ze geschapen zijn door God. (7)
 5. Dat het de nakomelingen zijn van Lillith en Adam. (8)
 6. Dat ze de geesten van goddeloze overleden mensen zijn (1)
 7. Dat het wezens zijn die altijd al het kwaad gediend hebben (dus vanaf het allereerste begin gekozen hebben om demon te worden). Hier zijn ook aanwijzingen voor in de Bijbel te vinden. (9)
Derek Prince spreekt in zijn boek “Zij zullen boze geesten uitdrijven” ook over de oorsprong van demonen en snijdt daar ook het onderwerp aan dat demonen mogelijk geen gevallen engelen zijn maar dat ze een andere oorsprong hebben. Helaas heb ik dat boek niet in huis anders zou ik het gedeelte kunnen citeren (10).

Voorop willen we stellen dat het een het ander niet uitsluit. Zo kan optie 7 goed samengaan met optie 3 of 4, dat God wezens schept die vanaf het begin van hun schepping de keuze krijgen of ze voor het goede kiezen en een engel worden of dat ze voor het kwade kiezen en een demon worden. Sommige christenen zien hier zelfs de oorsprong en pre-existentie van iedere ziel of geest in. Dit geeft nog behoorlijk interessant voer voor de filosofen en diepe doordenkers. Zie ook de voetnoten over Origenes en de daarbij behorende paragraaf.
In het kader van dat het een het ander niet uitsluit gaat Leo Harris in zijn boekje De Satan overwonnen nog verder in op optie 1: “wij houden het ervoor dat de gevallen engelen ongetwijfeld tot de demonische legerscharen behoren en sluiten tegelijkertijd de mogelijkheid niet uit, dat ook de geesten van een gevallen voorhistorisch ras hiervan deel uitmaken. Indien echter de geesten van een vroeger geslacht behoren tot het duivelse leger, dan opereren zij in een lage rang en staan onder het commando van de gevallen engelen.”

Op verschillende websites die spreken over gevallen engelen en demonen wordt gezegd dat demonen ontlichaamde geesten zijn (disembodied spirits) (11). Dit dan in tegenstelling tot engelen die een hemels lichaam hebben (celestial bodies). Vervolgens zijn er in deze groep die zegt dat demonen ontlichaamde geesten zijn 2 groepen te onderscheiden:
Groep A zegt dat demonen gevallen engelen zijn en daardoor hun hemels lichaam verloren hebben en dus ontlichaamde geesten zijn.
Groep B zegt dat het de ontlichaamde geesten zijn van de nakomelingen van de Zonen Gods die de dochters der mensen namen zoals beschreven in Genesis 6 en in het boek Henoch.
Vervolgens worden zo'n beetje alle teksten aangehaald uit de vier evangeliën, zeg maar de praktijkboeken van het exorcisme van bezeten mensen en daarmee is het bewijs geleverd dat demonen graag in mensen wonen of anders desnoods in dieren maar alles beter dan geen van beide. Voor hen is daarmee de hele demonologie verklaart. Dit is natuurlijk een redenatie die geen stand houdt. Hooguit willen we hier in erkennen dat er EEN GROEP geesten is die daar een voorkeur voor hebben.

In Efeze 6:12 zien we duidelijk dat het strijdtoneel zich niet beperkt tot de exorcisme van demonen uit mensen, maar tot de hemelse gewesten waar zich allerlei machten bevinden: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” Hier wordt gesproken over de “Arche”, de “Exousia”, de “Kosmokrator skotos toutou aion” en de “Pneumatikos poneria en epouranios”. Als je deze tekst in de grondtekst gaat bestuderen kun je haast komen tot een complete structuur van het kwaad, de methodeia diabolos, het valse rechtssysteem, genoemd in het vers daarvoor vanaf de eerste beginselen tot de uitvoerende planners en machten, waartegen we positie moeten nemen, standhouden (12).
Daarbij willen we nog opmerken dat ook demonen in de ene vorm of de andere wel degelijk een geestelijk lichaam hebben die vaak zelfs een weerspiegeling is van hun geestelijke werking.

Samenvattend kunnen we zeggen dat zowel gevallen engelen als demonen in doel en werking hetzelfde kunnen zijn maar in oorsprong van elkaar verschillen. Het is dus heel goed mogelijk dat je als gevallen engel op een gegeven moment gelijk wordt aan wat heet een demon alleen je oorsprong is anders. Vandaar dat we in de meeste studies ook spreken over “de heersende engelen en demonen”.
Ook weten we dat ook hogere kwade geesten of demonische machten (upper level demons) bezit kunnen nemen van een mensenlichaam of zelfs kunnen incarneren in een mensenlichaam of dierenlichaam. Op deze manier kunnen ze vanuit de materie weer meer macht uitoefenen in de hemelse gewesten.


De val van Satan

Kent u de geschiedenis van de val van Satan ? Hij gaat als volgt:

“oorspronkelijk een van de machtigste aartsengel(en) van God. Hij werd echter jaloers op God, wilde zich aan Hem gelijkstellen, en werd God ongehoorzaam (keerde zich af van God). Dit luidde zijn val in. Hierbij wist hij een derde van Gods engelen aan zijn zijde te krijgen. Deze 'gevallen engelen' verwerden tot demonen die satan tot leider verkozen.” (13)
“De Geschiedenis van Satan, de duivel, wordt in de Bijbel beschreven in Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12-19. Deze twee passages refereren ook aan de Koning van Babylon, de Koning van Tyrus en de spirituele kracht die achter de koningen zat.
Wat was er de oorzaak van dat Satan uit de Hemel werd verstoten? Zijn val werd veroorzaakt door hoogmoed. Deze hoogmoed ontstond uit zijn verlangen om God te zijn in plaats van een dienaar van God te zijn. Satan was de hoogste van alle engelen, maar hij was niet gelukkig. Hij verlangde er naar om zelf God te zijn en over het universum te heersen. God wierp Satan uit de hemel, als een gevallen engel.” (14) (15)

En zo nog vele christelijke boeken en websites die hetzelfde zeggen. Jammer is dat op sommige websites en in diverse christelijke boeken en boekjes die dit onderwerp behandelen met nogal wat stelligheid gesproken wordt terwijl het eigenlijk weer die aloude napraterij is (16). Dit laat overigens niet weg dat dit goede boekjes zijn die mij ook verder geholpen hebben, toen ik net christen werd maar ook daarna, die zaken als boze geesten, engelenvallen, Gods engelen legers, hiërarchie en structuur, demonen, pre-adamitische aarde, maar ook zaken als bezetenheid, demonie en bevrijding bespreken.

Nu schijnt er kerkgeschiedkundig EN vanuit de Bijbel nogal het een en ander niet te kloppen aan bovenstaand verhaal (17 tm 21).
De 2 kernpassages waar het allemaal om draait zijn: Jesaja 14:12-14 en Ezechiël 28:12-19.

Jesaja 14:12-14:
“12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”

Ezechiël 28:11-17:
“11 Het woord des HEREN kwam tot mij: 12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. 13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: 16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met
geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17 Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. “

Als we goed kijken dat zien we dat er in Jesaja gesproken wordt over de val van een engel behorende tot de orde van de Morgensterren die zich aan de Allerhoogste gelijk wilde stellen. In Ezechiël zien we een diepere vergelijking van de koning van Tyrus naar een engel van de orde van de Cherubs bij wie onrecht in zijn hart gevonden werd en trots om zijn schoonheid. Wat we NIET lezen in deze passages is dat het om de val gaat van een engel die later de Satan is geworden. Ook zijn er nog andere tekstpassages die als bewijs worden gelezen maar wat alleen maar kan als je uit gaat van de voor-veronderstelling DAT de satan een gevallen engel is (18).

Het woord satan wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. In principe is het simpelweg een woord uit de grondtekst wat tegenstander, aanklager, beschuldiger of iemand die zich tegen ons keert betekent en wordt op verschillende manieren gebruikt. Het ligt in de willekeur van de vertalers om de ene keer te vertalen en de andere keer het grondwoord satan te laten staan alsof het over de Satan zou gaan.

In 1 Samuel 29:4 wordt David een satan: “Maar de aanvoerders der Filistijnen werden toornig op hem; de aanvoerders der Filistijnen zeiden tot hem: Zend die man heen, laat hij teruggaan naar de plaats die gij hem aangewezen hebt, en niet met ons ten strijde trekken, opdat hij geen tegenstander van ons worde in de strijd.” En in 2 Samuel 19: 22 lezen we: “Maar David zeide: Wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja, dat gij thans mijn tegenstanders zijt?” Andere tekstplaatsen zijn 1 Koningen 5:4 en 1 Koningen 11:14 en 23, 25. Hier stellen mensen zich als een satan of satans.

In Nummeri 22:22 lezen we: “Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij ging, en de Engel des HEREN stelde zich op de weg als zijn tegenstander”; en in de Statenvertaling “(..) de Engel des HEEREN stelde Zich in de weg, hem tot een tegenpartij; “. Hier stelt een engel van God zich dus als een Satan.

In Job 1 en 2 wordt ineens wel vertaald met de Satan wanneer er staat dat de Zonen Gods hun opwachting bij de Here maakten en de Satan zich ook onder hun bevond maar er kan net zo goed vertaald worden met “en ook de tegenstander bevond zich onder hen”. Niets spreekt hieruit dat er gesproken wordt over een diabolisch figuur wat aan het hoofd van het rijk der duisternis staat. Er wordt slechts gesproken over een tegenstander. Sommige studies zeggen dat het hier gewoon om een goede engel van God ging die in dienst van God opdrachten uitvoert om de mensen te testen, te beproeven om te kijken of ze dan trouw blijven aan God en er is geen beeld te vinden van een slechte duivel als aartsvijand van God en de mensheid. Men schetst dat er geen bovennatuurlijke strijd is te vinden in het Oude Testament tussen een al goede God en een al slechte Satan. In plaats daarvan worden zowel goed als kwaad aan God als de bron daarvan toegeschreven op basis van diverse bijbelteksten zoals Jesaja 45: 6,7: “6 Opdat men wete, van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede, en schep het kwaad; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.” En er zijn meer van deze teksten (19). Ook stelt men dat dit het beeld was wat men van God had in die tijd.

Ook in het Nieuwe Testament zien we dat het woordje satan weer in de vorm van tegenstander wordt gebruikt en betrokken wordt op mensen die in de rol van tegenstander gaan staan of zich symbolisch scharen aan de kant van de tegenstander (20), maar interessant is om te zien dat er ook ineens een duidelijk concept is een Tegenstander, de Satan als DE Tegenstander van God. Kerkgeschiedkundig valt dit terug te herleiden tot het Zoroastrisme waar zich een duidelijk concept van goed en kwaad ontwikkelde met een enkelvoudige mannelijke algoede God Ahura Mazda die de hemelen en de aarde gemaakt had. Zijn tegenhanger was de kwade God/God van het kwaad Angra Manyu die de slangen, demonen en al het kwaad van de wereld had geschapen. Historici stellen dat de Joden allerlei concepten vanuit de Zoroastristische religie overnamen in het Jodendom in cultuur en geschriften in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament, het gat van 400 jaar. In de Joods apocriefe geschriften uit die periode komt God ineens naar voren als geheel goed en de Satan als geheel slecht met de geschiedenis als strijd toneel en Satan als mensheids grootste vijand.
Andere ideeën die in het Zoroastrisme geleerd werden waren:
 • Dat hun stichter Zoroaster net als Jezus op de proef werd gesteld door Satan, vele wonderen en genezingen verrichte.
 • Dat Ahura Mazda en Ahriman in een continue strijd verwikkeld waren totdat de laatste verslagen zou worden. De mensheid bevindt zich ook in deze strijd en moet een keuze maken tussen goed en kwaad.
 • Dat het universum door drie stadia heengaat namelijk schepping, de geschiedenis en de eindtijd waarin goed en kwaad van elkaar gescheiden zullen worden en God of het goede alles in alles zal worden.
 • Dat dan de doden opgewekt zullen worden en er een laatste oordeel zou komen wat alle mensen die ooit geleefd hadden in twee groepen zou verdelen en de slechte naar de hel zouden gaan en de goeden naar het paradijs.
 • Ook geloofden ze in de onsterfelijkheid van de ziel, engelen en satan.
 • Een redder geboren zal worden uit een maagd die de doden zal opwekken en iedereen zal oordelen in het laatste oordeel.
Het is maar even dat u het weet ! (21)

Op de website van IHAO schrijven we vanuit voortgaande openbaring gebouwd op de Bijbel. We gebruiken hierbij ook de ervaringen die we zelf meegemaakt hebben de afgelopen jaren. Van daaruit zijn we gekomen tot ontdekkingen waaruit blijkt dat het eenvoudige plaatje van 2 koninkrijken met Satan aan het hoofd van het rijk der duisternis een nogal vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. Er valt goed mee te werken en het kan als een soort van gelijkenis gebruikt worden, want de kracht van een gelijkenis is dat je iets in kindertaal, zeg maar vereenvoudigd kan uitleggen aan de mensen maar de werkelijkheid is veel ingewikkelder.

Hier zijn zo een aantal van die ontdekkingen.

1. Meerdere engelen vallen
Door de gehele Bijbel heen zowel in het Oude als het Nieuwe Testament zijn meerdere verwijzingen naar engelenvallen te vinden (2). In de Bijbel is een lijn terug te vinden naar pre-adamitische engelen vallen en naar toekomstige engelen vallen. In de praktijk hebben we meerdere van deze vallen meegemaakt de afgelopen jaren. Zo is er een aantal jaren geleden nog een grote engelen val geweest in de hemelse gewesten die nogal wat teweeg bracht.
2. Satan niet de hoogste gevallen engel
Nu is het zeker niet verkeerd om tijdelijk in het plaatje te geloven van de Satan als gevallen engel die een groep engelen met zich meenam en nu aan het hoofd daarvan staat en aan het hoofd van het rijk der duisternis. Maar dit is wel een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat de Satan een gevallen engel is. Wat ook kan is dat hij nooit goed geweest is (12). Mocht de Satan toch een gevallen engel zijn geweest bijvoorbeeld die van de Zonen Gods dan sluit dat zeker niet uit dat er nog meer zonen Gods gevallen zijn wat we ook lezen in Genesis 6. De engelen ordes in de Bijbel vormen een heenwijzing, zeg maar een beginnetje naar veel hogere engelen ordes of rassen uit de voorbijbelse tijden. Deze hogere, oudere engelen worden o.a. besproken in Engelen en Demonie Deel 1 (2).
Er kunnen nog meer engelen gevallen zijn in de Orde van de Zonen Gods maar wat we zeker weten is dat in deze hogere ordes ook engelen zijn geweest die hun oorsprong niet trouw zijn gebleven. We kwamen dit op een gegeven moment ook tegen in de Territoriale oorlogsvoering. Op een gegeven moment waren we allang voorbij het “niveau van Satan” en kwamen we bij hogere geesten dan Satan, bij geesten waarbij Satan volledig in het niets verdwijnt en een lieverdje is. Om de absolute vijand van God te worden moet je wel wat meer in je mars hebben dan hoogmoed in je hart. Meer daarover kunt u lezen in het Hermitatische Nieuwsblad de Lawine Deel 2 en 3 waar gesproken wordt over het planetair exorcisme wat wil zeggen de engelen die aangesteld zijn over de planeten. We hebben het dan over de planetaire engelen en planetaire demonen en spreken dan over demonische keizers die hele galaxies in hun macht hebben (22).
3. Meerdere satans
Satan is meer een titel dan 1 wezen in het rijk der duisternis. Dit zien we ook vanuit de grondtekst dat satan simpelweg tegenstander betekent en het wordt op meerdere plaatsen vaak zelfs zo gebruikt wat hierboven uitvoerig besproken is. Je kunt dus simpelweg zeggen: er zijn dus meerdere tegenstanders, is meerdere satans in het rijk der duisternis. Maar...er is meer aan de hand. We ontdekten dat het ook een rank of positie is in het rijk der duisternis die een demon voor een tijd kan hebben. Je kunt het zo zien dat demonen voor een tijdje als ze het verdiend hebben zich satan mogen noemen. Er zijn wat dat betreft dus vele vele satans. Natuurlijk is het mogelijk dat er ook nog een wezen is dat “de Satan” is maar die bekleed dan op dat moment het hoofdambt. Je kunt het vergelijken met de profetische bediening, je hebt profeten en Profeten. Bijbeluitleggers zien hier ook een profetische verwijzing naar in het boek Openbaringen waar de Satan zich manifesteert als zevenkoppige draak (Opb 12:3).


Het Rijk der Duisternis

Ik wil nu een aantal dingen tegelijk aanbreken. Er wordt vaak over het rijk der duisternis gesproken als zijnde een strakke hiërarchie. De vergelijking met een leger wordt gemaakt met leiders (hoofdmachten) aan de top en voetvolk of soldaten (lagere machten) aan de onderkant met daartussen een organisatie in allerlei rangen ter vergelijken met een aards leger. Logischerwijs hebben de machten aan de top, de leiders, het grootste overzicht, maken de grootste plannen en hebben de grootste invloed en de grootste gebieden. Je kunt het vergelijken met een marionettenmeester/spel of met een piramidestructuur. Tot zover klopt het maar er zijn toch een aantal dingen die toch wel anders zijn.
1. Meerdere rijken die tegen elkaar verdeeld zijn / oorlogen in het rijk der duisternis
Wat wij ontdekten is dat het rijk der duisternis wel degelijk tegen zichzelf verdeeld is. Het ligt namelijk geheel in de aard van het kwaad om uiteindelijk geen stand te houden en net zo goed vijanden van elkaar te zijn en elkaar van de troon te willen stoten als van God.
Ze hebben het daar dus extra druk want ze vechten niet alleen tegen het Koninkrijk van God maar ook tegen andere koninkrijken die hun eigen doeleinden hebben. Er zijn echte oorlogen en schijnoorlogen in het rijk der duisternis of beter gezegd rijken der duisternis. Er zijn meerdere facties en groepen die op verschillende niveaus zitten van macht, kracht en autoriteit die ieder hun eigen plannen hebben. Er zijn groepen van verschillende grote, er zijn grote groepen en kleinere groepen. Er zijn meerdere plannen waarvan sommige soms met elkaar overeenkomen wat tot tijdelijke samenwerking kan leiden.
We zien dit hele principe van innerlijke verdeeldheid ook terug in de Bijbel als het ene koninkrijk het andere omver werpt en vervolgens weer omver geworpen wordt door een ander koninkrijk. Bijvoorbeeld in Daniel 8 waar de geest van Griekenland de geest van Perzie aanvalt om nog maar niet te spreken over vers 10 waar letterlijk in de grondtekst over een leger en oorlogsvoeren wordt gesproken en sterrenlegers die naar de aarde worden geworpen. In Openbaringen zien we hoe het Beest, de Hoer haat en haar verslindt (17:6).
Ook is dit element van meerdere (gevallen)groeperingen gebruikt in de Prophesy films waar er de partij van Satan is en zijn gevallen engelen maar er is ook sprake van een andere groep gevallen engelen die de hemel uit gegooid worden omdat ze niet willen dat de mensheid boven de engelen verheven worden. Deze groep moet op haar beurt niets van Satan en zijn engelen hebben. Ze willen enkele de “eer” van de hemel verdedigen vanuit hun perspectief dan (23).
2. Het draait niet om de mens (maar om God !)
Er is een soort christelijke arrogantie die zegt dat het allemaal om de mens draait. Ooh de mens de mens ter ere van God, waarmee ze zichzelf bewust en onbewust in het middelpunt stellen en de eer niet langer naar God gaat en het ook niet meer om God gaat. Ja de mens is ter ere van God geschapen maar er zijn ook andere dingen ter ere van God geschapen. Andere werelden en ook andere wezens, allemaal ter ere van God en even belangrijk om ten val te brengen of tot het kwaad te verleiden (vanuit het perspectief van het kwaad). Ook kan er strijd geleverd worden om een voorwerp of een grondgebied, ja zelfs om dingen waar we het weet niet eens van hebben dat ze bestaan maar niks met de mens te maken hebben. Oorlogen dus van een heel ander belang.
3. Hiërarchie op basis van slechtheid
Sommige demonen zijn slechter dan andere demonen. Ook demonen kunnen groeien in het kwaad en staan voor keuzes. Zo kan het zijn dat een demon zegt: nee, dit gaat me te ver. Bijvoorbeeld: moorden doe ik wel maar verkrachten gaat me te ver. Logischerwijs komen de demonen die bereid zijn te groeien in het kwaad en bereid zijn er wat voor te doen dus het ambitieust zijn ook het verst. Natuurlijk is er ook een hoop concurrentie en wordt er zo hier en daar wel is iemand van de troon gestoten.
Leest u Matth 12:45 of Lukas 11:26 eens: “Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’ Slechter is hier goed vertaald. In de grondtekst lezen we “more evil”
Natuurlijk kun je ook nog allerlei andere classificaties maken, bijvoorbeeld op basis van demonisch ras, oorsprong of functie (24).


Demonologie

1. Onwetendheid en misleiding
Een andere misvatting over demonen is dat ze alles weten of evenveel zouden weten. Nee, er zijn demonen die meer weten dan anderen. Er zijn demonen die overzicht hebben over kleinere stukjes en er zijn demonen die overzicht hebben over grotere stukken. Het wil niet altijd zeggen dat als je “daarboven” zit dat je het dan beter weet of meer ziet. Veel demonen weten ook niet precies hoe het zit. Hetzelfde geldt voor engelen.
Ook is er een hoop misleiding in het rijk der duisternis. Demonen zijn zelf ook misleid door hun zonden. Het oordeel is al in hen aan het werk. Er zijn demonen die oprecht denken goed te zitten/ voor het goede te werken en te vechten /gered te zijn. Ja, er zijn zelfs demonen die denken dat ze God zijn.
2. Verwonding en oordeel
In het kort: Demonen kunnen vermoeid raken of verwond. Het Beest in Openbaringen werd dodelijk verwond. En ook de Ram in Daniel werd verwond en had te weinig kracht om weerstand te bieden. Wanneer demonen vermoeid zijn kunnen ze naar hogere demonen gaan voor nieuwe energie. De hoofddemon, de meester voorziet de lagere demon weer van een nieuw portie zalving. Daar zijn hele systemen voor in de geestelijke wereld inclusief rustoorden en plaatsen voor bijscholing. Vandaar dat het ook zo belangrijk is de hoofdmachten aan te pakken. Dezelfde rustoorden voor verwonden van de strijd en scholen voor bijscholing vinden we ook terug in Gods rijk.
Demonen kunnen verslagen worden maar dat wil zeggen dat ze in een bepaalde dimensie verslagen zijn maar nog wel te vinden zijn in een diepere dimensie. Ook is het zo dat als een geest in jouw leven verslagen is de geest nog wel zeggenschap heeft in de levens van anderen. Wat er bij jouw uit gaat komt er in bij anderen, bij de afvalligen. Wie heilig is worde heiliger en wie vuil is worde vuiler.
Gods oordeel is alreeds werkzaam in demonen. Zo kunnen gedeeltes van het geheugen weggeroofd worden of bepaalde lichaamsfuncties het niet meer doen. Zonde brengt de dood, het oordeel verteerd hen zogezegd al van binnen waardoor ze ziek kunnen worden. Ze proberen nog wel te vluchten aan dit oordeel door bescherming te zoeken bij hogere demonen. Ook wij zijn geroepen om jagers op demonen te worden (25).
3. Vele rassen
Er zijn vele demonische rassen. Veel rassen hebben hun eigen specifieke taak en functie. De demonische rassen zijn allemaal op hun eigen manier ontstaan. Vaak ook door vermenging. We hebben het dan niet alleen over de Nephilim. Als ze eerst een engelenpositie hadden en daarna vielen, dan vielen ze soms met hun hele familie of ras. Ook zijn er allerlei ingewikkelde bloedlijnen en aftakkingen. Vele stichten zelf hun eigen koninkrijken/keizerrijken of bouwden zelfs hun eigen werelden. Er worden verschillende rassen genoemd in de serie De Weg van de Vlinder : Jom heeft haar eigen ras, genaamd de Jomieten, en Tanya heeft haar eigen ras genaamd de Tanyanieten, en ook Rian heeft zijn eigen ras, de Rianieten, en ga zo maar door (26).
4. Verbondenheid met het dierenrijk
Demonen kunnen verschillende gedaantevormen hebben. Ze verschijnen vaak in de vorm van dieren soms van diverse dieren combinaties door elkaar heen, bijvoorbeeld een intvisachtig-schorpioenachtig wezen. Dieren hebben een speciale plek in het hart van God omdat zij elk een deel van Zijn aard vertegenwoordigen en weer een andere functie hebben. We zien God zelf in de vorm van een dier verschijnen bijvoorbeeld de duif als symbool van de Heilige Geest maar ook in Openbaringen komen we God tegen in diergedaanten, als het Lam en als de Leeuw (27).
Zoals we vanuit de Bijbel weten komen boze geesten ook vaak in de vorm van dieren. Weer noemen we hier de passage uit Daniel over de Ram en de Bok, maar in het bijbelboek Openbaringen zien we de draak, de slang en allerlei demonische beesten. Het rijk van de duisternis gebruikt ook de krachten van het dierenrijk omdat het dier machtige eigenschappen kan vertegenwoordigen. In de territoriale oorlogsvoering komen we de demonische vorsten en heersers vaak tegen in diverse dierenvormen. Hier zo een aantal voorbeelden:
Karsa: Hij komt o.a. in de vorm van een hond of een leeuw.
Khomeinah: Ze kan ook opduiken in de vorm van een tijgerin.
Mochtstaart: de spin.
De Spaal: een hels lange wit-grijze slang (28).
5. Demonische principes
Ook in het rijk der duisternis wordt geleefd volgens allerlei principes. Veel ervan zien we terug in de wereld om ons heen. Demonen kennen ook een vorm van liefde maar dan een die gebaseerd is op zelfzucht en dergelijke principes. Veel in het rijk van de duisternis is gebaseerd op angst in combinatie met straf en beloning.
Onder wie je je schaart, dienst bescherming heb je ook. Demonen stappen wel is over van het een naar het andere rijk/ een op een andere meester omdat die hun meer te bieden heeft, grotere voordelen heeft.
Goed en kwaad worden omgedraaid. Het goede doen houdt voor demonen in het slechte doen en het slechte doen is het goede doen. Doen ze werkelijk iets wat beschouwd wordt als goed in de zin van goed in Gods koninkrijk dan staat daar zeker straf op. We zien dit ook terug in Jesaja: “Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet.” (Jes 5:20).


Demonen een neutraal woord

Over een periode van 800 jaar (voor Christus) veranderde het woord Daimon/Daemon in het Griekse gedachtegoed van geesten/geestelijke wezens die namens God over de mensheid heersten, tot kwade wezens die over de aarde heersten, de mensheid van God afhoudende en aanzettende tot het kwaad (29). Volgens de Griekse mythologie en filosofie vulden bepaalde wezens de kloof tussen de goden en mensheid en die wezens werden demonen genoemd. Zij waren de boodschappers tussen goden en mensen en in principe neutraal. Het waren intelligente wezens en woord Daimon/Daemon had van oorsprong een neutrale betekenis en we komen het tegen in de betekenis van intelligente geest of god/goden/het goddelijke maar ook lotsbestemming (in het Engels fate).
In Plato's gedachtegoed nam hij ook de rol aan van beschermengel of geest die een mens vergezelde en richting (raad) en bescherming gaf over wie hij waakte. Ook refereerde demon aan het hoogste goed of ziel in de mens of intelligentie die hem vergezelde. Hier vandaan komt ook het idee uit de film en het boek The Golden Compass, het Gouden Kompas waarin ieder mens een dier heeft die hem vergezeld op zijn levensreis als de uiterlijke manifeste van zijn innerlijke ziel. Dit wezens wordt zijn daimon genoemd (30). Later werd er een classificatie gemaakt in drie groepen namelijk ontlichaamde geesten, de zielen van overledenen en ziel of intelligentie in of om ons.
Omdat men het onheil niet aan de goden wilde toeschrijven werd de schuld bij de demonen gelegd waardoor een overgang naar goede en kwade demonen kwam. Men begon onderscheid te maken dat sommige demonen goed waren en andere slecht en men beschreef menselijke emoties aan hen zoals vreugde en verdriet. De goede demonen moesten de mens beschermen en leiden en slechte demonen moesten de mensen op een dwaalspoor brengen. Hier kwam weer het latere idee uit voort dat ieder mens twee demonen heeft namelijke een goede en een slechte.
Aangezien er toegegeven werd dat de goden demonen waren (terwijl ze er iets heel anders mee bedoelden) werd dit met de opkomst van het christendom aangegrepen door de christelijke apologeten om alle goden tot demonen en dus slechte geesten te maken. Hiermee werd het woord daimon/daimoon helemaal negatief en werden alle demonen slecht/boze geesten. Celsus een Romeins filosoof uit de tweede eeuw na Christus zag dit gebeuren en schreef een kritisch boek over het christelijke geloof. Hij zei over demonen dat ze de kracht hadden om mensen te genezen en om de toekomst te voorspellen maar waren niet de vijanden van de mens (31).


Geen weg terug voor demonen ?

Met grote stelligheid wordt vaak gezegd dat er geen redding is voor “Satan en zijn demonen”. Zoals we hierboven hebben aangetoond is er met dat hele zinnetje al heel wat mis.
Ten eerste moeten wij ons afvragen op grond van kerkgeschiedkundige argumenten of alle demonen wel demonen zijn. Zie vorige paragraaf. We schreven daar ook al over in Engelen en Demonie Deel 2 (32).
Ten tweede is het zoals besproken in de eerste paragraaf nog maar de vraag wat demonen dat wel zijn en als het ontlichaamde geesten van mensen of pre-adamitische beschavingen of in welke vorm dan ook deel uitmaken van het demonische leger, dan zou er in ieder geval voor hun wel degelijk redding mogelijk moeten zijn. Maar waarom zou het daar op moeten houden ? Is dit niet nog meer christelijke theologie !

De christelijke leer van de alverzoening werd al vroeg geleerd in de kerk door diverse kerkvaders (33). Deze leer was wijd verbreid in het toenmalige Christendom. Origenes betrok daarbij ook nog de redding van de Satan en demonen (34). Pas 200 jaar later werd op een concilie (35) alles en iedereen die in zijn geschriften of soortgelijke dingen geloofden tezamen met een rijtje van andere kerkvaders in de ban gedaan/geëxcommuniceerd (36). De leidinggevende autoriteiten verkozen onder leiding van de Romeinse keizer Justinianus I de leer van eeuwige verdoemenis boven die van de eeuwige verzoening/alverzoening (37).
Ook geloofde Origenes in de pre-existentie van de ziel en dat in den beginne God alle geesten schiep en dat hun verschil in wezen slechts ontstond door hun verschillend gebruik van de gave van de vrije wil (38,39). Dit resulteerde dan in de engelen, de mens en de demonen op basis van hun slechtheid (of hemelse lichamen, menselijke lichamen en demonische lichamen).. Ook geloofde hij in een verlossingsplan voor demonen (34). Als tegenreactie hierop kwam Augustines met zijn leer van de predestinatie of uitverkiezing die stelt dat sommige mensen bestemd zijn tot redding en andere tot verdoemenis, waardoor er voor de duivel natuurlijk helemaal geen plaats meer was (37). Opmerkelijk is dat het thema van de val uit genade, met vervolgens een plan voor verlossing en herstel ook als centraal thema in de Bijbel is te vinden zoals bijvoorbeeld het plan van herstel voor Adam en Eva en de gehele mensheid, herstel voor Israël of bijvoorbeeld de geschiedenis van de verloren zoon (40).

Er zijn voor zover ik weet maar 2 teksten die eventueel aangehaald zouden kunnen worden als “bewijs” dat er geen verlossingsplan voor gevallen engelen en demonen zou zijn:
In Mattheus 25:41 lezen we: “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”. In Opb 20:10: “en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”
Geen van beide teksten zeggen niet dat er voor engelen of demonen geen weg teug is. Hooguit niet voor de opperste macht van het kwaad die zich in de absolute onmogelijke positie bevindt om ooit nog naar God terug te kunnen. We schreven al over de hel in Terug naar de Basis deel 1.
We raden u aan dit artikel nog is nog na te lezen. We geloven dat op het verloren gaan van een slechte geest, demon, gevallen engel of mens dezelfde principes van toepassing zijn want in hun kern zijn het alle wezens die de keuze hebben voor goed of voor kwaad. Dit houdt dus in uiteindelijke vernietiging voor de algehele persoon, maar ook de mogelijkheid tot een weg terug. Voor sommige wezens, schepsels zal dit wel een hele lange weg terug zijn van vele eeuwigheden. We zeggen hier ook niet dat er massaal vanuit het rijk der duisternis voor het goede gekozen zal worden, nee, vele wezens hebben bewust voor het kwade gekozen en zullen zich daar alleen maar verder in willen verharden en nooit en tenimmer voor het goede willen gaan, maar anderen misschien wel. We geloven dat Gods liefde daar toereikend voor is en we lezen ook in de Bijbel dat er slechte en slechtere geesten zijn (24). We schreven hier ook over in Engelen en Demonie Deel 2 (41).


Nawoord

Hiermee besluiten we dit deel van de serie Terug naar de Basis. Ik hoop dat u er iets van geleerd heeft. Het heeft letterlijk weken gekost om dit artikel te schrijven en er is een hoop studie en openbaring aan vooraf gegaan over de jaren. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen in het Forum. Te Zijner Tijd zal er in de diepte nog meer details en toelichting komen op diverse onderwerpen besproken in dit deel, maar alles heeft wat dat betreft zijn tijd nodig. Moge u allen geestelijke jagers worden en de wijsheid vinden wanneer te moeten strijden en wanneer te moeten stoppen met strijden.

Gods Zegen.

April 2008 ha-ell

IHAO World


Bronnen/Voetnoten

De voetnoten maken zoals in de inleiding al vermeld een belangrijk onderdeel uit van dit artikel ter onderbouwing en voor belangrijke en leerzame achtergrond informatie.

(1) Enkele voorbeelden van die standaard christelijke studies waarin simpelweg wordt gesteld dat demonen gevallen engelen zijn
Voorbeeld 1
In de studie De wereld van Engelen en Demonen
http://www.bijbelaktueel.org/bijbelstudie/engelen_demonen.pdf :
“Naast mensen heeft God ook engelen geschapen. Het zijn intelligente wezens, welke Hem ten dienste staan. Een deel van deze engelen is van Hem afgevallen: satan en zijn demonen.”
Voorbeeld 2
In het boekje over Engelen van de eo:
http://www.eo.nl/attachments/4162600/engelen.pdf (pagina 16):
“In de bijbel staat dat demonen gevallen engelen zijn. Engelen die ervoor gekozen hebben om aan de kant van de duivel te gaan staan.. “
Voorbeeld 3
In Het Domein van de Slang van W.J. Ouweneel blz 117: “Er is maar 1 schriftuurlijke verklaring voor de oorsprong en de identiteit van de demonen: demonen zijn gevallen engelen.” Dit zegt hij alvorens eerst te zeggen dat hij niet in wil gaan op gehoorde opvattingen dat zij de geesten van goddeloze overleden mensen zouden en dat hij ook voorbij wil gaan aan de opvatting dat demonen ontlichaamde geesten zijn van de bewoners van een Pre-adamitische aarde danwel dat zij de monsterlijke nazaten zouden zijn van engelen en vrouwen (genesis 6). Zijn schriftuurlijke bewijs is vervolgens dat de Bijbel meerdere malen spreekt over “de duivel en zijn engelen” (Matth 25: 41 en Opb 12:7).
Voorbeeld 4
In De onzichtbare wereld van engelen en demonen van zuster Bassilea Schlink: “De engelen die met Lucifer afvallig waren geworden, werden tot demonen, tot ronddolende geesten” (blz 13).
Aanvullende informatie
In het Nederlands konden we maar 1 studie vinden (van de Alverzoening) die wel met stelligheid zegt dat ze niet hetzelfde zijn. Dit zijn 2 studies op 1 site genaamd:
Wat zijn demonen ? http://www.goedbericht.nl/demonen_PP.html .
De zin en onzin over demonen http://www.goedbericht.nl/demonen.html
Wel zijn er andere sites die nog andere theorieën over de oorsprong van demonen geven en in het Engels zijn meer sites te vinden die verderop in de voetnoten genoemd worden.
(2) Engelenvallen / Gevallen engelen
Een engelen val brengt nogal wat te weeg in de hemelse gewesten zeker als het een heel hoge engel is. Er wordt wel eens gezegd, hoe hoger je staat hoe dieper je valt. Letterlijk komen we de uitdrukking “gevallen engel” niet tegen in de bijbel. Althans ik kon hem niet vinden. Wel wordt er gesproken over “engelen, die gezondigd hadden” 2 Pettr 2:4 en “engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten” Judas 1:6 en engelen die op de aarde geworpen werden. Opb 12:9. Ook niet te vergeten de passages uit Ezechiël 28:11-17 en Jesaja 14:12-14 waar gesproken wordt over verbannen, ter aarde werpen en uit de hemel geworpen ! Dus in principe kunnen we het jargon verder uitbreiden met zondige engelen, ontrouwe engelen, verbannen engelen en nedergeworpen engelen.
Over engelen vallen en gevallen engelen kunt u meer lezen:
In de Bijbel
Genesis 6
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=Gen+6&id16=1&pos=0&set=10&l=nl
Het Boek Henoch
http://articles.christiansunite.com/preacher509-1.shtml
En hierboven al genoemd
2 Ezechiël 28:11-17 en Jesaja 14:12-14 / Pettr 2:4 / Judas 1:6 / Opb 12:9
IHAO artikelen en studies
Veel Gestelde Vragen over de Put van de Kerkgeschiedenis Deel 1 & 2
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/faqs/putvdkerkgeschiedenis
Terug naar de Basis - Deel 2 - Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/terugnaardebasis2
Engelen en Demonie Deel 1 op het Forum en Members Area waarin o.a. gesproken wordt over de voorbijbelse geschiedenis en de voorbijbelse engelensoorten (alleen na inloggen).
https://ihao.deds.nl/index.php/protected
Andere bronnen
De Prophecy films zijn ook een aanrader (deel 1 tot 3 dan):
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/aanbevolen
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prophecy
(3) Het woord demon (daimonion/daimon) vanuit de grondtekst op verschillende manieren vertaald
Vertaald als duivels (Statenvertaling), boze geesten (Nbg) of demonen (Nieuwe Bijbel Vertaling). Alle drie naast elkaar ter vergelijking op biblia.net
Zie daar ook de links onderaan naar de volgende resultaten want hij geeft maar 20 resultaten per keer weer. Kies vervolgens een willekeurige tekst en vul hem in bij de Blue Letter Bible website http://www.blueletterbible.org/ en klik op search. Klik vervolgens links van die tekst op het c tje en je krijgt de Griekse grondwoorden te zien met vaak nog een verwijzing naar het echte grondwoord waar het van afgeleid is. Een voorbeeld: Matth 7: 22: “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?” In de Blue Letter Bible:
http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=Mat&chapter=7&verse=22&version=KJV#22 .
Niet in alle gevallen waar in de Nbg boze geesten staat (bv in Efeze 6:12), staat in de grondtekst demonen. Een deel van de grondtekst gaat dus verloren door simpelweg weer met boze geesten te vertalen !
http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=Eph&chapter=6&verse=12&version=KJV#12
Betekenis daimonion/daimon
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1140&t=kjv
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=G1142&t=kjv
(4) Dat demonen de ontlichaamde geesten zijn van bewoners van de Pre-adamitische aarde
In Satan overwonnen door Leo Harris lezen we: “Dat zij de geesten zijn van mensen, die behoorden tot een schepping voor Adam, over welke satan heerschappij voerde. Volgens deze opvatting was er een geslacht dat door het oordeel Gods uitgeroeid is. De onsterfelijke geesten van deze vernietigde wezens bleven echter de aarde en haar omgevende atmosfeer bewonen en satan is tot de dag van vandaag hun bevelhebber die tracht de heerschappij over de aarde te herwinnen.” De schrijver zegt vervolgens: “Er is echter in de Schrift niets te vinden dat deze opvatting rechtvaardigt. Aan de andere kant zijn er ook geen bijbelse argumenten tegen deze theorie. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat de hier weergegeven opvatting juist is.” (Blz 18 tm 21)
En deze website: http://www3.telus.net/trbrooks/mystery.htm
(5) Demonen uit de gemeenschap tussen de Zonen Gods en de Dochters der mensen
In het boek Henoch, in het eerste boek getiteld Het Boek van de Wachters, lezen we: “Waarom hebben jullie de hoge, heilige en eeuwige hemel verlaten, en gemeenschap gehad met de vrouwen en je bezoedeld met de dochters der mensen, en jezelf vrouwen genomen, en gedaan als de zonen van de aarde, en reuzen als zonen verwekt ?” (15:3)
“En nu zullen de reuzen die uit lichaam en vlees geboren werden boze geesten op de aarde genoemd worden, en de aarde zal hun woonplaats zijn. En boze geesten kwamen uit hun vlees, omdat ze uit het bovenaardse werden geschapen; uit de heilige wachters was hun oorsprong en eerste grondlegging. Boze geesten zullen ze zijn op de aarde, en ze zullen geesten van de bozen worden genoemd. En de woonplaats van de hemelse geesten is in de hemel, maar de woonplaats van de aardse geesten, die op de aarde werden geboren, is op aarde. En de geesten van de reuzen...die onrecht bedrijven en verdorven zijn, en aanvallen en vechten en breken op de aarde, en leed veroorzaken; en zij eten geen voedsel en dorsten niet, en zijn niet zichtbaar. (15:8 tm 15:11).
Websites die hier verder op doorgaan zijn:
http://www.logoschristian.org/demon.html
http://www.thewatcherfiles.com/sherry/who-is-what.html
http://www.sherryshriner.com/fallen_angels.htm
http://www.tbm.org/origindemons.htm
Extra informatie
Deze mening wordt ook aangedaan door Justinus Martyr:
“Justin Martyr, a Christian who lived about 150AD, believed demons were the offspring of (angels + men = demons) based upon Gen 6:2-4”.
http://iwhome.com/spiritualquest/tracts/su-demon.htm
(6) Dat demonen geschapen zijn door God in de schemering van de 6e dag op de Sabbatdag
In dit artikel wordt gesproken vanuit de Joodse traditie: “In de schemering van de 6e dag op de Sjabbatdag, nadat G'd de zielen schiep, zouden de demonen geschapen zijn. Dit zou hun lichaamloosheid verklaren. Toch blijft dit een heikel punt binnen het Jodendom, omdat men toch afvraagt waarom G'd, de Eeuwige Geprezen is Hij, kwade geesten heeft geschapen.”.
http://www.faq-online.nl/index.php?file=article&art_id=158&page=1
(7) Dat demonen geschapen zijn door God
De website van Demonbuster stelt: “God did in fact create everything (including Lucifer). Colossians 1:16 "For it was in Him that ALL things were created, in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers, or authorities; all things were created and exist through Him and in and for Him." en “John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 The same was in the beginning with God. 3 ALL THINGS were made by Him; and without Him was not anything made that was made.”
http://www.demonbuster.com/demons.html
Natuurlijk is dit een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid om deze teksten zo te gebruiken. Het duidt erop dat IN OORSPRONG dingen door God geschapen zijn maar gevallen engelen zijn ook niet door God als GEVALLEN engelen geschapen maar zijn dat later geworden. En als mensen kiezen voor het kwaad in hun hart dan wil dat niet zeggen dat ze door God zo geschapen zijn.
(8) Dat demonen de nakomelingen zijn van Lillith en Adam
“Andere bronnen zeggen dat demonen zich niet kunnen voortplanten, maar gebruikten zaad van Adam om zichzelf voort te brengen. Lilith, volgens sommige tradities de eerste vrouw, zou deze techniek ook gebruikt hebben om zichzelf voort te planten middels de Tetragrammaton van G'd. Middels nachttaferelen en misleiding, "creëert" Lillith van het zaad van de mannen meer demonen."
“(..) “De koningin van de demonen en vrouw van Samael zou vanzelf sprekend Lilith zijn. Een andere theorie dan dat Lillith Adams eerste vrouw zou zijn, is dat Adam gestraft werd voor zijn zonden met Chava. Daarom zou hij 130 jaar gescheiden geweest zijn van Chava. In die tijd zou Lillith hem diverse malen misleid hebben en zijn zij de veroorzakers van het bestaan van de demonen.” (...)
http://www.faq-online.nl/index.php?file=article&art_id=158&page=1
(9) Dat demonen altijd al het kwaad gediend hebben
In 1 Johannes 3: 8 lezen we: “wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.”
Johannes 8:44: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. “
In de grondtekst wordt gesproken over de Diabolos die zondigd Apo Arche. Ook het woordje Apo duidt op oorsprong. Voor Arche wordt als betekenis o.a. gegeven: “that by which anything begins to be, the origin, the active cause”.
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G746&t=kjvf
Je kan dus wel zeggen dat die teksten goed vertaald zijn. Arche is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in Efeze 6: 12 voor principalities. Zie ook: https://ihao.deds.nl/static/lamplicht/satanval.htm voor extra onderbouwing.
Zie ook voetnoten 38 en 39 en het gedeelte waar over Origenes gesproken wordt.
(10) Boek van Derek Prince: Zij zullen boze geesten uitdrijven
"Wat zijn demonen? Hoe krijgen ze toegang tot een mensenleven? Hebben christenen bevrijding van demonen nodig?
Deze en vele andere vragen behandelt Derek Prince direct vanuit de bijbel. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat, als u blijft aanlopen tegen problemen die maar niet lijken te verdwijnen, dit misschien het werk van demonen kan zijn? Of heeft u dit gezien in levens van anderen en wilt u hen helpen?In dit praktische handboek over bevrijding vertelt Derek Prince over zijn eigen worsteling met demonen,en over het onbegrip dat er vaak is rond de bediening van bevrijding. Vanuit meer dan dertig jaar ervaring biedt hij nuchter advies over het ontvangen van bevrijding en over bevrijdings gebed voor anderen. Verder beschrijft hij nauwkeurig hoe demonen binnenkomen in een mensenleven en wat hun karakteristieke activiteiten zijn. Vervolgens leidt hij in negen stappen naar bevrijding en geeft instructie om de herwonnen vrijheid vast te houden. De auteur zegt: ,,Jezus stuurde nooit iemand uit om het Evangelie te prediken, zonder hen speciale instructie en toerusting te geven, om in actie te komen tegen het werk van demonen, zoals Hij Zelf... ,,Als dat vandaag niet meer het geval is'', vraagt Derek Prince zich af, wie is er dan veranderd? Jezus? De demonen? Of de Kerk?"
http://www.dpmnederland.nl/Publisher/Article.aspx?id=59322
(11) Websites die zeggen dat demonen ontlichaamde geesten zijn (disembodied spirits)
http://www.christian-faith.com/forjesus/demons-and-fallen-angels
http://www.tbm.org/origindemons.htm
http://www3.telus.net/trbrooks/mystery.htm
(12) Efeze 6:12 vanuit de grondtekst
“Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”
Voor drie vertalingen naast elkaar in het Nederlands zie:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bijbel=Bijbel&m=Ef+6&id18=1&id36=1&id16=1&pos=1&set=10&l=nl&idp0=19&idp1=17&idp2=37
Blue Letter Bible
http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=Eph&chapter=6&verse=12&version=KJV#1
Hier wordt gesproken over de “Arche”, de “Exousia”, de “Kosmokrator skotos toutou aion” en de “Pneumatikos poneria en epouranios”.
Arche
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G746&t=kjv
Wordt in het Engels vertaald met Pricipalities en in het Nederlands met Hemelse Vorsten of Overheden.
Arche, in dit verband meervoud, duidt op begin, beginner, eerste oorzaak, veroorzaker, eerste ding of persoon in een serie van.
Let wel dat het hier in de grondtekst telkens om meervouden gaat, ook hieronder dus eerste beginners, eerste veroorzakers enz..
Exousia
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1849&t=kjv
Wordt in het Engels vertaald met Powers en in het Nederlands met Machthebbers of Machten.
Exousia, in dit verband meervoud, duidt op autoriteit, regerende, juridische, rechthebbende macht die beslist en invloed naar onderen uitoefent en gehoorzaamd moet worden (over een gedefinieerd gebied van verantwoordelijkheid) / vrijheid van keuze, macht om te doen en kiezen wat hij wil.
Kosmokrator skotos toutou aion
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2888&t=kjv
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4655&t=kjv
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G165&t=kjv
Wordt in het Engels vertaald met The Rulers of the Darkness of this World en in het Nederlands met De Machthebbers van de Duisternis, de Wereldbeheersers dezer duisternis, de Geweldhebbers van deze Wereld van de duisternis van deze eeuw.
Kosmokrator in dit verband meervoud en is opgebouwd uit 2 woorden:
-> kosmos betekent een ordening, geordend of gerangschikt of geharmoniseerd systeem of geheel en is de tegenhanger van chaos. (ook decoratie, orangement) Het duidt op wereld in een brede of smalle betekenis van het woord in de zin van de wereld inclusief al haar bewoners of de aarde/aardbol, mensheid, letterlijk, of figuurlijk (moreel= de goddelozen/wereldse zaken) en op universum in haar gerangschikte vorm.
-> krateo grijpen, vasthouden, in de hand houden, de hand aan slaan (to use strength, i.e. seize or retain), in bezit nemen, in z'n greep hebben, heersen over (domein) met macht (strengt/power) duidt op wereldheerser, wereld-heer, heerser over heel de, de gehele wereld.
-> skotos wordt in heel veel bijbelteksten gebruikt als in tegenstelling tot het licht maar is afgeleid van het grondwoord van schaduw, afspiegeling, schets. Het verwijst ook naar letterlijke en figuurlijke duisternis, van God af, leven zonder God.
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4655&t=kjv
- > toutou duidt op bezit, het is van deze persoon of ding, aangaande.. van, betrekking hebben tot.
- > aion heeft meerdere betekenissen, het staat voor periode, tijdperk, periode van tijd, en ook periode zonder eind, zonder begin of zonder begin en eind, ook op nooit en werelden/universum.
Pneumatikos poneria en epouranios
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4152&t=kjv
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4189&t=kjv
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2032&t=kjv
Wordt in het Engels vertaald met Spiritual Wickedness in High en in het Nederlands met De Kwade machten in de hemelsferen, de Boze Geesten in de Hemelse Gewesten, de geestelijke boosheden in de lucht.
- > pneumatikos betekent geest, geestelijk, vitaal principe, essentie, niet vleselijk (menselijk), etherisch in tegenstelling tot grof dus eiler (voorbij de aardse atmosfeer), adem, wind.
- > poneria betekent kwaad in de zin van slechtheid, verdorvenheid, kwade bedoelingen, gemeenheid, laaghartig, boosaardig, hatelijk, kwaadaardig, snood, vals - wbt bedoeling/plannen / het plannen van zonde !
- > epouranios betekent (het) hemelse, bestaande in de hemel. Omdat dit woord meervoud is in de grondtekst krijgt het de betekenis van hemelse plaatsen of hemelse gewesten enz. After, above the sky.
Zie ook
Efeze 1: 21 en Efeze 3: 10 Col 2:15 Col 1:16, Rom 8:38, 1 Petr 3:22
(13) De standaard val van Satan zoals beschreven in de meeste christelijke boeken en websites
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan
(14) http://www.allaboutgod.com/dutch/geschiedenis-van-satan.htm (een misleidende titel)
(15) http://www.schatkamervoordewereld.nl/studies/Demonie_en_Exorcisme/h-stuk-1/01.htm
(16) In Satan overwonnen door Leo Harris lezen we: “Er zijn gevallen waar de geinspireerde profeet zich richt tot een aardse vorst met de woorden die kennelijk bedoeld zijn voor satan, de onzichtbare macht die deze aardse vorst aandrijft. Hiervan geven wij 2 voorbeelden (waarna vervolgens de teksten uit Ezechiel en Jesaja worden aangehaald en betrokken worden op satan met zinnetjes als: “wie anders dan satan” en “zij beschrijven satan”. (Hoofdstuk 2 blz 16 tm 18)
In Geen geloof zonder bewijs van Pe de Bruin lezen we o.a. “Toen Lucifer wandelde te midden van de 'vurige stenen', toen was de aarde als bekleed met lieflijkheid, met rijkdom, met vrede, en met al hetgeen tot de schoonheid kan worden gerekend. Op deze aarde leefde een volmaakte bevolking van engelen; waaronder ook lucifer. 'Gij waart', zo spreekt de Schrift verder over Lucifer, 'volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.' (...) De schrift geeft er meerdere voorbeelden van, dat als de goddelijke vloek iemand treft, ook dienst bezit in de vervloeking wordt betrokken. Zo ontnam God aan hem die tot satan was geworden, niet diens bezit, de aarde, maar die aarde werd wel betrokken in de vervloeking die haar eigenaar trof.” (Hoofdstuk 4)
In De onzichtbare wereld van engelen en demonen van Zuster Basilea Schlink lezen we “Uit verschilende passages van de boeken der profeten kunnen we opmaken dat de tegenstander van God en de aanklager van de mensen, die de Bijbel Satan noemt (Job 1:6 e.v.), eens een stralend, schitterend wezen is geweest, een luisterijke engelenvorst. Volgens Jesaja 14:12 en Ezechiel 28:12 e.v. moet de 'morgenster', de 'gezalfde beschutte cherub', 'de zoon van de dageraad', niemand anders zijn geweest dan Lucifer, wiens naam 'lichtdrager betekent. Vermoedelijk was hij een van de machtigste engelen, wellicht de eerste engel, die geschapen werd en dus de oudste van de zogenaamde 'zonen Gods', de zoals de engelen ook wel worden genoemd. Daarom hebben de volgende woorden van de profeet Ezechiel zeker op hem betrekking: ....” (Hoofdstuk 1 blz 9 tm 11).
(17) Studies vanuit de Bijbel en kerkgeschiedenis die gaan over satan als een tegenstander wat werd tot de Satan
https://ihao.deds.nl/static/lamplicht/satanval.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(Satan)
http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1997/mrtapril1997/lucifer.html
http://www.religioustolerance.org/chr_sat2.htm
(18) Studie over tekstpassages die als bewijs moeten dienen voor de val van Satan op basis van de voor-veronderstelling DAT de Satan een gevallen engel is
https://ihao.deds.nl/static/lamplicht/satanval.htm
(19) Bijbelteksten die God zowel voor de bron van goed als het kwaad stellen
Klaagliederen 3:38: “Komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?” Amos 3:6: “Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?”
Job 9: 22, 23: “Dat is één ding, daarom zeg ik: De oprechte, en de goddeloze verdelgt Hij. Als de gesel haastig doodt, bespot Hij de beproeving der onschuldigen”.
En natuurlijk nog Jesaja 45: 6,7 (in de studie al genoemd): “6 Opdat men wete, van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede, en schep het kwaad; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”
(20) Gebruik van tegenstander in het Nieuwe Testament
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4567&t=kjv
http://www.blueletterbible.org/cgi-bin/c.pl?book=Mat&chapter=4&verse=1&version=KJV#1
(21) De invloed van het Zoroastrisme op de ontwikkeling van het concept van een algoede God en een alslechte Tegenstander (Satan)
http://www.religioustolerance.org/chr_demo1.htm
http://www.religioustolerance.org/chr_sat5.htm
http://www.religioustolerance.org/zoroastr.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocrief
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocrypha
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zoroastrisme
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianism
(22) Planetair Exorcisme, engelen aangesteld over planeten
Bijbelstudie Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine - Deel 2 - Bij Klaas Vaak op de Koffie
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine2
Bijbelstudie Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine - Deel 3 - Toronto-Zegen of Kwallebeet
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine3
Veel Gestelde Vragen over UFO's, Aliens, Planetaire geesten en Planetair Exorcisme
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/faqs/ufosenaliens
(23) Engelen val vanuit jaloezie op de mens
Interessant detail is dat juist de gedachte als zouden ze jaloers zijn op de mens omdat die boven hun gesteld was, overgenomen is uit een andere mythologie en daarvan weer een foute interpretatie is : “Some Chistians and Jews understand that Satan and his Demons rebelled against God because they had been demoted by mankind's creation and were thus vindictively jealous of man. Man would rank above them. This might be a recasting of the Mesopotamian myths regarding the lesser gods, the Igigi who are replaced by the senior gods the Anuuna or Anunnaki with mankind. The Igigi had rebelled against the Anunnaki. They objected to the grievous toil on the earth, making and clearing canals and irrigation ditches for the senior gods' city gardens at Nippur and Eridu. Man was created to replace the rebelling Igigi. Man would make canals, irrigation ditches, maintain the gods' city gardens, plant the crops, hoe them of weeds, harvest and prepare them for the table to present to both the Anunnaki and Iggi gods. But, the Igigi were not angry or jealous over being "replaced" by man's creation, they welcomed man's creation, for man would bear their grievous toil. So an inversion has taken place. Yes there was indeed a rebellion of lesser gods against the senior gods, but this was a justified rebellion. The toil was excessive and unwarranted.
yes man did replace junior/lesser gods, but not because man would be closer to a God's affection, fellowship and honor, but to ruthlessly exploit him as had earlier been done to the Igigi. So, it is my understanding that the notion that Satan and his Demons are rebels to God's authority and jealously seek man's harm because man has been ranked above them in God's affection and honor is nothing more than a later inversion or recasting of ancient Mesopotamian motifs regarding the relationship between the creation of man and his replacement of the lesser gods, the Igigi, by the senior gods, the Anunnaki.”
http://www.bibleorigins.net/Demons.html
(24) Hiërarchie op basis van slechtheid in het rijk der duisternis
Misschien gaan we er zonder er bij na te denken met z'n allen vanuit dat de Satan in het christelijke plaatje logischerwijs toch wel de slechtste moet zijn of misschien is de gedachte wel dat de duivel en zijn demonen allemaal even slecht maar “er moet nu eenmaal een rangorde zijn”, “er moet nu eenmaal organisatie zijn en structuur” “anders zou het een ongeregeld zooitje zijn”. Er zijn natuurlijk wel sites en boeken die zeggen dat de hiërarchie in het rijk der duisternis vergelijkbaar is/ een afspiegeling is van/ met de hiërarchieën van de verschillende engelen ordes waar ongetwijfeld wel een kern van waarheid in zal zitten maar dat is natuurlijk wel op basis van de gedachte dat demonen gevallen engelen zijn, want hoe logisch is het als we die gedachtegang even volgen om te zeggen dat de engelen ordes een leger indeling hadden als er nog niks was om tegen te vechten voor de val van Satan. Al met al kon ik er weinig over vinden toen ik wilde kijken wat de algemene gedachte daarover is. Toch na lang zoeken vond ik toch de uitspraak op sommige Engelse websites dat de Satan de slechtste van allemaal is met ook de tekst erbij uit Matth 12:45 of Lukas 11:26: “Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.”
http://www.greatbiblestudy.com/biblical_demonology.php
http://www.ministeringdeliverance.com/demons_kinds.php
More Evil
http://cf.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4191&t=kjv
(25) Geestelijke jagers op de demonische dieren worden in de geestelijke wereld
In diverse studies op de PSK Thema site van IHAO wordt vanuit de Bijbel aangetoond dat we niet alleen geestelijke strijders moeten zijn maar ook dat God van ons vraagt dat we onze taak weer op ons nemen als geestelijke jagers op het demonen vlees/de demonische dieren. We zien dat het een belangrijk element is in onze reis terug naar het paradijs en verder en een van onze oorspronkelijke taken. Dit was voor mijzelf ook nieuw maar hoe langer ik er over nadenk hoe logischer het is en hoe beter ik het ga begrijpen en inzien. Belangrijk artikel over het eten en jagen op de demonische roofdieren en de overgang van de paradijselijke aarde naar de lagere doods aarde:
Bijbelstudie Visioenen van het Paradijs - Het Geheimenis van Griekenland
Overige
Bijbelstudie De Stenen Kerk - De Overwinning over de Geest van Griekenland
Bijbelstudie De Juwelen van het Kruis
Bijbelstudie De Nieuwe Kleren van de Keizer
Bijbelstudie De Grote Maaltijd Gods
Bijbelstudie De Nieuwe Wijn
Bijbelstudie Chawila, het Land van het Goede Goud
Onderschept - Spiegel van Paradox
https://ihao.deds.nl/index.php/hoteldagdroom/verhalen/spiegelparadox
Ja, we vinden het ook terug in de grondtekst:
Bijbelstudie Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine - Deel 6 - Terug Naar de Grondtekst III
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine6
Bijbelstudie De Aramese Kerk en de Aramese Grondtekst - Deel 3 - De Aramese Gereformeerde Kerk III
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/aramesekerk3
(26) Demonische rassen
Bijbelstudie De Weg van de Vlinder - Deel 2 - De Bediening van Innerlijke Genezing Part II waar een hele lijst van gevaarlijke demon-soorten genoemd.
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/innerlijk2
Zie ook de Lawine Deel 2 en 3:
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine2
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine3
(27) God houdt van dieren / Profetische verbondenheid met het dierenrijk
Enkele citaten uit Apostolisch Front-nieuws De Orkaan - Deel 5 - De dieren van het Paradijs: “God heeft het wel met dieren, ja. de bijbel staat er vol van. Dieren zijn de uitdrukking van zijn wezen. De manifestaties van zijn karakter. Let daar maar eens op. Ook toen God de zonde wilde opruimen door de zondvloed, bracht hij het belang aan van de dierenwereld. De ark was ook bestemd voor de vele dierensoorten die God had gemaakt.” (..)
“In de ark van Noach bevonden zich alle diersoorten die God had toebereid. Bent u op zoek naar de ark, naar de schuilplaats van God, maar niet naar de dieren van het paradijs die Gods karakter-eigenschappen in u willen uitbeelden, dan komt u terecht in een schijnheilige, leugenachtige ark, oftewel de veerboot naar de hel. Een ark zonder dierenwereld is nl. geen ark.
We komen God in Zijn Woord vaak tegen als een dier. De ene keer komt Hij als een duif, dan weer als een lam, en ergens anders als een leeuw. Ons wordt verteld dat we als hem moeten gaan leven: dierlijk en toch heilig en rein:
Matt. 10:16: Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven ; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos (=onschuldig) als duiven.
Jesaja 40:31: Wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht ; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”
Voor het volledige artikel: Apostolisch Front-nieuws De Orkaan - Deel 5 - De dieren van het Paradijs
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/orkaan5
Zie ook de Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen - Deel 3 - De Reis van Innerlijke Genezing
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/gebedsreis3
En verder:
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/orkaan7
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/exorcisme1
De Juwelen van het Kruis
Gebedsspelen online - Jacht op het Levensbrood (ook demonen)
Verhalen op Hotel Dagdroom waar goede dieren in voorkomen:
https://ihao.deds.nl/index.php/hoteldagdroom/verhalen/simson
https://ihao.deds.nl/index.php/hoteldagdroom/verhalen/hetgeheimvanaladin
Het Geheim van de Zebra Brug
(28) Demonische verbondenheid met het dierenrijk
Genoemde geesten in de studie zijn afkomstig uit:
Het Hermitatisch Nieuwsblad De Lawine - Deel 3 - Toronto-Zegen of Kwallebeet
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/lawine3
Hele waslijst in De Zondvloed Deel 4 (alleen na inloggen op het Forum en Members Area)
https://ihao.deds.nl/index.php/protected
Zie ook:
Demonische orka en slang in de Inter-Actieve Serie Gebeds-Reizen - Deel 3 - De Reis van Innerlijke Genezing
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/gebedsreis3
Demonische inktvissen in de
Bijbelstudie De Lege Kerk - Van Hart tot Hart
Het spannende verhaal van Het Rode Luchtkoraal waarin de engelen jacht maken op de diverse demon-soorten:
https://ihao.deds.nl/index.php/hoteldagdroom/verhalen/rodeluchtkoraal
Diverse demonen in diergedaante in de gebedsspelen:
Dream Games - De Verschrikkelijke Speldenvrouw
Gebedsspelen online - De Lichte Vlam
Gebedsspelen online - Het Levenswater
Gebedsspelen online - Jacht op het Levensbrood
(29) Verandering van de betekenis van het Daimon/Daemon over een periode van 800 jaar van engelachtige wezens tot kwade wezens
“Daimon is the Greek derivative for the term demon. In this sense the term "demon" means "replete with knowledge." The ancient Greeks thought there were good and bad demons called 'eudemons' and 'cacodemons.' The term 'daimon' means "divine power," "fate" or "god." Daimons, in Greek mythology, included deified heroes. They were considered intermediary spirits between men and the gods. Good daimons were considered to be guardian spirits, giving guidance and protection to the ones they watched over. Bad daimons led people astray. Socrates said he had a life-time daimon that always warned him of danger and bad judgment, but never directed his actions. He said his daimon was more accurate than omens of either watching the flights or reading the entrails of birds, which were two respected forms of divination of the time.”
http://www.pantheon.org/articles/d/daimon.html
“Plato's writings also regard the demon as a destiny spirit somewhat like a guardian angel as a companion of persons (Phaedo 107D; Republic 617D; Statesman 271D, 272E) or of cities as well as of individuals (Laws 713C; 738D). He also refers "demon" to the highest and divine element in a person. From the idea of a demon accompanying each person came the use of the word as virtually equal to "fate" (but as referring to the personal destiny of an individual and without the capriciousness of Tyche).
Xenocrates, Plato's student, systemized demonology. He and later philosophers listed three classes of demons: permanetly disincarnate beings, souls of the deceased, and the soul "in" or intelligence accompanying us. He ascribed human passions to them and made the distinction that some demons were good and some bad. From this came the idea that each person has two demons, one good and one bad.” (..) “We have seen how the word Daimon/Daemon evolved in Greek metaphysical thought from the 8th century B.C. to the 1st century A.D. By the 5th-4th century B.C. Plato had Daimones at times portrayed as being spirits who ruled over man on God's behalf, causing justice to prevail on earth. During the 4th-3rd centuries B.C. under the influence of Xenocrates and Chrysippus, Daimones were posited to be good and EVIL guardian spirits for each human, who later serve at death to advocate or accuse the dead before the judges of the underworld. Still later, in Jewish inter-testamental literature of the 2nd-1st centuries B.C., the Daimones are being portrayed as evil. And by the 1st-2nd centuries A.D., Daimones have been transformed into evil beings who rule the earth in Greek Hermetic literature, preventing man from knowing God and inciting man to do evil.
(..) So, Christianity did not invent the notion that the earth is ruled by Demons/Daimones, it is a Greek notion. In Plato's day Daimones ruled over the tribes of man on earth, by God's will, fostering justice and harmony, by Christian times they still rule over man and the earth, but now they are "evil beings" and the cause of man's misery.”
http://www.bibleorigins.net/Demons.html Een aanrader om in zijn geheel te lezen !
(30) Je dæmon in het boek en de film The Golden Compass
“Ieder mens heeft een dæmon - een representatie van je ziel in de vorm van een dier. Tot je volwassenheid hebt bereikt, kan de dæmon van vorm veranderen. De vorm hangt vaak af van hoe je je voelt, maar kan ook dienen om je zelfverzekerder te voelen. Als iemand volwassen is geworden, krijgt de dæmon een vaste vorm en kan dus niet meer veranderen. Deze vaste vorm weerspeigelt de persoonlijkheid van zijn/haar mens. Dæmonen kunnen maar een paar tiental meter van hun mens weglopen, een soort band houd ze tegen. Dæmonen kunnen praten, zowel met zijn/haar mens als met elkaar. Af en toe gebeurt het dat een dæmon tegen een ander mens praat. Ook kunnen dæmon en mens elkaars gedachten en gevoelens opvangen.”
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gouden_Kompas_%28trilogie%29
“Dæmons zijn dieren uit de trilogie Het Gouden Kompas. Een Dæmon is altijd verbonden met 1 persoon en is de manifistatie van zijn ziel. In de kinderjaren van een persoon kan de Dæmon van uiterlijk veranderen. Maar als de persoon volwassen wordt neemt de Dæmon een vaste gedaante aan en verandert daarna nooit meer. Een Dæmon voelt dezelfde pijn als zijn persoon en andersom ook. Zodra een Dæmon sterft, sterft zijn persoon waaraan hij verbonden is ook. Als de persoon sterft lost de Dæmon op.”
http://nl.wikipedia.org/wiki/D%C3%A6mon
http://www.goldencompassmovie.com/ Rechtsboven klikken op Daemons
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gouden_Kompas_%28film%29
http://www.hetgoudenkompas.nl/
(31) Celsus in het verzet
“Celsus' understanding of the role of Demons is very different from Christian understandings. He portrays demons as the caretakers of men ( "wardens" and or "guardians, they have the power to heal man and predict the future and they are not portrayed as the "enemies of man." “Celsus is a 2nd century A.D. philsopher refuting Christian claims and understandings.”
http://www.bibleorigins.net/Demons.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Celsus
(32) Citaat uit Engelen en Demonie Deel 2 (over “demonen”)
“Kent u dat gevoel ? We leven in een arena met wezens die we demonen noemen ... Niet altijd zijn deze wezens demonen ... Zoals wij in de arena zijn gezet, zo zijn zij ook in de arena gezet ... Misschien noemen zij ons wel demonen ... Belangrijk is het om als exorcist kennis te nemen van de tussenvormen en de tussengeesten ... De geestelijke wereld is zeer kleurrijk, en er kan veel verademing komen wanneer je gaat beseffen wat die gevoelens in je allemaal zijn ... Ten eerste hebben ze echt niet zoveel met je identiteit te maken ... Je hebt met wezens te maken .... en het is hierin niet 'of ...of' ...” (..) “In Territoriale Oorlogsvoering moet je ten eerste strak door de Heilige Geest geleid worden en ook heilig leven ... Tevens moet je zoveel mogelijk met toets-wapenen werken, aftastende wapenen, opdat je niet per ongeluk een geesteswezen bezeert ... Zijn de demonen waartegen je strijd wel echt demonen ... en ben je wel rechtvaardig naar hen toe ? Rechtvaardigheid komt voort vanuit Voorzichtigheid, Zachtmoedigheid en Gevoeligheid ... Besef je waar de geesteswezens waartegen je strijdt uit voort zijn gekomen ... Ken je hun pijnen ? Heb je er enige notie van hoe zij zo zijn geworden zoals ze nu zijn ? Ken je de misschien wel verschrikkelijke trauma's waarmee zij lopen ? Ben je wel echt rechtvaardig naar hen ... Ben je liefdevol waar
dat nodig is ?
Voordat je een rechter kan zijn, moet je eerst weten wat het is om een advocaat te zijn ... Heb je geleerd voor wezens op te komen ? Heb je geleerd voor hen te strijden, en eerlijk te zijn in de berechting ?”
Engelen en Demonie Deel 2 op het Forum en Members Area na inloggen
https://ihao.deds.nl/index.php/protected
Zie ook het spannende verhaal van De Korachs kinderen:
https://ihao.deds.nl/index.php/hoteldagdroom/verhalen/korach
(33) Alverzoening en Apocatastasis/retitutie, herstel naar een eerdere staat
“In Christianity, apocatastasis is the doctrine of the ultimate reconciliation of good and evil. Apocatastasis maintains that all moral creatures -- angels, humans and devils -- will eventually come to a harmony in God's kingdom. It is based on the Biblical passage in 1 Corinthians 15:28 When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. and was extensively preached in the Eastern church by St. Gregory of Nyssa and Gregory of Nazianzus, and in the Western church by Ambrose of Milan in the 4th century. Jerome (347-420) initially believed but then recanted, and Basil the Great (330-379), who opposed the doctrine, wrote that the majority of Christians believed it.
The belief was first articulated and defended by Origen of Alexandria (185-232) and Clement of Alexandria (?-215), two theologians who were schooled and steeped in Hellenistic philosophy and familiar with Gnostic and Mystery Cult writings. They freely adapted neo-Platonic terminology and ideas to Christianity while explaining and differentiating the new faith from all the others. . Some scholars credit Origen's On First Principles as the first Christian systematic theological work. It contained key concepts of the Trinity and Free Will as well as Apocatastasis.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Apokatastasis
“It is believed that the early Christian community around Damascus advocated a law-critical universalist doctrine of salvation. Various theologians, including Clement of Alexandria and Origen in the 3rd century, St. Gregory of Nyssa in the 4th century, and St. Isaac the Syrian in the 7th century, expressed universalist positions in early Christianity. Though Gregory of Nyssa was a known universalist, he was never condemned. He was additionally declared "the father of fathers" by the seventh ecumenical council.
Modern universalists claim that universalism was the primary doctrine of the church until it was forcibly stamped out by the Catholic Church in the sixth century. Four of the six theological schools of thought in ancient Christendom supported universalism, and only one supported eternal damnation. Additionally, theological thought appears more varied before the strong influence of Augustine, who forcefully denied universal salvation.” (..)
“Apocatastasis is considered in modern times to refer to Origen's doctrine of Universal Reconciliation. However, until the mid-sixth century, the word had a broader meaning. While it applied to a number of doctrines regarding universal salvation, it also referred to a return, both to a location and to an original condition. Thus, the Greek word's application to universalist theology was originally broad and metaphorical”
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_reconciliation
(34) Over het leven en leer en hartsgesteldheid van Origenes
“Origen Adamantius, ca. 185–ca. 254) was an early Christian scholar, theologian, and one of the most distinguished of the early fathers of the Christian Church.” (..)
“Using his knowledge of Hebrew, he produced a corrected Septuagint. He wrote commentaries on all the books of the Bible. In Peri Archon (First Principles), he articulated the first philosophical exposition of Christian doctrine. He interpreted scripture allegorically and showed himself to be a Neo-Pythagorean, and Neo-Platonist. Like Plotinus, he wrote that the soul passes through successive stages of incarnation before eventually reaching God. He imagined even demons being reunited with God. For Origen, God was the First Principle, and Christ, the Logos, was subordinate to him. His views of a hierarchical structure in the Trinity, the temporality of matter, "the fabulous preexistence of souls," and "the monstrous restoration which follows from it" were declared anathema in the 6th century.” (..)
“He was, indeed, a rigid adherent of the Bible, making no statement without adducing some Scriptural basis. To him the Bible was divinely inspired, as was proved both by the fulfilment of prophecy and by the immediate impression which the Scriptures made on those who read them. Since the divine Logos spoke in the Scriptures, they were an organic whole and on every occasion he combatted the Gnostic tenet of the inferiority of the Old Testament.” (..)
“When he died, however, he left no pupil who could succeed him, nor was the church of his period able to become his heir, and thus, his knowledge was buried. Three centuries later his very name was stricken from the books of the Church; yet in the monasteries of the Greeks his influence still lived on, and the spiritual father of Greek monasticism was that same Origen at whose name the monks had shuddered.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Origen
(35) Het Vijfde Oecumenisch Concilie oftewel het Tweede Concilie van Constantinopel
“The Fifth Ecumenical Council (the Second Council of Constantinople) was a Christian Ecumenical Council that was held at Constantinople (5 May-2 June, 553), having been called by Emperor Justinian. It was attended mostly by Eastern bishops; only six Western (Carthaginian) bishops were present. The president was Eutychius, Patriarch of Constantinople. For the events which led to this council see Pope Vigilius. This assembly was in reality only the last phase of the long and violent conflict inaugurated by the edict of Justinian in 543 against Origenism. The emperor was persuaded that Nestorianism continued to draw its strength from the writings of Theodore of Mopsuestia (d. 428), Theodoret of Cyrus (d. 457), and Ibas of Edessa (d. 457), also from the personal esteem in which the first two of these ecclesiastical writers were yet held by many.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Council_of_Constantinople
http://nl.wikipedia.org/wiki/Justinianus_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Justinian
Informatie over de concilies:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie
(36) Origenes en andere in de ban / vervloekt
“For quite some time, Origen was counted as one of the most important church fathers and his works were widely used in the Church. His exegetical method was standard of the School of Alexandria and the Origenists were an important party in the 4th century debates on Arianism.” (..)
“Basil the Great and Gregory Nazianzen, e.g., compiled in their first monastery the Philokalia, a collection of Origen's work, though both of them did neither adopt Origenism nor use the Alexandrian allegoric exegesis.” (..)
“Much later, Origen got into theological trouble with the Church because of some extreme views adopted by his followers, the Origenists, whose views were attributed to Origen. In the course of this controversy, some of his other teachings came up, which were not accepted by the general church consensus. Among these were the preexistence of souls, universal salvation and a hierarchical concept of the Trinity. These teachings, and some of his followers' more extreme views, were declared anathema by a local council in Constantinople 545, and then an ecumenical council (Fifth Ecumenical Council) pronounced "15 anathemas" against Origen in 553.” (..)
“The anathema against him in his person, declaring him (among others) a heretic, reads as follows: If anyone does not anathematize Arius, Eunomius, Macedonius, Apollinaris, Nestorius, Eutyches and Origen, as well as their impious writings, as also all other heretics already condemned and anathematized by the Holy Catholic and Apostolic Church, and by the aforesaid four Holy Synods and all those who have held and hold or who in their impiety persist in holding to the end the same opinion as those heretics just mentioned: let him be anathema. As a result of this condemnation, the writings of Origen supporting his teachings in these areas were destroyed. They were either outright destroyed, or they were translated with the appropriate adjustments to eliminate conflict with Orthodox
Christianity (the "Holy Catholic and Apostolic Church" referred to in the council of 553, which at the time included both of what are now called the Catholic and Orthodox Churches).”
http://en.wikipedia.org/wiki/Origen
De betekenis van Anathema
“Anathema, of beter anathema sit, is een Latijnse uitdrukking die letterlijk betekent: die zij vervloekt. De uitdrukking stamt van de Apostel Paulus die in de brief aan de Galaten (Gal. 1, 8-9) het anathema sit gebruikt. Het is een gebruikelijke formulering tegen verschillende ketterijen geworden in navolging van de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin de uitdrukking een aantal keren wordt gebruikt. In het bijzonder is de uitdrukking bekend geworden omdat het Concilie van Trente (1545-1563) over de aanhangers van de (vanuit de Rooms-Katholieke leer gezien) dwaling van de Reformatie 126 keer het Anathema heeft uitgesproken.
In reactie op deze vervloekingen is in 1563 in de Heidelbergse atechismus (vraag en antwoord 80) een uitspraak gedaan over de Rooms-Katholieke leer over het H. Misoffer. De Reformatie wijst deze leer als een "vervloekte afgoderij" af. De Reformatie heeft echter, vanwege het ontbreken van een alomvattende autoriteit en de versplintering van het Protestantisme, nooit katholieken vervloekt of uitgesloten van het heil. Evenwel beschouwen nog altijd enkele protestantse kerken de katholieken als afgodendienaars die geen persoonlijke relatie met en kennis hebben van Jezus-Christus.”
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anathema
“It must be said that an Anathema in the New Testament is merely a serious charge laid against a person to be delivered up for the immediate but temporary judgment of God in order to prevent the spread of false doctrine. The ultimate goal is meant to restore one to fellowship and to cease their error and to end false teaching and bad doctrine. Both the Church's process of excommunication and the Lord bringing tragedy into the offender's life is performed with the hope of bringing the offender
back into a right understanding of the scripture and into a right relationship with both God and their brothers and sisters in Christ Jesus.” (..)
“After the time of the apostolic church, the term anathema has come to mean a form of extreme religious sanction beyond excommunication, known as major excommunication. The earliest recorded instance of the form is in the Council of Elvira (c. 306), and thereafter it became the common method of cutting off heretics. Cyril of Alexandria issued twelve anathemas against Nestorius in 431. In the fifth century, a formal distinction between anathema and excommunication evolved, where excommunication entailed cutting off a person or group from the rite of Eucharist and attendance at worship, while anathema meant a complete separation of the subject from the Church.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Anathema
Ook interessant om te weten
“Origen was silenced and so was any document that informed believers of the sin of the angels. That main document was the Book of Enoch. During the Council of Nicea all texts that referred to the Book of Enoch or quoted from it were subject to automatic censor. Even the books of Jude, and 1st and 2nd Peter came into question because they quoted from the Book of Enoch.”
http://www.logoschristian.org/angels.html
(37) Eeuwige verdoemenis werd verkozen boven Alverzoening door de Rk Kerk
“(..) another systematic theologian, Augustine of Hippo (354-386), focused on a different part of the bible and formulated what later developed into the doctrine of double predestination, which is the belief that some people are predestined for salvation and some people are predestined for damnation. In 543, the Synod of Constantinople condemned Apocatastasis as being Anathema, and the Anathema was formally submitted to the Fifth Ecumenical Synod of Constantinople (553). However,
Origen's other theology about transmigration of souls and the possibility of glorified man falling again to restart the cycle played a role. The Anathema against apocatastasis, or more accurately, against the belief that hell is not eternal, was not ratified despite support from the Emperor, and it is absent from the Anathemas spoken against Origen at Constantinople II.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Apokatastasis
( http://en.wikipedia.org/wiki/Origen )
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitverkiezing
(38) Origenes, de Pre-existentie en het gebruik van de gave van vrije wil wat resulteerde in de verschillende soorten wezens
"In the beginning all intellectual natures were created equal and alike, as God had no motive for creating them otherwise" (De princip., II, ix, 6). Their present differences arise solely from their different use of the gift of free will. The spirits created good and happy grew tired of their happiness (op. cit., I, iii, 8), and, though carelessness, fell, some more some less (I, vi, 2). Hence the hierarchy of the angels; hence also the four categories of created intellects: angels, stars (supposing, as is probable, that they are animated, "De princip., I, vii, 3), men, and demons. But their rôles may be one day changed; for what free will has done, free will can undo, and the Trinity alone is essentially immutable in good.”
http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm
“Against the Gnostics, specially Marcion, Valentinus, and Basilides Origen argues that rational creatures were originally equal, for in the changeless God, who is just, there could be no cause of diversity. The primary referent of this equality is the goodness of each creature as obedient to or imitative of God. Unlike God creatures possess their goodness accidentally (kata sumbebekos) and not essentially (ousiodos). But they can make it their own by freely choosing to continue in the good.
This choice is free, however, the opposite choice is possible. Whatever choice is made, the creature is responsible for it. Thus, Origen was able to give an account of the levels of creatures’ goodness (or evil) and God’s judgment upon them. Each creature is the cause of his own fall. And in proportion as one falls, one is placed in the cosmos by God. The scale runs from the highest angels down to demons. Even in the various fallen stages creatures remain free to return to their original goodness or to become worse”
http://www.copticchurch.net/topics/patrology/schoolofalex2/chapter12.html
http://www.iep.utm.edu/o/origen.htm#SH3b
(39) De inhoudelijke tekst van de ban over de leer van Origenes en een ieder die erin geloofde
“The Second Council of Constantinople in 553 decreed that the teachings of Origen, an early church writer, on the subject of angels, to be heresy. Origen taught that angels could fall at any time because of free will. When these high angelic beings fell, he taught that they became men or demons depending upon the degree of their immorality. The Council stated:”
http://www.logoschristian.org/angels.html
“I. IF anyone asserts the fabulous pre-existence of souls, and shall assert the monstrous restoration which follows from it: let him be anathema.
II. IF anyone shall say that the creation (thu paragwghn) of all reasonable things includes only intelligences (noas) without bodies and altogether immaterial, having neither number nor name, so that there is unity between them all by identity of substance, force and energy, and by their u n i o n with and knowledge of God the Word; but that no longer desiring the sight of God, they gave themselves over to worse things, each one following his own inclinations, and that they have taken bodies more or less subtile, and have received names, for among the heavenly Powers there is a difference of names as there is also a difference of bodies; and thence some became and are called Cherubims, others Seraphims, and Principalities, and Powers, and Dominations, and Thrones, and Angels, and as many other heavenly orders as there may be: let him be anathema.
III.IF anyone shall say that the sun, the moon and the stars are also reasonable beings, and that they have only become what they are because they turned towards evil: let him be anathema.
IV.IF anyone shall say that the reasonable creatures in whom the divine love had grown cold have been hidden in gross bodies such as ours, and have been called men, while those who have attained the lowest degree of wickedness have shared cold and obscure bodies and are become and called demons and evil spirits: let him be anathema,.”
“The Fifth Ecumenical Council - The second Council of Constantinople - a.d. 553 the anathemas against origen”
http://www.comparativereligion.com/anathemas.html
Andere websites over Origenes
http://www.earlychristianwritings.com/origen.html
http://www.newadvent.org/fathers/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Origenes
http://www.theandros.com/evagrius.html
http://www.iep.utm.edu/o/origen.htm
http://www.1911encyclopedia.org/Origen
http://www.tlogical.net/bioorigen.htm
(40) Het thema van verlossing en herstel in de Bijbel
http://en.wikipedia.org/wiki/Apokatastasis#Apocatastatic_themes_in_the_Bible
(41) Citaat uit Engelen en Demonie Deel 2
“Kun jij je tegenstander zo draaien en neerzetten dat hij nuttig voor je wordt ? Demonen bezitten soms zo'n ongelovelijke kracht, dat wanneer je ze hebt vastgezet je die kracht kan gaan gebruiken ... In het gebruik zal die kracht zich gaan transformeren ... God zal zijn manschappen echt niet overmatig verspillen aan allerlei arena's ... Daar gebruikt hij dan demonen voor ... Soms moet er gewoon echt zwaar werk verzet worden ... Demonen leren zo ook voor het goede te werken ... Sommigen zullen zo meer en meer van het goede gaan houden, en anderen niet ... Het is een heel therapeutisch plan ... Een soort TBS van God ... Het is een fabeltje dat elke demoon dat ook altijd zal blijven ... Ook een demoon kan veranderen ... Een exorcist moet daar rekening meehouden ... Toch zijn er ook demonenrassen die definitief en voor altijd tegen God hebben gekozen, maar zelfs daarin zijn veel gradaties, en moet er goed onderscheid gemaakt worden ... TBS voor demonen blijft een genezingsplan in het kader van een verbeteringsplan ... Het is voor hun eigen bestwil en het welzijn van anderen ... “
Uit Engelen en Demonie Deel 2 op het Forum en Memers Area na inloggen
https://ihao.deds.nl/index.php/protected


Nog even verder lezen

Hieronder nog een groot aantal links naar diverse websites op het internet over de geschiedenis van demonologie, demonologie in andere religies enz.

http://www.newadvent.org/cathen/04713a.htm
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=24&letter=F&search=Fallen%20angel
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=245&letter=D&search=demonology
http://www.deliriumsrealm.com/
http://www.occultopedia.com/d/demonology.htm
http://www.vampyra.com/demons/world.htm
http://demons.monstrous.com/origin_of_the_devil.htm
http://www.whiterosesgarden.com/Nature_of_Evil/Underworld/UNDR_content_pages/UDNR_INDEX_PG.htm
http://www.whiterosesgarden.com/Nature_of_Evil/fallen_angels/FA_INDEX_Page.htm
http://www.whiterosesgarden.com/Nature_of_Evil/Demons/Demons_Index_Page.htm
http://www.paradoxbrown.com/
http://www.bibleorigins.net/Demons.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Demons
http://en.wikipedia.org/wiki/Daemon_%28mythology%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daimon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demonologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchy_of_demons
http://en.wikipedia.org/wiki/Demonology
http://en.wikipedia.org/wiki/Demons
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbols_and_symbolism_in_Christian_demonology
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_demonology
http://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_the_demons
http://en.wikipedia.org/wiki/Demonic_hierarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Archdemon
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_demons
http://en.wikipedia.org/wiki/Exorcism
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_the_demons
http://en.wikipedia.org/wiki/True_name
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_and_his_names
http://en.wikipedia.org/wiki/Fallen_angel
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fallen_angels
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Devils
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim
http://en.wikipedia.org/wiki/GrigoriEerder verschenen in de serie Terug naar de Basis

Terug naar de Basis - Deel 1 - De Hel, Eeuwige straf of Alverzoening, of is er nog een derde mogelijkheid ?
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/terugnaardebasis1

Terug naar de Basis - Deel 2 - Voortgaande Openbaring, Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/terugnaardebasis2

Terug naar de Basis - Deel 3 - Wapens en Sleutels voor het onderzoeken van andere religies
https://ihao.deds.nl/index.php/ihaoworldstudiesnl/ihaoeurope/studies/anderereligies